Népszava, 1947. április (75. évfolyam, 74–97. sz.)

1947-04-11 / 81. szám

6 1947 ápr. 11 NÉPSZAVA Újjáalakul a Történelmi Emlékbizottság Pénteken alaknl íjjá a Törté­nelmi Emlékbizottság, amely a Népszava 1941-es karácsonyi száma ntán e Nemzeti Függetlenségi Front első megnyilatkozása volt Az újjáalakulás egyben a 48-as centenáriumi év ünnepélyes meg­nyitása ia lesz. Alkotmányellenes a New Jersey állam sztrájktilalmi tőrvénye ( Trenton. — AFP.) A New Jer­sey ^állambeli távbeszélőalkalma­zottak szakszervezeti vezetői úgy határoztak, hogy a kormánvzó által szerdán alá­irt sztrájkellenes törvényjavas­lat ellenére folytatják a sztráj­kot Ismeretes, hogy a szerdai napon a New Jersey törvény hozó testületé­nek mindkét háza által sürgőben megszavaztatott törvt'ny javaslat fogházbüntetést és súlyos pénz­büntetést helyez kilátásba a sztráj­koló közalkalmazottak sz'mára. A szakszervezet jogi s?akéríői S7e-int az új törvény beleütközik az alkot­mányba. Tj ESTEDZÉS* Készülődés május negyedikére Nagyválogatott—BLASZ A) i:2 Május 4-én Budapesten lesz a Magyar­ország— Ausztria válogatott labdarúgómérkő­íés. Ugyanaznap Budapest válogatott labda­rúgócsapata Bécsben Játszik az ottani válo­gatottal. Az MLSZ kapitányai: GaJIowlch cs Mandik csütörtökön délután trénlngmérkő­Eést rendeltek el a válogatottak részére. A Budapest-válogatott ellenfele a BLASZ B) csapata volt. Budapest csapata 5:t arányban győzte le ellenie Itt. Ezután a nagyváloga­tott, vagyis az A) csapat állt (el, amelyik majd Budapesten Magyarország színeit kép­viseli. Ellenfele a II. osztályú bajnokságért Játszd csapatok válogatottja volt. Győzött a nagyválogatott 4:2 arányban. A gó'okat Deák <2). Zsengellér, Szusza, illetve Horvátb és Kévés» lőtték. A csapatok így álltak tel: B) válogatott: Bemmi — Pósa, Tölgyesi — Biresák, Patyi, Zakariás — Szaibó III., H deg­kuti, Béres, Zsoliiay, Fürjes. BLASZ B): P. Szabó - Szabó (BRMTE), Berltovios — Bátióozi, Kósa, Szabó (Hitel fcank), Oonka, Bihari, Varjú, Mohácsi, S rös. Nagyválogatott: Horváth — Rudas, Laborcz — Bozsiik, Patyi, Lakat — Komlósl, Szusza, Deák, Zeenipsltór, Puskás. BLASZ A): Horváth — Kómya II., Tűrök i— 8?»pfüidi, Szabé, Czinicta — Révész, Hor­váth, Schnitz, Liszit ay II., Verebes. EkAV „Béke kupa" döntő mér­kőzések. BTK—Miskolc, Vasutas—Kistext szombaton '/27-kor a Sportcsarnokban. (X) SPORTHÍREK. A Vasutas válogatott labda­rúgócsapat csütörtökön este Budapestről el­indult Szófiába, ahol vasárnap és hétfőn játsai/k majd. — Javai a futballisták szel­leme, mert a tavasai Idényben od Jig még egyetlen ügye se«n volt a fegyekmbizottsá«­rak. — Az első magyar nöl Játékvezető Németh Vilmosné rendőr. — BVSO—Kistext fe BTK—Miskolci. MTE ö&ölvívóosapatok mérkőznek szombaton este 'Al óraikor a csa­patbajnokságért és a helyezésekért. Az ií'jú­«áágl ökiilvivóbajnrikságokat vasárnap dél­után 4 óraikor rendezik a Sportcsarnokban. — A Vívó és Atlétikai Club (VAO) 40 éves JuMleraimt díszik&ügyfiléet/ tart április a)-án délelőtt 10 órakor (FiLut Sáindor u. 21/b). — Pankrációs mérkCzéeek 1-esrjicik ma, pén­tdken este 7 órakor a Sportcsarnokban. — Budapest—Székesfehérvár—Budapest távon országúti kerékpárosvorsenyt re::idez vasár­nap délelőtt a soövetoég. — Új világrekordot ért el Moszkvában Grlgori Nóvák szovjet aúly«m»lő rllágTekorder, aki a kétkarú wmeliésbftn 138 kilót nyciuott. A ré®ri rekor­dot ugyancsak Nováík tartja 137 és fél kl ó­val. — Még egy mezei verseny. A Momkás TE vasárnapi mez«i versenyén kívül nwg az J"TC Is rendez mezei versenyt vasárnap dél­előtt 11 órakor a népligeti nagykőben. Táv 4000 méter. — Magyar-csehszlovák tárgyalá­sok indulnfi/k meg április lD-éu Budapestem * játókosvándorlás ügyében. Főszerkesztő: SZAKASITS ARP AD Felelős szerkesztő: SZAVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF A közlemény végéu a (Xi jel Űzetett hirdetést jelent Világosság Nyomda Rt! Budapest VIII. Conti ueea * Felelő« nyomdavezető: EPERI ISTVÁN és a kongregáció A' Szabad Nép április 9-1 számában megírja, hogy a hernáduecai polgári iskola hittantanára, Gellért páter, be­hivatta egy áttörő édesapját és aggo­dalmát fejezte ki, hogy a gyermeke út­törő. Nem is foglalkoznánk Gellért páter aggodalmával, ha nyilatkozatá­ban nem perhorreszkálná azt a tényt, hogy az áttörő a szociáideinokrata­ntánpótlást szolgálja. Gyermekbarát-szellemről beszél, amely­ben ott nevelik a gyermekeket. Vájjon tudja-é Gellért páter, hogy a Gyermekbarátok 30 éves fennállása alatt mit végeztek gyermekmentés terén, tudja-e, hogy a proletárgyermekek százezreit részesítették napkösl nyarai­tatásban, akik ma felnőtt korukban a mai demokratikus rendnerben konio'y szerepet vállalnak az ország újjáépíté­sében? Vájjon tud;'a-e, hogy a felszaba­dulás után a .Gyermekbarátok a gyer­mekek tízezreit vitték fürdőb., tiszto­gatták őket a háborúokozta tetű és rüh veszedelmes és kínos fertőzésétől, hogy a ruhátlanoknak ruhát, a didergő tcs teeskéknek meleg télikabátot, cipókét adtak; karácsony alkalmával szeretet­adományok kiosztásával tették mele­gebbé az ünnepet? Vájjon tudja-e, hogy a Gyermekbará­tok százezreket költenek arra. hogy a régi időben páriaként kezelt proletár­gyerme&eket olyan nívóra helyezzék, hogy ne legyen társadalmi válaszfal gyermek és gyermek között? Vájjon ismeri-e az Úttörők 12 pontját, amely­ben a gyermekekot Petőfi Sándor szel­lemében szabadságra és az egész világ dolgozóinak megbecsülésére tanítják7 Űgylátszik, mindebből Gellért pátor nem tud semmit, mert ha.tudott volna, biztosan nem kifogásolná azt, hogy zsidó leányok is vannak az úttörők kö­zött. Talán a páter bűnül rója fel az úttörőknek, hogy nem fajvédők? Mint­hogyha ilyen vallási különbségekről hallottunk volna valamit 1919 óta és mintha felakasztottak volnai egy pátert, aki ebben a szellemben pisztollyal lőtte a védtelen, ártatlan embereket és úgy rémlik, mintha hallottunk volua egy páterről, aki egyházi hivatásán kívül összeesküvéssel is foglalkozott. Gellért páter azonban megjegyzi iz úttörő édesapjának, hogy nem szívesen beszél az egész kérdésről, mert úgyis ani\yi meghurcoltatást szenved most az egyház. A Gyermekbarátok Országos Egyesülete nem hagyhatja szó nélkül a páter szerepét amellyel olyasmibe ártja bele magát, ami nem az ö íeladata. Csak így lehet elkerülni a jövőben azt, hogy Gyermekbarát­ügyeket a kérdés» ismerete nélkül ne boncolgassanak olyanok, akik ehhez nem értenek. Gellért páter mint vallá­sos katolikus ember a kongregációba igjekozzék gyermekeket toborozni, de félre a kezekkel a Cyermekba: átoktól és az Úttörőktől, mert ebben ne<m isme­rünk tréfát. Mert ha csak az a panasza a páternak. hogy szociáld mokraták és kommunisták csinálják, a memóriáját kell megerősítenünk, hogy az országot a fasiszta téboly után a szociáldemo­krata és a kommunista munkások száz­ezrei hozták helyre Az úttörők, ha fel­nőnek, ebben a szellemben fogják szol­gálni ezt az országot. És azt hisszük, ez -az, ami egyessket közelről, érdekel és innen fúj a szél. Dénes Sándor JiL UNKÁSÉLET­Az iparügyi minisztérium és a termelési bizottságok a racionalizálásért — a GYOSZ ellenáll A stabilizáció« kollektív szerződé­sek hívták é'etre a Termelési Tanács és a termelési, bizottságok szerveze­tét A kollektív szerződés bérrend­szerének gerince a teljesítménybér, amely biztosította, a stabilizáció sí­kerii a murika és a bérek vonalán is. Ma már az akkordbtin dolgozók száma, gyáripari vonatkozásban, meghaladja az összlétszám 40 százalékát míg a stabi.izáció elején aiig 10 százaléknyi volt az arány. Ez a tény a termelési- bizottságok sikerét bizonyítja. A termelési bizottságokat és a Ter­melési Tanácsot életrehívó rendelet intézkedik a további munka felől is és a legfőbb feladatot a racionalizá­lásban jelöli meg. A költségvetési vitában Bán Antal elvtárs volt az, aki kifejtette a racionalizálás szük­ségességét és azt is, hogy szigorúan ellenőrzi majd. hogy minden gépet a legcélszerűbben használjanak fel. Megmondta, hogy a folyamatos termelés biztosítá­sára a Termelési Tanácsot és a ter­melési bizottságokat belevonják a széleskörű racionalizálási mun­kálatokba Ez a terv a három­éves tervgazdálkodás végrehaj­tásának alapjait készíti elő. E kérdések megbeszélésére a Szakszervezeti Tanács értekezletet hívott egybe. M:gállapították, hogy a termelési bizottságok legfonto­sabb feladata az ipari termelés racionalizálása. A legnagyobb meg­lepetésre azonban a GYOSZ ennél a pontnál nagy ellenállást tanúsí­tott. Amíg arról volt szó, hogy a termelés fokozása érdekében a munkásnak kell áldozatot hoznia, addig támogatta az ügyet, amikor arra került a sor, hogy bizottságok foglalkozzanak a racionalizálás kérdésével, élénken tiltakozott Ez az ellenállás addig terjedt, hogy az Anyaghivatalon keresztül is megkísérelte a munkát elgán­csolni és a racionalizálás jogát a Bajáimaga számára bizto­si tant Ha ez sikerül, akkor a szakszerve­zetek nem vehették volna ki részü­ket a kérdés megoldásából. Ez ellen természetesen a Szakszervezeti Ta­nács és a Termelési Tanács tiltako­zott. Mivel pedig ma már a mun­kások tízezrei kapcsolódtak bele a racionalizálási mozgalomba, a szak­szervezetek és a termelési bizott­ságok elhatározták, hogy ezt a mozgalmat kiszélesítik és tervüket augusztus l-ig, a hároméves terv életbeléptetésének időpontjáig végre­hajtják. ELŐADÓK ÉS CZEMEK FIGYELMÉBE! Pénteken a Sportcsarnokban tartandó nagy­budapesti összvezetőségi ülés miatt az összes üzemi párt­napok elmaradnak. A GYERMEKBARÁTOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE április 26. és 27-én d. e. 9 órai kezdettel tartja 30 éves jubi­leumi és tisztújító küldöttközgyűlését az Újvárosháza közgyűlési termében (IV. Váci u.). Indítványokat a köz­gyűlés előtt legkésőbb 14 nappal az el­nökséghez frásban kell benyújtani. A KÖZPONTI ORVOSCSOPORT gyű­lésén, szombaton déli 12 kor (Dohány ucea 78) Marosán György elvtárs, fő­titkárhelyettes tart politikai beszámolót. AZ OKTATASI TITKÁRSÁG KÖZLI: Fő­t kolásck figyelmébe! Pénteken a főiskolai előadásokat megtartják. Elmaradni csak ab­óan az esetben lehet, ha az elvtársak hiva­talosan igazalják a meghívóval, hegy az összvezetőségi ülésen voltak. Amcnnjibc.-t a meghívót belépéskor elveszik, vissza kell kérni. A VII. KEK. PÁRTSZERVEZET 13-dn 9 kor tartja évi küldöttközgyűlését (Dohány n. ;c), amelynek keretében avatják fel a kerületnek ajándékozott díszzászlót. Avató beszédet Marosán György elvtárs mond. A IX. KER. PÁRTSZERVEZET szombaton délután fl órai kezdettel a Lónyay uceai református gimnázium dísztermében a Gutenberg Társaság zenekara és dalárdája felléptivel műsoros estet rendez. Jegyek kaphatók: Fercnc körút 2—4, Imro u. i és Sobieski János u. 28. A IX. KER. PÁRTSZERVEZET évi ren­des küldöttgyűlését I4én C kor tartja a Mester u. és Ipar n sarkán levő polgári Iskolában. Kérik a küldöttek pontos meg­jelenését. A XIII. KER. PÁRTSZERVEZET ezúton értesíti a jelölőbizottságot, hogy pénteken este 7-kor (Váci út Sí) ülést tan. A XV. KER. PARTSZERVEZET 7S-ÄB 9-kor, határozatképtelenség esetén 10-kos a Vezér uecal kultúrházban tisztújító kV*. «yűlést tart. A SZOCIÁLDEMOKRATA KÉKTAXI KIS­IPAROSOK ÉS KÖTELÉKÉBE TARTOZÓ GÉPJÁRMŰVEZETŐK 11-én '/t5-kor tartják alakuló gyűlésüket (Kálvária tér 2). Vendé, geket szívesen látnak. KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLYUNK felhívja a közigazgatásban dolgozó elvtársak figyel­mét, hogy április 13-én Szekszárdon, Tatán, Sopronban, Nyíregyházán, Berettyóújfalun, Balassagyarmaton és Békéscsabán; úprliit 27-én Sátoraljaújhelyen, Szikszón, Máté­szalkán és Szegeden az érdekelt vármegye egész területére kiterjedő közigazga­tási értekezletet tart. Ai értekezlet Ideje délelőtt 1* óra. AZ AUTÓSZERELÖK vasárnap délelCtt 9 kor tartják tisztújító küwryfilésüket. Min. den Hzem válassza meg küldöttjét és a kül­döttlgazo'ványért jclentkezz'.k Magdolna u. S. A BÁDOGOSOK ÉS SZERELÖK pénteken 4 kor (Magdolna n. 5) összMzalmi ülést tar­tanak. A BÖRÖNDÖSMUNKASOK pénteken I-kor (Dob n 5í) taggyűlést tartanak. AZ ÉPÜLETLAKATOS- és rokonszakmák­hoz tartozó Szemek üzemi bizottságai és bl­zalmlférfljal sürgősen vegyek át a küklötfe­igazoiványokat (Magdolna u. 5). A KOCSIGYABTÖMTJNKASOK, aktk Nagy. Budapest területén dolgoznak, vasárnap dél­előtt l>kor (KottenbiHer u. 14) fontos szak­mai ügyben értekezletet tartanak. A SZÁLLÍTÓMUNKÁSOK SZAKSZERVE­ZETE felhívja a nagyvásártelep! számozott hordárok figyelmét arra, hogy 13-án, vasár, nap d. e. 10-kor az clclmlszernagyvásártelap területén 1 hordárszemle lesz, amelyen minden számozott hordár kocsijával együtt meg. jelenni tartozik. A PESTERZSÉBETI VASASOK vasárnap délelőtt S kor (Ady Endre a.) tisztújító tag. gyűlést tartarak. A KISPESTI VASIPARI MUNKÁSSÁG vasárnap délelőtt 8-kor (Teleki u. 38) tiszt­újító taggyűlést tart. Pontos megjelenés! Tagsági k nyv szükséges. A VEGYIPARI SZAKSZERVEZET orszá­gos üzonüblzottxágl értekezletét április 14-éa délelőtt 19 órakor tartja. A KŐBÁNYAI VASIPARI GYARAK, mű­helyek és üzemek pénteken 5-kor (Küzér n. 13) küldött taggyűlést tartanak. Felkérik a kőbányai vasipari dolgozókat, hogy 10« Tőig terjedő létszámmal dolgozó üzemekből minden öt vasmunkás ntán egy, százon relüll létszámú üzemekből minden további tíz fő után egy ú,;abb küldöttet válasszanak meg és a megválasztott küldötteket küldjék ki. A megválasztott küldötteken kiviil a tag­gyűlés tagjai a kőbányai gyárak, üzemek és műhelyek főbizalmi- és bizalmlférfijal. továbbá a területi szervezőbizottság tagjai. Küldöttlgazolását mindenki hozza magával. NÉPSZAVA ELŐFIZETÉSI ARAi Egy hóra 10.— forint Egy hétre 2.40 forint — Veszteségünk. Pálkai Jenő elvtár» április 8-án tragikus körülmények kö­zött meghalt. A Szociáldemokrata Párt II. kerületi szervezetének egyik leg­tevékenyebb funkcionáriusa volt. Emlé­két kegyelettel megőrizzük. — Aa Eötvös József Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége április 13-án, va­sárnap délelőtt 11 órakor az Eötvös Kollégiumban (Budapest XI, Nagy­boldogasszony útja 11—13) ezévi alap­szabálymodósító ós tisztújító közgyűlé­sét tartja. — Verspályázat. Kővágó József pol­gármester a közoktatási ügyosztály ve­zetőjének, dr Szoboszlay Fercnc tanács­noknak előterjesztésére nyilvános pályá­zatot hirdet olyan négy-öt versazakból álló, megzenésíthető költemény meg­írására, amely az 1848-ÍS idők szellemé* tükíozze vissza. Első díj: 400 l'orint, má­sodik díj: 300 forint. Pályázati határidőt 1347 június 30. — Tojás vásárlására szóló utalványok. A Községi Élelmiszerüzem eddig két­millió darab tojást tartalékolt a téli hónapokra. Az üzem további hatalmas tartalékokat kíván biztosítani s mert megfelelő anyagi fedezet nem áll ren­delkezésre, azt tervezi, hogy tojásvásár­lási utalványokat hoz forgalomba. Egy­egy utalvány 100 darab tojás vásárlá­sára szól, ára az eddigi tervek szerint G5 forint lesz és a közönség tíz részlet­ben október elseje utón kezdheti be­váltani az utalványokat, amelyeket as élelmiszerüzem fiókjaiban lehet majd megvásárolni, A tervezetet a közélelme­zési szakbizottság a közeljövőben tár­gyalja. — Az amerikai rádió április lf-én, magyar időszámítás szerint 12 óra 30 perekor közvetíti a Franklin Delano Rooíereli-cmléküuinepély műsorát • 13—16—19- és 25-ös hullámhosszon, — Az orgoványl bünper tárgyalása. A népbíróság Pd/osi-tanácsa folytatta az orgoványl \ gyiiikosok bűnügyének tárgyalását. Tanukat hallgattak kl, akik súlyosan terhelő vallomást tettek a vádlottakra. — Az IBUSZ május 23 án indítja el a magyar do'gozók első különvonatját Jugoszláviába. Az utazás időtarts.uja aiolű nap. Jelentkezés áprilia U-ig, 4 r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék