Népszava, 1954. május (82. évfolyam, 103-127. sz.)

1954-05-18 / 116. szám

népszava 6 1934. MÁJUS 18, KEDD IZGALMAS PERCEK... Ma mutatkozik be Hódmezővásárhelyen az ország legnagyobb utazócir­kusza: az Európa-cirkusz. A műsor egyik kiemelkedő száma a Lukács akrobatacsoport izgalmas mutatványa. (Gonda György felvétele.) Vasárnap a Kereskedelmi és Pénz­ügyi Dolgozók Szakszervezete sport­egyesülete, a Vörös Meteor a Szövet ke­zetek Országos Szövetségével együtt nagyszabású sportünnepséget rende­zett Mezőkövesden. A sportünnepély látványos felvonulással kezdődött, amelyen részt vettek a mezőkövesdi járás összes sportolói, valamint a mis­kolci és a budapesti Vörös Meteor ver­senyzői, akik eljöttek, hogy össze­mérjék erejüket és kicseréljék ta­pasztalataikat a falusi sportolókkal. A környező községekből, Tardról, Mezőkeresztesről, Szentisfvánból, Ke­resztespüspökiből sok olyan fiatal jött el, akik először léptek verseny- pályára. A sportolók és kultúrcsoportok fel­vonulása után kezdetét vette a sport- ünnepély változatos műsora. A Buda­pesti Vörös Meteor válogatott férfi és női gulacsapatának bemutatóját a szentistvániak ének- és tánccsoport­jának fellépése követte. Ezután ököl­vívók léptek a szorítóba, bebizo­nyítva, hogy ebben a sportágban is jelentős fejlődést értek el a falusi sportolók. A több mint ötezer néző­nek bőven volt alkalma a sportünne­pély és a kultúrcsoportok kitűnő szá­maiban szórakozni, gyönyörködni. A műsor befejező számaként bált ren­deztek. A mezőkövesdi járás sportolóinak nagy seregszemléje fényes bizonyí­tóka a Vörös Meteor falusi sport- muhkája fejlődésének. Felszakadozó felhőzet, záporok Várható időjárás: felszakadozó felhőzet, többfelé záporeső, esetleg zivatar. Időn­ként élénk keleti, délkeleti, majd déli, délnyugati szél. A hőmérséklet emel­kedik. Várható hőmérsékleti értékek: reggel 10—13, délben nyugaton 14—17, keleten 18—21, helyenként 21 fok felett. A Duna vízállása hétfő reggel Buda­pestnél 439 centiméter. színhazak műsora (Kedd) Opera: A hattyúk tava (Z-bérlet, 9. elő­adás: 7). Erkel Színház: A trubadúr (1. bérlet. 7. előadás: 7). Nemzeti Színház: Buborékok (7). Katona József Színház. Pygmalion (7): A Magyar Néphadsereg Színháza: Cvrano de Bergerac (7). Fővárosi Operettszínház: Alruhás kisasszony (7). Ma­dách Színház: Egy magyar nyár (7). Ifjú­sági Színház: A kőszívű ember fiai (7). Ifjúsági Színház Kamaraszínháza: A titkos őrs (4): Tanár úr kérem (8). Vidám Szín­pad: Utazás a viták körül (7). Bábszínház: Kinizsi Pál (3, 5); A három testőr (fél 8). Altami Faluszínház: Amerikai tragédia (7). Pamuttextil Kultúrház: Montmartrei ibolya (fél 8). Budapest Varieté: Áprilisi tréfa (fél 8). Kamara Varieté: Kellemeskedők (fél 7. íél 9). Bartók-terem: Bach: h-moll mise (V. mikrobarázdás-bérlet. 2. est; fél 7). Fővárosi Nagycirkusz: Tavasz a cirkusz­ban (4, 8). MOZIK MOSORA KÖZNAPI KOMÉDIA: PUSKIN flO, fl2, 12. 14. hG. 8: FEI-SZABADUÍ-AS 4. n7, Í9. - KAVÉHAZ A FŐÚTON (kísérőmíisor: Este a kultúrházban): SZIKRA »0. Í12. h2. 4. n7. Í9; DÓZSA prol. Í5, h7. 9: ALKOTMÁNY (Újpest) h4, 6, n9; MUNKÁS nfi. f8; ZUGLÓI f4, h6, n9. — ROMA NYÍLT VA­ROS: .VÖRÖS CSILLAG prol. fű, h7, 9; MÁJUS 1 prol. 4. n7. Í9; TATRA (Pester­zsébet) h6, 8: HUNYADI (Kispest) prol. 6, n9; BRIGÁD (Pestlőrinc) Í6, h8. — SZKANDER BÉG: SZABADSÁG II, f2, 4, f7. 9; CORVIN 3. hétre prol. h4. 6, Í9; MŰVÉSZ prol. 4. Í7. h9. — EGY KATEDRA TÖRTÉNETE: DUNA fő. h7, 9; VÖRÖS­MARTY flO, f 12, 12, f4. h6, 8; CSILLAG (Csillaghegy) h6, 8. szerda szünnap. — A BALETT GYÖNGYSZEMEI (kísérőműsor: Akvárium): URANIA 5. hétre prol. 4, n7, f9; ÁRPÁD (Soroksár) h6, 8; VILÁG (Rá­kosszentmihály) h6, 8, szerda szünnap. — Felhívás előfizetőinkhez! Olyan esetekben, amikor elő­fizetőink lakóihelyüket ideiglene­sen megváltoztatják (pl. nyara­lás) és a távoliét ideje alatt a la­pot az új címre kívánják kézbe- síttetni, szándékukat legalább hat nappal elutazásuk előtt je­lentsék be az állandó lak­helyükre illetékes postahivatal­hoz. A bejelentést írásban, sze­mélyesen vagy a posta (hírlap) kézbesítő útján lehet megtenni. A bejelentésen a nevet, az ál­landó és az új címet, valamint az ideiglenes távoliét időtartamát pontosan fel kell tüntetni. Kérjük előfizetőinket, hogy a NÉPSZAVA folyamatos kézbesí­tése érdekében bejelentésüket kellő időben tegyék meg és az ideiglenes új címet teljes pontos­sággal jelöljék meg, mert a késői bejelentések, valamint a . téves és elégtelen címadatok a posta hi­báján kívül hiányos és késedel­mi mes kézbesítést eredmény ezhet­A BŰVÖS SZÉK, A PIRAMISOK ORSZÁ­GÁBAN, MAGYAR TANCKÉPEK: TÁN­CSICS (Csepel) prol. h6, 8; SPORT 4, n7, Í9: ATTILA (Budafok) h6. 8. - ÖT BARAT (kísérőmüsor: Dicsőséges ' Tanácsköztársa­ság): SZIGET (Margitsziget) 8. — MÁJUSI ÉJSZAKA és II. SZ. SZÍNES MAGYAR PLASZTIKUS HÍRADÓ: TOLDI plasztikus mozi 15. hétre prol. f6, Í8. — SZKANDER BÉG: GORKIJ (orosz nyelvű mozi) Í4, h6. 8. — 1. Magyar híradó, 2. Szovjet híradó, 3. Őserdő mélyén, 4. Láthatatlan ellensé­geink: HÍRADÓ, reggel 9-től este 11-ig folytatólag. Tavasz a jégen (kísérőműsor: Alkot a nép): BASTYA 10, 12, n3. f5, h7, 9; TANACS 10, 12, n3, fő, h7, 9: SZABADSÁG (Újpest) prol. h6, 8: ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) 1,6, 8, szerda szünnap; JÓKAI (Rákoshegy) n6, Í8. — A fekete ház: ADY 4. hétre prol. Í4, háromnegyed 6, 8; CSOKONAI 10, 12, 2, 4, 6, 8; KOSSUTH fS, h7. 9. — A vér titka: TINÓDI Í4, h6. 8: MARX Í4, hű, n9. — Eltáncolt aranyak: UGOCSA Í4, h6. 8; TERV (Pestújhely) f6. h8. — Kellemetlenkedők (kísérőmüsor: Tél a Balatonon): BETHLEN 4, n7, Í9; BEM fii. fi. f3, f5, f7, Í9; RÁKOSI MÁTYÁS KULTUR HÁZ n6, f8, szerda szünnap. — Póruljárt kérő: ÓBUDA 4, n7, f9. — Sürgősen keresünk fizikai dol­gozókat sárisápi és esztergomi tégla­gyárainkba. Keresünk: égetőket, be- és kihordókat, valamint segédmun­kásokat. Jelentkezés lehetőleg sze­mélyesen a fenti téglagyáraik veze­tőinél. A FŐVÁROSI VILLAMOSVASÚT alkalmaz kalauznak, váltó- és jelzőőrnek, szak- és segédmunkásnak férfi és női munkaerőket Jelentkezni lelhet minden munkanapon reggel 8 és dél­után 4 óra között Budapest, VII,. Akácfa-utca 15, földszint 51. alatt. A kollektív szerződés nyári és téli egyenruhát, cipőt, úgy saját, mint családtagja részére díjtalan utazási igazolványt biztosít. AZ ÖT BARÄT niiiii!iHiiu<niiiHiiiiiiiii(HNiiiHntuiiini(ii Francia film öt barátról Tudósítónk hétfő esti lelefonjelenlése Londonból Változás várható az angol csatársorban Az angol válogatott labdarúgó­csapat vasárnap délután Belgrádban Jugoszlávia ellen Merrick — Stani- forth, Owen, Byrne — Wright, Dicldnson — Finney, Broadis, Allen, Nicholls, Mullen összeállításban ját­szott és a 87. percben a jugoszlávok szabadrúgásból megszerezték a mér­kőzés egyetlen, győztes gólját. Az angol sportközvélemény meglehető­sen lehangolt vasárnap óta. A Ma­gyarország ellen kiálló angol együt­test összeállító válogató bizottságot nehéz helyzetbe hozta a jugoszlá- voktól elszenvedett vereség. A védőjátékosok jól helytálltak a heves küzdelemben s így előrelátha­tólag kivétel nélkül Idekerülnek a magyar válogatott ellen játszó csa­patba is. Annál nagyobb gondot okoz a válogatóknak a csatársor, mert — véleményük szerint — egyik csatár sem felelt meg a várakozásnak. A válogató bizottság Winterbottom te- léfonjelentése alapján már hétfő dél­előtt összeült tanácskozásra, hogy a kapott jelentés és vélemény alapján milyen támadósorral vegyék fel a magyarok elleni küzdelmet. A válo­gató bizottság gondjait tetézi, hogy Allen középcsatár Belgrádban, a mérkőzés során kisebb sérülést szen­vedett. Értesülésünk szerint a válogató bi­zottság három megoldást tart lehet­ségesnek: 1. Változatlanul hagyni a csatár­sort. 2. Kicserélni a balszárnyat (Nichollst és Mullent) és helyükre Sewellt és Robbot beállítani. 3. Csak a balszélső Mullent ki­cserélni és Finneyt a jobbszélről a balszélső helyére állítani, míg jobb­szélsőként Harrist (Portsmouth) szerepeltetni. A vasárnapi mérkőzésről Harold Shentall; a válogató bizottság egyik tagja kérdésünkre a következőket mondotta: — El kell ismernünk, hogy a jugo­szlávok általában jobbak voltak. Steiner játékvezető azonban egy 11-es büntetőrúgást nem ítélt meg, amely nyilván megváltoztatta volna a mér­kőzés kimenetelét. A jugoszlávok győztes gólja olyan szabadrúgásból származott, amely nem volt indokolt. W. Winterbottom a mérkőzés után így nyilatkozott: — A mérkőzés végig igen heves volt, de nélkülözte a futball játék szépségét. Csapatunk a várakozáson alul szerepelt, ennek ellenére sem mondhatom, hogy nem bízom az együttes budapesti sikeres szereplé­sében, vagy pedig azt, hogy világ­bajnoksági esélyeink csökkentek volna. Néhány lap hevesen támadja Stei- nert, a mérkőzés játékvezetőjét. A Daily Mirror a többi közt ezt írja: »A magyarok kifogást emeltek az ellen, hogy Steiner vezesse a buda­pesti magyar-angol mérkőzést és mennyire igazuk volt. Steiner egyes ítéletei enyhén szólva ördögiek vol­tak.« A Daily Mail belgrádi tudósítója kiemeli, hogy a belgrádi vereség után nehéz feladatuk lesz az angol válogatóknak a Budapestre küldendő angol csapat kijelölésénél. Az angol válogatott — értesülésünk szerint — kedd délben repülőgépen érkezik Budapestre s Winterbottom, a csapat szakvezetője adja meg a továbbiakban azokat a válaszokat, amelyekre a magyar sportközvéle­mény még kíváncsi. Eric Butler, a Daily Worker sportszerkesztője Teniszcsapafunk tovább jutott a DC-ben Miért Jancsó és nem Ádám ? Fülsértő akkorddal zárult a ma­gyar válogatott teniszcsapat máso­dik DC-mérkőzése. Fütty és kiabá­lás, ellentaps és tüntető tetszésnyil­vánítás harcolt egymással, mint va­lami bősz labdarúgómérlkőzésen. Miért? Mert Ádám helyett Jancsót állította be a szakvezetőség az utolsó mérkőzésre. Hogy kinek van igaza? A lármá- zónak soha. Még ha úgy érzi, hogy sérelem érte, akkor sem ildomos füttykoncertet rendezni, amelynek középpontjában teljesen ártatlanul ott állt teniszutánpótlásunk legtehet­ségesebb tagja. Mi történt hát? A Davis Kupa szombati fordulója után 2:l-re vezet­tünk a nyugatnémetek ellen. Ha a vasárnapi első mérkőzést Asbóth megnyeri, akkor már továbbjutot­tunk. Ha elveszti, akkor az utolsó mérkőzés dönt. A németek a gyen­gélkedő és pénteken igen rosszul ját­szó Koch helyett — orvosilag igazolt rosszulléte miatt, tehát a szabályok szerint elfogadható jogcímen — az ifjú Hermannt állították be Asbóth ellen. Hermann remekül kezdett, Asbóth kényelmesen. A gyomorbán- talmakkal veszkődő Ádám beöltözve, játékra készen ott ült a közönség előtt a kispadon és várta a viadal ki­menetelét. Asbóth végül is fölényesen verte Hermannt, mire Ádám elvonult az öltözőbe. A rendezőség — sajnála­tosan későn — bejelentette, hogy Ádám beteg és helyette Jancsó áll !ki Buchholz ellen az utolsó mérkő­zésre. Erre tört ki a fütty, a tüntetés. A közönség hangcsatája lassanként erősebb színezetet öltött. Mikor pe­dig felcsattant egy öblös hang, hogy »Az Ádám-pártiak menjenek haza!« — akkor felengedett az izgatott han­gulat. Jancsó pedig nekikeseredve és joggal sértődötten úgy belefeküdt a küzdelembe, hogy egyszerre csak maga mellé állította a stadiont zsú­folásig megtöltő hatezer főnyi közön­séget. Buchholz, amikor látta Jancsó roppant akaratát — szinte feladta a játékot. A mérkőzés a végén már úgy festett, mintha egy idős mester tanítgatná a fiatal tanítványt: feladja neki a labdákat s nem mozdul az alapvonal közepéből. Így végződött a döntő nap. Pedig milyen izgalmasan kezdődött, milyen forró volt a hangulat, amikor Her­mann 3:0-ra, majd 4:l-re vezetett Asbóth ellen. De azután Asbóth felül­kerekedett, eltűnt a forró izgalom s egy véget nem érő, ismételten »egyenlő« állásba jutó labdára el­hangzott a jótanács: »Ha éjfélig nem nyeri meg egyik sem a gémet, hát sorsolják ki!« De sorsolásra nem került sor, mert Asbóth 7:5, 6:3, 6:0-ra — a tenisz­játék sok szépségét megcsillogtatva — győzte le ellenfelét, míg Jancsó 6:3, 6:1, 6:4 arányban, három sima szettben szerezte meg váratlanul az egy pontot, s így Magyarország 4:1 arányban győzött a Davis Kupa má­sodik mérkőzésén a nyugatnémetek ellen. Következő ellenfelünk június kö­zepén Dánia együttese lesz, amely­nek egyik tagja Nielsen, aki a tava­lyi wimbledoni világbajnokságon a döntőbe jutott és csak hajszállal szorult Seixas mögé, a második helyre. Asbóthék igen nehéz feladat előtt állanak. Rövid sporthírek Davis Kupa eredmények (II. forduló): Belgium—Jugoszlávia 3:0, Svédország— Egyiptom 5:0, Franciaország—Norvégia 3:0, India—Ausztria 3:0, Dánia—Luxemburg 3:0, Anglia—Brazília: Anglia megnyerte a párost és 2:1 arányban vezet Brazília ellen. A brazil csapat első játékosa a volt északamerikai Falkenburg, a wimbledoni győztes. Szőke Kató 1:06.4 p-et úszott 100-as gyor­son, Gyenge pedig !:06.7-et. Ats 1:06 ered­ménnyel férfi ifjúsági csúcsot javított 100 m pillangózásban, a 100 m-es hátúszásban Magyar ért el 1:06.9 p-cel jó időt. Ki Her­mann Klára 2:54.6 p-es kitűnő idővel nyerte a női 200 m mellúszást. A Béke Kupa atlétikai versenyein vasár­nap folytatódtak a meglepetések. 1500 m után Garay 5000 m-en is legyőzte Kovácsot, mégpedig nagyszerű 14: »3.4 p-es idővel. KHcs 53.21 m-t dobott diszkosszal. Lombos 53.9 egyéni csúcsot futott 400 m gáton. A Dózsa első romániai mérkőzését a bu­karesti Dinamo ellen 90.000 főnyi közönség előtt-3:1-re elvesztette. A lila-fehérek szerda délután a Bukaresti Lokomotív ellen ját­szanak. Ma szerepel először Budapesten a kínai kosárlabdacsapat. Az »Augusztus 1« ellen­fele a magyar válogatott keret tagjaiból kerül ki. Az ünnepi műsor 7 órakor kezdő­dik a Sportcsarnokban. Szabó László nemzetközi nagymester csü­törtökön 6 órai kezdettel a Gorkij-fasor 45. szám alatti helyiségben. a Botvinnik—- Szmiszlov sakkvilágbajnoki párosmérkő­zésről tart előadást. Totónyeremények: Egy tizenkettes találat volt, a nyeremény ^összege 188.000 forint, a 37 tizenegytalálatos szelvényre egyenként 5075 forintot, míg a 623 tíztalálatos szel­vényre szelvényenként 400 forintot fizetnek ki. Az angolok elleni magyar együttes vég­leges összeállítása még nem dőlt el. A valószínű csapat a következő: Grosics — Buzánszki. Lóránt Lantos — Bozsik, Zaka­riás — Tóth II., Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Czibor. A május 18 és 30-a között Párizsban sorrakerülő hagyományos nemzetközi te­niszversenyre hétfő este Asbóth József, Adám András és Jancsó Antal a francia fő- városba utaztak. Budapesti és vidéki munkahelyre keresünk azonnali belépésre vízve­zetékszerelőt, fűtésszerelőt, autógén- hegesztőt. A vidéki munkahelyre menő dolgozók kiküldetési ^ díjazás­ban részesülnek. Jelentkezés: E. M. 2. sz. Szerelőipari Tröszt, Budapest, VIII., Kisfaludy-utca 13. II. em., munkaerőgazdálkodás. N É P S Z AVA a masryar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a Népszava lapkiadővállalat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Rákóozi-út 64 Telefon: S24-815. 224-819 Athenaeum Nyomda Fj, Sopron) Béla Felavatták az Ikarus-gyár sportligetét Két alkotásukra büszkék mosta­nában az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár dolgozói: a genfi kiállí­táson is megcsodált, hatalmas farmo­toros autóbuszra és az üzem vasár­nap avatott sportligetére. A farmotoros guruló palota már hónapok óta járja Budapest utcáit, s már ezrek és ezrek elismerését vívta ki. A sportliget azonban csak vasárnap nyitotta meg kapuit a nyil­vánosság számára. S az avatóünnep­ségre összegyűlt több mint ötezer néző alig tudott betelni a bámulat­tól. — Két esztendeje folyik az épít­kezés — ad számot a sportliget tör­ténetéről Barta elvtárs, a Vasas Ikarus SK elnöke. — Két és fél mil­lió forintba került azon a rengeteg társadalmi munkán kívül, amelyet az üzem dolgozói végeztek. Az Ikarus dolgozói ugyanis az első pillanattól legsajátabb ügyüknek érezték a sporttelep építkezését. A tizenhat szakosztályban sportoló közel félezer munkás és alkalmazott a földmunkáktól kezdve, a betono­záson és a szerelési munkálatokon keresztül egészen a fák, díszsövé­nyek, virágágyak ültetéséig az épít­kezés minden mozzanatában részt vett. A sportliget nyoloholdnyi terüle­tét a pályákon és épületeken kívül mindenütt frissen ültetett gyep bo­rítja. A gyepszőnyegen, virágágya­kon, díszcserjéken, zöldsövényeken kívül 1200 kanadai nyárfacsemete adja meg a sporttelep ligetjellegét. A néhány év múlva kilombosodó fák között két labdarúgópálya (kö­zülük az egyik füves), két röplabda- pálya, két kosárlabdapálya, egy kézi­labda salakpálya és hat teniszpálya húzódik meg. Az egyik teniszpálya süllyesztett, s zöld gyeplépcsők veszik körül. A füves labdarúgópályát min­den igényt kielégítő, elsőosztályúnak minősített atlétikai pálya övezd. Most folyik a korszerű, négy pályás teke-stadion építése és kijelölték a huszonöt méteres uszoda helyét is. Mindezt a klubház egészíti ki, üveg­falú társalgóval, nyolc öltözővel, hideg-melegvizes fürdőkkel, játék­vezetői szobával, sportirodával és szertárral. Az egésznapos avatóürmepség tor­naünnepélyből, kultúrműsorból és a délután folyamán a gyár csapatainak bajnoki mérkőzéseiből állott. Az üzem dolgozói, de Mátyásföld min­den lakója jogosan lehet büszke a szemet-lelket derítő sportligetre s arra a fegyelmezett, öntudatos spor­tológárdára, amely az avatáson be­mutatta tudását. Igaza van Schüt­ter Gyulának, síz üzem kétszeres sztahanovista lakatosának, a kosár­labdacsapat tagjának: — Az új sportliget dolgozóink újabb százait vonzza majd a test­edzésre, s Mátyásföld egész kör­nyéke sportéletének nagyszerű fejlő­dését teszi lehetővé. Fiatalok talajgyakorlata a tomaiinnepélyen A Vörös Meteor járási sportünnepélye Mezőkövesden

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék