Népszava, 1946. július (74. évfolyam, 145–170. sz.)

1946-07-26 / 166. szám

Használt a cikkez és? L 'A Né PS zava heteken keresztül frt a- magyar közoktatás szomorú 'helyzetéről és ezzel kapcsolatban a közoktatásügyi minisztériumról. Amint cikkeinkben több ízben is hangsúlyoztuk, nem személyi táma­dás a célunk, hanem a magyar kul­túra ügyének előmozdítása. Ügy látszik, cikkein!.: némi hatást kel­teitek a régi szellem fellegvárában, a közoktatásügyi minisztériumban, mert most végre jelentést kaptunk a sokat hánytorgotott tankönyv­kérdés jelenlegi állásáról. A köz­oktatásügyi minisztérium közlése szerint az 19í5/16-os tanévben a magyar nyelvet és irodalmat, a tör­ténelmei, földrajzot és közgazdasági ismereteket már újszellemű könyv­ből tanították. A Köznevelésügyi Tanács most birálja el az általános iskola V. és VI. osztályában be­vezetendő tankönyvpályázatra be­ér kesett pályamunkákat. A díjnyer­tes tankönyveket az idén ősszel kinyomatják és rendszeresítik. Utal arra a közlemény, hogy a tankönyvkiadás az infláció követ­keztében nehézségekkel küzdött és bár a tankönyvek jóval olcsóbbak, mint az egyéb kiadványok, mégis sok szülő van, aki nem tudja meg­vásárolni a tankönyveket. A közoktatásügyi minisztérium sajtóosztálya is küldött egy közle­ményt.. amelyben azt írja, hogy a minisztérium költségvetéséből 3r<A% jut. a népoktatásra, a diákjóléti intézményekre és a népművelési intézmények támogatására. A közlések tartalma mindeneseire valor,,) kevés haladás az elmúlt hó­napokhoz képest.. De ez korántsem elég. Tetterősebb, energikusabb em­berekre van szükség ebben a mi­nisztériumban a fehő vezetésben. Az alsóbban pedig demokratákra. Neghesát Tombor 3er»ő I>r Tomb or Jenő honvédelmi minisz­ter csütörtökre virradó éjjel elhunyt. Tombor Jené az első világháborúban aktív kaitonatiszt volit. Demokrat!kas felfogása már akkor közismert volt r.fiíti körökben. A proletárdiktatúra idején a Hadügyi hépWatosságon töltött be fontos megbízatást, amiért a forra­dalom bukása után hadbiróság elé álli­tattáfc. A második világháború idején mint katonai r.Jfckíró igyekezett a cen­zúra 'éberségének kijátszásával a való­ságos helyzetnek mejrftítelő tájékozta­tást adni. A honvédelmi miaiflztor az utóbbi időiben ige« sokat dolgozott. » honvédség demokratikus» átszervezésén rs a b%? előkészítés katonai anyagán. A túlfeszített munka következtében tá­madt szívroham okozta haláiát. Xa.gr Ferenc miniszterelnök a halál­hír vétele után meleghangú részvéttáv­ira.tot intézett az özvegybe?,. Az efhupytt honvédelmi miniszter te­nvefctee szombaton délután lesss » Kúria «lőéaarnnkAból. A főváros díszsírhelyet adományozott Tombor Jenőnek. Szent-Gy&rgyi nagy angcí kitüntetési kspoit Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas tudós • az elmúlt hetekben külföldi útra» indult. Először Svájoba msni, majd innen Angliába utazott. Bdinburgban az egyetemi tanács vendége volt és itt nyújtották át néki a legnagyobb angol orvosi kitüntetést, a Cameron-dijat. Az ünnepség után Szent-Györgyi a hárona­ezásévee ediziburgi egyetem dísztermé­ben tartott előadást, amelyről a jelen­levő tudósok egyike kijelentette, hogy az előadás tartalma annak a korszaknak, amelyben élünk, egyik legfontosabb fel­fedezését fogja jelenteni. Angneztns 1-től jó és olcsó •m i Budapest Vlf, Rákóczi út 64 Á „stabilizációs kenyér 11 búzából és rozsból készül Elsejétől 20 deka lesz a fejadag A stabilizáció időpontja rohamo­san közeledik. Sok tekintetben már augusztus elejétr-e javulás várható. Felkerestük Schlederer i?e.cső elv­társat, a sütők ipartestületének al­elnökét, hogy megtudjuk, mennyi és milyen minőségű kenyérre szá­míthat a főváros lakossága. — Augnszíus elsejétől '20 dekára emelik a kenyéradagot — mon­dotta. Ez önmagában azonban még nem volna elé?. A „stabilizációs kenyér" jó­minőségű le./,. Az ed. Ii sei árja és kukorieakeverést elhagyjuk. Az új kenyér búzából és rozsból készül. Most - kísérletezünk a burgonya­oebcllyel. ami könnyűvé zamatossá teszi majd a kenyerei. Szabo'csbaíi már meg is indult a bursronva­pehely gyártása. A gabonaterme* várakozáson felül • jó, úgyhogy elcrcláihatólag a minőséget- -js a mennyieóget még javitani ús tud­juk. — Honnan kanjuk a legtöbb lisz­tet? — kérdeztük. — Békés vármegyéből. A békésmegyei gazdák beszol­gáltatás! kötelezettségüknek száz százalékig eleget tesznek. Első helyen állnak az országban e téren. A malmok is teljes erővel dolgoznak, úgyhogy a folyamatos liszteliátás biztosítottnak látszik. D.< szükséges is a forszirozott munka mert Budapestnél; naponta 45 vágór< kenyérre van szüksége. — A főváros 270 üzemében 1800 sütő munkád dolgozik — kaptuk a felvilágfosííáet —. külöu a Községi Kenyérgyárban 500. A sütőniunká­sivk tliciuiei.Jt.re méltó munkát vé­geztek az elmúlt másfél év alatt. Bár ellátásuk a Ifi. kateisóriába tartozik, a/ I. kategóriát mél* tén megérdemlő nehéz testi munkát a lisztporos, egészség ti­N É P S Z AVA, 1946 július <26 3 ket veszélyeztető üzemekben lel­kesedéssel és eredményesen vc­j gezték. i A megfelelő mennyiségű és minő­stuő kenyér remélhetőleg eloszlatja majd azt a szinte e-Ileu'téges hangu­latot. ami az utóbbi hónapok alatt a pékek és a vásárlók között kiala­kult. 1 Megtudtuk még, hogy augusztus W-a után megindul « zsemlyesütés és kenyéradagján kívül naponként mindenki egy darab zseimtyét is vásárolhat­A stabilizáció eláft ,vívmánya tehát: kértperünk jó, s&p és elég lesz. Felfüggesztett volt rendőrtisztek rablótámadása a vccsési A legveszélyesebb téli hónapok Vetkőztető történetét felülmúló bűntényre derített fényt a buda­pesti főkapitányság bűnügyi osz­tálya, erélyes nyomozás rövid időn belül ké&rekeríteíte az utóbbi idők legvakmerőbb vetkőztető bandáját. Batta József teherautól'uvaroüó társai­val néhány nappal ezelőtt nagymennyi­ségű élelmiszert , szállított vidékre. Vtí'séft előtt egy magánautó szegődött a nagy irammal robogó teherautó nyo­nába, majd a vasúti átjáró közelében i magánautó msgeiőzte Battáék kocsi­iát. Egy kilométer távolságban a kis '.öcsi megállt és keresztbe fordult az Kitűnő minőségű a nagy- és kiskereskedelem útján hozzák forgalomba Buda vidék I és Újpesti Gyapjufonó és Szövőgyár RT. Újpest, Madridi út 4. Első Magyar Nem ex-, Posztó- és Fez­gyár RT. V, gróí Teleki Fái u. 17. Fischer Stern PáS V, gróf Teleki Pál u. 16/18 Masai ^sfislonó és Szövőgyár RF. V, Bécsi itcca 8. í^oii L»8i Posztégyár RT. Alberlfaha, Kondorosi út 8. Magyar Posztégyár RT. V, Méri eg ueea 2. Mechanikai Szövőgyár ET. V, WekerI© Sándor ucca 13. Richards Richard Győri Fíaomposztő­gjár RT. V, Wekerle Sándor ucca 17. Soproni és Újpesti Posztó- és Szőnyeg­gyárak 14 í\ V, Nádor ucca 18. Uwag Magyar Szövőgyár RT. V, Sas ucca 29. úton, amikor a teherautó az eltorlaszolt úthoz ért, a személykocsiból két rendőr­egyenruhás és két civil férfi ugrott ki és igazolásra szólította a teherautó uta­sait. A rendöregyeiiruhát viselő al­hadnagy a gazdasági rendőf.ség nyo­mozójának mondta magát és az' élelmi­szerszállításokon kívül még vali.'Sprejte­getéssel vádolta Batta Józsefet. Mi­közben megmotozták a kocáin ülflfcket, azok hevesen tiltakoztak a jogséretem ellen és bemutatták hivatalos szállítási engedélyüket. Az útonállók nem fogadták el az \ igazolványokat és pi-Setolyt rántvn kénysze. íí Aiték a teherkoc• in levőket, begy szálljanak le. A fegyvereke* oldalukhoz szorítva, bekísérték őket egy a közelben levő jna.itába, ahol minden értéküket eleredték, ittajrt alwfehérnemüre vetkőztették őket. Az sotóebanditák vezetője ezután 1 rájukzárta a pajta ajtaját, majd tár­saival együtt- eltávozott. A személy­gépkocsi rövidesen visszatért egy másik teherautó társaságában. amelyről a banda többi tvgjai száilft le. Peicekea belül saját teherautójukra raktok át Battáék áruját. > gen nAfnu mennyiségűt ttibbmázsányl élelmiszert' és több vég textiliát, iKilumint, nyolc autógumit. X „jól végzeit munka után* a vetkőztető társaság elhajtatott. A rendőrség nagy apparátussal kezdte meg a vakmerő banditák kízrekerltésát <« két najxiD belül sikr rült is ered­ményt felmutatni. Kifo'rták H emséi (Hrobricsa) Tibor rendőrnyomozó alhad­nagyot, akit a közelmúltban függesztet­tek föl állásától különböző szabálytalan­ságok minit. , Az alhadnagy ngyanis !< feldigén.vlö­bizot'«ágnál teljesített sroigálatot és itt követi? el büntetendő cselekedetéit. Kihallgatásakor bevaillotta. begy társai­val együtt, előre megfontolt szándékkal, többnapos készülődés után követték el a rablást. A rendőrségre befurakodott al­hadnagy-bandalőnftk alvezére Kor­mos István rendőrhaclnag.v volUakit szintén a közelmúltban függesztet­tek fel állásától. A volt rendőröket Davidovics Sándor és Müller-Mayrr kereskedők bujtatták fel és látták, el a rabláshoz szükséges gépkocsik­kal. A rendőr«'? kézrekerítette a banda többi tagját is, Magyari Imre foglalkozásnélkülit. Szűcs Mihály gépkocsivezetőt és Ehrlich Ferenc kereskedőt. A nyomozást még nam fejezték he, arra szeretnénk fényt deríteni, hogy a vetkőztető gengszte­rek nem követtek-e el másutt is hasonló rablásokat. Valamennyiü­ket letartóztatták. Horváth Győző — Magyar menekültek Kariuüüban. A kajrintiai tartományi kormá.iyzat jelentése 6zerint Karintia területén ö&szcsen oli.OOO külföldi tartózkodik s ebből 5062 mayyar — Magyar iiflliet Ítélt el a kassai aép­ln'rósásr. A poisony-i rádió bes7.1i.ujo]* arról, hogry a kasiai uéi>bíróaá.(f 38 msg-rar aeui­zetiségfl személy felett liozott ítéletet, A vád az volt clleuük, hogy 1938-bün magyar uemzeti v.i-seletben. részt vettek a \ i- zj­osatolás aiikalmából rendareft flnmvw-'ge­ken. A vádiottalc kóziil, akiknek legnajryobb része rő volt, 15-öt •'K nard kény.;?,ermi)Ti­káta Ítéltek, mi? 93 vádlo.tt eilen ei ren­delték a bizonyítási eijárse lefolytatását.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék