Népszava, 1946. március (74. évfolyam, 50–74. sz.)

1946-03-31 / 74. szám

4 ITÍPSZAVA, »4« mán. «1 VegyiiU komolyan Megittuk már, hogy a fasiszta sajtó­termékek beszolgáltatásának végső ha­tárideje április 20. Akinél ez időpont után fasiszta szellemű újságot, köny­vet, vagy más nyomtatványt találnak, azt szigorúan megbüntetik. De nemcsak a büntetéstől való félelem, hanem a saját és nemzet érdeke i« azt taná­csolja mindenkinek, hogy a fasiszta sajtótermékeket sürgősen szóigái: assa be. Mutassuk meg a külföldnek, hogy az ország tökéletesen szakított a múlt­tal, hogy komolyan veszi a szellemi újjáalakulást, hogy htven betartja a fegyverszüneti szerződés pontjait, de mindezeken túl belső meggyőződésből is így kell cselekednünk. Bán Antalt Szskasifs Árpád helyettesíti Bán Antal elvtárs távollétében, aki Svájcban fontos tárgyalásokat folytat, Szakosíts Árpád elvtárs, miniszterelnök­helyettes vette át az iparügyi minisz­térium vezetését. Szakasits elvtárs ki­jelentette, készül az olajforrások, a bauxitbányák és az energiatelepek államosításáról szóló törvényjavaslat és erőteljes munkával készíti elő a minisz­térium a három legnagyobb nehézipari vállalat állami kezelésbe vételét is. ^iMZmASÁÜrl ÉLEI ^^msmammmmmmmmmsmammmmm A mezőgazdasági termények új ára. A közellátásügyi miniszter rendo.ete értelmé­ben a beszolgiáitatási kötelozetteég alá nem cső búza, rozs, kétszer«?, zab és köles rné­tflimíiziálikéntl ára i millió pen-sfő. A be­szolgáltatás] kötelezettség alá nem eaö án>a, kukioriea és májusi morzsolt ára méter­mázsánklnt 8,500.000 pengő. Mrglnilul a csomagforgalom Csehszlová­kjával. A postavezérigazgatósíiK köali, bofry a cs«iagforgalom Csefliszlovákiával április 1-én megnyílik. Bővebb felvilágosítást a postahivatalok adnak. Ugyanosaik megnyílik az értéklevelek és értékdobozok forgalma Csehszlovákiával április 1-től kezdve. E iilldeményeket Jelenleg legföljebb 5000 aranyfrank értéknyilvánítással lehet ellátni. Az adópengő Szombaton 42 pengő. Csapol fejlődik. A csepeli Weis« Manfréd­gryar rézftnomítéját újjáépítettél.. A esepelt ezeggyár termelése elérte a békeévek tor­mo!ífiénak 95%-át. Három hét alatt 11585 v-n írón élelmiszer érkezett Budapestre. Az angol Tai- és acélipart államosítják. A vezető londoni lapok értesülése szerint a brit kormány albizottsága az angol vas­és acélipar államosítását javasolta. A ja­vaslatot még a kormány elé kell terjeszteni, de »alósaiiiü. hogy azt elfogadja. — Téves a szombati napilapokban megjelent fair, hegy a minisztertaná­cson döntés történt Böhm Vilmos elvtárs vezérezredessé történt kinevezé­séről. A valóság ezzel szemben az, hogy a kérdés nem került tárgya­lásra. — Jttoravszky Mátyás elvtársat ünne­pelte most a m.cdgyesegyhdzi szociál­demokrata pártszervezet. Névnapi ün­neplésről nem szoktunk beszámolni, de most kivételt tesiüuk, mert abban a hálóiban, amelyet Medgyesogyháza dolgozó népe érez az immár 80 eszten­dős jó elvtársunk iránt, osztozik az egész magyar munkásmozgalom. Kora ifjúságától kezdve ott láttuk őt a nehéz vidéki szocialista nevelóinunka és poli­tikai s gazdasági küzdelem első sorai­ban,, hihetetlen áldozatkészséggel és a szocialista meggyőződés mr.gávalragadó erejével. Nemzedékeket nevelt szocia­listává ez a nagyszerű földművesembL>r, akit flatajabb éveiben az egész ország munkásságra a pártkongresszusokon és a Népszaván át jól ismert. A falujának népe felvonult öreg elvtársunk háza elé, dalárdával, emelkedett szellemű beszéddel üdvözölte. Csatlakozunk az üdvözléshez, kifejezve legjobb kívánsá gainkat. Hz ország helyzetét és kormány programlát ismerteti Pécsett a minisztereinek Ries István, Ra/k László ós Keresztury Dezső a népgyűlésen Országszerte nagy várakozás előzi meg Nagy Ferenc miniszterelnök va­sárnapi péc«i beszédét A kormányelnök több mint kétórás beszámolójában részletesen ismerteti az ország politi­kai és külpolitikai helyzetét, a kor­mány programját és gazdasági vonat­kozású tervesetét. A pécsi gyűlésen résztvesznek a demokratikus pártok képviselői is. Je­len lesz Ries István elvtárs, igazság­ügyminiszter, Rajk László elvtárs, belügyminiszter és Keresztúry Dezső közoktatásügyi miniszter ie. Halo Péter meg akart sziüsil az igazságszolgáltatás elől Pénteken délután a Markó nccai fogház harmadik emeleti folyosó­ján két fegyőr karonfogva kísérte Hain Pétert cellájába. Amikor az egyik nyitott ablakhoz érteik, Hain Péter kitépte magát a fegyőrök kar­jaiból és kiugrott az ablakon. Az udvaron egy homokbuckára zuhant. A népügyészség vezetői azonnal mentőket hívtak, akik be­szállították a Rókus-kórházba. Az orvosi megállapítás szerint csupán combtörést szenvedett, sem belső sérülései, sem egyéb tö­rései nincsenek. A szellemi munhúsoSe A kormány tagjai pénteken ren­des heti minisztertanácsot tartot­tak. Dr Balogh István miniszterelnök­ségi államtitkár előterjesztette a szellemi munkások niunkaközvetí­tésére vonatkozó rendelettervezetet, amely a testi munkások munka­közvetítéséről szóló rendeletet a szellemi munkavállalókra is kiter­jeszti. A minisztertanács a rende­lettervezetet elfogadta. Ugyancsak Balogh István illám titkár előterjesztésére hozzájárult a minisztertanács, hogy Antall József újjáépítés ügyi miniszter, mint kormánymegbízott a Magyar Vöröskereszt Egylet képviseletét, ügyvitelének irányítását és szer­vezetének felülvizsgálását ellássa. Dobi István földművelésügyi mi­niszter előterjesztésére a miniszter; tanára hozzájárult, hogy a harcai kertgazdaság fejlesztésére Orszá­gos Kertgazdaság! Tanács létesül jön. Az iparügyi miniszter előterjesz­tésére a minisztertanács a szén­bányavállalatok kezelés bevételével felmerülő kiadások részbeni fedezé­sére r»00 milliárd pengő hitelt sza­vazott meg. Elfogadta a minisztertanács Gor­don Ferenc pénzügyminiszter elő­terjesztése alapján a dohány­fogyasztási és engedélyilleték téte­leinek, valamint a pénzbüntetés és pénzbírság mértékének felmelésére és adópengőben való meghatározás sára, továbbá a szeszes ital forgalmi illetékének adópengőben való meg­határozására vonatkozó rendelet­tervezeteket. Ries István igazságügyin.iniszter rendelettervezetet terjesztett elő, amely szerint a zsidó üzlethelyisé­gekkel kapcsolatos rendeletet akként egészítik ki, hogy az érdekelt fél a rendeletben meghatározott vegyes bizottság helyett a bírósághoz is fordulhat, továbbá az áruk és ^fel­szerelések ellenértékét adópengőben lehet megállapítani. Elhatározta a minisztertanács, hogy a telepítési törvényjavaslat tárgyalása céljából hétfőn rendkívüli minisztertanács lesz. a földek megmumkálására Nagy Ferenc miniszterelnök és Dobi István földmüvelésügyi miniszter az alábbi felhívást intézte az ország föld­művelő népéhez: FöldműveetárSiiink! Hazánk sorsa, családunk, gyermekeink boldogulása függ attól, fel tudjuk-e építeni saját erőnkből az új Magyarországot. Ehhez az eddiginél is fokozottabb, kora hajnaltól késő estig tartó megfeszí­tett munka szükséges. Ezen a tava­szon többet Jelent a szántás, vetés, kapálás, mint máskor. Annak eredménye nemcsak a falvak né­pének, a földművelőknek jelent boldogu­lást, hanem biztosítja a városok dolgo­zóinad újjáépítő tevékenységét is. Emellett ezen a tavaszon már nem cse­lédei, hanem immár urai vagyunk a magyar földnek. \ Mi is parasztembere* vagyunk. Tud­juk azt, hogy milyen irdatlan neházsí­gek állnak a termelőmunka útjában. Tudjuk, hogy a mi magyar földünknek kemény törvénye van, keményen kell dolgozai, hegy megterem .je mindnyá­junk évi kenyerét. Még sines vesztegetni való időnk, nem tétovázhatunk, hanem amink van, azzal kell harcolnunk. Miért harcolunk? A magyar íöldért, a magyar kenyérért. Nemzetünk érdeké­ben legyünk egyek a tavaszi fáradságos munkában. Ha itt is megtettünk min­dnet, a mi szebb magyar jövendőnk nem marad el. r | Tuhavéhosstíg = eS&velútús Elöwelúteís = éf*téUmegóvms EvtéUntegóvús = adó pen- g&betét a Magyar Postatakarékpénztárnál Magyar szakszervezeti küldöttség utazik Moszkvába A Szakszervezeti Tanács az üzemi bizott­ságok elnökeivel értekezletet tartott a iaunkaverseny ügyében. Az értekezleten el­határozták, hogy a veraenyföltételeket az üzemi bizottságok az igazgatósággal és a teohnikai személyzettel egyetértésbon álla­pítják meg. Az értekeidet végül egyhangú­lag magáévá tette a Szakszervezeti Tanács javaslatát, hogy a munkásosztály és az egész nemzet életszínvonalát csak azzal le­het fölemelni, valamint az újjáépítést biz­tosítani, ha az üzemekben többtermeléft folyik és a munikaerkölce, munkafegyelem megszilárdul. A magyar szakszervezeti küldöttség — amint azt már megírtak — az orosz szak­szervezetek meghívására a Jövő héten, április 4-én Moszkvába utazik. A küldött­ségben résztvesznek: BechUer Péter al­polgármester, Halász Alfréd, Hegyi Gizella, Kisházi ödön, Korin Zsigmondné, Piros I/áazló, Somogyi Mihály, Szakasits Antal és Vértes György. Emelik a társadalom­biztosítási járulékot A társadalombiztosítási járulékok kulcsát április 1 tőd augusztus végéig átmenetileg fölemelték. Az erre vonatkozó rendelet ér­telmében az OTI-nál és a MABI-nál bizto­sításra kötelezett munkavállalók után a betegségi biztosításban a biztosított tényle­ges ötífczja vadaJ mazasának 13% -át, az öreg­ségi biztosításban pedig a biztosított össz­keresetánek 7%-át kell fizetni, amihez még t% balesetbiztosítási díj járul. A társada­lombiztosítási járulék és balesetbiztosítási díj egy üttes összege tehát a következő öt hónapon át a biztosított összjavadaknaza­sának 20%-a. Ital és tűzifa fasisztamentésért A miakolci népbíróeág egyik tárgyalásán, amelyet Potoczky Imre föld bártokos ügyé­ben tartottak, botrányos jelenetek játszód­tak le. Potoczkyt, mint háborús és népelle­nes bűnöst, azzal vádolták, hogy munkás- , századparancsnok! beosztásában kegyetlen­kedett az alája beosztottakkal. A tárgya­lásra a szadista századparantanok „védelmére" egész különítmény vonult lel. A rendőrség politikai osztályán kihall­gatták a tüntetés főkolomposait, akik be­ismerték, hogy jéelöre megbeszélték a tüu­te«tő felvonulást Fotoczky szzados felesége Itallal és ko­csival látta el a tárgyalásra felvonuló­kat in megígérte nekik, hogy tűzifát, kapnak Jutalmul. As ital és az Ígéret hatása alatt vállalkoz­tak arra ezek a félrevezetett emberek, hogy a „nagyságos százados úr" aaabadlibra­helyezését követeljék.' NYOMDÁSZOK, FIGYELEM! As anya­egyesület] illetékek 1»:» április f án már a következőképpen fizetendők: Szakmunká­sok 8C0.C00, munkásnők 3W.0ÍÍ, segédmunká­sok 3>»M9 pengő. Másfoglaíkozásá Illeték »!«.«». tagsági jogfenntartási illeték ».«•», beiralásl díj 65S.CM pengői. Kéziszedők Köre 60.9C6, Gépmesterkor :«•.«• pengő. A többi Illetékek nem változnak. sorot szájpadlás nélkiil, művészies kivitelben -színű koronák, hidak, arany- és platina pótló fémből -tömés, húzás, fáj­dalommentesen. Vidékiek aoronkivül Fogászati anyagot és aranyat veszek. Pi-siÄer NámcE&r fogorvoslásra jogosított fogász. VIII, Népszínház ncca 46. 1. 1. Vegyiipari középiskolást aki vegyiszámítósban jártas, vagy képzelt laboránst keres vidéki erőmű víz- ée szén laboratórium.! részére. Ajánlatok „60/;09 " kw" jeligére < a kiadóba. Elcserélnék 8 drib 17­es és 18 collos autóköpenyt, 2 drb komplet sivatagi Steyr-mótort 2 drb differenciállal, esetleg alvázzal 1® drb 16 collos aníóköpenyért J Bákócai át $2, IL I.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék