Népszava, 1946. január (74. évfolyam, 1–26. sz.)

1946-01-29 / 24. szám

% Ji Jg í> tí Z AVA, 15N6 jauoáf 29 Schoenfe/d követ az USA irántunk való eg ^littérzéséről Arthur Schoenfeld, az Egyesült Államok követe, meghatalmazott minisztere szoiöbaton adta át meg­bízólevelét . A követet ünnepélyes keretek között között fogadta Nagy Ferenc elnök, Szeder Ferenc elv­társ, a Nemzeti Főtanács tagja és Gyöngyösi János külügyminiszter. Schoenfeld követ megbízólevelé­nek átadása alkalmával rövid be «sédben kifejtette, hogy er. Egyesült Államok népe a leg­nagyobb érdeklődéssel figyelte a demokratikus gondolatok és tettek feltámadását Magyar­országon. Ismerik a leküzdenrő nehézségeket és tudják mily na""v feladatok tor­nyosulnak az új Magyarország elé. Nagy Ferenc válaszolt a szívé­lyes es ha rá ti hangú beszédre. Egy emberöltőn át haiwolt már a dolgozó rw>k érdekében a N ő Dl n n k á s, amikor a hitleri banditák szolgálatába szegődött Horthy-kormányzat hallgatásra kényszeritette. Azóta, eltelt hét borzalmas emlékű esztendő, a világtörténe­lemben páratlanul álló öldöklés az embe­rek millióit pusztította el, egész Európa romhalmazzá vált, de a szocializmus igaz ságában ós győzelmében való hitet semmi sem tudta niegiíigatni. Lobogó fákiyakéitf tovább él a dolgozók lelkében és a kii»de­lem folytatására készteti őket. Ennek Jegyé­ben foiytatla most újból felvilágosító és nevelő nmnikáját a Nőinunkásis. amely­nek tartalma, mindvégig érdekes, de azért inesrkülönböEtető figyelmet érdemelnek Kéthly Anrj-a és Török Júlia írásai. A Nő mun­kás ezzel a lapszámmal £4. évfolyamát kezdte meg. Szenkeeztl Török Júlia. Iparoktatási előadássorozat Az iskolái kényszerű sziineteléwének ide­jére az Iparügyi minisztérium a rád.ó út­ján az ifjúság számára iparoktatási elő­adássorozatot rendsaeresitett. Minden ked­den, csütörtökön és szombaton délután 3 óra 15 perctől 3 óra 5S percig, eaankiviil szóm balon délelőtt Vtl'2-t6l 12-:* tartanak elő^ adásokat. Az e'ős/dáesorozatot Szakadt« Antal elvtárs nyitotta meg színvonalas be­vezetővel. Az előadásokat a legfh'.Tatottatob szakamb^rek tartják. — Ki a legnépszerűbb ktoeieti etnbt-rf A Magyar Közvéleménykutató Intézet többezer budapesti személyt megkérde­zett arra vonatkozóan, ki a legnépsze­rűbb közéleti kiválóság. A megkérde­xettek Si'i'-a Tildy Zoltánt nevezte meg. — Károm halottja van a brenn­bergbányai robbanásnak. Soproni jelentés szerint, a bsertnbergbányai ro'j.bans«n?..k eddig három halottja van. Rét sebesült állapota továiíbra is aggasztó. —- A szolnoki híd építése. Föltét­lenül szükséges, hogy a Tisi&án is állandó jellegű híd épüljön, ezért a szolnoki liíd munkálatai már régóta iolynak. Nagymértékben hát­ráltatja a munkát a. munkáshiány. Ezért a közlekedésügyi miniszté­rium felszólítja elsősorban a híd közelében lakó szolnok- és pest­megyei áesokat, a helybenlakó laka­tosokat és segédmunkásokat, hogy » hídépítésnél sürgősen jelentkez­zenek munkára. Racionalizálási és isrövetkeoetj kérdé­sek kerültek megvitatásra az iparügyi minisztérium kamarai napján. Mezőgazáauágl sépkeu-iöl tantól y KM. A TieKalobbpr-rti MEF.Í GAZDASÁGI Kamara, A Magyar Államai Gépipart Középiskolával karöltve Miskolcon február M-i kezdettel mezőgazdasági gépkezelői taofolyiwnot tart. A tarn olyamon ismertetik a kiilönfoözö trak­toiokat, a oséplfisaekr&IYT ÉS maigtlsiitúó­SR'T'EK szerkezetét. A tanfolyamra Jalextókéaai L«H*ű a Tisrajobbparti Mezőgazdasági £a­«".ita igazgatóságánál, MISKOLC, Szainere u. 120. B'lntánl baromfitenyésztést tanfolymaink. A Baromfi- és Egyéb Kisállattenyésztők Or­szágos Egyesülete (Budapest, Rottenbiiler n. ILL vetített, kwpelükel ta.nkí-I>OU baromfi­tenyésztési tanfolyamot fog rendezni. Ezzel MÓDOT kíván aynHaoi a kertes házaikban, VSGY NAGY-Budapest körzetében lakó kis­V.llattonyp-R :tő közönségnek A KNRSZIRII f-il­NOVELÍ* ÉS takarmányozás elwijáritásáre. MINDAZOI, akik résztvenoi dtajtfcuak. feb­ruár l-ig jelentkezzenek. Felhívás. A Földmunkások és Ktabirtoko­•ok Országos Szövetsége ezúton hívja fel fcelyiesoportjalt, bogy jelő'jéV ii a n-ezö­gaidasági manikáslközvetítö iroda vezetőjét. A vezető nevét és személyi adatait azonnal közöl jétl * bndapesti kCzipoirttal. Amely községükben o«»n alakult még he!yi<y=<v]yi­Uwk, ott is hívják öam» m afakm!6 gjókzt. A Szovjet nem avatkozott Észak-írást feelső ügyeibe (London, január 27.) Visinszkij levelet intézett a biztonsági tanács elnökéhez az iráni küldöttség beadványával kap­csolatban. Eszerint az iráni küldöttség­nek az az állítása, hogy a Szovjet-Űnió hivatalnokai és fegyveres ereje útján beavatkozott Irán belső ügyeibe, nem felel meg a vatéságnak és tel­jesen alaptalan­Rgy 1S-15 decemberi iráni jegyzék is arról tanúskodik, a Szovjet nem avat­kozott be Észak-Irán belső üayeibe és nz iráni külügyminiszter örömének adott kifejezést, anniért a szovjet alkalmazot­tak teljes mértékben betartották a hár­mas.szerzfídást. Ez is bizonyítja, hogy az iráni küldöttségnek az az állítása, hogy a Szovjet beavatkozik Irán belügyeibe, alaptalan. Nem felel meg a valóságnak, hogy az iráni kormány sikertelenül próbált ta­nácskozni ebben a tárgyban a Szovjet­tel. Valójában ilyen megbeszélések foly­tak, mint ezt a december 1-i Iráni jegyzék bizonyítja. A szovjet csapatok jelenléte Iránban teljesen törvényes és az Az&rbejdzsán­ban bekövetkezett fejlemények nem áll­nak evvel kapcsolatban. Észak-Iránban a lakosság nemzeti önkormányzatra áhí­tozik, ez nem rendkívüli egy demokrata államban. A szovjet küldöttség felhívja a figyel­met arra a körülményre, hogy Iránban erősödött a saovjetellenes propaganda. Mindez ellenére a Szovjet-Ünió úgy véli, hogy a két kormány meg­beszélések útján rsndeaheti a kérdé­seket. Mindegekre való tekintettel a szovjet küldöttség szerint nines alapja sz iráni küldöttségnek a biztonsági tanácshoz intézett beadványának, ezért ellenzi, hogy azt megvitassák. mtmmMmiimaMsmmmmsmmmnmémmimamtm Főszerkesztő: SZAKASITS ARPJI) Felelős szerkesztő: SZAVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Világosság Nyomda Rt. Budapest Vili leinti ncca 4 Weleiős nyomdavezető: EPER! ISTVÁN WW" !' «"! íj és használt fér uazö vetet eladni — venui legjobban lehet t KUHAHAZBAN. Thököly út húsz. Perzsasz^iysg Vétel, eiadás. U N G A K, Király ucea 14. Tol.: 226-12». Vásárolok briliánst, aranyat, ezüstöt, órákat. Frivaldf ékszerész. Karácsony Sándor (Karpiensteinl u. 2'b. II. 2ó. Sysregyiza felé induló »«jraufé személy- és tehorfuvart vállal. Ó ncca 43, 1. em. 6. AjérJok eladásra felszabadított képlet bői patW»s&rkot. errífet, csákányt, fejszét, baltát, szekercét, aíztaiosvésőt, kereöztvégót, ceervágót, asztalosfüríszoket. iFalsisslI VÁSÁROLNÉK: acéllemezt 1% mm vastagságig. SCHWARTZ SAMUEL vasárufctj-eslredő, Üshány u. 1U0. Tel.: 232-S12. SZERSZÁMGÉPEK. SZKBSZAMOK. Tétel, eladás, bizumány Ger« Sándor, VI. rt nrx-.a 21. Szacharin BÉLYEGEZETT, VISZONTELAUOKNAK Cl'öi á t L Cukorka iizlet. Rádiót, eaövot, grammotónt fo l.-.umzt eladok és sérült rádiót is VBíiok, érte is megyek, ülmer, Oynloi Pál ncca 12, III. 7 és Síp ncca 9, üzlet. teherautó FELEBÉSZE Príjma állapotba», jelönié« is iizoniben. Cúu: Eadon.vl, BaJesy-ZelHnszky út 19'E, II. 4. Tel.: 12Ä-063. Hétfőn S-12. Ángóroszőrt fonalat, gubancot veuzek. Gomiosné, Bnlyov-izky u. ÍS. fmt 1. Kedd, szerda, csitUir­tök 10—8. Postacím: Csívl u. ií Porcellán, kristály, dísztárgy © s a eS é s STKEICHF/R porceMán üzlet, E»i*éb«i körit húsa. Ab!akra Portéira |F Fá | H Bútorra I I ü L I \ JBEFORM- PALAtZEMNÉL Vitt. Táncsics uvea L gyűjteményt. Jobb sorokat cs egyes értékeket mngas áron veszek. WERNER, Somogyi Béla út 10. saám. m Siü Cbnél. Erzsébet körút 26. Násorii« emetsSen ! HASZNÁLTEf TOR-CSERE, háló, komb szobák, rekamiek, fotöjágyak, konyhák ole»ou iiányaíaivinnl, Izabella u. B. ELCSERÉLNÉM gyönyörű 1 szoba hül los össz­komfortos budai lakásomat basonióra pestiért. „Sürgős" jeligére a főkisdóba. PÉNZES TAHSAT keresek iO.Ot^.OO'i—«(»,000.00»-ig jó üzlethez. „Siirgős" jelige a főkiadóbs. VENDÉGLŐI, KÁVÉHÁZI bereiKÍezések, SZÉKibK, ASZTAIIOK véteie és eladása. ^mmiIíiM Mépsrlnház noca 31. BCTOROZOTT SZOBA kiaiió biztos áliású úrnak. „Kellemes otthon" jeliigére a főíkiadóba. 3 S'fOBAS MODERN LAKA­SÉRT ni3ir*>s lelépést fi»et»k. J«sl.: „Villa'.nkás is lehet" a kiadóba. Fiat©! árulk'hordó felvétetik. Lantz Pál. Andrássy út ÍS. AUTÓSOK! Precíziós e«s­térgamunka, csapágyönt.és, szelep f étr r )• -ntrás, fékdob­átesztorgáiás, dngaftjT.'i-, gyűrű-, f einiesavar-, kúp- és tányérkerékkészítés. PAPP fémipari fizom. Hársfa n. 43. BEJABÓ TAKARÍTÓNŐT délelőttre azoncatra fölve­szek. .Jelentkezés Nagyatádi S?/abó ucca 27. II. 18. Üz] et berendezést veszek Cím: Rád-ay u. 55. Trafik. Irataim elvesztek! Magán és eégemre vonat­koznak. Hely: P.ákóezi úti fi-os megálló. Megtalálót ma­gas jutalomban részesítem. Prohiirz is Werner, Somogyi út .Va. lOO.OOO-et fizet TÁRSADALMI LEXIKONÉRT. Nagymező ueoa 3S. FÜSZERfíZLET KLADÓ főútvonalon, nagy pince­raktáThely i Cím a kiadótea. ÍRÓGÉPET veszek, olatiok. Népszíubáz ncca St. SZMOKIN és mindenféle használt ruhát, cipőt, fehérneműt magas áron veszek. KRÉN ruhaüzlet. Né­met n. 57 (Baross nccánál). Címre ügyeljen! Nyitva 9-től 2-ig. Hyers i»vű<8>gSr, vadbör, szőrmebőr vétele, el­adása. WINTER, Dob u. 16, II. udvar. Perzsaszőnyeget bzöveteég u. 39/a, í. 13 Ki tudna felvilágoeitást adni Béres Mihályról, atit 1044 nov. 7-én a Eökk Szilárd nccai Rabbikópzoből hurcoltak el Komáromon át nyugat felé. Értesít.éet kéx édesanyja, Jakubovits Gyii­láné. Gr. Zichy J. u. 34,1.17. használt és A], vétel, eladás. „Nagy forgalom — kevés haszon!" Mngaeln, VIII. Mária n. 4S. Hoyaa és Brunsvig'a irodagépeik sürgősen eladók. Leírótroda, IV, Dal.mady Uyőzó neos 3. Ted.: 388-1Ä ÖzSethelyiséget (lehet megosztva Isi főútvonalon, vagy lőútvoma! mellett keresek. ZSIBARUS-engedélyem van, ehhez be is lehet társulni a helyáséggel. Válaszokét „Rentábilis üztet" jeligé.re Liberté hirdetőbe, Andrássy út 27. Esaak-Dunántúlra: SZALAY Üzletház, Mowninagyaróvár, Magyar ncca ü, sarok. Cssreszőveíkezet meiy vidékre iparcikkeket visz élelmiszerért: KERES CSEREPONTOLITO BE VAS AKLOKAT, gazdasági és kereskedelmi tudósítókat. Jelige: „üziet­rorxaitni centrum", Bloekner hirdetőbe. Városház m»i 10. Szakszerűen KIJAVÍTJA LAKASAT kőműves kisipa­ros. Cími Kolompár László, Sasbalom, Sas ucea 7. ELADÓ ECrY 2 + 1-ES RADIO. VI, Dózsa György út 140, IV. U IÍL am. 39. Keresünk megvételre Ford Á1 1/2 tonnás métört T«íef»u: «S-m. Fischer József elvtárs egy esztendővel ezelőtt a legsúlyo­sabb helyzetben vette át a Nem­zeti Bizottság megbízásából a Köz­munkatanács elnökségét, in-.'jd A 2 újjáépítési kormánybiztosságot. A bajtónak általában könnyebb fel­adat kritizálni, mint dicsérni. Há­lásabb dolog kifogást emelnii, mint elismeri, i. Mégis, ha arra az esz­tendőre gondolunk vissza, amely közvetlenül mögöttünk all, akkor örömmel es — valljuk meg — büsz­keséggel látjuk azt a munkát, arait Fischer József elvtárs veretáse alatt Budapest dolgozói elláttak. Válságos időkben egyik legnene­zebb feladat a megfelelő emberek kiválogatása. A közmunkák irányí­tása Budapesten az elmúlt eszten­dőben olyan feladatot jelentett, mint a múltban még soha, az elért eredmény arányban van a feladat nagyságával. A dermedt, szennyes és füstölgő romhalmazból élő és eleven város képe alakult ki s en­nek az átalakulásnak érdeme első­sorban Fischer József elvtársat il­leti. Most, amikor egy esztendeje látia el ezt a munkát, bátran mond­hatjuk, bár lenne még sok ilyen harcosa a magyar demo­kráciának, mint Fischer Józsei elvtárs, aki igazi szocialista har­cos módjára valóban épített, al­kotott — miközben mások handa­bandáztak. TESTEDZÉS Reakció a sportban Vasárnap a Fer. Barntsáig közgyűlésén dr Rias elvtárs. igazí»ágiigymíniszioT, az egyesület díszelnöke éles beszédet mondott a reakció ellen, ami nem faira festett ördög a si ort bau sem. Ugyanezen a közgj ülésem Gailowicü Tibor, a labdajúgósaöveUég ka­pitánya elrmottdoHa, hogy a minap az egyik nagyvállalat sport­közgyűlésén illomlnált állapotban töb­ben az Erger-Bergerhez hasonló no tat fájtak. Akik nemrégen tér Luk haza Aosairiából éa Németországból, ahelyett, hogy csendben lapulnának, gyorsan kapcsoltak és már ismét a faeb&ták szekértőtől. A demokrácia elnézését gybagieségnek magyarázzak, peuig a demclqrácia nem gyuuiíe és ha ke,'i. lesújt — a sport reakciósaira is. Ezt azon­ban ne kívánják,, mert lia erre sor kerül, többé nem losz alkalom hasonló cselekede­tek elkövetésére. Ehliez tartsa magát min­denki , akit ll'let. „Ne politizáljunk" — mondotta az úszók vasárnapi közgyűlésén egy úr, aki magyon is ben/ne volt abban a poiitiküban, am&iy száaeíer leventeiíjú halálát okozta. Ezt az nrat igazolták és most osztogatja atyai tacácsát, am.it ter­mészetesen tLújn fogadunk meg, eilenbeii minden erőukkei doigozunk a reakció elton. Az egri sportélet Szorgalmas sipontélet folyik mliwieiuütt «» országbaai, de inlnd között tailún legjobban mégiis Egor sjiortolói tesznek, ki magákért. Az egri úszóélet a háborúelőtti Időkben is hires volt, de aa elmúlt évben elért ered­ményei is dicséretre méltóak. Az egri úszók legjobbjai, Valeut és Kádas, nagy szaru idővel országos bajnokságot szerez­tek egyesületüknek, a Barátság SC-nek. A stafétából az egri úszók a második helyen végeztek. Aií elsőosztályú vízipóio­bajmoikságban a kiözlekedési viszonyok inia .t nem vehettek részt, pedig ebbe is beleszól­hattak volna. Ezt valószínűsíti az, hogy a bajnokság negyedik helyezettjét, Csepelt 9:2 arányban, míg Szolnokot 6:2 aránybaja győztök le. A télisportok űzóaéhez is meg­\ an Hiteiben minden kellék. A vezetőség meleg öltözőkkel, zenével és főlftg olcsó iiü-l i- és bárletjegyekksel gondoskodik arról, hogy az egri jégpályán minél nagyobb tömeget nyerjenek mag a sport soámára. — Dióhéjbaan ÖBazefoglalva, íme, ez ma Eger sportélete. SPORTHÍREK. A szovjet labdarúgók be­vonásával Európa-Kupa mérkőzéseket ter­veinak. Az első értekezlet ebben az üsy­bon Budapesten lesz. — Újpest— Vienna labdarúgómérkőzést terveznek február H« között Budapestem — Magyarország válo­gatott jéghokicsapata vasárnap a város­ligeti uití j égen 8 a aranyban verte a* osütrák válogatottaL — A Bői törvivó csapatbajnokságot a Közalkalmazottak nyer­ték a Toldi, a Barátság és Miskolc «lőtt. — Az úszószövetség közgyűlésén Csont Fe­rencet elnökié, míg dr Bródy Györgyöt ügyvezetővé választották. — Hóktány miatt elmaradt a vasárnapi síbajnokság. — Barát­sáííos labdarúgó, edzőmérkőzéseredmények: Vasas—Elektromos 1:1, K. Barátság—BTK 3:0, Újpest a)—Ojpest b) 2:2, Zugló—Dorog 2:2, Kispest—M. Textil 9:1. _ Az antészövet­aúg közgyűlésén lUista Lászlót választót taiíc elnökké, tgyvozető elnök: Solti Laios. fő­titkár: dr Laadauer Ednard. kapitány: Za.mecsnik Tivadar. — A Fer. Barátság díszelnöke dr Ries István elvtárs lett oi­nSk: László Lajos, klubigazgató: iz»ák Ernő, főtitkár: Kövi László. — Sirersony­zólnk a héten utaznak Langy elorszájrba, hogy ott a Zakopanéi versenyben részt­vegyenek. — A kosáriabdázószöveisés disz., elnökségét dr Szent-Györgyi Albert súg m atnfifasáee* Ooiiai Atttal váiUalta. A t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék