Népszava, 1948. október (76. évfolyam, 226–252. sz.)

1948-10-22 / 244. szám

y/i 76. év/., 244. sz. Budapest, 1948 október 22, péntek NÉPSZAVA Ära 60 fillér Külf öldi delegátü&ök az üzemi ébmunkás­ünnepségekeft> A francia bányászok visszaverték a csendőrtámadásokat A SZABAD SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkesztőség: VU., Miksa ucca 8. Megjelenik hétfő kivételével minden nap Telefőm 420*349, 420-3I7, 42Q.342 Százezer forintot adnak a magyar bá> ni/ászok a sztrájkoló francia bányamunkásoknak• A száz* ezer forint kenyérré. tejjé,? krumplivá, hússá, lakbérré válik, hogy proletár gyerekek éhséaét. munkásasszxmyok danáját, enyhítse. A százezer magyar forint elszántsággá, hősi erőfeszítéssé lesz, hogy mégjobban megacélozza. « harcoló francia bányászok szivét, izmát az idegen impe­rialista n%ivtőke és az azt kiszolgáló francia kormány elleni küzdelemben. A ma­avar bányászok példát mutat­tak. A nehéz küzdelmet vivő francia bányászokkal vállait szolidaritásuk annak a ko­sos harcnak a megnyilvánu­lása. amelyet az egész világ ilaozói vívnak az imperia­lizmus békebonlói háborúra uszító, kizsákmányoló tevé­kenysége ellen. Hasztalan kí­sérleteznek az imperialisták a véres terror embertelen esz­közeivel. A viláa dolgozói szoros egységbe kovácso­lódva, felveszik a harcot a nemzetközi nagytőke és laká­jai ellen. A dolgozók nemzet­közi szolidaritása biztosíték arra, hogy az imperialisták tniazi'.i jv'tcicn'ó itstleffc­dete. minden erőszakos kísér­lete hajótörést szenved a vi­lág dolgozóinak harcos akció­egységén. A vállalatvezető egyéni felelősségét mondotta ki a Gazdasági Főtanács s ezzel formát adott annak a szabálynak, amely elevenen élt mindazok lelkiismeretében, . akik a felszabadult munkás, osztály bizalmából kerültek fe­lelős, vezető helyekre. A Szak­szervezeti Tanács főtitkára kongresszusi referátumában új ellenőrzési minisztérium felállítását javasolta, mert szükséges, hogy fokozott el­lenőrzés érvényesüljön az új rendben, az új gazdasági élet­ben- Aki ma felelős helyre áll, érezze, hogy az egész nép va­gyonával gazdálkodik — a nép m>:gbízásából. Ne eléged­jék. meu azzal• hogy elvégzi a dolgai• hanem igyekezzék a legjobban teljesíteni köteles­ségét. A vállalatvezetőnek egy pillanatig sem szabad meg. nyugodnia abban, hogy' nála minden rendben van. I'anem kötelessége szünet nélkül azon gondolkodni, hogy miképpen lehet « rábízott vállalatot még hasznosabbá tenni az egész termelés nagy szervezetében. Ha a vállalatvezető hűtlenné less, meginog• rosszul sáfár­kodik a rábízott értékkel, ter­mészetes. hogy egyénileg is felelős. De felelőssége arra, is kiterjed, amit törvény be' tűibe nem lehet foglalni, de amit mindenkinek előír saját lelkiismerete' aki osztályához és népéhez igazán híven akarja teljesíteni kötelessé­gét. A GF rendeleten túl ezt a törvényt is tartsa szem előtt mindenki, akit illet. Megíariotia első üléséi a Szakszervezetek Országos Tanácsa Megválasztották a központi vezetőséget, az elnökséget, a választott bíróságot és az ellenőrző bizottságot A Szakszervezetek 135 tagú Or­szágos Tanácsa, amelyet a kon­gresszus záróülésén választottak meg a csütörtök délelőtt megtartott első ülésén a módosított alapszabá­lyok szerint megválasztotta vezetp titkárait, saját kebeléből a 34 tagú központi vezetőséget, annak 13 tagú elnökségét, az ellenőrzőbízott-. ság 7 tagját, a központi választott­bíróság 7 lagját, valamint a pót­tagokat. A Szakszervezetek Országos Ta­nácsa központi vezetőségének el­nöksége a választás eredményeként így alakul: elnök: Harustyák József (vegyipar), alelnökök: Mekis Józsei (vasas), Zgyerka János (bányász), Ratkó Anna (textiles), Kövés András (magánalkalmazott), Végh Lajos (yasntas), Villám János (fás), főtit­kár: Apró Antal (építőipari), főtitkár­helyettesek: Piros László (husipari), Qács László (textiles); oktatási tit­kán: Nemes Dezső (fás); szervejésl titkár: Horváth Mihály (bőrös); szo­ciálpolitikai titkár; Vincze József (vasas). A központi vezetőség tagjai: Ba­dari László (földmunkás), Balla Lászlóné (vasas), Balogh István (va­sas), Básta Rezső (postás), Béki Ernő (pedagógus), Czett József (ru­házati), Dédes Gyula (grafikus), Döbrentei Károly (textiles), Forgács­Pál (édesipari), Földes Alice (egész­ségügyi), Földvári Aladár (közle­kedési), Futó Erzsébet (háztartási), Galló Ernő (nyomdász), Gáspár Sándor (vasas), Gyócsi Jenő (vas­utas), Heimann József (vasas), Ka­petter Gyiíla (vasas), Kovács Imre (sütőipari), Köves László (vasas), Kristóf István (bőripari), Lakatos Béla (mérnök), Mózes Tibor (nyom­dász), Nóvák Károly (közalkalma­zott), Pécsi János (vasas), Rácz Gyula (földmunkás), Seprényi Sán­dor (VAOSZ), Szabó László (vasas), Szász Ferencné (keresk. alkalma­zott), Szipka József (vegyipari), Tausz János (magánalkalmazott),' Tóth Matild (textiles), Török János (épitöipari), dr Weil Emil (orvosok), Zentai Béla (mérnökök). Póttagok: Fekete László (vasas), Havrán Ist­ván (bányász), Jákó Pál (színészek), Kolb József (ienészek), Lukács Kálmán (postás), Pécsi Ferenc (tex­tiles), Szabó Jánosné (földmunkás). A központi választott bíróság el­nöke, aki az elnökségnek hivatal­ból tagja: Halász Alfréd (nyom­dász); tagjai: Gáspár Sándor (vas­utas), Ligeti László (ker. alkalma­zottak), Nőhrer Árpád (sütőipari), Péteri István . (textiles), Pothornyik József (bányász), Reszegi Ferenc (építőipari); póttagok: Barna Mihály (dohányipari),. Bíró Mihály (közleke­dési), Sauer Győző (egészségügyi) Az ellenőrző bizottság elnöke: Molnár Ferenc, (fás); tagjai: Horn Dezső (postás), László Györgyné (vegyipari), Molnár Ferenc (magán­alkalmazottak), Sugár Tamás (köz­alkalmazott), Szabó Piroska (vasas); póttagok: Mezei György (házfel­ügyelők), Németh János (bőripari), Tem János (szállítómunkás). A magyar munkásosztály a béke ügyéért harcoló világfront megbízható támasza — mondotta Louis Saillant, a Szakszervezeti Világszövetség főtitkára a WM-gyári nagygyűlésen — Külföldi delegátusok az üzemi élmunkásünnepségeken A Szakszervezetek XVII. Kongresszusa alkalmából csütör­tök, délután a nagyüzemekben kongresszusi nagygyűléseket rendeztek• A nagygyűléseken a szakszervezeti mozgalom vezetői, mellett 'felszólaltak a kongresszus külföldi vendégei is. A nagyüzemi gyűléseknek ünnepi jelleget kölcsönzött az a tény, hoay ez alkalommal osztották ki az új élmunkásoknak a kitüntetéseket. A dolgozók . mindenütt érdeklődéssel fogadták a kongresszusról szóló beszámolókat és lelkesedéssel ünnepel­ték kitüntetett munkástársaikat'. Csepel ünnepli a francia bányaszokat « A csepeli WM sportcsarno­kot zsúfolásig megtöltő tíz­ezernyi dolgozó tomboló tape, viharral köszöntötte Saillant elvtársat, a Szakszervezeti Vi­lágszövetség főtitkárát ós éltették a francia bányászokat­Mekis József, a Vasas Szak­szervezet főtitkára ismertette a kongresszus határozatait, méltatva annak belfölc'ii és nemzetközi jelentőségét. Októberben két szakszerve­zeti kongresszus volt Európá­ban — kezdte • beszédét Louis Saillant —, a francia Szak" szervezeti Tanács XVII. kon­gresszusa Párizsban -és a Ma­gyar Szakszervezeti Tanács XVII. kongresszusa- Mindkét kongresszusnak megvolt a maga különlegessége­A francia kongresszuson nem vehettek részt a szov­jet szakszervezetek kép­viselői. mert a frauci 8 kormány megtagadta tő lük a beutazási engedélyt MdlfyarországOTi a szovjet szakszervezetek delegációja baráti és igen szívélyes fogad­tatásra talált. Minden ország szakszervezete szabadon küld­hette el képviselőjét Buda­pestre. Mind a franeia. mind a Louis Saillant magy*r szakszervezeti kon­gresszus kifejezésre jut­tatta. hogry a szovjet mun­kásokhoz eltéphetetlen ba­ráti kapcsolatok fűzik a dolgozókat­Határozataikban helyeselték a Szovjetúnió békepolitikáját. Magyarország felvétele az UNO~ba nem lehet vita tárgya A Szakszervezeti Világ­szövetség főtitkára ezután rá­mutatott arra, hogy Európa kettéosztására irányuló l^ísér­let azoknak a kitalálása, ákik" nek érdeke, hogy a népek gyű­löljék egymást, mert csak így tudják ura'mukat a kapita­lista országokban fenntar­tani. Ez a propagandaeszköz mindinkább a világ dolgozóinak össze­kovácsoló erejévé válik, mert ^ok mvegértik a kapi­talista kizsákmányolók ellen folytatott közös harc jelentő­ségét­Az Egyesült Nemzetekről szólva kijelentette, hogy Magyarország felvétele az UNO-ba nem lehet vita tárgya. A magyar nép felszámoHa régi, politikai, gazdasági és társadalmi rendszerének ma­radványait és tántoríthatat­lan békeakaratával bebizo­nyította a békeszerető népek nagy nemzetközi családjához való tartozását. » , _ — Az új rend építésével erő­sítitek a magyar nép nemzet­közi jogait — állapította mei — Azáltal, hogy s; a régi feudális és reakciós rendszerrel, megbízható és biztos táma­szává váltatok a béke ügyéért harcoló világfront, nak. Kongresszusotokon résztvett 17 ország küldöttjei meg* győződhettek arról, hogy a magyar szakszervezetek azon az úton haladnak, mely jogai* toknak s egyúttal kötelessé­geiteknek megnövekedéséhez vezet. Ez az út a béke és a társadalmi igazság útja, a ha­ladás és a dolgozók jólétének az útja: ez a szocializmus útja. ­A percekig zúgó éljenzéssel fogadott bestéd után Drahos Lajos átadta Saillant-nak a csepeli dolgozók ajándékát, egy miniatűr marógépet, Irene Piwowarska: Jól dolgoznak a magyar nők A Goldberger-gyár kon­gresszusi nagygyűlésén Ratkó Anna._ a Textilszakszer vezet főtitkára számolt be a XVII-ik kongresszusról. Eeratán Irena Piwowarska.»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék