Népszava, 1946. október (74. évfolyam, 221–247. sz.)

1946-10-25 / 242. szám

ff 1946 ofcrt 2 5 NÉPSZAVA Sauvageot professzor nyilatkozata a magyar KérdésrSI Auréllen Sauvageot francia egyetemi tanár a párizsi rádió magyar osztályá­nak főszerkesztője a „Magyar Távirati Iroda** útján kijelentette, hogy a Nép­szavában nemrég megjelent intervjú «supán magánbeszélgetés során tett megjegyzései alapján készült, fiauvageot leszegni, milyen megtiszteltetésnek te­kintette, hogy közreműködhetett n aia­Sj&t békedelegáció munkájában. Ho történtek la hibák — amint azt egyik legutóbbi rádióbesz'débao kifejtette —, ezek eltörpülnek az emberfeletti feladat előtt. „Bizonyos ügyetlenségeket elkövet­hettek — folytatta Sauvageot professzor —, de nem bizonyos, hogy ezek a ma­gyar delegációnak róhatók fel és egy­általán nem súlyosbíthatták a már meg­levő békét. Sajnálkozás fog el arra a gondolatra, hogy sok magyar ember azt tibeti, hogy jobb békefeltételeket lehe­tett volna kapni, ha a magyar delegá­ció ügyesebb lett volna." * JNépseava a békedelegáció hazaérkezésével egyidejűleg kapta kézhez párizsi tudósítás alapján a kérdéses ^nyilatkozatot és akkor még nem volt lehetséges ellenőrizni, mennyiben szánta a nyilvánosság­nak Sauvageot professzor kijelenté­seit és mik azok, melyeket magán­beszélgetés során mondott el az ujsápirók előtt. A magunk részéről ismetelten leszegezzük álláspontun­kat, hogy a békéért, amely bizonyos tekintetben súlyos, de ugyanakkor más kérdésben számunkra nem ala­kult kedvezőtlenül, nem felelős sem az emberfeletti munkát végzett t. magyar békedelegáció, még kevésbé a jelenlegi rendszer: a magyar demokrácia — ahogy Sauvageot is mondja — a korábbi kurzusért fizet és a békefeltételelcet a magyar kor­mány elődei által elkövetett bűnök súlya dö ntötte el , Megfőttek Franciaországból a magyar gyermekek Auguszta* 8-án indnlt el mintegy 350 gyermek Franciaország felé, hogy a jó francia koszttól megerősödve, meg­hízva érkezzenek vissza Budapestre. A gyermekek majdnem két hónap távol­lét után csütörtökön visszaérkeztek hazájukba. '/í2-kor futott b« s párizsi expressz a keleti pályaudvarra. A gyér­mekoket türelmetlenül váró hozzátarto­zók között ott találtuk Stern Sze.éna elvtársnőt, a szociálpolitikai ügyosz­tály vezetőjét is. Stern Szeréna elvtárs a Népszava munkatársának a követke­zőket mondotta: — Igaián őrülünk és hálásak va­gyunk a franciáknak, hogy a kiéhezett, lerongyolódott magyar gyermekehot ilyen iá egészségben, pirospozsgá» arc col, új cipőben, új ruhában küldték haza. Tizennégy francia nővér kísérte a gyermekeket haza s most három napig itt maradnak Budapesten, Ez alatt a három nap alatt szeretnénk némi­képpen viszonozni azt a szeretetteljes, meleg gondoskodást, amellyel a fran­ciák gyermekcinkat elhalmozták Az ország érdeke legyen azonos adoMSZ® HÜHL egyetemes érdeUeiv — követelte Halász Alfréd elvtárs a parlamentben Muikáseliatisaiife Szombaton, 26-án este 7 órakor a NEMZETI KAMARA SZÍNHÁZBAN Moliire: Férjek iskolák, Kotnyelesek Szombaton, 26-án d. n. 5 órakor a PÓDIUMBAN Maeterlinck: Vakok, A. France: Történet egy szerenesés emberről .Vasárnap, 27-én A u. Vi 4 órakor a VÍGSZÍNHÁZBAN Priestley: Ismeretlen Táros Hétfőn, 28-án este 7 órakor az OPEÍIAHAZBAN Gounod: Faust Jegyek kaphatók: & NÉPSZAVA jegyirodában, VII Erzsébet körút 17. Telefon: 228-447 A nemzetgyűlés csütörtöki üleeet fél 11-kor nyitotta meg Varga Béla elnök. Rácz Jenő pénzügyminiszter be­terjesztette az indemnitási törvény­javaslatot. (dndemnit&s annyit je­lent, hogy a parlament a rendes költségvetés megszavazásáig költ­ségvetés nélküli kormányzásra ad fölhatalmazást a kormánynak. — Sserk.) Az új költségvetés tárgyalá­sának időpontjáig, legkésőbb 19&3 december 31-ig kéri a pénzügyi fel­hatalmazás mesrszRvazáeát és a tör­vényjavaslat tárgyalására a sür­gősség kimondását. Ezután a kormány részére rende­letek kibocsátására adott fel­hatalmazásnak meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat vitája követ­kezett Acsay László (kisgazda) előadó be­terjesztette az alkotmányjogi, közjogi, valamint péuziigyi bizottság együttes jelentését. A törvényjavaslatról szóivá hangsúlyozta, hogy a rendkívüli idők teszik a felhatalmazást szüksé. gessé. A törvényjavaslat második része, amely a szénbányák államosításával kapcsolatos kártalanításról reiwJelkeüík, a kormány ama álláspontját hivatott leszögezni, Jiogy a magántulajdon el­véu áll. A pártok szónokait megelőzően Nagy Vince (Sulyok-párt) jelentkezett szó­lásra. A felhatalmazást pártja nevében megtagadta, mert, amint mondta, mind gazdasági, mind politikai tekintetben nincs bizalommal a koalieió iráot,. Fel­esólaláróbaa a Kisgazdapártot é» & bal­oldali pártokat igyekezett egymás ellen hangolni. Kifogásolta a „marxista urak" törekvését, wnellywl kollektív társadalmat nkaruak és elítélte a Kis­gazdapártot, amely segédkezet nyújt o törekvéshez. A stabilizáció előkészítésé­tűi kezdve a földreformon kctesztül egé­szen a háztulajdonosakra Kivetett adókig mindenért felelősségre vonta a koalíció pártjait. A nagykereskedők vé­delmében kifogásolta azt, hofcy a kis­kereskedők közvetlenül a gyártól szsrez­hetik be árukészletüket és hogy a West­Orient so maradjon ki felszólalásából, megfenyegette a nemzstgyűlést, hogyha nem lesz West-Orient, majd lesz helyette más. A béke ügyével kapcsolatos észre­vételeit — ígérte — a béke megkötése után ismerteti majd. Losonc»! Géz« (kommunista) hang­súlyozta, bogy a demokratikus kultúr­politika hibái közismertek. Annak a látszatnak, hogy a reakció befolyása és a demokratikus kultúrpolitika között bizonyos cinkosság van, Keresztury köz­oktatásügyi miniszter aa oka. Hámuto­tott a továbbiekbau arra, hogy a Bal­oldali Blokk követeléseire adott kis­gazdapárti válasz kétségteleaül béke­vággyal van tele. De élesen bírálta a Kisgazdapárt reakciós megnyilvánulá­sait. Hálás« Alfréd (szociáldemokrata) a koalíción belül mutatkozó véle­ményeltérésekről beszélt, hang­súlyozva, hogy a viták, ha nem csapnak át a józan ész, a politikai okosság határain, a koalíció érde­két szolgálják. Amíg az ország érdekei meg­követelik a kealíciós kormány­zást, addig azt fenn kell tar­tani — mondotta. — Hogy ez mennyire vihető keresztül, azt a koalíciós pártok magatartása, felelősség­tudata határozza meg, A Szociáldemokrata Párt tör­ténelmi felelőssége tudatában alárendeli pártérdekeit as or« s/ág érdekcinek. De az ország érdeke kell, hogy azo­nos legyen a magyar, pép. a dol­gozó munkásság egyetemes érde­keivel. Vállaljuk a koalícióval járó terheket és kockázatokat — de csak bizonyos határig. Nem enged­hetjük meg, hogy felelős kor­mányzópárti politikusok demagóg ellenzéki támadásokat folytassanak. Az ifjúság nevelése — Az ifjúság nevelését ~ foly­tatta — demokratikus felfogású. jól képzett tanítókra és tanárokra bízzuk és adjunk a pedagógusoknak olyaa fizetést, ami elfogadható élet­színvonalat biztosít számukra. Jó pedagógusokat, ló és ingye­nes tankönyveket, tanszereket és ingyenes oktatást az ifjúság­nak. A munka eredménye a dolgozóé legyen — A kiosztott földet végre telsk­könyvile/ is aa újgazdák tulajdo­nába kell adni. Nincsenek külföldi tőkeérdekeltségeink, nincsenek hol­dingjaink, csak dolgos, jstőn kezünk van. Minden erőnket* teleadjuk Magyarország talpraállitásának nagy munkájába, de a munka ered. ménye a dolgozóké s ne a heréké, a ki zsákmány olóké, spekulánsoké le­gyen. Építeni akarjuk a boldogabb magyar jövőt és ennek c'/dekében vállaljuk a népszerűtlen feladató kat is. Munkafegyelmet, íöbbterrne­lést követelünk a munkásságtól és lemondást a jagoä igényekről. — LŰ kel! szállítani a haszon­kulcsot, le kell törni az nzsoraára­kat, arányosítani kell az árakat a bérekkel. Ne legyenek havi 120 fo­rintos magán- és köztisztviselők, 30—40 forint heti fizetéses munká­sok mellett havi 10—15.000 forintos vezérigazgatói jövedelmek. Nagy Vince képviselő úr a 120 forintos munkabéreket tartotta magáénak, a vezérigazgatói fizetésekről nem esett sró. Követeljük a közellátás megjavítását Hetek óta nines hagyma Buda­pesten, de Makón vagonszámra rohad a hagynia, a nagykeres­kedő nem viszi piacra. A kisgyermekek részére nera lehet flanollí kapni, a raktárakban vi­szont rejtetten halmozódnak a ha­talma* textilkészletek. A munkanélküliség ellen — Rengeteg a tennivaló ós mégis munkanélküliség van. Meg kell szervezni a munkaerő­gazdálkodást. Katasztert kell felfektetni, hol van munkaerőfölösleg vagy hiány. Fog­lalkoztatni kell a tétlen munkás­kezeket. a képzett szakmunkásokat, hogy idehaza találjanak megélhe­tést, ne kényszerüljenek elhagyni az országot A Szociáldemokrata Párt év­tizedes harcot folytatott a munkanélküliség elleni biztosí­tásért A szakszervezetek mindent megtesz­itek a munkásság védelmére; (Egy lang a kisgazdapárti oldalról: Munkás ne politizáljon! Nagy vihar a baloldalon: Ezt szeretnék, úgy-e? Annak már elmúlt az ideje!) A munkás é« a szakszervezet, igenis, politizáljon — mondotta Halász Alfréd. — Ha nem politizált volna, ha a szakszervezetek nem politizál­tak volna, akkor nem lett volna munkásbiztosítás, munkásvédelem. Politizálni kell mindenkinek, de jól kell politizálni. Ha az elmúlt évtizedek alatt jól politizáltunk volna, Magyar­ország sohasem került volna ebbe a szomorú helyzetbe. (Űjabb kisgazda közbeszólás: Mi van u parasztszalíszervezettel? Azt iáiért ellenzik?) A Parasztszövet­ség soraiban ott találjuk a nagy­birtokosokat főispánokat, szak­szervezetbe csak doltfozók tömörül­hetnek. A munkavállalók és a mun­káltatók érdekei ellentétesek, közős szervezet csak oda vezethet hosy a munkáltatók elnyomnák, lehetet­lenné tennék a munkéstömegeket. A Szociáldemokrata Párt jog­gal emel szót a szegényparaszt­ság érdekében, évtizedek óta harcol az ipari munkássággal együtt a parasztság jogaiért Foglalkozni kell a kisiparosság és a kiskerekedelem problémáival. Kö­veteljük a Nemzeti Bank államosí­tását Semmiféle magánérdeknek nem lehet beleszólása a Nemzeti Bank ügyeibe. Követeljük a ban­kok fúzióját. Nem egészséges, hogy ennyi bar.k van m a fúzionált ban­kokat is úllami kezelésbe kell veöfii. Szükség van az állami hitelek el­lenőrzésére. Nem minden esetben jut a ka­pott liölcsöss a megfelelő eé!r«u Van, aki ahelyett, hogy anya­got, munkabért fedezne a hitei­ből, spekulációra használja M azt Űj adórendszert kell bevezetni. Ke­vés az adóbevétel. Csökkenteni keil az adót a kisembereknél, de emelni ott ahol a jövedelem ezt megenged­heti.- -> . » ­Követeljük fényűzési ad-A bű­vezetését akinek telik fény­űzésre. annak teljék fényűzési adóra is. Szakasits Árpád Szegeden részlete­sen kifejtette a Szociáldemokrata Párt akcióprogramját. Ez a pro­gram alkalmas arra, hogy a koalí­ció termékeny munkában fogjon össze. A törvényjavaslatot a Szociál­demokrata Párt nevében elfogadta. (Helyeslés és taps a baloldalon.) Nánássy kász'.é (Parasztpárt) iitátt Dénes István (Sulyok párt), Releber Endre (Kisgazdapárt) és Gró József, a Kisgazdapártból legutóbb kizárt kép­viselő szólt a törvényjavas lathoz. Ezután a felhatalmazási törvényjavas­latot általánosságban és részleteiben a nemzetgyűlés elfogadta. Pénteken lű órai kezdettel az Indemnitási törvéay­javaslatot tárgyalja a neactzegyűléa nyolcórás ülísen. (Vh^mmíbehj Nem csökkentik az amerikai tengeré­szet költségvetését Tito tábornagy Ljubljanában kijelen­tette, hogy a lengyel határok ügyében tziUrclan áll Lengyelország melle l. A francia jobboldali pártok: a Gaa­lista Ünió, a Demokratikus Szocialista Unió, a Demokratapárt és a Független Badlkális Párt egy párttá tömörült melynek neve: Köztársasági Gaullata Párt Daluege német tábornokot a cseh nép. bíróság halálra ílél e ém az ítéletet szer­dán végrehajtották. Papeu elhagyta a nürnbergi börtönt — Schacht meg van sértődve, mert még mindig fogva tartják! Németország brit övezetében janudr elsejétől a végrehajtóhatalmat átruház­zák a német államokra. A külügyuiűniszterhelyetteeek elvéges­ték munkájukat és a béketervezeteket New Yorkba juttatták. A „New York Herald Tribune" érte­sülése szerint az Egyesült Államok újabb erőfeszítéseket tesznek, hogy ta­vasszal — vagy ha lehetsíges, koráb­ban — békeszerződóst kössenek Auszfc* riával. ft it

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék