Népszava, 1946. november (74. évfolyam, 248–272. sz.)

1946-11-07 / 252. szám

^ lt) 4b nov 7 NÉPSZ AV A Szah&siis Árpád tárgyalásai Londonban A londoni rádió jelenti, hogy Szakasits Árpád elvtárs, mi­niszterelnök helyettes Bede István elvtárs londoni magyar politikai megbízott kíséretében tárgya ásó­kat folytatott az angol külügy­minisztériumban. Megérkezett <a Nemzetközi Vöröskereszt éleim szeradománya A genfi Vöröskereszt-központ 285 ton­nás édelmisaeradományt kiildött Buda­ipestre. A küldemény, amely most meg­érkezett a fővárosba, Norvégia, Ír­ország, Ausztrália és a Délafrikai Ünió kormányainak ág a Svájci Magyar Segélynek ajándéka. Ezt a Magyar­országnak szánt eddigi legnagyobb nemzetközi élelmiszeradományt a leg­rövidebb időn belül szétosztják. , il. Újjáépítési Állami Sorsjáték Főnyeremény: 50.000forint Sorsjegyek ára: Egész: 5 Ft Fél: 150 Ft 1S.650 drb különböző készpénznyere­mény 500.ltOtt Ft összértékben. • Húzás: Budapesten, 1946 december 5-én déli 12 órakor a Székesfővárosi M. Pénzügyigazgatóságnál (Budapest V, Szalay u. 10—14, alagsor 7. sz.). A sorsjegyek kaphatók a Székes­fővárosi M. Pénzűgyigazgatóságnál (Bpest V. Szialay u. 10—14, féleme­let 1), azonkívül minden dohány­Artúrnál és osztálysorsjegyárusnál A pénz előzetes beküldése esetén a, M. Pénzügyigazgatóság a sors­jegyeket portómentesen küldi meg. Űj magyar könyv Sásdi Sándor ' l r Fűzve 16.— Kötve 22.— Háborúutáni irodal­munk feltűnést keltő alkotása. Igaz költő szíve melegíti át a könyv minden sorát DANTE KIADÁS Maifwálli'ji \ keres főútvonalom kétkiraikatoB iizieiüelyiségef Ajánlatok „Globus'- Jeligére Haasenstfln és Vogler SÍ hirdetőirodába, VL Podtasr AIEIKY ASCA IÁ Díszhangverseny az Operaházban az orosz forradalom évfordulóján Szerdán «sete, & nagy októberi szocia­lista forradalom 29. évfordulója alkal­mából a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság díszhangversenyt rendesett aa Operaházban. A hangversenyen meg­jelent Tildy Zollán köztársasági elnök feleségével, valamint Károlyi Mihály és felesége is. Rajtuk kívül Varga Béla, & nemzetgyűlés elnöke, Nagy Ferenc miniszterelnök, a kormány tagjai, Budapest polgármestere és a különböző állami hivatalok, intézmények vezetői vettek réeat az ünaepélyee aktuson. Szovjet részről a díszhangversenyen je­len volt Szviridcrv altábornagy, a Szö­vetséges Ellenőrző Bizottság helyettes elnöke, Zamercev tábornok, Budapest katonai parancsnoka és a Vörös Had­sereg több más magasrangú tisztje. A hangversrvny kezdetekor a szovjet és a magyar himnuszt játszották, majd Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság díszelnöke mondott beszédet. Kratán Nagy Ferenc miniszterelnök szólalt fel. aki beszédében hangoztatta, hogy mi, magyarok egy nagy nemzet ünnepéhez csatlakozunk a mai napon. Sz a nagv nemzet, az orosz munkásság és az orosz parasztság végkép lerázta magáról az el­nyomatás igáját, magához ragadta a ha­talmai, hogy saját szabad életének ki­clakítását kezdje meg. Ennek a forra­dalomnak a napját üli meg most a ma­gyar nép is. Nagy Ferenc minisaterelnök beszéde után Rusznyák Iván egyetemi tanár, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság elnöke mondott beszédet. Ezután kezde­tét vette a díszhangverseny. Muszorg­szkij és Bartók Béla müveinek előadása után Hacsaturján szovjeit zeneszerző négytételes IL szimfóniáját mutatták be nagy sikerrel Ferencsik János kar­nagy vezénylete mellett. Napfényes és a munkahelyhes kozel­eső lakásokat várunk az új Budapesttől Fischer József elvtárs, a Közmunka­tanács elnöke a műegyetemi szak­szervezet politikai akadémiájának elő­adássorozatában az újjáépítés feladatai­ról beszéüt. — Súlyos problémáikkal kell meg­birkóznunk Budapesten. Ezek a problé­mák minden világvárosnak gondot okoznak — mondotta. — Olyan házak építése lehet a célunk, hogy azokban minél több lakást tudjunk biztosítani nagyterjedelmü zöldterületeken. Nap, fény, levegő legyen a lakások­ban én a házak körül. Ez nemcsak egészségügyi igény, hanem mérnök­feladat is, H amire az új technikusoknak különösen ügyelniök kell megoldasa'kban. Az Uj-Budapest megépít ősénél nem szabad síi 1 uspróbálkozásokka 1 kíséri«-1 tezni. összhangnak kell megnyilvánulni! minden új épületben, új uccában, ame­lyek Budapestnek az eddiginél szebb, modernebb és magyarabb városképet biztosítanak. El kell tűnnie annak az építkezési formának, amelyet a magán­tőke területkizsákmányoló mohósága eredményezett és amely levegőtlen, egészségtelen építkezé­sekhez, az úgynevezett ©sőndvarok­hoz vezetett. Az egyén és közösség érdekeit egy­szerre kell megoldanunk az építkezé­seknél. Az építkezéseknél a dolgozók érde­keit szem előtt tartva, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a dolgozók közel lakjanak munkahelyükhöz, biztosítva legyen lakásuk körzetében a hasznos, nemes szórakozáslehetőség és lakásuk a pihenést és a modern igényeket biz­tosítsa. £ újra bevezeti a Népszava kiadó­hivatala. Azok az elvtársak: mun­kások. előfizetők, aki'"'?! a kora reg­geli órákban a lapkihordó nem ér el a lakásán, blokkrendszerű elő­fizetéssel tehetnek eleget a munkás­sajtó iránti kötelességérzetüknek. Az egy hétre, vagy egy lióra szóló szelvényt bármelyik árus­nál, vag-y tőzsdében be lehet váltani. A blokkrendszerű előfizetés ára egyenlő a Népszava rendes előfize­tési árával, tehát heti előfizetésben 2J0 forint, havi előfizetésben 10 forint. A kiadóhivatal felkéri a pártszervezetek, a szakszervezetek és a se üzemek sajtőmegbízottjait, hogy a blokkrendszerű előfizetés bevezetésére hívják fel munkástár­saik figyelmét, a blokkok átvételére vedig jelentkezzenek a kiadóhiva­talban. Volt már a 3 1ENSA BRITANN f£ A-ban? (Szabadság tér 13) Jé ételek — italok. Finom zene Különleges vidám irodalmi, tréfáa csevegés leáüWReresHetiefeii! gyinűia miatt letartóz­tattak egy ál „vörös­keresztes nővért" Az esztergomi határrendőrség elfogta Gotthard Jánosné szül. Váczy Mária. 28 éves, állítólagos ápolónőt, aki hamis papírokkal és magakészített) „belga út­levéllel" akart átjutni a határon. A rendőrség először azt hitte, hogy közön­síges csalóról van szó, de időközben a budapesti főkapitányságról ia érintke­zésbe léptek a határrendőrséggel. Az történt ugyanis, hogy Kemecsei Sdndorné bejelentette, hogy tizenhat éves Erzsébet nevű leánya hároin nap óta nem tért haza. Az utóbbi időbein Gotthardnéval találko­zott több esetben. A feljelentéssel egy­időben még 15—20 férfi és nő jelentke­zett, hogy tőlük Gotthardné pénzt vett fel, azt Ígérve, hogy Belgiumba csem­pészi ki őket. A festőd „vöröskeresztes nővér" egyen­ruhát hordó szélhámo6nőit az éjszaka fo­lyamán hallgatták ki a főkapitánysl­gon. Egyelőre igein zavaros és átlátszóan hazug válaszokat adott Azt bevallotta, hogy a kis Kemecsei Erzsébetet é» saját, kislányát elvitte magával, de hogy hol fagyta őket, azt nem volt hajlandó el­árulni. A hamis belga útlevélről meg­állapították, hogy ts <4« júliusában Gott­hardné már elhagyta egyseer az or­szágot. A rendörségnek az a gyanúja, hogy akkor is niagyac^lányokat vitt ki magával. Az aranysujtásos, ál-nővért leánykeres­kedelem és kivándorlásra való csábítás gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték. f/ ,., , , OZELLATAS^ Burgonya hozható vldékrfil. A vidckl burgonyabeszerzés megkönnyítése érdeiében a körzeti jegyfiókok száJiilásl igazolványt adnak ki december 15-ig. Szállítási igazol­ványt az kap, aki egész évre érvényes burgonyajegyét beszolgáltatja. Személyen­ként 1G0 kiíó burgonya vásárolható vidé­ken ég szállítható a fővárosba. A novemberi mosészappancllátáa. Novem­ber 8-tól a 9—12 éves gyermekek részére a nagybudapesti ssappanjegyek novemberi J. sgl szelvényére, továbbá a nehéz testi munkások, a testi munkások és a terhes és szoptatós anyák részér» kiosztott nagy­budapesti pótjegyek „A" szelvényére egy darab 25 dekᣠmosószaptas vásárolható, darabonként 1.5© forintos egységáron. A januári ssíradékfejadag. A felnőttek és a 12 éven aluJi gyermekek részéna le­adott »agybudapesti élelmisearjegyek d«­eeaabert „A" betű« era 1 vényére — a» 194T január ba.vi fejadagként — eaelvémyenikéni 30 deka étolajat, vagy 3» deka margarint osztanak ki. A jegy »»el vény a novembert i* decemberi Jegy szelvények' -1 együtt, vagy külön-toiilöa is Wviteai» olajra, VAGj m&ssexú'vira. tí AX19ASÁG1 ÉLET Rendelet a kereskedők liszt­bejelentési kötelezettségéről A közellátásügyi miniszter rendelete értelmében a kereskedők, valamint & vendéglátó iparosok és liszt feldolgozá­sával foglalkozó iparosok (pékek, száraz­tészta-készítők etb.) kötelesek nyolc na­pon belül a községi elöljáróságoknak (polgármestereknek), Budapesten as éleimiszerjegyközpontnak azt a liszt­készletüket, amelyet nem a hatóság ki­utalása útján szereztek, bejelenteni. A rendelet értelmében a bejelentési kötele­zettség alá eső lisztkészleteket hatósági zár alatt levőknek kell tekinteni. Keres­kedő vagy iparos olyan lisztet, amit nem hatósági kiutalás útján szerzett be, nem tarthat meg birtokában. H szonöt százalékkal leszállították a traktorjavítási költségeket Fontos árleszállítást hajtottak végre a MOGÜBT fogaskerékgyár dolgozói. A traktorok javítási költségeit 25%-kai leszállították. A mezőgazdaság szempontjából nagy a jelentősége ennek a lépésnek. Ma­gyarországon jelenleg 12.000 traktor van, ezek közül azonban csak 5—6000 dolgozik és ha a javítás nem történik meg, lassan ezek is elhasználódnak. A traktorok elhanyagolt állapotának egyik oka a magas javítási költség. A 25%-os árleszállítás a mezőgazda­sági lakosság számára hozzáférhe­tőbbé teszi a traktorok gondozását. A MOGÜBT fogasikerékgyár dolgozói példát mutattak arra, hogy le lehet szállítani az ipari árakat és így hozzá lehet járulni ahhoz, hogy termelésünk fokozódjék. Még tízmillió tonna gabona kell, hogy a világ ne éhezzék. Hivatalosan be­jelentőt lék, hogy a világnak még tíz­millió tonna gabonára volna szüksége ahhoz, hogy ne éhezzék. A nagy ga­bonatermelő államok — Argentina. Észak-Amerika, Kanada — kiviteli le­hetőségei korlátozottak, minthogy a szállítóeszközök és a kikötői be rendes é­sek határt szabnak a kivitelnek. Román-magyar vásár Nagyváradon. A kolozsvári Világosság közli, hogy december 2-án nyílik meg a nagyváradi román-magyar vásár. Az előkészítő munkálatokba ai Magyar Népi Szövet­ség is bekapcsolódott Megszigorítják az árellenőrz^st. A köz­ellátásügyi miniszter sürgős előterjesz­tést tett a Gazdasági Főtanácshoz as árellenőraés megszigorítása ügyébn. A miniszter különösen a vidékre kéri a legsürgősebben kiterjeszteni az ár­ellenőrzést. Az utoLsó időben ugyanis, részben az áreilenőrzée hiányossága miatt, különösen az élelmisz rpiacon indokolatlan áremelések történtek. — Kétszeresére emelkedett a fertőző megbetegedések száma. I)r Csordás Elemér tiszüfőorvos októberi jelentése szerint a mult hónapban a születések száma Budapesten 1412 volt, meghaltak 1156-an. Míg szeptemberben 65 erő­szakos haláleset történt, addig ez a szám októberben 52-re csökkeni, ebből öngy ilkosság kilenc, baleset 3!5 és egyéb esiet hét. Októberben a fertőző ragályos megbetegedések száma 1150 volt, szep­temberben 500, tehát a ferkző meg­betegedések 1 hónap alatt megduplázód­tak. Nagy mértékben emelkedtek a vörheny- és a kanyatrómegbetegedések. (Színház + Eádió.' kibővített tartalommal Mindem hírlapárusítónál kapható zi legmagasabb áron veei a" fi £ € S3 EL IS viy A 'űáaaiu* &

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék