Népszava, 1955. október (83. évfolyam, 231-256. sz.)

1955-10-25 / 251. szám

JÖL SIKERÜLT VIZSGA UTÁN A Divat Kötöttárugyár három ipari tanulója — Bodies Margit, Oláh Sarolta és Vanek Erzsébet — a napokban tette le gyakor­lati szakmunkás vizsgáját, mégpedig — ahogyan vállalták — ötös eredménnyel. Badics Margit 160 százalékos, Oláh Sarolta 113 százalékos és Vanek Erzsébet 100 százalékos eredményt ért el, kiváló minőségű munka mellett. (Magyar Foto — Bürger Gertrud felvétele.) Nagysikerű Bartók-est a Zeneakadémián \f ^ J-S ^Romániai utazás 111. A TÖRD AI HASAD ÉK — AZ EURÓPAI GAZDA­SÁGI BIZOTTSÁG lakásépí­tési bizottsága és két munka­csoportja 1955. október 24-től 29-ig tartja ülését Genfben. Az üléseken a magyar kor­mány képviseletében Traut- mann Rezső, az Országos Épí­tésügyi Hivatal elnökének ve­zetésével háromtagú delegáció vesz részt. (MTI) — Űj vidéki telefonközpon­tok épülnek. Még az idén meg­kezdi működését Kaposvárott az új automataközpont. Put- nokon még októberben üzem­be helyezik a nagyobb befoga­dóképességű új távbeszélő központot. Üj telefonközpontot avattak fel V ásó rosnamény- ban is. — Pierre Devraux francia karmester, a párizsi Opera Comique vezető karmestere hazánkba érkezett. Budapesten október 26-án tartja első hang­versenyét a Zeneakadémián. — Tadeusz Kemer fiatal lengyel zongoraművész novem­ber 9-én, szerda este nyolc órakor a Bartók-teremben kezdi meg vendégszereplését. — Szövetkezeti és nemzeti­ségi napot tartottak vasárnap a román határ szélén levő Eleken. Délelőtt ünnepi gyű­lés volt, délután pedig a kul­túrműsorban nagy sikerrel szerepeltek a legjobb Békés megyei nemzetiségi népi együttesek, a többi között a battonyai román és délszláv népi együttes.- O — Kohászati gyártörténeti múzeum nyílik Diósgyőrött A Lenin Kohászati Művek vendégházának emeleti részén rövidesen megnyílik a diós­győri kohászati és gyártörté­neti múzeum. Az anyagot a Lenin Kohászati Művek gyár­történeti osztálya gyűjtötte össze, rendezését az elmúlt hé­ten kezdték meg. Értékes se­gítséget nyújtanak a múzeum anyagának gazdagításához a diósgyőri Kohászati Techni­kum és a tanulóváros fiatal­— A főváros tisztasága ér­dekében a fővárosi tanács végrehajtó bizottsága elhatá­rozta, hogy az építkezésnél visszamaradt törmeléket, bon­tási anyagot saját teherautói­val elhordatja. A szállítás költ­ségeivel azokat a vállalatokat, szövetkezeteket, vagy magán­iparosokat terhelik meg, akik elmulasztották ezeknek az anyagoknak az elszállítását. A kerületi tanácsok ezenkívül pénzbírsággal is sújtják a fe­lelősöket; — SZÍNES DOKUMENTUM­FILM forgatását fejezték be Sztálinvárosban, első szocia­lista városunk lakóinak mai életéről. — A Bőripari Dolgozók Szakszervezetének elnöksége október 30-án, vasárnap »em­léktúrát« rendez a Nagyková­csi erdőbe, melyre minden régi munkásmozgalmi elvtársat és szakmában dolgozót szeretet­tel hív. Találkozás: reggel 9 órakor a hűvösvölgyi végállo­máson. — Üj sütőüzem épül a Győr megyei Téten. Az építkezésre mintegy 850 000 forintot fordí­tanak. — Walt Whitman »Fűszá­lak« című verseskötete megje­lenésének 100. évfordulója al­kalmából az Országos Béke­tanács, a Magyar írók Szövet­sége és a Magyar Pen Club kedden 18 órakor emlékestet rendez az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem aulájában. — Halálozás. Halász Alfréd elvtárs, a megszűnt Nyomdász Segélyző Egyesület volt ügy­vezetője október 22-én 66 éves korában hosszas betegség után elhunyt. Halász Alfréd tevé­kenyen részt vett a nyomdai munkások mozgalmában. Te­metése szerda délután 3 óra­kor lesz az Óbudai Köztemető­ben. __________ NÉPSZAVA a magyar szakszervezetek központi tapia Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VII. Rákóczi út 54 Telefon: 224—815 224—819 Athenaeum Nyomda Fv. Soproni Béla 4 NÉPSZAVA 1955. október 25, kedd A Bartók Béla-emlékhang- versenyek sorozatában szom­bat este a Zeneművészeti Fő­iskola nagytermében Fischer Annie Kossutíh-díjas zongora­művésznő és a Magyar Állami Hangversenyzenekar adott mű­sort Somogyi László Kossuth- díjas karmester vezényletével. A hangversenyen megjelent Vasárnap nagyszabású ifjú­sági találkozót tartottak To­kajban, amelyre Borsod megy.e minden részéből különvona­tok, autóbuszok szállították a fiatalok ezreit. Színes, vidám felvonulással kezdődött az ün­nepség. A sportpályán felállí­tott díszemelvényen fogadta a felvonuló ifjúság üdvözletét Kovács István, Szalai Béla, az MDP Politikai Bizottságának tagjai, Vég Béla, a Központi Vezetőség titkára, Földvári Rudolf, a Központi Vezetőség tagja, az MDP Borsod-Abaúj- Zemplén megyei bizottságának első titkára, Szakali József, az MDP Központi Vezetőségé­Rákosi Mátyás, a Magyar Dol­gozók Pártja Központi Vezető­ségének első titkára, Révai Jó­zsef, az Elnöki Tanács elnöké­nek helyettese. A hangversenyről a magyar rádió helyszíni közvetítést adott. A rádióközvetétést mint­egy húsz külföldi adóállomás vette át. nek tagja, a DISZ központi ve­zetőségének első titkára, mi­niszterhelyettesek, a párt, a ta­nács és a DISZ megyei és já­rási vezetői. Délután a DISZ VIT-díjas központi művészegyüttese, a Lenin Kohászati Művek és a Rákosi Mátyás Nehézipari Mű­szaki Egyetem művészegyüt­tese szórakoztatta a találkozó részvevőit, a sportpályán pe­dig a megye legjobb sportolói mérték össze erejüket. Nagy érdeklődés nyilvánult meg a szőlő- és gyümölcskiállítás, valamint a borverseny iránt. Reggelig tartó szüreti bál fe­jezte be az ünnepséget. A CSODÁLATOS, KETTÉ­HASADT SZIKLAFAL már messziről feltűnik. De néhány lépéssel odébb már úgy látod: egyszerre összecsukódik. Ahány irányból közelítesz felé, any- nyiszor, annyiféleképpen vál­tozik. Hol teljesen zártnak lá­tod, hol csak keskeny résnek, máskor meg óriásira tágul, mint egy titokzatos sziklavárba vezető mesebeli Jcapu. A híres Tordai hasadék ez! Olyan természeti csoda, amely­nek bámulatára járhatna az egész világ! Három kilométer hosszú, de két és fél órát tart az út, míg óvatosan végiglép­kedünk a két, több száz méter magas, meredek sziklafal kö­zött az alig fél ölnyi széles kőpárkányon. Lábunk alatt a mélyben, ezüstös habbá törve, szeszélyesen kanyarog a Hes- dad patak. Helyenként nagy köveket hömpölyget, mintha a titkait fürkésző turistákat akarná visszariasztani, majd maga is a sziklafal mély redői- böl leomlott kőtömeg alá bú­vik és csak zúgása jelzi, hogy jelen van. A LE NYŰGÖZŐ TÜNEMÉNY KERETE: pompás smaragd­zöld fennsík. Itt áll a ter­méskőből épült emeletes, va- dászlakszerü turistaház. Föld­szinti étterméből éppen ének­szó hallatszik. Az egyik hosz- szú, kecskelábú asztalt kisebb társaság üli körül: a Román Szakszervezeti Tanács ének- együttesének néhány tagja: Constantinescu Stefan, Dumit- rescu Flórián, Popescu Lidia és Dragomire Léna. 25 napos turnén járják az országot, kü- lönvonatuk a tordai állomáson vesztegel. Igazi művészek, a dal és a természet rajongói. Estére fellépnek, de nem saj­nálták a fáradságot, kijöttek ide, a hírneves szakadékhoz, hogy egy felejthetetlen lát­vány emlékét vigyék maguk­kal. Már végighaladtak a ha- sadékon és most vidáman nó- táznak. Igazi regáti vendégsze­retettel ültetnek maguk mellé. Az egyik énekes, a szép szál Constantinescu, az egykori me­chanikus, 1951-ben a magyar— román baráti hónap alkalmá­ból Budapesten is járt az együttessel. De nemcsak alkalmi kirán­duló csoportokkal lehet itt ta­lálkozni. A tordai hasadéknak olyan szerelmesei, szinte meg­szállottjai vannak, mint pél­SZINHAZAK Operahíz: A bolygó hollandi (7). Operaház Erkel Színháza: Don Pas- quale (6-os bérlet, 2; 7). Nemzeti Színház: Ármány és szerelem (7). Katona József Színház: Bernarda háza (71. Magyar Néphadsereg Szín­háza; Cyrano (7). József Attila Szín­ház: Nagymama (7). József Attila Színház vendégszereplése a Gorkij Kultúrotthonban: Néni élhetek muzsi­kaszó nélkül (7), és a Kossuth Aka­démia Színháztermében: Nászutazás (7). Madách Színház: Caesar és Cleopatra' (7). Madách Kamara Szín­ház: Egy pohár víz (7). Fővárosi Operettszínház: Csárdáskirálynő (7). BÍaha Lujza Színház: Balkezes baj­nok (7). Jókai Színház: Fenn az er­nyő, nincsen kas (4). Petőfi Színház: Gimnazisták (7). Déryné Színház (volt Kodály Zoltán Kultúrotthon he­lyiségében): A lámpás (7). Vidám Színpad: Könnyű pesti sértés 17). Kamara Varieté: Humor a napi­renden (6. fél 9). Budapest Varieté: Tótágas (81. Állami Báb­színház: Misi mókus újabb ka­landjai (3); Szerelmes istenek (fél 8). Fővárosi Nagycirkusz: A külföldi körútjáról . hazaérkezett Budapesti Nagycirkusz vendégjátéka (4, 8). MOZIK: KÜLÖNÖS ISMERTETÖJEL (kísé- rőmüsor: Magyarország—Ausztria 6:1): URANIA (Rákóczi út 21) prol. Í4, h6, 8; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) prol. 4, n7, Í9; SZIKRA (Lenin körút 120) prol. ÍIO. ÍI2, h2. 4. n7, Í9: ALKOTMÁNY (Újpest) prol. f4, h6. 8; FELSZABADULAS (Flórián tér 3) prol. Í4. h6. 8: HUNYADI (Kis­pest) 4. n7, Í9: TÁNCSICS (Csepel) prol. Í4, h6. 8; RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (József Attila tér 4) n6. f8, szerda szünnap; FP! TOK ROZSA FERENC KULTÚROTTHON (Gorki! fasor 50 ) 25-én 7 óra. — A IV.I NEMZEDÉKÜNK: KOSSUTH (Váci út 14) 4 n7. f9; VÖRÖS­MARTY (Üllői út 4) f4, h6, 8; FÉNY (Újpest) hlO. hl2. h2, h4. 6, n9; MOM KULTÚROTTHON (Csörsz utca 18) 26-án n6. Í8. — TAVASZ: VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 45) 10. 12, f3. fS, h7, 9; MUNKÁS (Kápolna utca 3/b) f4. h6. 8; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) csak délelőtt flO, f 12, h2. — NÁPOLYIAK MILANÓBAN: MÁ­JUS 1 (Mártírok útja 55) 4. n7, f9; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) csak dél- előtt flO, f 12. f2; BRIGÁD (Pestlő­rinc) h6, 8: TATRA (Pesterzsébet) 4, n7, f9. - A LÉHA ASSZONY: DUNA (Fürst Sándor utca 7) prol. f5, h7, 9; DÓZSA (Róbert Károly körút 59) 4. n7, f9; ZUGLÓI (Angol utca 26) f4, h6, 8; PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18) prol. f4, h6, 8. — GÁZOLÁS: TOLDI (Bajcsy-Zsilinszky út 36) 3. hétre prol. f4, h6, 8: TAVASZ (Rá­kospalota) h6. 8: MIKSZÁTH (Sas­halom) n5, n7, n9. szerda szünnap; ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) h6. 8. szerda szünnap. — ÖZÖNVÍZ ELŐTT dául a kolozsvári Frenkel Jó­zsef. ötven év körúti, sovány, lelkes tekintetű férfi. Har­mincöt éve minden nyáron ki­jön ide, ha csak néhány nap­ra, vagy akár néhány órára is. Láttam őt szembenállni nap­lementekor az opálosan csil­logó, fenséges, félelmetes sza­kadékkal. S láttam zergeként kúszni fenn a peremen, majd pedig biztosan lépkedni a ro­hanó patak függőhídjain. A TORDAI HASADÉK LE­GENDÁJÁT — amelyet vala­ha az iskolában is tanultunk — szívesen eleveníti fel. Szent László király ugratott tova az ellenség elől és hogy ne követ­hessék, pénzt szórt maga mö­gé. Mialatt üldözői az aranyra vetették magukat, ő átügetett a legmagasabb ormon... s utána a hegy hirtelen ketté­vált. Az ellenség így hoppon maradt... Akárhogy is tör­tént, a Tordai hasadék az év­századok során fontos szerepet játszott a háborúkban. Har­mincöt barlang búvik meg a szorosban. Ezek rejtekhelye­kül, élelmiszer- és lőszerrak­tárként szolgáltak. A legna­gyobb köztük a Porlik-barlang, amely valóságos építészeti csoda: páholyszerű üregek, a »nézőtéren« pedig sorokban ré­tegeződnek a sziklák. Olyan »élethű« színházi nézőtér ez, hogy az ember szinte várja, mikor gördül fel a függöny. De lenyűgözően szép a Balika- barlang is, amelyből Rákóczi gerillavezére, az egyesek sze­rint székely, mások szerint román származású Bálika da­colt évekig a labancokkal. Iszonyatos harcok dúltak itt 1944-ben is. Ennek még csak egy évtizede, de az ifjúság képzeletében lassan már ez is hozzánőtt a Tordai hasadék le­gendájához. Gyönyörű, békés képet NYÜJT ma a Tordai hasadék és a természet szeretetében is egybeforrott népek barátságát táplálja. Szombat este a leg­különbözőbb irányból érkező turisták ülik körül a menedék­ház tábortüzét. Hol románul, hol magyarul árad a dal, csat­tan a tréfa a lobogó lángok körül. Oly természetesen ol­vad bele az egyik nyelv a má­sikba, hogy ki sem találhatom: román-e vagy magyar a jó­kedvű lány vagy fiú, aki mesél vagy énekel. Aztán táncra per­dülnek a tűz körül, hol »zaka­MŰSOROK (16 éven felülieknek): CORVIN (Kis­faludy köz) 4. hétre prol. 3, h6. f9; UGOCSA (Ugocsa utca 10) prol. 3, h6, f9; ATTILA (Budafok) h6. f9; PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18> csak délelőtt 10, hl. — Magyar hír­adó, Ma történt, Világhíradó, prol., Ede szombat este. Magyar—osztrák 100. labdarúgómérkőzés: HÍRADÓ (Lenin körút 13), reggel 9-től este 11-ig folytatólag. Iskolakerülő: BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3) 4. n7. Í9; TANACS (Szent Isvtán körút 10) 10. 12. n3, Í5. h7, 9. — Hegyekből jöttek: BEÁI (Mártírok útja 5/b) prol. 4, n7, f9. — Tengeri karvaly: BASTYA (Lenin körút 8) 5, 7, 9. — Békében élni: ADY (Tanács körút 3) prol. f4, h6, 8; AKADÉMIA (Üllői út 101) f4. h6, 8. — Tartalékjátékos: ÓBUDA (Sel­Oieci utca 14) 4. n7, f9. — Ezerarcú hős: SPORT (Thököly út 56) 4. n7, f9. — Telepesek: BASTYA (Lenin körút 8) 3. hétre prol. csak délelőtt 11. 1. 3; VASVARI (Kerepesi út 44) h4. h6, 8. — Hamlet: GORKIJ (Akácfa utca 4) 2, 5. — Romeo és JuILa: BÁNYÁSZ A-terem (József körút 63) prol. 4. n7. f9; IPOLY (He­gedűs Gyula utca 65) 4, n7, f9. — Felhők titánja: ELŐRE (Delej utca 41) f6, h8. — Titokzatos Afrika (16 éven felülieknek, kísérőműsor: Játsz- szunk együtt és Dámák): BÁNYÁSZ B-terem (József körút 63) f4, h6, 8. Póruljárt kereszteslovagok: CSŐ­tolnak«, hol pedig a VIT-en nagy sikert aratott román tán- cot, a »perinitá«-t ropják. Mö­göttünk időnként meg-megáll- nak a sziklához tapadó, szinte meseszerű vízimalmokból visz- szakocogó zsákhordó csacsik: Jellegzetes színfolt ez itt: a dombok vonulatán, ösvé­nyein fel-}eltűnnek ezek a sze­líd állatok, amint hozzák-vi- szik a kenyérnek valót.. ■. Ez az egész vidék lakóival, múltjával egyetemben szinte mikroszkóp alatt látható benn Tordán, a két évvel ezelőtt megnyílt múzeumban. Ókori leleteket őriznek itt abból az időből, amikor Tordát még Po- taissának hívták és a rómaiak voltak itt az urak. A régi hű­béri társadalom emlékeit látni az egyik szobában, például a »Földesúr és jobbágy kézi­könyveit. Az egyik szöglet­ben Balcescunak, a román— magyar barátságért harcoló írónak állítanak méltó emléket. A legjobban azonban a román és a magyar jobbágyok »Doamna noastra«-jának (a mi asszonyunk), Varga Kata­linnak a története kapott meg a múzeumban. íme a templom, ahol a jobbágyok jótevőjét el­fogták, aztán a különböző nyugták: Varga Katalin üldö­zőinek és kézrekerítőinek »ki­szállási költségei«, »útiszám­lái«. »Midőn püspöki helyettes méltóságos Saguna András úr több urak kíséretében Varga Katalin elfogatására az alis­pán és szolgabíró urakkal ki­szállott, január 16-án el is fo­gott. Bucsin, 11 aug. 847, — Czura Sándor jegyző.« És VARGA KATALIN VAL­LOMÁSA: »Én magamat nem sajnálom, de a népet, a sze­gényt, az elnyomottat, azt, igen« — vallotta 1847. január 28-án. Erről a kihallgatásról közöl a Múlt és jelen Erdélyi Hírlap egy oldal terjedelmű tudósítást. »Másnap reggel a piac és az igazgatói szállás to­longó és morgó néptömeg által vétetett körül, s amint mond­ják, a kolozsvári munkásság is megszívlelte, amit a fogoly-nő iránti részvét csinált.« ...Az egyik falon Saguna püspök ok­levele függ. Hát persze: Var­ga Katalin elfogatásáért bárói rangot kapott. De íme a sors és a nép igaz­ságtétele: ma Tordán a régi Saguna utca — Varga Katalin nevét viseli. Emlékét őrzi a KONAI (Népszínház utca !3) 10, 12, 2. 4. 6, 8. — Félelem bére (16 éven felülieknek): VERSENY (Pataki Ist­ván tér 14) 5, 8. — A hegyi tó titka (kísérőműsor: Tiszta ügy): HAZAM (Váci út 150) 4. n7. f9. — Pármai ko­lostor, I. rész (kísérőműsor: Böske): AKADÉMIA (Üllői út 101) csak dél­előtt flO. f 12. f2: REGE (Rege utca 15) f6, f8. — Pármai kolostor, II. rész: JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7) f4, h6, 8. — Gróf Monte Christo. 1. rész: BÉKE (Mautner Sándor utca 48) 4. 6 8; RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (József Attila tér 4) 26-án n6, f8. — Gróf Monte Christo, II. rész: MARX (Landler Jenő utca 39) n3, Í5, h7. 9. — Ma este minden véget ér: TATRA (Üllői út 63) prol. Í4, h6, 8; RÁKÓCZI (Csepel) 10, 12, 2. 4. 6. 8: BEM (Mártírok útja 5/b) csak délelőtt 10. 12. 2. — Hirosima gyermekei (16 éven felülieknek): MÁTRA (Lenin körút 39) prol. 10, 12. 2. 4. 6. 8. — Papa, mama, ő meg én: BÁNYÁSZ A-terem (József körút 63) csak délelőtt flO, ff2, h2. - Valahol már találkoztunk (kísérőmüsor: Több fényt): TINÓDI (Nagymező utca 8) f4. h6, 8. — Farkasvér: ÚJLAKI (Bécsi út 69) f4, h6, 8. — Világbaj­nok: DIADAL (Krisztina körút 155) 4. n7, f9. — Veszélyes ösvényen (kí­sérőműsor: Ilié is sportol): ÉVA (Er­zsébet királyné útja 36/b) f4, h6. 8; KULTUR (Kinizsi utca 28) f4. h6. 8. — Zavarosan folynak a vizek (16 éven felülieknek, kísérőműsor: Csók István): HONVÉD (Rákóczi út 82) 10, 12, n3, n5, f7, f9. Nemzetiségi oktatásunk eredményei Az Ideiglenes Nemzeti Kor­mány 1945. október 24-én ren­deletet adott ki a nemzetiségi tanulók oktatása tárgyában. A rendelet előírta, hogy nemzeti­ségi tanítási nyelven népiskola megnyitását, illetve az anya­nyelven folyó oktatást kell en­gedélyezni, ha az iskolában legalább 20, illetve 10 egy nemzetiséghez tartozó tanuló szülője (gyámja) ezt kéri. A rendeletijén kifejezésre jutott elvek megvalósultak az elmúlt tíz esztendő alatt, sőt az Ok­tatásügyi Minisztérium 1951. számú rendelete már 15 tanuló jelentkezése esetén kötelessé­gévé teszi az oktatásügyi szer­veknek a nemzetiségi tagozat vagy nemzetiségi anyanyelvű iskola szervezését. Az elvi In­tézkedések következetes végre­Felhívás a vasipari üzemek kultúrcsoportjaihoz A Vas- és Fémipari Dolgozók Szak- szervezetének elnöksége felhívja va­lamennyi budapesti vasipari üzem kultúrcsoportját és sportkörét, hogy csatlakozzanak a DISZ által kezde­ményezett »Kilián György kulturális és sportünnepségek« seregszemléjé­hez és segítsék elő az ifjúságnak mind nagyobb mérvű bevonását a kultúrcsoportokba, sportkörökbe. A szakszervezet elnöksége valamennyi budapesti vasipari üzem üzemi bi­zottságának feladatává teszi, hogy üzemi bizottsági ülésen tárgyalják meg a kultúr- és sportünnepségekkel kapcsolatos feladatokat, utána kul­túr- és sportaktivákon ismertessék az üzemi csoportokra háruló feladato­kat. hogy valamennyien tudásuk leg­javát adva biztosítsák a »Kilián György kulturális és sportünnepsé­gek« sikerét. — Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményeinek első száma a közeljövőben jelenik meg. A 140 oldalas füzetben orvosok, történészek, muzeológusok foglalkoznak a ma­gyar orvostudomány történetének egyes kérdéseivel. Az új folyóirat negyedévenként Jelenik meg, hajtásának az eredménye, hogy jelenleg 43 nemzetiségi óvodában, több mint 300 álta­lános iskolában, három általá­nos gimnáziumban, három ta­nítóképzőben. a szegedi Peda­gógiai Főiskola három nemze­tiségi tanszékén és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye­tem román, német tanszékén, valamint a Szláv Intézetben van nemzetiségi oktatás, illet­ve nemzetiségi nyelvű tanár­képzés. A délszláv, a román és a szlovák iskolák száma tíz esztendő alatt 210-re emelke­dett. Egyedül a szlovákoknak több iskolájuk van ma, mint amennyi 1937—38-ban a há­rom nemzetiségnek együttesen volt. A nemzetiségi iskolákban több mint huszonkétezren ta­nulnak anyanyelvükön. A Magyar Közlöny október 23-án megjelent, 111 száma közli a Minisztertanács rendeletét, amely a munkavállalót terhelő tar­tozásoknak a munkavállaló járan­dóságaiból való levonásáról szóló 25/1951. (I. 27.) M. T. számú rende­let kiegészítéséről intézkedik. A hi­vatalos lapban megjelent a Mi­nisztertanács két határozata. Az egyik Bér- és Munkaügyi Tanács fel­állításáról, a másik az 53/1953. (XI. 28.) M. T. számú rendelet 3. számú melléklete XIV. címének módosításá­ról szól. Hűvös, esős idő Várható időjárás: bórult, hűvös idő. Sokfelé eső. Mérsékelt szél. A hőmérséklet a maihoz képest alig változik. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet kedden délkeleten 11—14, máshol 9—12 fok között. A fűtés alapjául szolgáló várható középhőmérséklet kedden Csong- rád és Békés megyében 10 fok felett, máshol 10 fok alatt. A Duna vízállása hétfő reggel Budapestnél 230 centiméter. — Két évi börtönre ítélte a hatvani járásbíróság Béla Ferencet, a hat­vani járási tanács pénzügyi osztályá­nak adóbeszedőjét, aki több mint 5000 forintot sikkasztott a beszedett pénzekből. REMÉNYSÉG ÓRÁI Mon nmen tális lengyel történelmi film BEMU1 AVASRA KERÜL OKTOBER 27-TŐL Nagyszabású ifjúsági találkozó, vidám szüreti mulatság Tokajban nrrarmrmum

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék