Népszava, 1948. augusztus (76. évfolyam, 175–199. sz.)

1948-08-04 / 177. szám

/ REKORDFELHOZATAL a Terv első évfordulóján > Tárgyalás üllzuen n «gszitslfíí a v&fl&ti A. budapesti munkásbírósás: <ír, Csríöthay-tanácsa kedden vonta fe­lelősségre Fé/sr/i László szövetkezetig igazgatót és Balázsi Kálmán bami gazdát közellátás érdekét veszé­lyeztető bűntett miatt. A munkás­bíróság kihallgatta a vádlottakat, majd szünetet rendelt el; Szünet után már csak Balázsi Kálmán állt a bíróság előtt, mert Végh a szü­netben megszökött. A tárgyalást elnapolták. Végh ellen _ pedig el­fogatóparancsot adtak ki. — A lágymányosi öbölben fürdés közben a vízbe fulladt Bh-tálán László gyárimuuiká.s.. Holttestét ézideig nem sikerült megtalálni. . —i Négy őrizetbevétel egy hamis 108 dollárosért. Váradi Pál ven­déglős lakájában hamisított 100 dollárost rejtegetett egy frissen főzött szappanban. Az egyik n nyo­mozó -bravúros munkával előkerí­tette a százdollárost, amelyet egy jó kétdOllárosbód készítettek. _ A dollárhamisítók közül eddig őri­7,ötbe vették Magyar Imrét, Sántha Tibort. Reményi Józsefet és So­mogyi Jánosi. Tűz a Masyar Karton'emez Kedden délután könnyen vesze­delmessé válható tű/, volt Újpesten a váciúti Magyar Kartonicinez-gyárbaii. Értesítették a központi és a kerü; leti tűzoltóságot. Mire a budapesti tűzoltóság kivonult, ntár eloltották a tüzet. A kár nem nagy. a vizsgálat meg­indult. — A Magyar Film kép- és riport­osztály a augusztus 2-én nyitotta meg „Épül az ország — szépül az élet" című íényképkiáliítását. A kiállítást Terv­ünnepély helyett rendezi az osztály és két hétig tart. Díjtalanul tekinthető meg naponta 8—4-ig, szombaton 12-ig (VII, Erzsébet körút 13, I. ern.). — Borjúhúst kapnak az ü:«mi dolgozók. Az Országos Közellátási Iiivatai felhívja az üzemeket, hogy csütörtökön reggel jelentkezzenek a hivatal üzemi ellátási osztályán, abol az üzemi bizottságok igazolása és igénybejelentése ellenében börjúhús­"ásárláéi utalványt kapnak. A borjúhús pénteken reggel a vágó­hídon vehető át. Legújabb jelentés a stockholmi sakkversenyről A tizenkettedik fordulóban Szabó fíajdorf ellen játszott. A vezérindiai védelmi játszmában Szabó felülkereke­dett és gyalogot nyert; a későbbi egy­szerűsítés során azonban Najdorfnak sikerült olyan bástyavédjátékot, létre­hozni, amelyben van némi esélye a dön­tetlenre. A függő játszmákat a keddi, tizen­harmadik forduló előtt fejezik be, ami­kor is Szabónak két függő játszmában kell döntést elérnie. Ennek nyomán le­het esak újabb pontállást megállapítani. — Augusztus 15-ig kell bejelen­teni a csehszlovákiai magyar java­kat. A „Magyar Közlöny" 163. szá­mában rendelet jelont meg. amely szerint az egyes csehszlovákiai va­gyontárgyak, jogok ós érdekek, valamint kötelezettségek bejelen­tési határidejét f. évi augusztus hó 15-ig meghosszabbítják. — Petrólenmkiosztás augusztusban A főzéshez szolgáló petróleumjegy 1—7 és 8—-15. jehiésü szelvényeire szelvényen­ként 4—i liter, a világítási petróleum­jegy egy-egy szelvényére pedig egy liter petróleumot szolgáltatnak ki. A hároméves terv elévforduló­ján a vidék dolgozó parasztsága soha nem látott mértékben árasztja el a fővárost élelemmel. Az Orszá­gos Közellátási Hivatal közlése sze­rint a július havi barom fi felhozatal az előző hónapinak csaknem kétszerese. Júliusban M7.000 élő csirkét hoztak fel a júniusi 289.750 darabba] szem­ben. Vágott csirkéből júliusbari 117.475 darabot, az előző hónapban 89.235 darabot szállítottak a, fővá­rosba. A vágott, hízott liba és kacsa felhozatala a júniusi 18.125 darab­ról 32.S75 darabra, emelkedett július­ban. Az elmúlt hetj tojásfelhozatal 1850 láda volt. az előző heti 1670 ládával szemben. A sertésfelhozatal is tovább emel­kedett. Míg két héttel ezelőtt 47.10 darab sertés érkezett, addig. az el­múlt heti felhozatal 6320 darab volt. — A lakók névjegyiékét ki kell tenni a kapualjba. A Postások Szakszervezete panasszal fordult a polgármesterhez, hogy &ok kapualjban hiányzik a lakók névjegyzéke és emiatt a postai kézbesí­tés gyakran nehézségekbe ütközik. A polgármester felhívja a budapesti ház­tulajdonosokat. hogy- a lakókról pontos, olvasható névjegyzéket helyezzenekel megfelelő világos helyen a kapuk be­járatánál. Ennek elmulasztása kihágást képez. Vladimir Druzsnikov nevével sürün találkozhatnak a napi­lapok hasábjain a művészeti folyóira­tokban a Szovjet-Unió újságolvasói, pe­dig a SzOvjet-Űnióban hiányzik mindaz, ami a nyugati sztárkultuszhoz hasonlít. Vladimir Druzsnyikov a legismertebb szovjet filmszínészek egyike. Nevét a „Kövirág" DatiyUuskájának szerepében tette híressé. Ezért a szerepért kapta első esetben a Sztálin-díjat, azt az el­ismerést, amelyet a Szovjet-Űnióban a legkiemelkedőbb művészi vagy tudomá­nyos teljesítményért adományozzák. Azóta másik esetben is Sztálin-díjhoz jutott. Legújabb filmjéért, a ,,Szibériai rapszódiá"-ért kapta. Druzsnyikov. kii­lönös örömmel vállalkozott a „Szibériai rapszódia" főszerepének eljátszására, mert zenészt alakit hatott ezen a filmen és eredetileg ő maga is zenésznek készült, de egy iskolai safirt'elöádéton . elért sikere a síhiészi pálya felé irányította A „Szibériai rapszódiá'-t egyébként Virjev rendeste és e film csodátaios színei, merfíepö rendezési technikája, fényképezésének ötletessége és a sok részlet finomság egyaránt az elmúlt évek legnagyobb filmélményévé avatják ü Szovjet-Űnió filmművészetének ezt a grandiózus alkotását. Minden szakszervezeti. Megyei Titkárság augusztus 8-ig részle­tes kiértékelő jelentést küldjön a megyéje területén rendezett Terv­ünnepélyekről a Szakszervezeti Tanács Propaganda Osztályának. — Motorkerékpárbaleset a gödöl­lői országúton. A gödöllői ország­úton Akalev István bolgár kertész motorkerékpárjával beleszaladt Spitzer Tibor kereskedő személy­gépkocsijába. Akaievet súlyos sérü­léssel szállították a Rókus-kórházba­-T- Leégett a mindszenti mönr^om. Hétfőn hajnalban tüz ütött ki a Tisza melletti Mindszent nagyközség ínümal­mának kazánházában. A tüzet nem si­került * idejében megfékezni s így a malom, valamint a raktárház, amelyben, 15 vágón kenyérgabonát tároltak, szénné égett. A helyszínen megindított nyomo­zás adatai szerint bebizonyosodott, hogy gyújtogatás történt. ZENEI KÖZLEMÉNYEK Károlyi-kert: SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR: Fsrencsik — (saikovszky V. Beethoven G-dur Böszörményivel Weber Buryanthe ma este Vs8, elhalasztva július 16. Jegyek érvényesek. SZÍNHÁZAK MŰSORA Vígopera; a Károlyi kertben: Sevillai borbély (V29). Vígszínház: Nyári szünet. Belvárosi Színház: Nyári szünet. Ma­gyar Színház: Nyári szüjiet. Művész Színház: Jda regénye (V28). Fővárosi Operettszínház: • Nyitott ablak ( J/«8). Medgyaszay: Az ezred apja (V28). Ka­mara Varieté: Nyári szünet. Fővá­rosi Nagycirkusz: Augusztusi új műsor (4, 148), Az Albán-Szovjet Művelődési Társaság levele Sztálinhoz Az Albán-Szovjet Művelődési Társa, ság a napokban végződött első kon­gresszusa — jelenti a moszkvai rádió — levelet intézett Sztálinhoz. A levé! a társaság 31.033 tagjának nevében hálá­ját és odaadását fejezi ki az albán nép legnagyobb és legkedvesebb barátjának, Sztálinnak, aki hajthatatlan védelme­zője'ÍZ albán nép jogainak, szabadságá­nak és függetlenségének. A levél rá* mutat arra, hogy Sztálin nevével az ajkukon küzdöttek az albán harcosok a fasiszta hordák ellen és küzdenek most az Albán Kommunista Párt. vezetésével a szocializmus felépítéséért. Ebben az erőfeszítésben kimeríthetetlen forrás a szovjet kultúra. MUNKÁSÉLET Texíilipari versenytitkárok érte­kezleje augusztus bő 5-én, csütörtö­kön délután 5 órakor lesz a Testil­munkás Szakszervezetben. AZ AÜGUSZTIÍSHAVÍ SZAK­SZERVEZETI NAPOKAT V1ÍJ. 16-tól 24-ig terjedő időben tartjuk meg. A szakszervezeti nap anyagát utólag közöljük. Szakszervezeti Ta­nács propagaiidaosztály. / — A megvadult udvarló. K. Nagy Péter Mária-ucca 18. szám alatti la­kos véresre verte a 19 éves Bíró Er­zsébetet, mert az nem akart felesé­gül menni hozzá- A leány a Rókus­kórházba ment, hogy sérüléseiről látleletet vétessen fel. Nagy Péter ide is követte és a kórház folyosó­ján késsel támadt rá. Nagyot előál­lították a VIII. kerületi kapitány­ságra. ahol váratlanul rosszul le^t. Kiderült, hogy a. sikertelen támadus idán bromos folyadékot ivott. Eljá­rás indult ellene. — Ötszáz osztrák gyermek üdül Magyarországon. A népjóléti mi­nisztérium és a Szakszervezeti Ta­nács meghívására augusztus 5-én 500 osztrák gyermek érlxzik Buda-, pestre. Az osztrák gyermekek a dszadobi volt Audrássy-kastélyban fognak nyaralni. AZ ÜZEM A budapesti Gázművek MTE tennisz­szakosztálya augusztus 9 és 20 között rendezi meg a centenáriumi országos II., III., IV. osztályú éiü ifjúsági tenniszversenyét Farkas Mihály elvtárs, a tennis szövetség elnökének legfőbb védnöksége alatt. A versenyek a Gáz­művek Tomesányi úti sporttelepén lesz­nek. (28-as villamos a Gáes uccai meg­állónál.) * A Természetbarátok Turista Egyesü­lete augusztus 7-én este 7 órakor rend­kívüli közgyűlést tart (V, Alkotmány ucca 3). Itt írjuk meg, hogy a. Csillag­vizsgálóban július li-én tartott tanul mányi kirándulást a felhős idő miatt augusztus 11-én megismétlik. Találkozás este V»0 órakor a Csillagvizsgáló, előtt. Tfltakaztsük! Verkli szól az uccán. Az ablakokból kihajolnak az emberek és újságpapírba csomagolt tíz- és húszfilléreseket ?>o­tyogtatnak az aszfaltra. A legtöbbje nem a' művészetet fizeti meg, sőt ellen­kezőleg. Árra akarja rábírni a szor­galmas verklizőt, hogy tűnjön el <1 balfenéken, vonuljon odébb egy- házzal, ha lehet, egy egész uccávai. Mert * verkli siralmasan nyekereg. Áz ember épp aludni készül, amikor rákezdi, hogy „Tüzes vulkán a szád..." Legyen vulkán, morogja és erről jut eszébe, hogy fogpasztát kell venvi e Tulkán részére. A másik oldalára fordul, hog* továbbfolytassa az alvást, ám a verkli csökönyösen is-méti*. hogy: „Este fest a pesti nő ..." Jó, jó, hát aztán"! Az alvásnak be­fellegzett, munkához kell látni. Csak­hogy sorjában jönnek a slágereit, me­lyek fényes, szemekről, karcsú bokákról, felejthetetlen féjről, forró mámorokról, satöbbiről szólnak. Egyszer ennek is vége szakad, gondolja az ember s min­denesetre lehúzza a redőnyt. Most azonban felhangzik a Marseillaise és utána az Internacionálé. Nyikorogva, szétlapítva kanyarog a forró dallam, mely a felismerhetetlenségig eltorzítva ostromolja nemcsak a füleket, de qz ízlést is. A Marseillaise és az Inter­nacionálé nem való verklire, "»cm lehet profanizálni azt, ami, emberek millióit forralja, fűti, buzdítja, új és új har­cokra, amely ima, induló, szózat és pa­rancs. Mint ahogy nem lehet egy szo­bornak kalapot nyomni a fejébe, úgy az I nternacionálét sem lehet a verkli kol­duló szándékú repertoárjába iktatni, májusi alkony, fájó szív és vulkánajak közé. p b a köztisztaság ellen vétőket • A nagy meleg miatt a polgármes­ter elrendelte, hogy Budapest ház­és ingatlantulajdonosai az összegyűjtött szemetet zár­ható edényekben tárolják, az udvaron levő* víznyelő aknákat pedig állandóan fedve tartsák. A rendelkezések végrehajtását a ."ház­megbízottak ellenőrzik. A. köztiszta­ság ellen vetőket a hatóság megbír­ságolja. . — Ki lesz a Kamara Színház igaz­gatója? A Kamara- Színház kon­cessziója ügyében szerdán döntenek a fővános illetékes körei. Legesé­lyesebb jelöltként Várkonyi Zoltánt emlegetik. A meleg kissé mérséklődik Várható időjárás: Mérsékelt dél. nyugati, nyugati szél, változó fel­hőjet. Többfelé záporeső, zivatar. A hőmérséklet, inkább csak nyu­gaton, egy-két fokkal csökken. űnMJ2SSS!Stl a Dolgozók Világlapjának legújabb száma ! «Nagy képes beszámoló az elnök­választásról! Csoda a falun Hatlábú pék. molnár, katona és élő mézesbödön... A legjobb magyar írók írásai Nagy képes riportok a tudomány ismeretlen területeiről Színes, szórakoztató felvételek és beszámolók ,_Mi történt a világban és az országban? Ingyen szabásminta képes rádió­műsor HUMOR OLDAL Sakkrovat rádió-dalszöveg, újjá­építési pályázat, értékes nyeremé­nyekkel és sok más egész hétre szóló olvasmány a legszínesebb, legelter­jedtebb, legolcsóbb nagy magyar képes hetilapban! Minden család hetilapja a HU Ára csak 1.80

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék