Népszava, 1947. június (75. évfolyam, 122–145. sz.)

1947-06-05 / 125. szám

Kezdi tisztábban látni a külföld a magyar belpolitikai helyzetet B3 A belpolitikai válság megoldásá­nak utóhangjaként szerdán meg­érkezett Budajiestre Nagy Ferenc volt miniszterelnök lem<>iulólevele. Az erről szóló hivatalos közlemény a következőket tartalmazza: A berni követség egyik tiszt­viselője szerdán érkezett Buda­pestre és magával hozta Nagy Ferenc lemondólevelét A le. mondólevelot Miháiyft Ernő kül ; ügyminiszter, tájékoztatás ügyi miniszterhez juttatta el a követ­ség tisztviselőié, aki azt áttette és eljuttatta Tildy Zoltán köz­társasági elnökhöz, mintán a le­vél a köztársasági elnökhöz volt címezve. Ezzel Nagy Ferenc ügye tulajdon­képpen le is zárult, egyetlen be­fejező aktus van még hátra, amennyiben felszólítják majd őt is és Varga Bélát is, térjenek vissza Magyarországra és ha ennek a kérdenek az előírt 60 napon belül nem tesznek ele­get. úgy megfosztják őket ma­gyar állampolgárságuktól. Ebben az eeetben természetesen az összeférhetetlenségi eljárást i« le­folytatják ellenük és ennek be­fejeztével mindketten automatiku­san elvesztik képviselői mandátu­mukat. Varga Béla pedig ezek után természetesen nem maradhat a nemzetgyűlés • elnöke. Javul a külföldi visszhang Szerdán a moszkvai rádió hírmagyarázója Nagy Ferenc le­mondásával foglalkozik és rámutat arra, hogy milyon szerepe volt Nagy Ferencnek és Kovács Bélá­nak az összeesküvésben, majd a Kisgazdapárt képviselőinek reak­ciós_ magatartását bírálja, amely különösen vidéken nyilvánult meg. Mindez egy burkolt horthysta politikát jelentett, amelynek reaktiválását igyekeztek a vál­tozott körülmények között szol­gálni Kovács Béla vallomásával is fog­lalkozik a rádiókommentátor es kémkedési szerepét bírálja. _ A nyugati sajtó egy része — úgylátszik — már napirendre tért az ügy felett és a következménye­ket boncolgatja. Igen figyelemreméltó a „Daily Telegraph" közlése, hogy „az űj magyar kormány meg. alakulásával a politikai fe. sztíltség Magyarországon tete­mesen enyhült," A válság egyelőre alábbhagyott — állapítja meg a lap —, ma,jd annak a véleményének ad kifejezest, hogy a Kisgazdapárt nagyon meggyen­gült az utóbbi napok következtében. A „Times" a Népszavát idézi Scikkal jelentősebb azonban a bal­oldalinak nem éppen nevezhető „Times" bécsi külön tudósítójának jelentése. A bécsi tudósító az őszi választásokkal foglalkozva azt je­lenti, hogy nem tudni még, vájjon ezek a választások mit eredményez­nek, de a Népszava vezércikkének uz a megállapítása, hopy „lehetetlen Magyarországon demokratikus kor­mányt vezetni a Kisgazdapárttal való koalíció nélkül, amely jelenté­keny paraszti tömeget képvisel", már mutatja, hogy a baloldal sze­retné, ha a Kisgazdapárt őszintén demokratikus parasztjai külön­válnának a középosztály és az úri bürokrác'a bizonytalan gyászolóitól. A továbbiak során a lap megálla­pítja, hogy „1945 óta a nép bizalma fokozó­dott az új rezsim iránt". különösen a stabilizáció, a föld reform és általában az újjáépítés sikere jóvoltából. Ha a jónak ígér­kező aratás jój is sikerül, emelkedik az életszínvonal és az őszi választásokon „a szocia­listák több szavazatot kaphat­nak". Valószínű, kevesebb, de koalíció­sabb szellemű kisgazdaképviselő ke­rül be a parlamentbe — fejezi be udósítását a lap — és új kormány­koalíciót lehet létrehozni szociál­demokrata vezetéssel. Hmerika nem függesztette fői nversanyaghit elünket i Előző számunkban már beszámol­tunk arról, hogy az amerikai kül­ügyminisztérium a magyar helyzet beható tanulmányozásának idejére felfüggesztette a szamunkra jutta­tandó kölcsönt. Most viszont közöl­hetjük. hogy a hétmilliós nyersanyaghitel felfüggesztéséről szóló híreket megcáfolták, úgylátszik a magyar belpolitikai helyzet gyors tisztulása megnyuq tatta a nyilvánvalóan emigránsod által szított rémhírektől megriadt nyugati közvéleményt. A hivatalos közlemény ezzel kapcsolatban a kö­vetkezőket közli: Az Export-import Bank szó­vivője megcáfolta azokat a sajtótudósításokat, hogy a ma­gyarországi politikai fejlemé­nyek következtében felfüggesz­tették a magyar kormánynak nyersgyapot vásárlására nyúj­tott 7 millió dolláros hitelt. A szóvivő nyilatkozatában hang­súlyozta. hogy a kölcsön folyó­sitására még azért nem kerülhet sor, mert a hitel folyósításához szükséges okmány kicserélések még nem történtek meg. Ismét a szociáldemokraták állnak helyt A válsággal kapcsolatban kelet­kezett nyugati rosszul informáltság megszüntetését természetesen ismét a szociáldemokraták vállalják ma­gukra, akik közül Száva. István elv­társ már két napja Prágában a nemzetközi ujságírókongresszuson fejti ki a magyar álláspontot nyugati elvtársaink előtt és éppen szerdán utazott el Kéthly Anna és Bán Antal elvtárs a zürichi szociáldemokrata kon­gresszusra, hogy nemzetközi te­kintélyükkel képviseljék elv­társaink előtt a magyar demo­kráciát, hogy megmagyarázzák a kelet­európai fejlődés speciális problé­mait, éppen a leleplezett összeeskü­véssel kapcsolatban. A hét végén Szakasits Árpád elvtárs is Svájcba érkezik, hogy ő is be­kapcsolódjék abba a munkába, amit külföldön levő elvtársaink hírünk megjavítása érdekében mindenütt folytatnak. Ugyancsak a hét végén utazik Prágába Ries István elvtárs, tehát a magyarországi szociáldemokrata vezetők a jövő hét folyamán m'n­dent megtesznek a magyar ügy védelmében, ' És ezalatt itthoni Amíg elvtársaink nyugaton küz­denek a rosszhiszeműség és szándé­kos bajkeverés ellen, addig idehaza gyorsan rendeződnek az ügyek. Balogh István utódja a miniszter­elnöki államtitkári székben, a mi­niszterelnök személyes kérésére, minden bizonnyal Pongrácz Aladár lesz. A ^Kisgazdapárt politikai bi­zottságának szerdai határozata er­ielmében a párt főtitkára hnplon Ferenc lesz, a nemzetgyűlés elnö­kévé pedig Szabó Árpádot, a kép­viselőcsoport elnökét jelölik. Ugyan­csak döntöttek az államtl ikári és főispáni jelölések kérdéséről. A kormány elhatározta, hogy a magyar belpolitika jelentős for­dulata után minél hamarabb hazahívják a fontosabb főváro­sokban tartózkodó követeinket jelentéstételre. A miniszterelnök szerdán fogadta Weems tábornokot, a budapesti amerikai katonai misszió vezetőjet és Bigelow követségi tanácsost. Természetesen a megüresedett pozíciókért folytatott hajszába sür­gősen beállnak mindazok, akik a — remélhetőleg — megtisztult Kis­gazdapártban a régiek helyére pá­lyáznak. Vannak természetesen állandóan szerepelni óhajtó önjelöl­tek. például Gulácsy György, aki a válság első pillanatától kezdve — Kondor Magdolna és dr Ba­konyi Béla házasságot kötöttek. Minden külön értesítés helyett. (X) N £ P S Z AVA 1947 június 5 3 programot ad és az újságíróknak is nyilatkozik, de azt hisszük, kevé* sikerrel. Sokkal kellemetlenebb a helyzete természetesen a bukott prima­donnának. Balogh páternek, aki egyelőre szanatóriumba vonul, de nem lehetetlen, hagy rövidesen újra hallunk róla. egészen más vo­nalon. Tüneti kezelés helyett választást! Mindez természetesen csupán tü­neti kezelés, első próbá'kozás, a dolgot nem oldja meg gyökeresen, mert azon csakis az segít, amit Szakasits Árpád elvtárs jelentett ki határozottan: a rosszul gombolt mellényt újra kell gombolni, amit 1915 választásakor elhibáz­tunk. azt 1947-ben rendbe kell hozni, mégpedig csakis az új, már a ta­pasztalatok alapján újra szövege­zett választójogi törvény jegyében megtartott választással. M—ó ILLAMHÍRER, Vietnam párizsi képviselője visszuuta­sitot a az ellenségeskedések megszünteté­sére tett francia javaslatot. India alkirálya Újdelhiben kijelen­tette, hogy az angolok oltávoanak Indiá­ból, amint erre kiszólítják őket. Olaszországban november 9-én általá­nos választásokat tartanak. Vanderborg szenátor, a szenátus kül­ügyi bizofctsógáiiak elnöke, ál'liást foglalt a volt csatlósállamok békeszerződ6seineK ratifikálása, mellett, ugyanakkor éles hangon foglalkozott a magyarországi eseményekkel. — Szent-Györgyi Albert egyot. tanárt, aki a nnpokban tért vissza amerikai útjáról, az oxfordi egyelem dlszdoktorá­nak választotta. Az egyeiem a dísz­doktori oklevelet július 25-én az Oxford­ban tartandó nemzetközi élettani kon­gresszus alkalmával fogja átnyújtani Szent-Györgyi professzornak. — tiyomorb'.tegek gyógyitala a Parádi víz. Főlerakat: Édeskuty, Andrássy út 35. Bort csak Parádi vízael! (X) f£8r VENTILÁTORT! Kapható minden jobb szaküzletben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék