Népszava, 1947. február (75. évfolyam, 26–49. sz.)

1947-02-04 / 28. szám

8 194? febr. 4 NÉPSZAVA ui * bázisát megteremteni, amelynek most a kiszélesítéséért folyik a küzdelem. Es itt fel kell hívnom a kongresz­szusun részvevő küldöttek figyel­mét arra — mondotta Kéthly elv­társ emelt hangon —, hogy ne sza­kadjunk el proletártársainktól, akik 75 esztendőn keresztül követ­tek bennünket Ugyanakkor gon­doljunk arra ie. hogy a tömegeket az ellenforradalom nevelte, több mint 25 esztendőn kereeztül. azon­ban nekünk ezekre a tömegekre szükségünk van. Többet kell velük foglalkoznunk és alaposabban. Az új pártvezetőség feladatairól szólva, hangoztatta, nogy a párt­vezetőségnek és a szociáldemokrata tömegeknek együtt kell élniök. hogy jó munkát végezhessenek. A Szociáldemokrata Párt a ma« gyár demokrácia legbiztosabb oszlopa és a szociáldemokrácia egyenlő a demokrácia új értel­mezésével, amelyet úi tartalom­mal töltött meg. Ebben a demokráciában nem ön­tudatlan beleegyezésről van szó. hanem önkéntesen váJlalt köteles­ségtől jesitésről. Ha pedig valaki erre a fogalmazásra azt mondjn. hogy szeinbenáll a szabadsággal, nekftnk ki kell .teleti tenftnk. nem a szabadság kevés — e fogalmazás szerint, — hanem az egyenlőség lelt több. Pártunk ée a szociáldemokrata tömegek annyit érnek, amennyit egységünk ós önállóságunk jelent. Mi az embert akarjuk az őt meg­illető szellemi ós fizikai helyére állítanunk.. És kimondjuk: a párt nines ezek mellett a tö­megek mellett és nincs mögöt­tük, mert ük maguk a párt. Ezzel a tudattal és emlékkel men­jenek haza a kongresszusi küldöt­tek a tanácskozásokról ás ennek a szellemében vezessék a rájuk bízott tömegeket. „Viszi az idő a ködöt, tisztán meglátni csúcsainkat," Ezt a két sort idézte Kéthly elv­társ József Attila „Szocialisták" című verséből. — Demokráciánkban is oszlanak a ködök, és elveinktől, valamint elvhűségünktől függ, hogy mikor érünk el a csúcsokhoz. A túloldal nak, a maradiaknak pedig meg­mondjuk, hogy ezt a ködöt oszlató időt mi hoztuk. Ez az idő pedig a szocialista társadalom megvalósu­lásának közeledtét jelenti. Kéthly elvtárs beszéde után a háromnapos kongresszus az Inter­nacionálé elénekiésével véget ért. Külföldi elvtársaink a szocidU demokrata üzemi dolgozók közt peli SZIM-zenekar a Marseillaise-vel nyitotta meg a gyűlést, majd Richard Listroeum elvtárs, Svédország üdvözle­tét fejezte ki a magyar dolííozóknaik Meg kell állapítanunk — mondotta —, hogy a magyarországi Szociáldemokrata Párt nagy eredményeket tnd felmutatni. Mi, »védők, bízunk bennetek '•> biztosak vagyunk abban, hogy Magy: rorsz.'.gon ez az egyetlen párt, amely Közép-Euró­pában igazi demokráciát tudn terem­teni * amely a tartós békét n i&r élete árán is megvédi. Utána Toior Ouef elvtárs, s bolgár ezooiál demokraták fc&pviseletoáben beszélt Dfanitrov Brata­nov elvtárs, a bolgár delegáció vezertóje meleg szeretettel emlékezett meg a ma­gyar Szociáldemokrata Pártról. Meg­győződésem — mondotta —, hogy A Lumpari-gyár hatalmas szerelőcsar­nokát zsúfolásig megtöltötték Kiib nya szociáldemokrata munkásai. A tömeg felett vörös zászlók és transzparensek tömege ltászik és az egybegyűltek kiál­tása orkánná dagad, amikor Szaká­git® Árpád elvtárs három külföldi kül­dött társaságában megjelenik. „Éljenek a külföldi küldöttek, éljen SzaJrasits elv­társi" — harsogják a muckártorkok. ElőssSr Szakosíts Árpád elvtárs lé­peti aa eiaelványm Angolok, románok Kőbányán — A kongi ma susoB — mocsdotte — SapaáJ féuy «ebben cz«e*syő»ódhett«nk sóla, hogy egyeéseeobbei vágynak, mint voiafca. Készen állunk nagy történelmi fatwfcrtalnk olvágnésém, Mire kel? az H«n a do>r»9* »««<* kemény Öklével tudjunk lesújtani minden reakciós kísérletezőre. Arra kell ez az egység, hogy e sajá sorainkból is kitosa keljük a gyáváka' és ingadozókat. Arra kell ez az egység hogy a letárgyalt hároméves gazdasági tervet megvalósítsuk,, hogy az életszín­vonalat felemelhessük, hogy nyugodt, bizton életet adjunk azoknak, akik nem másnak, hanem magoknak építik az or­szágot. Szakosíts elvtárs ezután a munkás egységről beszelt, hangoztatva annak fontosságát. Beszéde befejező részében a következőiket mondotta: — A pártgyülésen elintéztük pártunk belügyeit is. A kongresszuson kiderült, hogyun vélekednek a dolgozók az árulókról. Egyetlen szót nem veszteget­tek a Peyer-ügyre, lezárták és meg­bélyegezték. Nagyobb feladataink, fon tosabb dolgaink vannak, semhogy párt árulókkal többet foglalkozzunk, mint amennyi múlhatatlanul szüksége«. Az összeesküvésről szólva kijelentette, hogy Magyarországon nem lesz újra Horthy-farsang, tőkések és bankárok szédült dinom-dánomja. Leütjük a keze ket. amelyek a demokrácia ellen emel­kednek. de leütjük, ha kell, a fejeket is. — Ti, munkástársaim — mondotta Bzakasits elvtárs —, vállaljátok 'lát a kötelességet, hogy Ösztönözzétek a pártvezetőséget s kitűzött célok felé. Kesfi-nkbcm as erő, kezünkben s hatalom, éljünk vele a nép érdekében. A nagy tetszéssel foldott beszéd után a romániai szocialista párt nevében lom Bure« elvtárs, belügyi államtitkár, majd Denis Healy, az angol Labour Party képviselője, végül Pogaoeanu elv­társ, a bukaresti elektromos müvek dol­gozója szólott a kőbányai munkásokhoz. A gyűlés as Internacionálé eléneklésével árt véget. Bolgárok, svédek Csepelen Osejwfl sservewCümk a városi Sport asamokbaa tartott MSTErJUéet, A ese­ss Jövő Jó kezekben van: s jövfc s dolgozóké. Böhm Vilmos elvtárs, stockholmi kö VHiünk beszélt ezután. Elmondta, hogy 35. kongresszusunk méltán bizonyltja nz •^gész világ felé, bogy a Szociáldemokrata Párt egységét mrgboHtani nem lehet, hogy mi, szocialisták, minden poklon és viharon keresztül caak egységesen küzdhetünk célunkért, mert aki ez ellen vét, az osztály- és testvóráruló, az Horthy ék reakcióját akarja visszaállí­tani. A hatalmas tömeg felháborodása kísérte szavait, amikor az összeeskü­vőkről beszélt. Nekünk sokat jelentett 1918 — mondotta. — Megtanultuk, hogy a forradalmat csak a legszorosabb egy­séggel tudjuk sikeresen győzelemre vinni. És úgy érezzük, hogy amit 1918­ban elhatároztunk, azt most, 1947 ben kell végrehajtanunk. A demokrácia ki­építését azouban alulról kell kezdenünk. A Szociáldemokrata Pártrai igen súlyos feladatok hárulnak. Nekünk kell tani tással, neveléssel elvégezni a felvilágo­sító munkát, hogy a keretet tartalom­mal tudjuk megtölteni. Svájciak, románok az elektromosoknál Az Elektromos Müvek százötven méter hosszúságú kultúrterme zsúfolásig meg­telt dolgozókkal, hogy meghallgassák a külföldi küldötteket, akik hazájuk dol gozóinak köszöntését hozták el. Steinherz Simon elvtárs, vezérigazgató bevezető szavai után Jakob Kägi elv­társ, a 6Vájci munkáspárt nevében üd­vözölte a dolgozókat. Nagy megbecsülés­sel beszélt a magyar testvérpártról, amely súlyos véráldozatok árán is ki­harcolta a szabadsá át. — Engem az újjáépítés hatalmas lendülete rcga-.lott meg — folytatta Kägi elvtárs —, láto;>> hogy amit leigázótok tönkrezúzott, azt itt a semmiből újjáépítettétek. Mi, svájciak, nemcsak szavakkal, do tettekkel sietünk segítségetekre: Eő az erszénnyel! Ez lesz a Jelszavunk. — Tegnap tárgyaltam a svájci követ tel — inondo.ta —. hogyun lehetün hathatósan segltaégtekre. Magyarorsz^. *">» Hdig 8v$jo éléskamrája ás épj srr» VOv^jássft, kegy gazdasági gépekkel siessen segitfcég­tekre, melyekért csak akkor fizettek, ha módotokban lesz. Szabadságotok osa.k akkor teljes, ha gazdasági, kulturális síkon is szabadok vagytok. — Lelkes tapsok jutalmazták Kägi elvtárs sza­vait, utána Victor Brafaleauu, román elvtárs tolmácsolta a román szociál­demokrata párt és a román szakszerve­zetek üdvözletét. Beszédét ízes magyar nyelven mondta el. — Magyarul beszélek hozzátok —­kezdte —, mert Erdély szülötte vagyok. Tanítómes­terem, Kunfi, Garami, Garbai, to­vábbá Böhm és Buchlnger elvtárs volt. Mi, erdélyi munkások, tőlük tanultunk szocializmust, Rövid történelmi visszapillantás otán bejelentette, hogy ma másfélmillió tagja van az egységes szakszervezetnek. Ro­mániában a szociáldemokrata párt a leg­erősebb. Legerősebb parlamenti _ frak­ciója van s a parlamentben öt magyar szociáldemokrata képviselő működik. A szakszervezeti mozgalomban nines kü­lönbség román és magyar között. Koos Vorring holland küldött lépett ezután az emelvényre. Elmondotta, hogy ő már járt Magyarországon, 1932-ben az if jósági kongresszuson vett részt s a magyar ifjúsági mozgalmat tanulmányozta. Akkor már forrósodott lába alatt a talaj. Később pedig úgy érezte, hogy egész Európa egyetlen börtön, melyben a szocializjuus sínylő­dik. Nemcsak a kettétört hidak kötnek össze most minket — mondotta —, mer Hollandiában épúgy dőrékbe roppan tottáfe a hidakat, mint itt a Dunán, de a forró vágy, hogy a szociális igaz­végre a szellemi szabadságot. Oé&uak — mondotta végül —, hogy minutos ket a béke «aol«áliatáha Állítsuk. Steinhart Simon elvtárs köszönt« tmg a külföldi küldötteknek, hogy bumtttó szavukkal ÚJ erőt öntöttek « dolgo­zókba. * A ti serekét nemzet képvtaeíertfcs» megjelent külföldi delegátusok ba&t­pesti tartózkodásuk során elóssdr s magyarországi viszonyokról SáJbkosóA­tak — erről egyébként Böhm KUmm elvtárs töb bcfcör adott Isin árvetést. —, majd Tildy Zoltán köztársasági elnőknéi jelentek meg, ahol ott volt Oyöngyő*$ János külügyin ín l«z tar éa Bt de Istvit* elvtárs, londoni magyar követ la. Va­sárnap este az Operaházban a JktHia" hallgatták mes. hétfőn pedig teflófov». ddson nyilatkoztak a magyar ta a kül­földi sajtó képviselőinek. A Szociáldemokrata Párt M gresszusánai már eddig k lff*n nagy a világvisszhangja, A tauvjei rádió részletes beszámolót adott, említette a pozsonyi rádió, jelen­tette b francia távirati irod<i, is­mertette az elhangzott beszédekkel együtt a jugoszláv hírügynökség és hírt ad róla a svéd Morgan­Tidningen és a svájci »Neue Zür­cher Zeitung". * HELYREIGAZÍTÁS. Vasárnapi vamunkban közölt kongresszusi '> d ősi tás un k ba n Polácsl János baranyarnegvei küid&tt nevét téve. sen Pollák Jánosnak szedek. Lelepleztük huszonkilenc hős elvtársunk EMLÉKTÁBLÁJÁT Vasárnap délben a Népszava szerkesztőségének épülete olótt, az uccán lelepleztük azon elvtársaink emléktábláját, a kik 1520 éa 1945 kö­zött a szocializmusért vívott harc­ban estek el, életüket atj/a érte. A Conti ueca 4. számú, immár tör­ténelmi jelentőségű ház falába illesztett fekete gránittáblára hu­szonkilnc elvtársunk nevét véset­tük. Mind egytől-egyig a Népszava alkalmazottja volt; van közöttük u.iságíró, nyomdász, kiadóhivatali alkalmazott. Egy család tagjai. Amíg éltek, azért dolgoztak, hogy a szociáldemokrácia tételei elter­jedjenek Magyarországon. A szo­cializmus tartotta őket össze éle­tükben s most a szocialisták ke­gyelete tartja őket együtt az emlé­kezetben. a tiszteletben, mely ki­jár nekik. Soroljuk fel nagyszerű elvtár­saink nevét, kiknek hűségét és ál­dozatát a gránittábla hirdeti: Bacsó Béla, Boldizsár Zsigmond, Csillag Ferenc, Deutsch Dávid, Fenyvesi Gábor, Frisch Árpád, Fürth Mór, Gál Andor. Gál Benő, Gárdos Sándorné, Gergely Győző, Goldfinger Dezső, Gosztonyi Lajos, Kásztel András, Kempler Ilona, Kertész Jenő Kőhalmi Vilmos, Linhárdt Antal, Max Löioinger, Löwinger Simon, Lusztig Ferenc, Mónus Illés, Reismann Dezső Ré­vész Béla, Révész Zsigmond Rónai Zoltán, Somogyi Béla, Strém László és Szepesy Albert. A leleplezés ünnepségén termé­szetesen ott voltak a Népszava, a Világosság alkalmazottai, a vér­tanuk rokonai, barátai, azután a pártvezetőség közül számosan és még sokan kongresszusi küldöttek. A Kommunista Pártot Révai Jó­zsef és Kállai Gyula elvtárs képvi­selte. Az ünnepség két gyászdal el­énekiésével kezdődött, rnajd Szaka­jts Árpád elvtárs mondott« el meglendítő beszédét: — Ebben a pillanatban a Szoc'ál­demokrata Párt XXXV. kongresszu­sának küldöttei helyükről felállva, gyásszal, kcgye'ettel és a forradalmi szocializmus sze lemével áldoznak mártírjaink emlékének, akik életüket áldozták az eszméért, a magyar nép, a magyar munkásosztály felszabadu­lásáért — kezdte beszédét a m'nisz­terelnökhelyettes. — Drágák nekünk ezek a mártírok, akik életükben mindent megtettek, ami erejüktől tellett ezért, hogy ebben az országban lecssclisBsfe s feudalizmus bástyái, (WégsmSajélt s ffristraMrtt és esendőrök araima, iKix a eSy ha»«« szabad életet. — Két forradalom sslrtir > Um * i » üéka s>lűU áldozunk. Két tsrrsitalsű kísérlet harrosalnak emléke U Ií8 moat e körben. Gondol Junk reájsfe szeretettel és baráti bse.íi&ratak •» eialista asódrs. Ok elbuktak • aSpto* való hare nagy csatátbaa. saladra &ke3 adták nekünk. Szellemük temyM t* forradalmi akaratuk teljességét, As> töket adták, nemcsak akkor, asitka* vérük kiomlott a gyilkosok késs sy»> mán, hanem már életükben, sert ezeket a szép életeket egészen ma­radék nélkül a munkásmozgalomnak adták. Itt vannak a hozzátartozók, feleségi k, anyák és gyermekek, ak k tanúbizonyságot tehetnek arról, hogy ezeknek a harcosoknak tündöklő, szép élete inkább volt a proletársás nagy családjáé, mint az övék. Ezek a har­cosok szóval és tollal, lelkesedéssel és szép akarattal szolgálták az elnyo­mottak, megalázottak, megtiportak és kizsákmányoltak ügyét és egy pilla­nat nem múlt el életükből anélkül, hogy ne a »social izmos ügyéért dol­goztak és harcoltak volna. — Szellemük éppen ezért szent előt­tünk és szent a milliós párt mindem embere előtt, kiontott vérük ráper­metezett a magyar földre és ebből s tőidből kihajtott a nagy gondolat, hogy itt, ebben az országban soha többé vissza nem térhet a múlt, ebben az országban már csak egy úr lesz és marad: a nép: ebben az országban soha többé nem lehet úr a bitangság, soha többé nem félemlítheti meg as embert a szurony és soha többé nemi térhet vissza a grófok, papok, banká­rok nraima. — Ezek a mártírok s Népssavs mártírjai, akik vérüket ontották as emberiség legnagyobb Ágiéért, esek a mártírok biztosítják vérükkel im el­vesztett életükkel, hogy él és gyóz a szocialista gondolat és mindazok, akik a munkásmozgalom zászlói slá gyüle­keztek, rettenthetetlent és rendíthe­tetlenül mennek előre azon aa úton, amelyet mártírjaink vére öntözött és szentelt meg a magyar szabadság, minden népek szabadsága, a magyar demokrácia és minden népek demo­kráciája, a szocializmus szent ügyéért, — Emléküket inegőHizlik: mély es bennünk él valamennyiük emléke, hi­szen nemcsak harcos társaink vol­tak, hanem barátaink, akikkel együtt harcoltunk, rgyiMt munkálkodtunk, együtt reinegtünk, együtt újjongtunk ennek a mi nagyszerű küzdelmünknek m&gj, szép, gyásaos és mindig l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék