Népszava, 1947. április (75. évfolyam, 74–97. sz.)

1947-04-25 / 93. szám

H/akkról álmodik — s közmondás szerint — az éhes disznó. Ez a közmondás lat eszünkbe, íinikor s „Hírlap" kis „beszámolóját" tÁvassak a Kisgazdapárt „ország­járásáról", amelyben azt írja, hogy a bányászok a Kisgazdapárthoz fordul­nak segítségért. Kissó bizarr ötlet ez a beállítás, de sokra ügy gondolják, hoBT minél hihetetlenebbet állítanak, annál inkább elhiszik. Do ha tovább olvassuk a kis dolgozatot, akkor nyil­vánul csak meg igazán, miiyen oélt tűzött maga elé. Kicsit bele akar rúgni ax államosításba. Azt irja: „A háború előtt kevesebb munkával többet termeltek, mir.t ma" a komlói bányában, de hát ott „nincs minden rendben". Va'éban nincsen rendben, mégpedig az, hegy egyes sajtóorgánu­mok a háború rablógazdálkodását, pusztításait a mai demokratikus kor­mányzat nyakába akarják varrni. Ha a komlói bányában ma kevesebbet termelnek, mint a háború előtt, az általános baj, azonban legkeVésbé sem az sz oka ennek — ahogy a eikkecske beállítani kívánja —, hogy államosították a bányát. Hiszen az egész világon csökkent a háború­előttivel szemben a tfermelés, ott is, ahol nem államosítottak. Persze, Jó lenne ezt az államosítás terhére írni. És az meg különösen jó lenne, ha az olvasók ciliinnck, hogy a munkássúg maga panaszkodik az államosításról, éppen — a kisgazdáknak. Kecskeméten is baj von A Kisgazdapírt vezetősége néhány héttel ezelőtt elhatározta, hogy soroza­tos vidéki gyűléseket tart, amelyeken felvilágosítják a vidék népét arról, hogy Sulyokék kicsodák és mit akar­nak. A Kisgazdapárt vezetőinek ezen elhatározását csak helyeselni tudtuk, hiszem a demokratikus pártok mind­egyikének egyformán kötelessége, íiogy a jelentkező demokráciaellenes törekvésekkel szembeszegüljön. A Su. lyok-ügy egyébként is erősen fenyegeti a Kisgazdapárt pozícióját, így érthető ís, hogy akcióba kezdett a leginkább fenyegetett vidékeken. Annál nagyobb megdöbbenéssel ol­vassuk s „Kecskeméti Újság" vasár­napi számában, hogy a Kisgazdapárt kecskeméti gyűlésein különös kijelen­tések hangzottak el. A szónokok ahe­lyett, hogy a demokráciáról és a Sza­badsáspárt demokráciaellcnességéről beszéltek volna, a munkáspártokat, elsősorban a Szociáldemokrata Pártot támadták. Elvtársaink fegyelmezettsé­gén múlott, hogy a gyűlések meg­savarására nem került sor, pedig rz előadók ugyancsak megérdemelték volna — írja a „Kecskeméti Újság". Külön megemlíti a lap azt a mód. szert, amellyel az egyik gyűlésre hallgatóságot toboroztak, továbbá a rcndíirfalai gyűlésen elhangzott egé­szeit alpári jobboldali hangot. A Kisgazdapárt vezetői a válság ideje alatt és a kibontakozásra irá­nyuló tár gyalások során is hangoztat­ták, hogy meg kívánják fékezni reni­tenskedő tagjaikat. Balogh államtit­kár, a Kissaaáapárt új főtitkárja való­ban tett is néhány néhány erre utaló Intézkedést s példán 1 a szentesi Kis­gazdapárt vezetői ellen vizsgálóbizott­ságot küldött ki. Do úgylátszik a fe­nyegetés és a vizsgálóbizottság nem elegendő. Hiszen kiderül, hegy például Kecskeméten is baj van a kisgazdákkal. A koalíció békessége és munkája csak úgy képzelhető el, ha a kisgazdák Jobbfslé kacsingatókkal bélelt párt­jából valóban homogénen demokrati­kus párttá lesz. Ennek véghezvitele pedig nem a mi, hanem a Kisgazda­párt vezetőinek feladata. Szeretnők, ha ezt a feladatat —, amelyről elismer­jük, hciTy nem kännyü —, mihamarább és maradéktalanul sikerülne elvégez­niük. nemcsak a páríközi értekezlete­ken, hanem a vidéki szervezetekben is. A Történelmi Emlékbizottság a 48-as ereklyék összegyűjtéséért A Történelmi Emlékbizottság nercé­ben a tájékostatásügyi miniszter a kö­vetkező felhívást adta ki: Emlékezve a Történelmi Emlékbizott­ság ma már történelmi jelentőségű első kiáltványára, amely 1942 márciusiban jelent meg, új mozgalmat hirdetünk a 48-as magyar forradalom és szabadság­harc ereklyéinek összegyűjtésére. Kér­jük az egész magyar társadalmat, ve­gyen részt ebben a munkában. Jelent­kezzenek magánosok, egyesületek és in­tézmények, hogy hol, kinél, miiyen em­léktárgyak és Írások, dokumentumok találhatók. A Történelmi Emlékbizott­ság megbízásából a tájékoztatásügyi minisztérium gondoskodik ezeknek az ereklyéknek nyilvántartásóról, össze­gyűjtéséről és a szahr dság-évben majd együttes kiállításáról. Értesítéseket a tá­jéko^tatásügyi minisztérium címére (Budapest, Parlament) kell küldeni. Dr Mihályfl Ernő a Történelmi Emlékbizottság elnöke. Az ellenforradalom snárh'r'ainak temetése Csütörtökön délelőtt helyezték el díszsírhelyre Siófokon az 1919. évi ellenforradalom negyvenegy már­tírját. A közös sír fölé emlékművet állítanak, amely szeptemberre Ké­szül el. Május 1-én Siófok lakos­sása lerója kegyeletét az áldozatok sírjánál. FelülvizsgáSjáK az auíotaxi-eng<?dé!yeHet A csütörtöki minisztertanács ren­deletet fogadott el a gépjármfi­vállalatok fen «tartására jogosító engedélyek felülvizsgálatáról. Az erievonatkozó kérelmeket június l-is kell benyújtani a törvényható­ság első tisztviselőjénél. A hadi­foglyok, vagy a deportálásból még haza nem érkezettek helyett házas­társuk, le- vagy felmenő rokonuk kérheti a felülvizsgálást. A rende­let pontosan felsorolja, mikor kell a i engedélyeket kiadni. Akinek havi íiöö forintnál több más jöve­delme vasi, ast engedélyt nem kap­hat. Megvonják az engedélyt attól, akit a demokratikus államrend vagy köztársaság elleni bűncselek­mény, háborús bűncselekmény, ár­drágító visszaélés, adócsalás miatt jogerősen elítéltek. Halálra ítélték, Szélezsi sofőrjét A népbíróság TwfseA-tánáosa csü­törtökön kötéláltali halálra ítélte Pálinkás András sofőrt. aki 1844-ben nyilas oártszolgálatos volt és Szálasi sofőrjeként teljesített szolgálatot. Pálinkás több üldözött kivégzésében vett részt. Az ítélet ellen fellebbezett. MS?SZAVA 1947 ápr.25 3 szülődnek az órákra, mint egy mozi­előadásra, Különösen a fiúk. Ver­senyeznek, kinek a kezébe kerül először a kísérleti eszköz s odahaza, is próbálják megszerkeszteni a ké­szüléket. Technikai képzeletük erő­sen fejlődik. Nekünk, pedagógusok­nak kimondhatatlan könnyebbség, hogy nem kell verítákezve a fe­jükbe verni az anyagot, leszerelni közönyüket, birkózni unalmukkal, hanem szinte játszva dolgozunk. Nem is tvdom, hogy mi válunk-e gyermekekké, vagy ők változnak ilyenkor át felnőtté. Dr Koelzás Gyula egyetemi ma­gántanár, a tansaerkésutö vállalat vezetője elmondja, hogy felszaba­dulás óta gyártják állandóan a tel­jesen modern felszerelést, mellyel valamennyi iskolát ellátnak. A mo­dern pedagógia alapelve érvénye­I sül ilymódon: együtt teremteni a I diákkal, lépésről lépésre, fokról \ fokra kidolgozni a tételeket, hogy az mindvégig izgalmas legyen, fel­keltse érdeklődésüket s hogy rá­jöjjenek: a legkomplikáltabb dol­gok milyen egyszerűek. Jugoszláv rend őrök §3sidapesíesit A jugoszláv népi milícia (állam­rendőrség) baráti küldöttsége érke­zett Budapestre Bozsanies Nikola ezredes vezetésével. Hat magasabb, három alacsonyabb rendfokozatú tiszt, öt rendőr és két rendőrségi íieztvieelő tartozik a_ küldöttséghez. Magyarországi tartózkodásuk ide­jére Münnich Ferenc elvtárs, rendőr­altábornagy látja vendégül őket. Pénte&en kivégeznek eggy ksareSSsigÉssyS Pénteken reggel 8 órakor akaszt­ják fel a Markő nccai fogház udva­rán Szokolics Ferenc munkást, aki a 801. számú különleges munkás­század keretlegénye volt. Példátlan bestiálitássál bánt a munkaszolgá­j latosokkal és közülük többet ' agyonlőtt. <v ILL AM HIRER, .ff és társai az iskolában Ügy hírlik, új tanszereket vezetnek I ellenkező irányba, majd össze­be az iskolákban, melyek valóban j kapaszkodnak néhány pillanatra, Egy vágón ceglédi tojást küldtünk Svájcba- Cegléden és környékén meg­keadték a tojások összegyűjtését kivi­teli célokra. Egy vágón tojásszállít­mányt már útnak is indítottak Svájcba. •BSUnBnaBBSORSUISBaKaBaHBaaB Ny litt ér E rovatban közöltekért nem vállal felelőssé get seai a eierkesitősés, sem a kiadóhivatal Az Universal Altalános Kultúrszövet­fcezet április hó 27-én este tartandó hangversenyének plakátjára Anká Krsiná neve tévedésből került úgy, mint a .«Jugoszláv Universal" delegáltja. A művésznő magyar állampolgár, te­hát nem mint jugoszláv kiküldött lép fel. Universal Altalános Kultúrszövetkezet megkönnyítik az oktatást, szemlél tet5bbé. világosabbá teszik a nehe­zen érthető, bonyodalmas dolgokat. Érdekel, milyen eszközök segítsé­gével kapja meg a diák a „tech­nika csodáinak" kulcsát, mely egyszeriben feleslegessé teszi szá­mára a gépies magolást. A tanszerkészítő vállalatnál éppen tanároktatás folyik. Négyes csopor­tokban hetenként kétszer járnak el az általános iskola, népiskola oktatói, hogy megismerjék az új eszközök kezelését, melyek által a modern természettudomány ered­ményeit szemléltetve megkapják. A kísérleti asztalon különböző rej­télyes eszközök, üvegcsövek, lombi­kok, elektromos készülékek, fém­gömbök. Éppen a rakétarepülést „iszemléltetik". Az eszköz, amelyen bemutatják, oly egyszerű és kézen­fekvő, hogy láttára akarva, nem­skarva „Columbus tojásá"-ra kell gondolnunk. Hajlított rézcsőbe vi­zet öntenek, a vízsugárral ellen­kező irányba a hajlított rézcső elmozdul egyensúlyi helyzetéből. Magát a repülést egy behajlított rézcsővel szemléltetik, mely' előtt papírlap áll. Befújnak a csőbe, mire a cső talpán levő papírlap a befújással ellenkező irányba fel­felé száll. Ahol ugyanis nagy a sebesség, ott kicsi a nyomás. Majd a rezgést mutató eszközök követ­keznek: az elektromos zenének megfelelő változatai. Ez tulajdon­képpen a rádió lényege, melyet a felnőttek nagy része még mindig úgy magyaráz meg a kérdezősködő gyermekeknek, hogy közben arra hivatkozik, rengeteg a dolga, majd inkább máskor... Igen érdekes a hanglebegés mechanikai módon, melynél két inga mint egy táncoló pár leng hogy aztán újra szétugorjanak. Mindezek az eszközök pontosan be­vésődnek a tanuló emlékezetébe és nincs az a magyarázat, amely fel­éi'ne azzal, amikor a diák egyedül próbálja megszerkeszteni, amiről tanul. Koppant figyelemreméltó a lángmikrofón, amely azt mutatja, miiven érzékeny a láng a hangra. A láng minden füttyentést ponto­san kísér s a hang modulációjának megfelelően hol kinyujtózik. hol leguggol, hűségesen kísérve a hangot. Egyik általános iskola igazgató­nője szorgalmasan jegyezget, ami­kor megszólítom. — Hogyan fogadjál; a gyerme­kek a kísérleti órákat! — Egyelőre kevés kísérleti esz­közt szerezhettünk, kellett a pénz tatarozásra, ablaküvegezésre. De azzal a néhány eszközzel, amellyel rendelkezünk, bámulatos eredménye­ket érünk el. A gyermekek úgy ké­Tekintettel a mind gazdasági, mind politikai sikon feléledő reakcióra, a franoia szocialista párt lgazgatófoizott­eága kezdeményező lépést tett és fel­hívta a kommunista pártot, valamint a többi koalíciós pártot, hogy közös ak­ciót kezdjenek. Az olasz alkotményozó nemzetgyűlés szerdán este megszavazta azt a törvényt, amely lehe'ővé teszi a házasságok fel­bontását. Olaszországban ugyanis eddig nem lehetett elválni. Ugyancsak meg­szavazták, hogy a házasságon kiviil szü­letett gyermekek azonos jogokat élvez­nek a házasságban születettekkel. Truman elnök titkára bejelentette, hogy as elnöik rövidesen Kanadába uta­zik. * A négy külügyminiszter szerdán meg­állapodott abban, hogy liiS december 31-ig minden német hadifogoly hazatér. Máj na 1 Franciaországiban fizetett szünnap lesz. Böhm Vilmos elvtárs, stockholmi ma­gyar követ ax Vtrechtben tartandó szo­ciáldemokrata kongresszusra érkezett. Az angol királyi osalád csütörtökön hazaindult Dél-Afrikából. Az VSA-ban elhatározták, hogy a ke­reskedelmi hajóknak külföldi kormá­nyok és hajózási társaságok számára tör­ténő eladását korlátozzák. A Jewish Agency zsidó iroda részt kíván venni a palesztinakérdést meg­vitató rendkívüli UNO-közgyülésen. Csütörtökön csehszlovák parlamenti küldöttség érkezett Angliába. Venizelosz görög haditengerészeti mi­niszter tárgyalásokat folytat Amerika athéni tengerészeti attaséjával a görög hajiadnak amerikai hadihajókkal leendő megerősítéséről. — Bebrits Lajos közlekedésügyi államtitkár vasútforgalmi kérdé­sek megtárgyalására Moszkvába utazott — Pécs ni idegenforgalomért. Tolnai József elvtárs, pécsi polgármester érte­kezletet tartott a város vendéglátó ipa» rosainak bevonásával ós a növekvö ide. genforgalomra való tekintettel meg ár­nyalta velük a legfontosabb kérdéseket. A tanoncotthonbői 100 ágyas turista­szállót építettek a vendégek elhelyező­sére. Tolnai elvtárs annak a reményé­nek adott kifejezést, hogy a szépfekvésű M o&ekefc és Péc3 városát az idén is már sokan keresik fel. r Aldous HUXLEY: Tudomány, szabadság, béke Szent-Györgyi Albert előszavával Az emberiség legizgalmasabb kérdéseire ad feleletet s nagy író Kötve 14 forint Huxley mindegyik müve a legnagyobb és legmaradandóbb könyvsiker £s megásl az A Mosta l.Es@-mosoly £s mwtoak az évek A Safamesi &ét vagy ltoár©m gcácia FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA Minden könyvkereskedésben kaphatót

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék