Népszava, 1946. november (74. évfolyam, 248–272. sz.)

1946-11-07 / 252. szám

Harci riadót harsog a „Kis Újság" a Közmunka­tanács ellen, amért a margitszigeti MAC-pályát gyermekjátszótérré kí­vánja átalakítani. A lovaspólópályát ajánlja erre a célra, mert az exkluzív társaságnak volt a szórakozóhelye. Mi úgy tudjuk, hogy a MAC sem enge­dett az exkluzivitásból. Lehetett világbajnok valamelyik sportoló, mégsem kerülhetett be a MAC-ba, hacsak nem volt legalább is a dzsentrikaszinó tagja. Viszont a MAC-krg'ág érvényesülést Is jelentett. Ezt pedig nem akarjuk. Legyen a szi­get igenis a gyermekeké. Erre a szent célra nemcsak a MAC- és lovas­pólópálya, hanem egynéhány „ex­kluzív" evezöscgylet telke ia ajánla­tai felhasználásra. » Értékelés A „Szabad Szó" csütörtöki számában Jóesik Lajos válaszol a Parasztpárt nagyválasztmányának üléséről közölt tudósításunk reá vonatkozó részére. Miután reklamálja, hogy névtelenül irtunk róla, közöljük, hogy a Nép. • x a v a munkatársai nem szoktak név­telenség mögé bújva védelmet keresni, egy gyűlésről szóló tudósítást azonban általában nem szokás aláírni. Ha az államtitkár úr mégis kíváncsi, közöl­jük, hogy a tudósítást Máté Iván írta. Jócsik kijelenti: munkáját „egyönte­tűen értékelte a kongresszus, az el­nöktől a kiküldöttekig, a kiküldöttek vonalán, a balszárnytól a Jobbszár­nyig". Elhisszük neki. Csupán az a ké­résünk, hogy ilyen körülmények között miért nem választották be mégsem az új politikai bizottságba? Talán csak nem azért, mert valamennyien „egy­öntetűen értékelték" munkí'ját?! addig 9 ameddig, * " címmel ír a „Hírlap" vezércikket és magyarázza, hogy egyik glosszánkban unit is akartunk mondani, amikor azt írtuk, hogy intézzék a vallásügyeket • közoktatá ügyi minisztérium kebelén belül, addig, amíg... Ezzel kapcsolatban a ..KL-Iap" azzal vádol bennünket, hogy a vallást akar­juk eltörölni, mert amint Kertós« Róbert e cikkében Írja, az anyagelvfl­lég tanai szerint nines szükség val­lásra. Aki nem tnd arabusul, ne magya­rázsa as „anyagclvüségnek" torzított történelmi materializmust. Aki nem is­meri « Szociáldemokrata Párt program­ját, ax no próbálkozzék magyarázni cikkeinket. Csupán a felvilágosítás kedvéért közöljük: a történelmi materializmus nem Jelenti azt, hogy nincs szükség val­lásra. De azt tagadja, hogy a társa­dalmi berendezkedés annak egyes Jelenségei, mint például az egyházi nagybirtokok — isteni eredetűek és így megváítoztathatatlanok lennének. A Szociáldemokrata Párt programja szintén nem kívánja eltörölni a val­lást, sőt annak gyakorlására mindön­kinek a legnagyobb szabadságot köve­teli. Még az állami gyámkodástól is meg kívánja szabadítani az egyházat. Intézze az egyház a maga ügyeit minden bürokráciától és állami bele­szólástól mentesen. Ezt jelentette a mnUkorl glosszánkban az a bizonyos: „addig, amíg ..." Már megint megvédi tőlünk a demokráciát a „Hír­!ap". Megró bennünket, hogy harco­lunk ugyan azért, hogy a nők vezethes­senek villamost, de ugyanakkor cl akarjuk venni a nőktől a választójogot Szeretnők, ha a „Hírlap" megmutatná nekünk azt a szociáldemokrata cikket vagy beszédet, amelyben mi a nők szavazati joga ellen nyilatkoztunk. Mi viszont megmutatjuk ennek a nyilván fiatal kollégának, hogy hány beszé­det mondottak, hány kolumnát írtak szociáldemokraták az által nos, titkos, nőkre Is kiterjedő választójogért. Sőt megmutathatjuk azokat a helyeket >s, ahol elvtársaink vére hullott ezért az elvért vívott harcban. Persze, a „Hír­lap" ifja minderről semmit sem hallott még. Hah, talán arra céloz az ifjú, hogy a nyilasok, háborús bűnösök tisztelt hitvesétől akarjuk elvenni a választó­Jogot. De kérem, tévedés. Mi nem csak Szálasinétól és Bárdossynétól, han"ui Dücsőnó férjétől is el akarjuk venni * szavazati jogot. Vagy talán éppen ex fájt SZAKSZERVEZETEK ; ES DEMOKRACIA Irta: VAS MIKLÓS, a Szakszervezeti Tanács h. főtitkára A Kisgazdapárt délutáni orgá­numának szerdai száma vezető cikkben ismét foglalkozik a szak­szervezeti kérdésekkel. A kérdés nagy fontosságára vall, hogy erre a tárgyra többször visszatérünk. Jószándékú vitában szívesen veszünk részt, hogy tisz­tázzuk a kérdéseket. De az említett cikk nagyon alkalmas arra, hogy sokat a jószándók hangoztatásá­val tévútra vezessen, a lényegről elterelje a figyelmet és a szép sza­vak mögé csempéssze a félre nem magyarázható szándékot. A magyar politikában a múltban is jelentős számú tanítvány igyeke­zett megközelíteni a nagy mestert, Maoohiavellit, most is akatinaiv toll­forgató tanítványok, akik buzgó követői az Jl Principe" szerzőjé­nek. „A szavak arra valók, hogy el­takarjuk vele a lényeget" — taní­totta a nagy olasz. A „Kis Újság" is sztaniolba csomagolva akarja el­takarni a valóságot. Hetek óta ostrom folyik kisgazdapárti oldal­ról a szakszervezetek ellen. Külön szakszervezetet akarnak létesíteni a Parasztszövetségből, holott a föld dolgozóinak már van egy 73 éves múlttal rendelkező szakszervezete, a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége, a FÉKOSZ, amelyet a kisgazdák gyengíteni szeretnének, illetve jogkörében csorbítani. Ha valóban igaz az — mint ahogy igaz —•, hogy „a szakszervezetek az elnyomatás éveiben bástyái vol­tak a demokratikus és a baloldali gondolatnak", ha igaz az, hogy „a szakszervezetek képviselték a kül­föld felé a demokrácia szellemét", ha igaz az, hogy „az utolsó negyed évszázadban a haladás és emberség legerősebb fellegvárai voltak a szakszervezetek", akkor mit akar­nak a szakszervezetektől a kis­gazdáit Kinek áll érdekében Ma­gyarországon, hogy & még raeg nem erősödött depiokrácia laza felépítményének egyik talpkövét és bástyáját meggyengítsék? Becsüle­tes, jószándékú demokratáknak bizonyára nem. Minden jószándékú kormányténye­zőnek, még kisgazdapárti oldalon is. a „Kis Újság" cikke után az a fel­adata, hogy a szakszervezeteket min­den vonalon megerősítse és alá­támassza. A szakszervezeteknek minél előbb rendelkezniük kell a törvényes jogszabályok hatékony segítségével, mely a szakszerveze­tek erejét, szilárdságát, hatalmát támasztja alá. A szakszervezetekben nem enged­hetjük át mőg részlegesen sem a vezetést azoknak a rétegeknek, akikben a „Kis Újság" szerint is „igen erős volt a diktatúrák fertő­zése". Mi. marxisták soha nem tit­koltuk és most is határozottan hangsúlyozzuk azt a szándékunkat, hogy a szakszervezeteket továbbra is mi, szocialisták fogjuk vezetni. Mi határozzuk meg felépítményét, célját, ideológiáját, mi töltjük meg harci szellemmel és mi szabjuk meg osztályöntudatát. Ebből az el­határozásunkból egy jottányit sem engedünk. ML akik az elmúlt 25 esztendő alatt is ezt az utat követ­tük, nagy áldozatot hoztunk, szán­dékainkat véka alá nem rejtettük, soha egy percig sem alkudtunk meg. Mi tudatában voltunk annak, hogy Magyarországon a demo­krácia védőbástyái egyedül csak mi vagyunk, de tudatában vagyunk most is annak, hogy a demokrácia megingathatatlan védői a jövőben is mi leszünk. A „Kis Újság" kardoskodik „a demokratikus követelmények foko­zatos érvényesülése'- mellett Ezen nyilván azt érti, hogy engedjünk utat a demokrácia szent nevében azok számára, akiknél — ismételve — „igen erős volt a diktatúrák fertőzése". Ugyancsak a demokrá­ciára hivatkoznak, amikor tiltakoz­nak „a Szakszervezeti Tanácshoz tartozó szervezetek kizárólagos­sága" ellen. Mi, szocialisták nem tűrtük a múltban sem, a jövőben sem tűrjük el a kontra-szervezete­ket, bármilyen szándékkal indulja­nak is azok. A Kisgazdapártban helyetfoglaló politikusok és okoskodók bizonyára ismerik a közelmúlt történelmét. A két világháború között a kapita­lizmust híven kiszolgáló kormá­nyok állami pénzen több szakszer­vezetet indítottak, szerintük nagy jövő felé- Nem voltunk féltéke­nyek, már születésüknél megmon­dottuk, hogy halálra vannak ítélve. Csak az adózók pénzét sajnáltuk, melyet gyári bölcsődék, gyermek-, otthonok, tüdőgondozók építésére fordítani áldásosabb lett volna. A dolgozók megosztását féltettük és ez ellen harcolunk ma ia, ma már nagyobb eséllyel. Van-e hely« RS abszolút leaao­krácia alkalmazásának a szakszer­vezetekben ? Itt nálunk nincs, de egyebütt Európában sem, «hol a fasizmus fertőzése nemrégen még erős volt s ennek a fertőzésnek a gócai tagadhatatlanul még ma is észlelhetők. Lehet-e helye a tökéle­tes demokrácia alkalmazásának? Vitatkozhatunk erről a demokrácia barátaival? A weimari Németország példája élénken előttünk áll, ahol a demo­krácia ellenségei a demokrácia adta lehetőségekkel döfték le a demokratikus államrendet. Mi nem vagyunk ábrándozó szép­lelkek. Éppen ezért a demokráciát Ma nekem, holnap neked, holnap­után m>".d3nklnek lesz csekkszám­Iája a Postatakarékpénztárnál. (X) JZ^X NÉPSZAVA 1946 noT.7^ 3 csak a hithű és a mult harcaiban kipróbált demokraták számára kí­vánják biztosítani. Az elmúlt 25 esztendő vihara megacélozott ben­nünket. Történelmi tapasztalataink céltudatos, kemény elszántsággal párosultak. Nem vezetnek félre bennünket a szirénhangok, de as állítólagos erő fitogtatása sem ijeszt meg bennünket. Nem enge­dünk rést ütni a szakszervezeteken. A szakszervezetekhez a mult küz­delmeiben kipróbált harcosoknak van közük, azoknak a szervezett dol­gozóknak, akik nem 1945—46-ban éb­redtek fel és váltak hirtelen demo­kratákká. Mi, szocialisták a demo­kratikus Magyarország bástyáit a szakszervezetek erősítésével fogjuk megszilárdítani „a szakszervezetek erősítése a magyar demokrácia erő­sítése". A Kisgazdapártban helyetfoglaló régi demokraták csak alátámaszt­hatják és segíthetik törekvéseinket, amivel jó szolgálatot tesznek a ma­gyar demokráciának és az egyete­mes magyar jövendőnek. KOLLONTAJ a Nobel-békedíj jelöltje A „Basier Nachrichten" stock­holmi tudósítójának értesülése sze­rint a norvég Storting rövidéin meghozza döntését a Nobel-béke­díj odaítélésére vonatkozólag. A legesélyesebb jelöltek gróf Berna­dotte ég Kollontaj asszony. — Rádióelőadás. Dr Tímár Magda elvtárs a Gyermekbarátok rádióműsor» keretében 8-án 18.25-kor „Olvassunk együtt verseket" címmel tart előadást — A budapesti török követség I. ess­tályú tanácsosa, Zeke Karabuda, Buda­pestre érkezett A követség megérkezé­séig 6 vezeti a követséget csak valódi §óiknmt! FRED ASTAIRE utolérhetetlen! »ITA HAYWORTH •Ibfivölő! ADOLPHE MENJOM nívderítöl MA PREMIER CITY CORVIN Columbia-film

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék