Népszava, 1947. szeptember (75. évfolyam, 198–222. sz.)

1947-09-21 / 215. szám

Jit UNKÁSÉLET A pécsi és mecseki bányavidék bányamunkásai a zaklató jelenségek ellen (Pécs. — Tudósítónk telefónjelen­tése.) A pécsi és a mecseki bánya­vidék szociáldemokrata bányászai rendkívüli összvezetőségi ülésen tárgyalták meg azokat a sérelme­ket, amelyek a pécsvidéki szociál­demokrata bányászokat érik. Komló osztálytudatos bányász­lakosságának 57%-a szavazott a Szociáldemokrata Pártra. A kétség­telen szociáldemokrata többség elle­nére mind az üzemen belül, mind a szakszervezeitben sorozatos sérelmek érik a szociáldemokrata bányamun­kásságot. Az összvezetőségi ülésen, ame­lyen Komló, Pécsbánya, Somogy, Vasas. Szászvár és Máza szociál­demokrata bányászai vettek részt, kicsendült a pártért, a munkásosztályért és_ az ország jövőjéért való legőszintébb aggó­dás hangja. Az izzóhangú felszólalások után határozati javaslatot fogadtak el, amelynek főbb pontjai a követke­zők: Követelik a szakszervezeti alap­szabályok megalkotását, a szakszerve­zeti kongresszus összehívását és a kongresszuson történő lajstromos, tit­kos szavazás alapján új szakszerve­zeti országos vezetőség választását. Ugyanilyen módon követeli a határo­zati javaslat az országos üzemi bizott' ság megválasztását, valamint azt, hogy a politikát küszöböljék kl a szakszervezetekből és a politikai tevé­kenységet csupán a pártokra' korlá­tozzák. Követelik, hogy a szervezett mun­kásság hivatalos lapja, a Szak' szervezeti Közlöny és a Bányamunkás pártkülönb s é g nélkül az egész szervezett munkásság érdekét szolgálja. Rendkívül éles hangon ítélte el az összvezetöség az erőszakos tagtobor­zásokat, amelyeknek érdekéhen most már a sváb kitelepítések ügyét is fel­használják. Követelik a választási visszaélések jóvátételét. Tiltakoznak az ellen is, hogy a rádióban elhangzó bányász­félórát kizárólag egy párt pro­pagandacéljaira használják fel. A ha­tározati javaslathoz kérik a pécsi üzemi dolgozók és az ország szociál­demokrata bánxamunkásságának csat' lakozását. A határozati javaslatot a szociál lemokrata bányászok a párt fő­itkárságához és a pártvezetőséghez hivatalosan eljuttatták. Magyarok a nemzetközi nyomdászértekezleten (,Zürich. — „Magyar Távirati Iroda.") Most tartották Bernben, a háború óta először, a nemzetközi nyomdász­kongresszust. A magyar nyomdászokat a kongresszuson Halász Alfréd és Brumiller László elvtársak, ország­gyűlési képviselőik, a magyar nyom­dászság ismert vezetői képviselték. A kongresszusom Halász Alfréd elvtárs hosszabb beszédet mondott, vázolta a magyar nyomdászoknak az elmúlt évek alatt folytatott küzdelmét. Rámutatott arra, hogy a magyar nyomdászok a náci és a nyilas terror alatt 500 szaktársu­kat vesztették el, nem számítva a sofe­száz eltűnt magyar nyomdászt. Ismer­tette a magyar munkásságnak a fel­szabadulás óta végzett bámulatos mun­káját és a ' magyar szakszervezeitek nagy küzdelmét, valamint a magyar munkásság és különösen a nyomdászok jelenlegi anyagi éa szociális helyzetét. A kongresszus részvevői nagy érdeklő­déssel hallgatták Halász Alfréd be­számolóját. A tisztikar választása so­rán Halász Alfrédot a kibővített titkári bizottság tagjává választották. NŐNAPOK: Pesterzsébeten vasárnap 4-kor (Széchenyi u. 21). Előadó Hajduné. Kerepesen vasárnap 4-kor. Előadó: Nagy­varsányi Józsefié. Csömörön kedden 6-kor. Előadó: Nagy­varsányi Józsefné. Dunakeszin kedden este Vi8-kor (Rákóczi köri't 27). Előadó: Kőműves Józsefné. Árpádföldön szerdán (Szoboszlay u. 5). Előadó: Nagyvarsányi Józsefné. Az Országos Nőszervező Bizottság nő­funkclonáriusai számára szerdán előadást tart Balassa Ottóné. A VIII. ker. pártszervezet 15. csoportjá­ban (Práter u. 24) csütörtökön '«-kor. Elő­adó: Vágóné. Ballon-, eső-, léden­KABÁTOK, eredeti PÁRIZSI MODELEK , nagy választékban SALAMONOVITS MANÓ esőköpenygyárában, V, SAS UCCA 25 Alsógödön csütörtökön >/«7 kor. Előadó: Kőműves Józsefné. Az I. ker. pártszervezetben pénteken V»7 órakor (Karátsonyi u. 3). Előadó: Kohányl Kálmánná. A III. ker. pártszervezetben pénteken '/»7 órakor (Selmeci u. 14—16) Előadó: Virág Sándorné. AZ ORSZÁGOS GAZDASÁG POLITIKAI BIZOTTSÁG hétfőn este K 8-kor a pártközpontban tel­jes ülést tart, A FŐVÁROSI VÉG REHA JTÖBIZOTT­SÁG ÉS SZERVEZŐBIZOTTSÁGA 22-én, d. u. 3-kor (Dohány u. 76) ülcst tart. A SZÖVETKEZETI BIZOTTSÁG 24-én, szerdán d. u. 3-kor a pártházban (510) ülést tart. A SZOCIÁLDEMOKRATA SZÖVET KEZETEK MUNKAKÖZÖSSÉGE 25-én, csütörtökön d. u. 3-kor vezetőségi ülést tart. Pontos megjelenést kérünk, AZ ORSZÁGOS NÖSZERVEZÖBIZOTTSAG kedden '/s4-kor a szokott helyen ülést tart. A PARTISKOLAT VÉGZETTEK SZÖVET­SÉGÉNEK (atrjal részére 24-én "/<S-kor (Aka. démla u. 1) dr Hies István „Fasizmus" cím­mel előadást tart. A MIOT Jugoszláviában Járt Petőfi-brigád jának tagjait értesitik, hogy a munkában készült fényképfelvételek a vasasok Ifjú sági titkárságon (Magdolna u. 5), Kerekes Zoltán elvtársnál o hó 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és 2S-án reggel 8—5-Ig készpénz leflze tése ellenében megrendelhetők. A SZIM küzpontl propagandaosztálya fel hívja az összes SZIM-szervezetek figyelmét arra, hogy a SZIM vászonjelvény újból cl készült. Megrendelést bármilyen mennyi ségben akár szóban, akár levélben fölvesz nek. Ara csak 5« flllér. SZIM kőzp. propa gandaosztály (Rákóczi út 43, VI. em. 60S) A PARTISKOLAT VÉGZETTEK SZÖ VÉTSÉGÉ 22 én '/iS-kor (Akadémia u. 1) taggyűlést tart, amelyen új vezetőséget vá­laszt. A tagok megjelenése kötelező. A TARSADALOMTUDOMANYl Fö ISKOLA első Télévé október lS-án újra meg Indul. Hallgatója lehet minden elvtársunk nemre, korra és iskolai előképzettségre te­kintet nélkül. Jelentkezések az oktatási tlt kárságnál (Rákóczi út 43, IV. 422). A fő­iskola célja, hogy három év alatt előadókat, képzett funkcionáriusokat. teoretikusokat neveljen. A KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉ­RIUM szociáldemokrata szervezeté­nek (Alkotmány n. 3) szeptember 23-1 pártnapján előadó: Kéthly Anna elvtárs. ELÖADÖI ÉRTEKEZLET hétfőn (Dohány ucca 76). Előadó: Horváth Zoltán. A II. KERÜLETI KUNFI GARDA rend szeres heti összejövetelei hétfőn 6-kor (Ka pás u. 53) Ismét megkezdődnek. László Pál „Házassági jog a Szovjet-futóban" clmmcl tart előadást. Megjelenés kötelező. A VI. KER. NÖBIZOTTSAG csütörtökör 5-kor (Hegedűs Sándor n. 9) összvezetűsi'g ülést tart. Pontos megjelenést! A MÉMOSZ szociáldemokrata tagjai szerdán '/lí-kor (Dohány u. 7í) Ismét gyűlést tartanak. Mindenki hozza magá­val pártkönyvét. A III. KER. SZIM hétfőn 7 kor (Sélmeel . 14) alakuló és vezetőségválasztó ülést tart. Felkérik öbuda Ifjúságát, minél nagyobb számban jelenjék meg. A VII. KER. PÁRTSZERVEZETT kedden V«7-kor (Dohány u. 7«) összevont p á r t­a p o t tart Ingyenes zenekari hang­verseny keretében. A VIII. KER. (Népszínház n. 19) SZÖVET­KEZETI TANFOLYAM hallgatóit értesítik, hogy az összefoglaló előadást csütörtükön '/»7-kor, a záróvizsgát pedig pénteken '/«7-kor tartják meg a központban (Rákóczi út 43). Pontos megjelenést! A VIII. KER. PARTSZERVEZET 7-es csoportja 21-én, vasárnap d. e. 10-kor (József körút 46) tisztújító taggyűlést tart. Hatá­rozatképtelenség esetén "/all-kor tartják meg. Tagsági könyv szükséges. A IX. KER. PÁRTSZERVEZET központi végreliajtóblzottsága, a csoportok végre hajtóbizottságai és az üzemi választmány hétfőn 7-kor (Ferenc körút 2—4) együttes ülést tart Pártfegyelmi terhével a megjele­nés kötelező. A X. KER. l'ZEMEK szociáldemokrata megbízottjai szerdán reggel 8-kor (Füzér u. 13) az üzemi értekezleten jelenjenek meg. A X. KER. PARTSZERVEZET felhívja azokat a X. kerületben lakó elvtársakat és elvtársnőket, akik a knltúrgárdában szere­pelni akarnak. Jelentkezzenek a párthelyi­ségben (Füzér n. 13), ahol szakoktatásban részesülnek. A XII. KERÜLETI PÁRTSZERVE­ZET szabadsághegyi csoportja 23-án este 7-kor (Diana út 11) tisztújító tag­gyűlést tart. Határozatképtelenség ese­tén ugyanott 8-kor. Tagsági könyvét mindenki hozza magával. A XII. KER. BÁDOGOSOK ÉS SZERE­LÖK hétfőn '/«5-kor az alkotásuccal helyi­ségben együttes értekezletet tartanak. A PESTSZENTLŐRINCI PARTSZERVE­ZET Szemere-telepl csoportja vasárnap 19 órakor (Szltnya u. 59) összfunkeionárlnsl ülést tart. A vezetőség, rajvczetők, a nő­blzottság. a szavazatszedőbizottság tagjai a választási Irodavezetők feltétlenül Jelenjenek meg. AZ ÖSSZES PESTKÖRNYÉKI SZIM­SZERVEZETEK csütörtökön 6-kor (Kis­pest. Táncsics u. 15) összvezetőségi ülést tar­tanak. A s zervezetek összvezetöségének (központok és csoportok összes vezetőinek) megjelenése a napirend fontosságára tekin­tettel kötelező. Előadó: Pavlovszki Ferenc. A PESTKÖRNYÉKI SZIM VÉGRE HA.1TÖBIZOTTSAGA 22-én a SZIM köz­ponti titkárságán (VI. em. 61P) ülést tart. Megjelenés kötelező. A PESTKÖRNYÉKI SZIM SZERVEZETEK 23-án 5-kor elnök-tltkárl értekezletet tarta nak a központi titkárságon. lása, ezenkívül laboratóriumi gyakorlatok éa erőművek látogatásai. Jelentkezés Szalay u. 4, II. em. 14. Vidéki részvevők az Astoria­szállodában 10-2« forintért kapnak szobát és ezenkívül étkezési kedvezményben la részesülnek. A VEGYIPARI SZAKSZERVEZET hét­főn délelőtt 10-kor tartja országos üzemi­bizottsági értekezletét. A Szakszervezeti Tanács felhívása A magyar kétkézl és szellemi dolgo­zók a felszabadulás óta napról napra áldozatkészségük páratlan bizonyítékát adják újjáépítő akaratuknak. Most, amikor határainkon belül és határain­kon túl országos gyűjtés indult, hogy előteremtsük a Lánchíd újjáépítéséhez szükséges összeget, felhívjuk az ország valamennyi szervezett dolgozóját és az összes szakszervezeti vezetőket, Ijogy lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá, hogy a Lánchíd, amelyre költségvetési fedezet nincs, a magyar társadalom erőinek összefogásával felépülhessen. A PESTSZENTERZSÉBETI NYOM­DÁSZ TARSASKÖR 21-én, vasárnap d. e. Ili kor (Szcclienyi u. 21) rendkívüli tag­gyűlést tart. A napirend fontosságára tekintettel az összes tagok pontosan je­lenjenek meg. AZ ÉDESIPARI MUNKÁSOK SZAKSZER VEZETE (Erzsébet körút 51) 28-án és 29-én reggel 9 órai kezdettel küldöttközgyűlést tart. A BLDAPESTI KORREKTOROK ÉS REVI ZOROK KÖRE 21-én l»-kor a szokott helyen választmányi ülést tarf. A MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZAK SZERVEZETE szeptember 22 -27-lg tüzelés­technikai előadásokat rendez naponta dél­előtt 8—12-ig és délután 3—8-lg. Anyaguk: hőtan, tüzelőanyagok Ismertetése, műszerek Ismertetése, üzemi erőművek, tüzeléstechni­kai számolás, gáz-, olaj. és porszénttlzelés elmélete, a porszéntüzelés gyakorlata, olaj tüzelés, gáztüzelés, kazánok és előmclegltők tápvíz, hnlta'lékmelcgértékesités, központi fűtések, gyáríűtés, szellőztetés, ipari szári tók, racionalizálás, kazántelepek racionalizá­Hazaindult ötven magyar diák Svédországból ötventagú magyar diákcsoport három­hetes svédországi tartózkodás után hazaindult. A magyar diákok a mező­gazdasági munkában segédkeztek hat­száz más diákkal együtt. Tizenkétévi fegyház emberölés miatt A bajai törvényszék Lajkó Sándor volt rendőr bűnügyében most hozott ítéletet. Lajkó egy verekedés alkalmá­val riasztólövést adott le és a lövedék Vidákovies János 17 éves legényt fején találta, Vidákovies a helyszínen meg­halt. A törvényszék a vádlottat 12 évi fegyházra ítélte. — Szeptemberi cukorkiosztás. A szep­temberi élelmiszerjegyok cuJkorszel vé­nyére 25 deka cukrot osztanak ki kilón­ként 7.60 forintos egységáron. A 12 éven aluli gyermekeik 40 dkg, a terhes és szoptató« anyái 35 dkg cukrot kapnak. A oukorszeJvények .szeptember 30-ÍÍÍ válthatók be. — A szeptemberi olaj, illetve margairin kiosztása gyártási akadályok miatt elhúzódik, azonban szeptember végéig mindenki megkapja az olajat vagy margarint. — A Kisiparos e heti számában az Országos Ruházati Intézetnek, mint a ci­pész és szabók on fekoiós szakma konku-rrem­ciájának nem kívánatos feltámasztásáról közöl vezető cikket. A lap az Angiiéba irá­nyuló bútorexportról, a hároméves terv kisipari vonatkozásairól, az új női divat­ról, a vendéglátóipar panaszairól tartalmaz közleményeket. Politikai vonatkozású cik­kein kívül teljes közszállitási híranyagot éa vásárnaptárt is ad. — Balesetelhárító felszerelés a villa­moskocsikon. Minthogy a közlekedési balesetek egyre jobban szaporodnak, a Beszkárt utasí tást kapott a kormány­hatóságtól, hogy a villamoskocsikat lássa el a gázolást megakadályozó védő­berendezésekkel A Beszkárt 1300 ko­csira fémből készülő úgynevezett védő­kereteket szereltet fel. — Baján a sorozatos terménylopások meggátlása céljából megtiltották a ma­gánosoknak, hogy este 8 órától reggel ő óráig a határban tartózkodjanak. A ha­tározat ellen vétőket internálják. Hermes Nemzetközi Szállítmányozási Rl BUDAPEST Texfitkiskereskedok, figyelem! jegyekre pamuttípusárukat azonnal kiszolgálunk. Utánvét­tel is szállítunk. — IPOK utalványra is azonnal kiszól­gálánk. TEKOSZSZÖVETKEZETE Budapest, IV., Somogyi Béla út 26. I. em, Te-lefón: Postatakarék csekkszámla: 58.397. 185—245,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék