Népszava, 1954. július (82. évfolyam, 154-180. sz.)

1954-07-06 / 158. szám

Hidegkúti Nándor Kocsis Sándor Budai László Palotás Péter Tóth Mihály Tóth József Szojka Ferenc Akik kivívták a világ sportembereinek Puskas Ferenc Grosics Gyula Buzánszky Jenő Lantos Mihály Lóránt Gyula Bozsik József Zakariás József Czibor Zoltán megbecsülését Szepesi György hétfő esti telefonjelentése: Fogadás a berni magyar követségen Solothurnban, egy nappal a döntő után Solothurn, július 5. Legszívesebben távirati stílusban fogalmaznám meg beszámolómat, valahogy így: »Csapatunk mindent megtett, de az előző két döntő idegi­leg kimerítette játékosainkat. Stop. A csapat összeállítása rosszul sike­rült, mert két balszélső játszott a csatársorban. Stop. A játékosok han­gulata ma még nyomott, de már az új feladatokra gondolnak. S'op.« Persze, ez így nagyon rövid lenne, hiszen az újságíró feladata, hogy most, a világbajnokság után pró­bálja megkeresni a magyarázatot, miért lett Magyarország csapata a világbajnokság győztese helyett csak a második. Már néhány hónappal a világbaj­nokság előtt, a magyar csapat veze­tője, Sebes Gusztáv a Népszavának adott nyilatkozatában elmondotta, hogy a magyar csapat akkor nyeri meg a világbajnokságot, ha legyőzi a nyugatnémeteket. Azt hittük, hogy a nyugatnémetekkel vívott 8:3-as nyolcaddöntő után már túlvagyunk a nehezén. Sajnos, ezen a mérkőzé­sen történt az a sajnálatos baleset, Puskás sérülése, amely megbon­totta csapatunk főerejének, a csatár­sornak harci rendjét. Fáradtság, idegkimeriiltség Ezután a csatársorban változtatá­sokra volt szükség ahhoz, hogy a következő két rendkívül nehéz el­lenfelet, Brazíliát és Uruguayi le­győzzük. A világ minden részéről összesereglett szakemberek legtel­jesebb elismerése illette a magyar csapat győzelmét, a kétszeres világ­bajnok és kétszeres olimpiai bajnok Uruguay legyőzése és a világbajnok­ság másik nagy esélyese, Brazília fe­lett aratott győzelme után. A világ- bajnokság erőltetett tempója, a nyolc nap alatt lebonyolított három döntö- jellegű mérkőzés csapatunk erejét olyan nagy mértékben igénybevette, hogy egyáltalán nem csodálható az idegkimerültség. A három döntő mérkőzés közül kettőt zuhogó eső­ben, csúszós, nehéz talajon játszot­ták le labdarúgóink és nagyjából ugyanaz a tizenegy játékos küzdötte végig a rendkívül nehéz mérkőzése­ket. Talán szükség lett volna arra is, hogy egyik-másik poszton a közbeeső mérkőzéseken friss erőket vessünk be a harcba, talán szükség lett volna arra, hogy új energiát tar­talékoljunk a döntő találkozóra. De igen nehéz lett volna a győzelem kü­szöbén a válogatott tizenegy, az an­golverő és olimpiai bajnokcsapat já­tékosai közül bárkit is kihagyni. Se­bes Gusztáv, a csapat vezetője négy esztendő 31 győzelmes mérkőzésén okos taktikával, helyes elgondolá­sokkal vezette küzdelembe a játéko­sokat. Nevéhez fűződik a csapat szellemének, stílusának, harcos küzdőkedvének kialakítása és nem véletlen, hogy valamennyi magyar játékos a mostani világbajnokság utáni órákban is teljes mértékben a csapat vezetője mellett áll. A vasárnapi mérkőzésen a taktikai hiba abból az elgondolásból szárma­zott, hogy Tóth több segítséget tud nyújtani a védelemnek, mint Budai. Ezen a mérkőzésen semmi esetre sem a védekező játék, hanem csakis az erőteljes támadó futball vezethe­tett volna eredményre. Félreértés ne essék, Tóth minden tőle telhetőt megtett, amire képességeiből futotta. De nyilvánvaló, hogy Tóth játéka, ha egyes nemzetek közötti válogatott mérkőzésen alkalmas és jó is lehet, semmiesetre sem illeszkedik bele egy ilyen nagyfontosságú világbaj­noki döntőn a magyar csapat játé­kába, arról nem is szólva, hogy Puskás Cziborral és nem Tóthtal szo­kott össze. Játékosaink hősiesen hareoltak Hosszabb beszélgetésre ültem le Sebes Gusztávval, a magyar csapat vezetőjével a Hotel Krone halijá­ban. Á beszélgetést rögtön azzal kezdi: — Nem akarok mentséget ke­resni. Azt hiszem, az elmúlt évek munkája után erre nincs is szük­ségem. Most csak a pontot kellett volna feltenni az eddigi nehéz küz­delmekben elért sikersorozatra. Meggyőződésem, hogy a Brazília és Uruguay elleni győzelmünk a ma­gyar labdarúgás történetének leg­fényesebb lapjait jelenti. Já­tékosaink hősiesen harcoltak s a nyugatnémetekénél sokkal nagyobb tudású délamerikai labdarúgókat le­győzték. Tisztában voltam a néme­tek képességeivel. Ismertem remek kondíciójukat, rámenős játékukat, tudtam azt is, hogy milyen óriási erővel vetik bele magukat a küzde­lembe. Tisztában voltam a mi csa­patunk hibáival is — hiszen nincsen olyan csapat, amelyen ne lehetne sok mindent megjavítani —, de azért a nyugatnémetek elleni első mér­kőzésen játszó csapatunk bizo­nyára jobban szerepelt volna. Megkérdeztem, miért állította be Tóth Mihályt a csapatba. — Szerintem Tóth jól játszott a brazilok ellen. Teljesítette azt a fel­adatot, amit rábíztak. Azért pihen­tettem az uruguayiak ellen, hogy a döntőben ismét szelepet kapjon. Czibor azért került a jobb oldalra, mert arra számítottam, hogy a ne­hezen forduló, 85 kilós Kohlmayer- rel szemben jobban érvényesül a gyorsasága. Sajnos, Cziboron ütköz­tek ki legjobban a fáradtság jelei. 2056: labdarúgó Európa-bajnokság De nem azért ültünk le beszélge­tésre, hogy csak a múltról essék szó. Mik a jövő feladatai? — kér­deztem ezután. — Megállapodtunk a FIFA euró­pai bizottságával, hogy két év múlva, 1956-ban labdarúgó Európa- bajnokságot rendezünk. Már most meg kell kezdeni az előkészülete­ket. Az újabb nagy feladat előtt a magyar labdarúgás nemzetközi te­kintélye töretlen. A magyar labda­rúgás előtt most az a feladat áll, hogy a következő nemzetközi mér­kőzéssorozaton a mostani második helynél is jobb eredményt érjenek el. ★ Svájcban hétfőn egyszerre meg­változott az időjárás. A többnapos esőzés után végre kisütött a nap s így játékosaink családtagjaikkal együtt hosszabb sétát, kirándulást tettek a festői fekvésű kisváros, So­lothurn környékén. Több mint négy hétig volt otthona a magyar labda- rúgóválogatottnak Solothum és mondhatom, a solothurniak közül sokan könnyes szemmel búcsúznak a magyar játékosoktól. Mintha még a világbajnokság kezdetén tarta­nánk, annyian keresték fel hétfőn is játékosainkat autogrammért. Sok-sok svájci jött el a csapathoz, hogy kife­jezze rokonszenvét. Voltak, akik azt mondották, hogy a magyar válogatott az erkölcsi győztese ennek a világ- bajnokságnak és a svájci nép na­gyon megszerette, szívébe zárta a csapat tagjait. ! Játékosaink kedden utolsó óráikat töltik Svájcban; délután Zürichből indulunk hazafelé. Biztosra veszem: ha a világbajnokság kupáját nem is visszük haza, a magyar csapat tag­jait, oly sok dicsőséges csata hőseit éppen olyan szeretettel várják majd az otthoniak, mint a londoni angol­magyar vagy más nagyszerű győ­zelmi fegyvertény után. Külföldi lapvélemények A külföldi lapok élénken foglal­koznak a Nyugat-Németország— Magyarország labdarúgóvilágbajnoki döntővel. A L’Equipc cikkének címe: »Az esélytelen megverte a favoritot, ugyanúgy, mint 1950-ben Brazíliában.« A cikk hangsúlyozza, hogy Magyarország válogatottja 1950 óta veretlen volt és va­sárnap délután egy rendkívül izgalmas mér­kőzésen a német csapat azzal nyert, hogy rákényszerjtette saját stílusát a »kimerült« magyarokra. A lap befejező soraiban nagy elismeréssel ír arról, hogy a magyar csapat példásan és sportszerűen fogadta veresé­gét. A Párisién Libéré véleménye: »A magyar labdarúgás felsőbbségét sem­mivel sem kisebbítette a berni csatavesztés, mert egy kevésbbé fáradt együttessel szem­ben dicsőséges küzdelemben maradt alul. El kell ismerni — fejezi be cikkét a lap —, hogy akik végignézték az V. labdarúgó vi­lágbajnokságot, azok szerint megbukott ez a világbajnoki rendszer és csak így történ­hetett meg. hogy az a nyugatnémet csapat lett világbajnok, amely már egyszer a ma­gyaroktól Bázelben 8:3-ra kikapott.« Az Aurore hibának tartja Puskás beállítását és a támadósor átcsopor­tosítását. »Az a vereség — írja a továbbiakban a francia lap —, amely az utolsó hat percben érte a magyar együttest, drámai befiyrrrást keltett a nézőkben, mert soha még egyet­len csapat veresége sem látszott annyira igazságtalannak, mint ez. A Vorwärts és a Neues Deutsch­land a többi között a következőket írja: Az elfogulatlan közvélemény tisztában van azzal, hogy a magyar csapat vasár­napi egygólos veresége ellenére is a világ- bajnokság legjobb és legsportszerűbb együttese volt. A magyar válogatott labdarúgók hétfő este részt vettek a berni ma­gyar követség fogadásán. A fogadá­son F. F. Molocskov, a Szovjetunió svájci követe, valamint a népi demo­kratikus országok diplomáciai kép* viselői, továbbá Jules Rimet, a Nem­zetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) díszelnöke is megjelent. A világbajnoki döntő számai és tényei Bem, Wankdorf-stadion, 65.000 néző, játékvezető: Lingh (angol). Magyarország: Grosics — Buzánszky, Lóránt, Lantos — Bozsik, Za­kariás — Czibor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Tóth M. Nyugat-Németország: Turek — Posipal, Liebrich, Kohlmayer —• Eckel, Mai — Rahn, Morlock, O. Walter, F. Waiter, Schaffer. 6. perc: Kocsis tizenhat méteres lövése Kóhlmayerről Puskás elé pat­tan, aki nyolc méterről laposan a balsarokba lő. 0:1. 8. perc: Kohlmayer a kitörő Kocsis elől hazaadja a labdát, Turek ki­ejti, s Czibor az ötös sarkáról az üres kapuba gurít. 0:2. 10. perc: A balszélre húzódó Rahn beadása elcsúszik Buzánszky és Lóránt között, a tisztán álló Morlock közelről a hálóba lő. 1:2. 19. perc: F. Walter szöglet rúgása átszáll a magyar védők feje felett és a befutó Rahn a jobb alsó sarokba vágja a labdát. 2:2. 25. perc: Puskás remekül ívelt beadását Kocsis a kapunak háttal állva »ollózva« lövi, alig valamivel a léc fölé. 84. perc: Bozsik feleslegesen cselez a tizenhatoson, elveszti a labdát, a fedezetlen Rahn a magyar kapura tör és védhetetlenül lő a jobb alsó sarokba. 3:2. 87. perc: Kocsis Puskást szökteti, a balösszekötő hálóba vágja a lab­dát, a játékvezető azonban les címén nem adja meg a gólt. A Nyugat-Németország—Magyarország mérkőzéssel véget ért az 1954. évi labdarúgóvilágbajnokság. Világbajnok: Nyugat-Németország, 2. Ma­gyarország, 3. Ausztria, 4. Uruguay. Rövid sporthírek Szombaton és vasárnap nemzetközi sportversenyeket rendeztek az osztrák fővá­rosban, amelyen magyar sportolók is indul­tak. A magyar versenyzők mind az atléti­kában, mind az ökölvívásban szép sikerrel szerepeltek Az érdeklődés középpontjában a Bp. Kinizsi vendégjátéka állott. A ma­gyar csapat 2:1 arányú győzelmet aratott az FC Wien ellen A Tátrán válogatott (csehszlovák) labda­rúgócsapata vasárnap délután Békéscsabán 8:3 arányban győzött a helyi Építők csa­pata ellen. Befejeződött a »Szófiai nagydíj«-ért ren­dezett nemzetközi férfi kosárlabdatorna. Végeredmény: 1. Szófia 11 pont, 2. Buda­pest 11 p, 3. Prága 11 p. Szófia jobb kosár- arányával szerezte meg az első helyet. TOTO EREDMÉNYEK: Négyen értek el tizenkét találatot, a nyereményösszeg egyenként 33.075 forint. A 115 tizenegyta- lálatos szelvényre fejenként 1150 forintot, míg az 1345 tíztalálatos szelvényre szelvé­nyenként 131.25 forintot fizetnek ki. Csökken a hőmérséklet Várható időjárás: felhős idő, többfelé eső, helyenként zivatar. Időnként élénk északnyugati, északi szél. A hőmérsék­let keleten süllyed, nyugaton alig vál­tozik. Várható hőmérsékleti értékek kedd reggel: nyugaton 11—14, keleten 13—16, délben: nyugaton 17—20, keleten 21—24 fok kozott. A Duna vízállása hétfő reggel Budapest­nél 446 centiméter. NÉPSZAVA a magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a Népszava lapkiadóvállalat Szerkesztőség r* kiadóhivatal: Budapest. VII., Rákóczl-út 54 Telefon: 224-815, 224-819 Athenaeum Nyomda Fv. Sojü'oijí Felhívás előfizetőinkhez! Olyan esetekben, amikor elő­fizetőink lakóhelyüket ideiglene­sen megváltoztatják (például nya­ralás) és a távoliét ideje alatt a lapot az új címre kívánják kézbe- síttetni, szándékukat legalább hat nappal elutazásuk előtt jelentsék be az állandó lakhelyükre illeté­kes postahivatalhoz. A bejelentést írásban, személyesen vagy a posta (híríap)kéz.besítő útján le­het megtenni. A bejelentésen a nevet, az állandó és az új címet, valamint az ideiglenes távoliét időtartamát pontosan fel kell tün­tetni. Kérjük előfizetőinket, hogy a NÉPSZAVA folyamatos kézbesí­tése érdekében bejelentésüket kellő időben tegyék meg és az ideiglenes új címet teljes pontos­sággal jelöljék meg, mert a késői bejelentések, valamint a téves és elégtelen címadatok a posta hibá­ján kívül hiányos és késedelmes kézbesítést eredményezhetnek. Vállalatunk keres vizsgázott ka­zánfűtőket, kádárokat és szelepes vezérmű vizsgával rendelkező gé­pészt. Jelentkezni lehet Budapesti Konzervgyár munkaügyi osztá­lyán, Budapest, X., Maglódi-út 47.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék