Népszava, 1947. június (75. évfolyam, 122–145. sz.)

1947-06-05 / 125. szám

Előadás a bűnvádi eljárás reformjától A Magyar Jogászegylet a magyar békeszerződésen! kapcsolatban előadás­sorozatot kezdett, amelynek keretében június 6-án, pénteken délután 6 óra­kor a Jogászegylet Kossuth Lajos ter 12. szám alatt levő helyiségében a bün­tetőjogi szakosztály rendezésében dr Némeith Péter bíró elnöktetóvel dr Auer György budapesti főái'lamügyész, egye­temi rk. tanár tart előadást „Reformra szorul-e bűnvádi eljárási jogunk" cím­mel. Az előadáshoz elsőnek dr Ries Irt­ván elvtárs, igazságügyminiszter szól hozzá és kifejti elgondolásait a büntető­o'járás reformjával kapcsolatban. Az Igazságiigyminiszteren kíviil hozzászól­nak a nagy érdeklődéssel várt előadás­hoz a budapesti ügyészségek és birósá­goík vezetői is. Kis kalauz A K®7.»Tkalima7jot'ta!k Országos Srakszerve­aete igajzságiigy 1 csoportiain.aik börtönügyi mimkaközflsoége június 6-án, pintekem dél után 3 órakor az 1 gazságügymimiszt írtam fehértermében vitadtélntánt rendez, amely a'Jkalammal dr Gartner Pál egyet, magán­tanár, idegorvos a bőrt'inreform fizíinpo.nt­Já'brtl nlapvetö fontosságú előadást tart „Kriminológiai problémáik társadaitoir,liéle»k­taní megvilágításban'' cíimmol. SZÍNHÁZAK MŰSORA Csütörtök és péntek: Opera. Csütörtök: Tnibadiir (7). Péntek: Don Juan (7). Nemzeti. Csütörtök: Arany János-ma tinié (%11); Az éisz bajjal jár (7). Péntek: Vízkereszt (7). Víg. Csütörtök, pén­tek: Nők összeesküvése (7). Pesti. Csütörtök, péntek: Vera és családja (7). Madách, Csü­törtök, péntek: Titanic korinigő (7). MŰVÉSZ. Csütörtök, péntek: Arzén és levendula (7). Magyar. Csütörtök, péntek: Tiszte ségt-ndó uccalány; Andro.kleaz <s a® oroszlán (7). Belvárosi. Csütörtök, péntek: A mostoha (7). Fővárosi Operett. Csütörtök, péntek: R ;gó Jancsi (7). Józsefvárosi. Dsü'fcört' Ik: Nines«­nek mú.r gyerekek (%"í). Péntek: Francia pezsgő (Ms8). Mcd.gyaszay. Csütörtök, péntek: Nincs előadás. Pódium. Csütörtök, péntek: özönrvloo (8). Kamara Varieté. Csütörtö';, péntek: PanMistáik parádéja (7). Fővárosi Jíagyelrkus». Csütörtök, péntek: Júniusi új anfirtor (4, 7). Gazlag-Cirkusx (Mar* tér). Vilá»atr»koi<ök. Ceiitörtik (4, 8): pántak (8). TYRONE POWER kalandos filmje KARD ÉS SZERELEM BETHLE N MOZIK MŰSORA ATTT <M.I 330 330): Zöld kakadn {4. OORVIN (tel.« 138-9S3): Szellemnek áU a •Hát H, í, 8: vasárnap: 11 és 2-bor 1«). CITY (tel.: 128-129): Nincs időm a »*ere­lemre ('/t4, H6, 'Id; szombat és vasárnap: %3-ter Is). Hűtött nézőtér! ELIT (tel.: 138-993): Mindenki nnrtsikája (4, «. 8). KAMARA (tel.: 4» 901): teellemirek án a vllás (4, 8; (szannbat és vasárnap: 2-kor is). LLOYD (tel.: 123-013): Szellemnek áll a vl­lá* (5, 7, 9: Baombat és vasárnap: S-fcor 1»). ÓBUDA: Casablanca (%4, 948). PALACE tel.: 222 426): Riói éjszakák (11, 1, J, 5, 7, 9). PATRIA: Szépek anépc (4, «, í; vasárnap: 2-kor is). PHÖNIX: Pepita kabát és Sárga kalfeok (11, 1. 3, 5, 7, 9). TJGOCSA: Arat a vihar (3, ADRIA (Pcstszentlftrlnc): Lelinll az álarc íVjfi. vasár- és ünnepnap: %4-ikor is). CORSO (f'Jpest, tel.: 423-W8): Emlékek szero­nádja (6, 8: vasár- és ünnepnap: 4-kor is).' JÓZSEF A TT IT, A (Rákospalota): öt lépés Kairó felé (%5, vasár- és ünmepnap: %i-kor is). , VILÁGOSSÁG (Pestcnsébet): Szerelmi há­»asság (6, 8: vasáir- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8). WEKERLE (Kispest): Arab éjszakák (6, 8; . vasár- és ünnepnap: 4 kor is). Amikor a hóhért akasztják A tanú izgatottan topog a tárgyaló­terem bejáratánál. Türelmetlen és szá­zadszor is megkérdezi a teremőrt: mikor kerül már sorra. Ég a vágytól, hogy a népbíróság színe előtt kiállhas­son a demokrácia védelmére, vallomá­sával megsemmisíthesse a vádlottat, aki a demokráciát „sértő kifejezések­kel illette". — Tűrhetetlen, hogy ilyen emberek szabadon járnak — morfondíroz ma­gában és ha alkalom adódik, elmondja egy-egy kíváncsiskodónak, hogy a vádlott nem átallotta „ezt a szent" demokráciát becsmérelni. — És előttem, kérem, a fülem hal­latára! — méltatlankodik, majd foly­tatja — Harminc éve vártam a felsza­badulást ... — és hozzáteszi — Még Ukrajnában is volt bátorságom az igazság oldalára állni. A várakozás hosszúra nyúlilk. — Biztosan tagad — mondja gúnyos fölényesen a tanú és tovább topog ée tovább morfondíroz türelmetlenül. A vádlott nem tagad. A vádlott vall. S vallomása: vád. A tanú ellen. Negy­ven katonaszökevény hóhérja a tanu. Ukrajna réme, véreb, szadista őrült. Egy szenvedélye volt a hóborította Ukrajnában: „elcsípni" az életét, meg­győződését védő „szőkevényt". Nyomo­kat szimatolt, körülkerítette áldozatát és lecsapott a menekülőre. És nem volt kegyelem. Akit utóiért, annak pusztulnia kellett. Dölyfös nyugalom­mal ásatta meg a fagyoskezű bakák­kal saját sírjukat, kattogott a gép­fegyver és ömlött a drága vér és dübörgött a csontkemény ukrajnai göröngy. Gőgös biztonsággal lép a bírói emel­vény elé a tanu és áradna belőle a szó, de a né.pügyész kérdése torkára fagyasztja a hangot. Sápad és dadog, reszfket és tagad és végül megtörik és vall a gyilkosról: önmagáról. Egy, kettő, három, tíz, húsz, negyven fiatal élet kiontásával „állt helyt az igaz­ságért" Ukrajra réme, aki eljött ide a népbíréság élé, hogy megvédje a demokráciát, amit hitvány élete folya­mán oly sokszor gyalázott meg sza­vakkal és cselekedetekkel. —esi — pályásat «iwhnteyAne» kihirdetése: 190 december 15. A Nemizeti Színház elsősorban hiva­tott, ismert írók pályázatára számít. Már kedvezőtlenül elbírált és vissza­utasított művek beadásóaak mellőzését kéri. ZELLEMS Képzőművészeti jegyzetek ősz Dénes festőművész szemlélete, er­kölcsi tartalmával, a mi szemléletünket fejezi ki, a nemes humánumot. Sziu,s festőisége és grafikai megalapozottsága a kompozíció egészséges erejét szolgál­tatja, a festőiség és grafika, tehát a forma nem öncél nála. hanem a dolgozó, elnyomott s megváltásra törő nép szol­gálatában, meghatott hangon, nem pro­pagandisztikus realizmussal, elhangozó vallomás és tett. (Fókusz, Sztálin tér 3.) Martinszky János festőművész a telje­sen elvont formavilág kifej ző je, szín­harmóniái, formaképzése hangulatosak. (Misztótfalusi, Semmelweis u. 1.) Bokros Birman Dezső szobrászművész kifejező rajzainai sokaságát mutatja be, ezelk közül megk.'ipóan újak buda­pesti romos tájai, amelyek hatásosan festőiek. Szobrai: „József Attila-fej", „Fiúfej", „Férfifej", „Kubikos", „Gug­goló", „önarckép", „Don Quijote", „Ulysses" stb. kifejező erejének széles skáláját bontják ki. (Európai iskola, Üllői út 11.) A Tavaszi Szalón keretében a Szinyei Társaság ezútta/1 fiatalokat kívánt be­mutatni. Formai tudásuk általában elismerésreméltó, nem egy közülük meg­mutatja immár egyéniségét, általában zonban az egésznek a szeli me immár távolesik korunk levegőjétől. (Nemzeti Szalón, Sztálin tér.) * Kiállításában és tartalmában is fölötte igényes az a munka, melyben most Po­gány ö. Gábor megmutatja a 19. és 20. század magyar festői forrongásait és forradalmárait, a nagy nemzetközi iram­latokkal kölcsönhatásban. Ez a fiatal esztétikus nehéz felcdatot ragadott meg — Házasság. Heksoh Alfréd (Biel Svájc) házass igot kötött Marosi Máriá val (fiidapest). Minden kii ön értesítés helyett. (X) ^-rvrTÍi MUN u,iá<vL edz 5 a PIHENÉS! %ít1C4 fynidf'a a -vt^a • fáttat.fia -wm, 5fon'hhn uf /aept'+e'sL ÁLLAMI SORSJEGYE 500.000 ft. muvjetOnéttf! és bontotta ki világos áttekintésben és erőteljes, határozott ítélők ós is éggel. íüve két részből áll. Az egyik egy összefoglaló tanulmány, amelynek az a föladata, hogy a meg­lehetősein szóiszórt anyagot, történeti szemlélettel fejlődésbeli, ideológiai egy­ségbe foglalja. Elismeréssel állapítjuk n'g ennek a történelmi szemléletnek a jelenlétét úgy, hogy maga a korszak elevenedjék meg áiitala és a festés ne egy a törzsétől, a társadalom történetétől el­szakított falevél legyen, hanem mint a realitás egyik ténye. Érésiben — ugyan­csak elismeréssel hangoztatjuk — «ok rokonságot mutat Patrovioh Elek szem­léletével, amely a szociológiai szempon­tokat először kezdte érvényesíteni a ha­zai ..hivatalo-s" művészettndományban. FolsaabaáultságTól van itt szó, esztétikai dogmák merevségei és meddőségei alól; 3szinte örömről minden megmozdulás iránt, lett legyem az bármily „felfor­gató", csak hogy a szellem be ne gyö­pösödiék, hegy az emberek merjen etc újat akarni, majd ítéli a történelem, ceak meg ne álljunk, mert elveszünk. Ereszben sajátos történelmi adottsá­gaink mozgatják a gondolkodást. Adva van egy íztésébon Vagy arisztokratikus­feudális, vagy naiv kispolgári világ, amely egyként meg akarja állítani a na­pot, megfelelően a közeledő és elérkező társadalmi válság úrikonaerviatizmusá­nak, vagy kispolgári korlátoltságán ik. Ebben a megkoesonyásodott szellemi lét­ben nyugati sza'ilők törnek át a Lajtán és egy csodálatos reneszánszot hoznak virágzásba, a mnayar művészetét — a magyar társadalommal szemben. Ez a gondolat szövi át a szerző érdekes, meg­kapó és színes fejtegetéseit. A második résziben lexikonszerűen fel­sorakozik a mrgynr modern festés színe­iavának kritikai életrajza. Mindezt a színes és ra^zo« ilinsztráaió­nak kitűnő sorozata kíséri ma különösen recses. mert az adott viszonyok között mé" fölötte költsége« szemléltetésével. 'Officina.) sz. s. A Nemzeti Szín\áz pályázatot hirdet A Nemzeti Színház 1948 március 15-i centenáriumát eredeti magyar darab be­mutalójával szeretné megünnepelni. Ebből az alikalomibóll pályázatot hirdet olyan egész estét betöltő színpadi mű megírására, amely a magyar nemzet éle­tében, szociális fejlődése történetéiben fordulópontot jelentő szabadságharc em­lékét méltó módon jeleníti meg. A Nemzeti Színház a szerzők' , kezét semmi médon nem köti meg. A páüyázó tetszéa. 1 szerint választhatja meg darab­jának műfaját és feldolgozási módját, miliőjét, alakjait, sőt a kort is amiben játszódik. A pályázat nyertesét, ha darabja elő­adásra alkalmas, a ma<ryar szerzők ré szére szokásos 10 százclékos tiszteletdíj mellett a színház 10.000 (tízezer) forint­tal jutalmazza. A második és barmaPk helyem számbajöhető művet a színház kiilön nem jutalmazza, de azokat elő­adásra leköti. A pályázat titkos. A pályázaton a Ma­gyar Színpadi Szerzők Egyesületéinek, a Magyar Írók Szövetségének, vagy a Ma­gyar Újságírók Országos Szövetségének bármely tagja jelige alatt részit vehet Beadási határidő: 1947 november 30. A A magyar szakszervezetek története A magyar szakszervezeti mozgalom egyik régi, kipróbált előharcosa, Szaka­sit-s Anial elvtárs, iparügyi miniszteri osztályfőnök, most megjelent kis köny­vében jól áttekinthető és nagy tárgy­ismeretre va)ló összefoglaló ismertetést nyújt a magyar szakszervezetek törté­netéről. Tanító munka ez azok részére, akik a szakszervezeti mozgalom kibon­takozásának és drámai izgalmakkal telí­tett fejlődésének eseményeit kívánják megismerni. A mü elején a történelmi bevezetés, mutatja be európai viszony­latban azt az utat, amelyet a munkás­ság megtett a eéhkorszaktól a szakszer­vezetekig. A következő fejezetekben a magyar munkásság szervezkedésének stációi találhatók, szakmák szerinti cso­portosításban. A könyv arra Í9 felvilá­gosítást ad, hogyan kapcsolódott bele a magyar munkásság a nemzetközi szak­szorvezeiti és szocialista mozgalmakba. A rövidéletű 1918-as és 1919-xs forradalmak után az 1945-ös felszabadulás hozta az igazi szabadságot az osztályharcos ma­gyar munkásság szervezetei számára. A szervezkedés eszméje most már diadal­masan halad előre, ezidőszerint több mint- egymillió tagja van a magyar szakszervezeteknek, amelyek demo­kráciánk legszilárdabb tartópillérei közé tartoznak. Ezt a füzetet minden dolgo­zónak el kell olvasni. (Kapható a Szak­szervezeti Tanács könyvosztályában és minden könyvkereskedésben.) b. KONCERT rendezései: E. List—C. Glenn ma együttes zongora-hegedű est Z. V:8. Franck, Bernstein, Schumann szonátái, Ravel: Tzigane stb. Zongorabérlet IX. szimfónia Failonivai Beethoven: Kez-dm? zongoraverseny Fischer Anniéval »-én. Városi Szlffihás, »A8. Filharmonik»­sokkal. Ernster Dezső, Báthy, Németh, Nagypál és 300 tarú kórus kösr. List— Glonn zenekari-est 11-én. Vasutas senekar Szőfo Tibor m, »Osajlrovszldj. Sibelius vers, Gerachwiju Rhapsodi« in Blue. Eezteorházy i, kerthelyisé®. Wiesenthai-tánccsoport 14-én a Magyar Színházban. Egyetlen táncest szenzáció» műsorról. Ujj szerzők, új müvek 16-án Filharmónia — Fereneslkkel. 18 és 20 án kamarazene-esték, Z. W Julius Caesar, a sárospatakiak előadásában f-éo. 7-%WP a Madáchban (Rózsavölgyi). * ' LIBERTÁS HANGVERSENYEK Svéd Sándor lO-én adja nagy érdeklődéssel várt hang­versenyét. SET SVANIIOLM hangversenyének dáLu:nát a legfcfa*« lebbi napokban közöljük. Állatkerti SZABADTÉRI SZÍNPAD nyitás június 28-án. — Az áll. eng. Zengő teneiskola növendékeinek vizsgahang verseínye a Zeneakadémia nagytermében ma d. u. 'M órakor. (X) Egységes kezdés ai MAFIRT alábbi mozijaiban: ROYAL APOLLO, SCALA. ATRIUM, SZABADSAG, - SAVOY Ünnep- és vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor Hétköznap: 5, 7 és 9 órakor

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék