Népszava, 1955. október (83. évfolyam, 231-256. sz.)

1955-10-12 / 240. szám

Nyomdász-tapasztalatcsere JEGY VAGY IGAZOLÁS? Ismerőseim szerint az utóbbi időben valami külö­nös betegség üthetett ki raj­tam, mert míg nyáron az ilyesmi eszembe sem jutott, pont most, az őszi esőzések idején, gyalog járok le a Szabadsághegyről. Lehet, hogy lesznek egyesek, akik. azt állítják, ez kitűnő egész­ségügyi séta. Pedig azóta halálosan fáradt vagyok, gyötör az izomláz és általá­ban húsz évvel öregebbnek érzem magam. És mégis egyelőre, bizonytalan ideig, csupán félelemből továbbra is gyalog fogok a hegyről le­járni. Elmondom röviden ennek okát is: Az egyik este gyanútlanul jegyet mentem váltani a Fo­gaskerekű Villamosvasút alsó végállomására. Kér­tem egy jegyet felfelé s erre mit kaptam: »BSZKRT kü­lönleges átszállójegy. Csak igazolt hadigondozott ré­szére.« így lettem én a Fővárosi Villamosvasút takarékossági mozgalmának áldozata és turista. Még a közelébe sem merek menni a felső vég­állomás pénztárának. Mert mit lehessen tudni? Ha fel­felé a hadigondozottságomat igazolták, lefelé vajon mi­ről adnak bizonyítványt? (baranyai) A Budapesti Szikra Nyomdában nagy érdeklődés mellett mutatta be Fehér Róbert és Orehovszki Béla kéziszedő a táblázatszcdés legjobb munkamódszereit. Kilenc nyomda­üzem dolgozói vettek részt a sikeres tapasztalatcsere-érte­kezleten. Képünkön Fehér Róbert kéziszedő, a szakma ki­váló dolgozója munkamódszereit tanulmányozzák a tapasz­talatcsere részvevői — Első halászat Debrecen­ben. A nagyerdei Lenin park­ban ez év tavaszán szökőku­tas tavat létesített a tanács. A tóba halakat telepítettek. Az első debreceni halászatot még ebben a hónapban megtartják. A zsákmány előreláthatóan megüti a 6—7 mázsát: — o — A MAGYAR KÖZLÖNY október Il-l, 107. száma a személyi részben kinevezést közöl. A hivatalos lapban három minisztertanácsi ren­delet jelent meg. Az első a nyugdíj­megállapító eljárás egységesítéséről, a második: külföldi természetes vagy jogi személytől történő gépkocsi- és motorkerélfpár-vásárlás megtiltásáról, a harmadik a 95/1951. (IV. 17.) M. T. számú rendelet módosításáról szól. A hivatalos lap minisztertanácsi ha­tározatot közöl az államigazgatási létszám- és béralapgazdálkodásra, ill. béralap-ellenőrzésre vonatkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helye­zéséről. A könnyűipari miniszter rendelete az ipari tanuló szerződé­ses viszonyban nem álló helyiipari (vállalati, szövetkezeti és kisipari) dolgozók szakmunkásvizsgára bo­csátásáról szól.- o ­— Fritz Rucker fuvolamű­vész és Gudrnn Brandner- Siegert zongoraművész a ma­gyar—német kulturális egyez­mény alapján a Német De­mokratikus Köztársaságból kétheti vendégszereplésre ha­zánkba érkeztek. A SZOT pályázati felhívása kórusművek és tömegdalok szerzésére SZÍNHAZAK Operaház: Rigoletto (B-bérlet, 2. előadás; 7). Operaház Erkel Szín­háza: Traviata (2-es bérlet, 2. elő­adás; 7). Nemzeti Színház: Az anya (Sugár- és Náday-bérlet, 2. előadás; 7) . Katona József Színház: Képzelt beteg (7). Magyar Néphadsereg Színháza: Cyrano (7). József Attila Színház: Nagymama (7). József Attila Színház vendégszereplése a Kossuth Akadémia színháztermében: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (7). József Attila Színház vendégszerep­lése a Rózsa Ferenc Kultúrotthon- ban, elmarad. Megváltott jegyek a csütörtöki 7 órai előadásra érvénye­se)*:. Madách Színház: István napja (/). Madách Kamara Színház: Nóra (7). Fővárosi Operettszínház: Csár­dáskirálynő (7). Blaha Lujza Szín­ház: Balkezes bajnok (7). Déryné Színház: Légy jó mindhalálig (7). Jókai Színház: Fenn az ernyő, nin­csen kas (7). Petőfi Színház: Szépek szépe (7). Vidám Színpad: Könnyű pesti sértés (7). Kamara Varieté: Humor a napirenden (6, fél 9). Bu­dapest Varieté: Tótágas (8). Állami Bábszínház: Szerelmes istenek (fél 8) . Fővárosi Nagycirkusz: Varsói cirkusz vendégszereplése (4, 8). Ze­neakadémia: Verdi: Requiem. Vezé­nyel Ferencsik (B-bérlet. 1; 8). Bar- tók-íerem: Verdi: Traviata. Álarcos­bál részletek hanglemezről (fél 6); Berlioz: Requiem (mikrobarázdás hangi. 8). MOZIK ISKOLA KERÜLŐ: MŰVÉSZ (Le­nin kőrút 88) 9. 11. n2. Í4, h6. 8; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) Í4. h6. 8. — HONGKONGBÓL ÉRKEZETT: SZIKR \ (Lenin körút 120) 4. n7. Í9. — GÁZOLÁS: MÁJUS 1 (Mártírok útja 55) 4. hétre prol. 4, n7, f9; PUS­KIN (Kossuth Lajos utca 18) 4. hétre prolongálva f4, h6. 8; SZABAD­SÁG (Bartók Béla út 64) 3. hétre prol. 4. n7. Í9; VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 4o) 4. hétre prol. Í5. h7, 9; ATTILA (Budafok) h6. 8; FEL­SZABADULÁS (Flórián tér 3) prol. f4. h6, 8; TÁNCSICS (Csepel) prol. h4 h6, 8: FÉNY (Újpest) h4, 6. n9; TOLDI (Bajcsv_Zsilinszkv út 36) 4, „7 f9. _ KUTYA FEJŐ EK: DUNA (Fürst Sándor utca 7) prol. fo, h7, 9: URANIA (Rákóczi út 21) prol. 4. n7 f.9; UGOCSA (LVocsn utca 10) f3, fő. h7 9. — ÖZÖNVÍZ ELŐTT 4 NÉPSZAVA 1985. okíóbcr 12, szerda KÜLÖNÖS ISMERTETŐJEL MAGYAR FILM Irta: Vészi Endre Kép: Zene: Pásztor István Kókai Rezső VARKONYI ZOLTÁN Kossuth-díjas, érdemes művész rendezése Főszereplők: Bessenyei Ferenc, Somogyi Erzsi, Sinkovits Imre Ruttkai Éva, Básti Lajos, Ferrari Violetta Bemutatásra kerül: OKTOBER 13-AN; A Bp. Vasas hétfő este Sheffieldben aratott nagy gól­arányú szép győzelmét az an­gol lapok meglepő esemény­ként üdvözlik és ragyogó be­mutatkozásnak tartják. Színes tudósításaikban erélyesen széttépik a magyar labdarú­gás hanyatlásáról tett eddigi állításokat és az őszinte lelke­sedés hangján írnak a buda­pesti együttes sheffield-i ven­dégjátékáról. A News Chronicle így ír: — Miután a nézők elvesz­tették az angol csapat győzel­méhez fűzött reményüket, gyönyörködtek a magyarok Az osztrák labdarúgó-válogatott keddi edzőmérkőzése Ocivirk nem szerepelhet Budapesten Á vasárnapi budapesti nem­zetközi találkozóra készülő osztrák labdarúgó-válogatott kedd délután Bécsben a Sem­perit alsóbb osztályú csapatá­val edzőmérkőzést játszott. A válogatott az első félidőben a Budapesten pályára lépő ösz- szeállításban szerepelt. Szünet után helyet kaptak a tartalé­kok is. Ocwirk játékára nem került sor, s már egészen biz­tos, hogy a játékos Budapes­ten sem szerepelheti Egyénileg Szanwald jó for­mában levő, biztos kapusnak bizonyult. Halla nem mindig találta fel magát. A második félidőben beállt Stotz volt a legjobb hátvéd. A fedezetek pontosan ellátták feladatukat; A csatársorban Crohs gyors volt, de sokszor feleslegesen szaladgált. Walzhofer és Wag­ner bizonyult a legjobbnak. A balszárny közepesen mozgott; A budapesti mérkőzést Van der Meer vezeti és a két part­jelző is holland lesz. Az ifjú­ságiak találkozóján a jugo­szláv Stefanovics lesz a játék­vezető és ugyancsak jugoszláv a két partjelző. — A Bécsi B-mérkőzésen a trieszti Pieri bíráskodik és a két honfitársa a partjelző. Az utánpótlás ta­lálkozót az olasz Liverani vezeti két olasz partjelző köz- remű ködösével. A vasárnapi budapesti 100. magyar—osztrák válogatott labdarúgó-mérkőzést ünnepé­lyes keretek között bonyolít­ják le. A 90 perces játék kezdő rúgását Schlosser Imre, a volt hatvannyolcszoros válogatott végzi el. — A mérkőzés után a két csapat tagjai emlékvere- tet és oklevelet kapnak; A Népstadion vasárnapi mű­sora a következő: Magyar or« szág—Ausztria ifjúsági válo­gatott labdarúgó-mérkőzés 12,45 órakor, Magyarország— Ausztria válogatott mérkőzés 14,30 órakor; Három magyar vívó a tőrvilágbajnokság középdöntőjében A római vívó-világbajnoiksá- tást, Pecséri azonban kiesett, gok második napján a férfi tőr Fűlőp sérülése miatt nem in- egyéni versenyben a magyarok dúlt, Marosi pedig a párbaj­közül Gyuricza, Tilly és Szőcs tőrben szerepel, ezért pihen- kiharcolta a középdöntőbe ju- tették; A világcsúcstartó Held gerelye szabálytalan? Régóta csatáznak Held, az 6zen a végéig enyhén keske- amerikai gerelyvető világre- nyednie kell«. A Finn Atléti- korder gerelye körül. Pár év- kai Szövetség tárgyilagosan vei ezelőtt felállított 80 méte- még azt is megállapította, hogy ren felüli csúcsdobása után a a finn Nikkinen is szabályta- rivális amerikai dobók és a lan gerelyt használ jelenleg; leginkább érdekelt finn szak- Alábbi rajzunk, amelyet a körök részéről hangzott el az Sport című lengyel lapból vet- első bírálat, majd a lengyelek tünk át, szemléltetően mutat- — akik a szintén 80 méteren ja a szabályos és a szabályta- felül dobó Sidló révén érdé- lar.nak minősített két gerely keltek — részesítették erős bí- közötti különbséget; rálatban a Held által használt gerelyt. Most a Finn Atlétikai »n-v- Szövetség jelentésében meg- II állapítja, hogy az ügyben le- líiw— folytatott vizsgálat szerint Held gerelye szabálytalan. A gerely végén elhelyezett fém­csúcs ugyanis a gerely fájától néhány milliméterrel eláll. A Nemzetközi Atlétikai Szövet­ség 20. §-ának 4. bekezdése viszont kimondja, hogy »a ge­relynek a középpontjától egé­Fent a Held által használt gerely középen a szabályos, ún. finn gerely és alul Nikkinen gerelye fffjfűrfgáfz AZtek A hosszú meleg ősz következtében az evező még mindig megakad a súlyommal és hínárral benőtt viz- szakaszokon, de a pergető-csukázók már munkához láttak. A nemes hal­állomány rohamosnak mondható pusztulása és ezzel párhuzamosan a takarmányhalfaj ták elburjánzása miatt a csukafogási lehetőségek vi­szonylag jóknak mondhatók. Kiemel­kedő eredményeket értek el ezen a téren a Szolnoki Munkás_ Horgász Egyesület tagjai, akik közül Olasz István, Papp Sándor és Waldeck Frigyes egy-egy alkalommal 15—16 darabot is fogtak. A szolnokiak egyébként vasárnap, 16-án, egész­napos csukafogási versenyt rendez­nek. Németh sporttárs, a Rákosi Má­tyás Horgász Egyesület tagja, a dunaág legalsó szakaszán a tassi IV. vizen, a hétvégen 14 darab csu­kát fogott — amelyek között még négy kilón felüli is akadt. A Csator­názási Müvek Horgász Egyesületé­nek Dunakisvarsánv közelében, saját vízterületén, vasárnap rendezett csu­kafogási versenye viszont teljesen eredménytelen maradt. Mindössze egy vendéghorgász — versenyen kí­vül — fogott egy 3 és fél kilós csu­kát. A tihanyi horgásztanyán a múlt hét folyamán 23 horgász összesen 3 darab 1—2 kiló körüli pontyot fogott, holott — a szélvizek tavaszi felmele­gedésének időszakától eltekintve — a Balatonon október a legjobb fo­gási periódus. A szokatlanul rossz fogási eredmények magyarázata az, hogy a pontyok tömegesen hagyják el a nádast, mert a Balaton víz­szintje — a Sió felduzzasztása kö- -vetkeztéhen — - erőseoicsőkkent. Rövid sporthírek Négy magyar atléta Is részt ve«* vasárnap a kassai hagyományos nemzetközi »Béke marathoni ver- seny«-en. Az Anderlecht—Bp, Vörös Lobogó Európa Kupa visszavágóra október 19-én Brüsszelben kerül sor. Az ökölvívó Béke Kupa csapatbaj­nokságot szombaton a Sportcsarnok­ban 18 órakor kezdik a Bp. Kinizsi— Bp. Dózsa mérkőzéssel, majd 20 óra­kor a Bp. Vörös Lobogó—Bp. Hon­véd találkozóra kerül sor. Vasárnap a második forduló ugyancsak a Sportcsarnokban 18 órai kezdettel a Bp. Vasas—Bp. Honvéd összecsapás­sal folytatódik, majd 20 órakor a Bp. Dózsa—Bp. Vörös Lobogó mér­kőzéssel fejeződik be. A Népstadion igazgatósága közli, hogy a vasárnapi magyar—osztrák labdarúgó-válogatott találkozóra az »A« jelzésű bérletsorozat érvényes. Mechanikus motoros modellek baj­noki versenyére kerül sor vasárnap reggel 9 órai kezdettel a városliget tó betonján. Enyhe idő Várható időjárás: nyugaton és délen felhős idő. Több helyen eső Máshol kevesebb felhő, legfel jebb egy-két helyen kisebb eső Helyenként reggeli kőd. Mérsé kelt keleti-délkeleti szél. Az eny he idő tovább tart. Várható leg­magasabb nappali hőmérséklet szerdán nyugaton 17—20, keleten 20—23 fok között. A Dana vízállása kedd raggel Budapestnél -239-cnj. — Kinevezés. A Miniszter- tanács dr. Gegesi Kiss Pél akadémikust, a Budapesti Or­vostudományi Egyetem I. szá­mú gyermekgyógyászati tan­székének tanszékvezető egye­temi tanárát 1955. szeptember 1-i hatállyal a Budapesti Or­vostudományi Egyetem rekto­rává kinevezte. — O — Kicserélték a magyar—belga és magyar—luxemburgi pénzügyi megállapodás megerősítő okmányait 1955. február 1-én Budapes­ten megállapodás jött létre a Magyar Népköztársaság, a Belga Királyság, valamint Luxemburg Nagyhercegség között egyes pénzügyi kérdé­sek rendezése tárgyában. E megállapodás megerősitő ok­mányainak kicserélése Brüsz- szelben megtörtént. A megerő­sítő okmányok kicserélésénél magyar részről Kovács László ideiglenes ügyvivő, belga rész­ről Spaak külügyminiszter, Luxemburg részéről pedig A. Borschette volt jelen. (MTI) — O — — Az Európai Erdészeti Bi­zottság október 10-től 15-ig tartja Rómában nyolcadik ülését. Az ülésen a Magyar Népköztársaságot megfigyelői minőségben Keresztesi Béla, az Országos Erdőgazdasági Főigazgatóság főigazgató he­lyettese képviseli. — Fedett villamos- és autó­busz-váróhelyiségeket létesít Budapest Főváros Tanácsa. Eddig mintegy 180 000 forintot fordítottak erre a célra. — A Gellért-fürdő férfi gőz­osztályán a napokban kezdték meg az úgynevezett >*súly«- fürdő építését. Eddig az or­szágban csak Hévízen volt hasonló gyógyfürdő, amely szakorvosi vélemények szerint komoly segítséget adott a kü­lönböző gerinc- és csigolya- megbetegedésekben szenvedők gyógyításához. — o ­Másfél évet kapott egy garázda kulák Litovszky György, büntetett előéletű, mezőberényi kulák lovaskocsiját olyan nagy se­bességgel hajtotta, hogy útköz­ben elgázolt egy embert, majd ;gy borjút. Keresztülhajtott a :ermelőszö vetkezet búzaveté­sén is és azokra, akik meg akarták akadályozni a vetés pusztítását, vasvillával tá­madt. A békési járásbíróság másfélévi börtönbüntetést sza­bott ki a garázdálkodó ku- láikra. öza'Közei vezeieiv Tanácsa a Bartók-ünnepségek sikere, valamint a kórus-moz­galom fejlődése érdekében fel­hívással fordult a zeneszerzők­höz: írjanak az üzemi és szak- szervezeti énekkarok számára a szocializmust építő dolgozók érzésvilágát tükröző kórusmű- veket és tömegdalokat. A pá­lyázaton részt vehet minden magyar zeneszerző, nyomtatás­ban eddig meg nem jelent és nyilvánosan még elő nem adott kíséretes, vagy a capella kó­ruskompozícióval, vagy tömeg­dallal. A pályázatra szánt mű­veket jeligésen (a szerző ne­vét és címét jeligés borítékban 1955. december 15-ig kell beküldeni a SZOT kultűmevelési osztályára (Bu­dapest, VI., Sztálin tér 17.). A pályaműveket a Magyar Zeneművészek Szövetsége, a Népművelési Minisztérium, a SZOT és a Népművészeti Inté­zet képviselőiből alakított bi­zottság bírálja. A legjobb mű­veket egy 4000 forintos I. díj­jal, két 2500 forintos 11. és három 1500 forintos III. díjjal jutalmazzák. A pályadíjak két­harmad része a zeneszerzőt, egyharmad része a szövegírót illeti. A nem díjazott, de ki­adásra alkalmas műveket ösz- szesen nyolcezer forint érték­ben jutalmazzák. Megérkeztek a szovjet vendégek a ma kezdődő építési kongresszusra Akadémia levelező tagjai, aki­ket a ferihegyi repülőtéren Mihailich Győző akadémikus és a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai fo­gadták; Akadémia október 12-től ok­tóber 14-ig építési kongresz- szust rendez, amelyen külföldi vendégek is részt vesznek. A külföldi részvevők közül kedd délben megérkezett V. Z. Vlaszov és N, I. Cito­nyugodt, művészi labdarúgá­sában. A Daily Herald Csordás Já­tékáról ír elragadtatással; Hangsúlyozza, hogy a 45 000 néző a mérkőzés végén nem érzett katasztrófát, sőt ünne« pelte a magyarokat, hiszen *ördög vigye a tekintélyt, cso­dálatos labdarúgást láttunk« — írja a cikk szerzője. A Daily Sketch: »A magya­rok új Puskást találtak« cím alatt főleg Csordás játékát di­cséri és megállapítja róla, hogy a magyarok új »Pus­kása«; DICSÉRIK AZ ANGOL LAPOK A BP. VASAST (16 éven felülieknek): CORVIN (Kis­faludy köz) prol. 3, i hő, f9; KOS­SUTH (Váci út 14) prol. 4, h7, flO; SZIKRA (Lenin körút 120) csak dél­előtt, prol. HO. ni; ALKOTMÁNY (Újpest) h3. fő, n9; HUNYADI (Kis­pest) prol. 3, hő, f9; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) csak délelőtt fii, n2: FÉNY (Újpest) prol. csak dél­előtt nil, n2; VÖRÖSMARTY (Ollói út 4) prol. csak délelőtt flO, ni; ZUGLÓI (Angol utca 26> 14. n7. 9. — HEGYEKBŐL JÖTTEK: RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (József At­tila tér 4) nö, f8, szerda szünnap; TATRA (Pesterzsébet) 4. n7. f9. — JÓ REGGELT: MUNKÁS (Kápolna utca 3/b) f4, h6, 8. — Magyar híradó. Országos mezőgazdasági kiállítás, Rákóczi-induló, Magyar sporthíradó: HÍRADÓ (Lenin körút 13). reggel 9-től este 11-ig folytatólag. Romeo és Julia: BÁSTYA (Lenin körű* 8) 3. hétre prol. 5, 7, 9; TA­VASZ (Rákospalota) hő. 8: JÓKAI (Rákoshegy) r,6. f8. — Titokzatos Afrika (16 éven felülieknek, kísérő- műsor: Játsszunk együtt és Dámák): BEM (Mártírok útja 5/b) csak dél­előtt 10. 12. 2; VILÁGOSSÁG (Pest­erzsébet) hő. 8; BRIGÁD (Pestlőrinc) hő. 8. — Mágnás Miska: BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3) 4, n7, f9. — Hirosima gyermekei (16 éven felü­lieknek): BEM (Mártírok útja 5/b) 4 n7 f9. — Gróf Monte Christo, 1. rész: ' CSOKONAI (Népszínház utca 13) 10. 12. 2. 4. 6. 8. — Gróf Monte Christo, II. rész: ADY (Tanács körút 3) prol. Í2. Í4, hö, 8: HAZAM (Váci út 150) 4, n7. 19. — Ma este minden véget ér: PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18) csak délelőtt 9, II. n2; SPORT (Thököly út 56) 4, n7, f9; DÓZSA (Róbert Károly körút 59) Í5. h7, 9. — Békében élni: TANACS (Szent István körút 10) prol. 10, 12, n3, f5, h7, 9: SZABADSÁG (Újpest) h6. 8. — Telepesek: BASTYA (Lenin körút 8) csak délelőtt 11, 1. 3. — Scott kapitány: BALASSI (Pest­imre) 6. 8. — Gyöngyvirágtól lomb. hullásig: ÚJLAKI (Bécsi út 69) f4. h6, 8. — Félelem bére (16 éven felü­lieknek): BÁNYÁSZ A-terera (József körút 63) prol. F10. ni, 3, h6. f9; B6KE (Rákospalota) fő, n9. — Bátor emberek: BÁNYÁSZ B-terem (József körút 63) 4. n7. Í9. — Sztálingrádi csata. 1—II. rész: GORKIJ (Akácfa utca 4) 4. hétre prol. 5 óra. — Nyári valcer: F.LÖRE (Delej utca 41) f 6. h8: ÁRPÁD (Budafok) h6, 8. szerda szünnap. — Tengerparti -találkozás (kiSérőmüson Bősfce): ÉCMtJfflWS (Kispest) 16. h8; ÁRPÁD tKerepesi út 146) n6. f8. - Miihlenbergi ördög: TINÓDI (Nagymező utca 8) 14 no, 8; TATRA (Üllői út 63) prol. f4. h6, 8; KÖLCSEY (Kispest) h6, 8. — Bol­dogság madara: MATRA (Lenin kor- út 39) prol. 10, 12, 2. 4, 6, _8. - Ve­szélyes ösvényen (kiséromusor: Ilié is sportol): JÓZSEF ATTILA (Kál­vária tér 7) f4, h6, 8. - Rokont* (klséröműsor: Vadak az arban): MARX (Landler Jenő utca 39) h4, 6, „9 _ Papa, mama, ő meg én: ÓBUDA (Selmeci utca 14) 4, n7, f9; CSABA (Rákoscsaba) f6. h8. — Far- mai kolostor, I. rész (kiséromusor: Bőske): ÁRPÁD (Soroksár) hö 8 — Pármai kolostor II. rész: VERSENY (Pataki István tér 14) Í6,h8; RÁ­KÓCZI (Csepel) prol. h4, hG, 8. — Szitakötő: REGE (Rege utca la) 16. f8 — Berlin eleste, I—II. rész: AKADÉMIA (Ollói út 101) f4. h7 — EXPRESSZ SZERELEM: OTTHON (Beniczky utca 3—5) f4, hő, 8. — Dalolva szép az élet: BÉKE (Maut­rer Sándor utca 48) 4. 6. 8. — Nagy kísértés- DIADAL (Krisztina körút 155) 4, n7, f9; KULTUR (Kinusi utca 28) Í4, hő. 8 - Eladó kísértet (kfsérőmfisor: Szánkó): ÉVA (Erzsé­bet királyné útja 36/b) 14, nő 8; TÜNDÉR (Újpest) hő. 8. — Megta­lált kincs: FORUM (Pestlőrinc) hö, 8 — Tigrisszelldítő: HONVÉD (Rá­kóczi út 82) fii. fi. f3, fő, f7, f9; IPOLY (Hegedűs Gyula utca 6o) 4, n7 Í9; VILÁG (Rákosszenimihá y) 1,6 8 — Ed Martin, a plncérflu: KOSSUTH (Pesterzsébet) h6 8; VASVARI (Kerenesi út 44) h4. hő, _8. _ A hűség próbája: NAP (Népszín­ház utca 3D f4. h6, 8. — A Hm; bért! (klséröműsor: Veszélves lejtő). MIKSZÁTH (Sashalomi n5. n7 n9. szerda szünnap. — Üldözés: PETŐFI (Pongrácz út 9) f6. h8. — Hajnal a Nyeman felett: SZABADSÁG (Csáky- liget) f6. h8. - Két úr szolgája: ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) hő. 8. ................................................. s zerda szünnap. — Kaméliás hölgy (16 éven felülieknek): CORVIN (Pest­erzsébet) h6, 8. — Bécsi komédiások; KULTÚRA (Pesthidegkút) h6. 8. — Barátom Fábián: SZABADSÁG (Rá­kosliget) f6, h8. — Jelzőtüz: OTT­HON (Soroksár) h6, 8; TERV (Pest- újhely) f6. h8. — Ki a »legjobbc em­ber? PETŐFI (Nagytétény) h6, 8; CSILLAG (Csillaghegy) h6. 8. szerda szünnap. — Déryné: SZIGETHY (Al­bertfalva) 4. 6. 8. — Civil a pályán: SZIGET (Csepel) f6, h8. MŰSOROK A MAGYAR-OSZTRÁK LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉSEK HÍREI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék