Népszava, 1955. november (83. évfolyam, 257-281. sz.)

1955-11-10 / 264. szám

Viharban nőttek fel A vártnál nagyobbarányű győzelem: Magyarország—Anglia 6:2 Régi, romos vár csipkés tornyai rajzolódnak az al­kony i égre: nagy harcok, kemény ostromok emlékeit őr­zik. De az omladozó falak tövében húzódó ukrán kisvá­ros fiataljainak tekintete ha a várra esik, az felidézi em­lékezetükben saját gj’ermekkorukat is, amikor a romos falakon mászkáló gyermekek romantikáját a történelem hatalmas kohója az igazi nagy harcok, az emberré érés romantikájával ötvözte. Míg előttük annyi gyermeknem­zedék madárfészket keresni járt a várba, addig őket a forradalom, a polgárháború és a szocialista építés; első hősi korszakának viharos évei kapcsolták e várhoz.;. Vlagyimir Bjeljajev »A régi vár« című regénye csak­nem ezer oldalon beszéli el három ifjú történetét. Vaszi- láj, Petyka és Galja — két kisfiú és egy kislány — gyer­mekek még, amikor a Vörös Hadsereg rövid időre el­hagyja a várost és a fehérgárdisták — egy ismeretlen feljelentő nyomravezetésével — meglelik a sebesült Szergusint, a forradalmi tanács népbiztosát és a várban kivégzik. Szergusint Vaszilij szülei rejtegették és a kis­fiú összebarátkozott a forradalmárra], majd tanúja lett mártírhalálának. A három gyerek bosszút esküszik sír­jánál. Elmúlik néhány év, a .gyermekek felnőnek, más vá­rosba kerülnek, gyárban dolgoznak, komszomolisták. Az ifjú szovjetállam első nagy alkotó erőfeszítéseinek kora ez. A munkások hősiesen küzdenek a szétrombolt gyárak megindításáért és a szocializmus építésének megkezdé­séért, de még élnek a legyőzött, régi rendszer kísértetei is, a spekulánsok, zavarosban halászók és a szovjetállam ádáz ellenségei, szabotőrök, diverzánsok. Közéjük tar­tozik Pecserica, a volt fehérgárdista tiszt is, akinek se­gítségével jut be munkásként a .gyárba a külföldről visz- szaszökött Grigarenko — Vaszilijék egykori osztálytársa —, Szergusin népbiztos feljelentője. Kis híján a Komszo- moiba is befurakodik, de bűnös múltja napvilágra kerül. A »Viharban nőttek fel« kienxelá a regény forradalmi pátoszát, legjellegzetesebb alakjait és izgalmas meséjét. Nem fényképezett regény, hanem teljes értékű film, mely elhagyja az elbeszélő, képszerűtlen részeket és bátran ad hozzá a maga sajátos eszközeivel. A film első részében felhasználja a nagy forradalmi filmek tapasztalatait, de már itt is, majd különösen a második részben igyekszik sokoldalúbban, gazdagabban ábrázolni, mint egyes ko­rábbá filmek a kort s annak nagy küzdelmeit. A Kom- szcmol-gyűlés izgalmas vitája, a burzsoá álkultúra be­mutatása, majd más jelenetben kipellengérezése, az egész filmet átszövő derű, humor és különösen néhány jellem gondos kidolgozása a szovjet filmművészet fejlődését bi­zonyítja. Akad ugyan még egy-két sablonosabb, gyen­gébb jelenet is, de egészében a valóságábrázolás teljessé­gére törekvés sikerét hirdeti a »Viharban nőttek fel«. Ezért minden dicséret megilleti a forgatókönyv-író­kat: Vlagyimir Bjeljajevet (a regény szerzőjét), és Mi­hail Blejman Sztálin-díjast, a két fiatal rendezőt: A. Alo- vot és V. Naumovot, a sok szép és eredeti képet fényké­pező operatőrt: A. Piscsikovot. A kiváló színészigárdából Alekszej Szusznyint (Vaszilij), Mihail Kromovot (Petyka), Tamara Loginovát (Galja), Nyikolaj Ribinyikovot (Kotyka) és Jurij Lavrovot (Pecserica) kell kiemelni. A három ifjú a történet végén visszatér a régi várba, hogy a visszhangos falaknak kiáltsa boldogságát, de vá­laszt nem a falak, hanem a rajtuk játszó gyerekek adnak: az új, a következő nemzedék, mely békés játékát azok­nak is köszönheti, akik e falak között viharban nőttek fel. B. P. Szerda este nagy érdeklő­dés mellett, zsúfolt nézőtér előtt bonyolították le a Sport­csarnokban a magyar—angol asztalitenisz válogatott mérkő­zést. A találkozó műsorán 2—2 férfi és női egyes, 1—1 férfi és női páros, valamint két ve­gyespáros szerepelt. A talál­kozó előtt Bihari Tibor, az OTSB asztalitenisz előadója üdvözölte a vendégeket, akik­nek nevében Ivor Montagu, a Nemzetközi Asztalitenisz Szö­vetség elnöke, az angol csapat vezetője válaszolt. A találkozó nem várt mértékű magyar győzelmet hozott, s különösen Kóczián Éva, Szepesi és Sidó játszott kitűnően. Eredmények: Szepesi, Kóczián É.—Kennedy, R. Rowe 2:0 <21:14. 21:18). Rowe kezdte az adogatást, de a magyar pár mind az ötöt megnyerte. Ezután Szepesi több labdát ront, de 15:10 után a ma­gyar páros magára talál cs szép ütésváltások után 21:!4-re nyeri a játszmát. A második játszmában Kó­czián jól készít elő. Szepesi pedig eredményesen íejezi be azokat. A ma­gyar páros végig vezetve, 21; 18-ra nyer. (1:0 javunkra.) Sidó, Farkas—Leach, D. Rowe 1:2 (21:10, 17:21, 21:23). Az est legszebb páros mérkőzése. Az első játszmában ragyogó labdamenetek után Sidó és Farkas jól üt és a magyar páros könnyen nyer. A második játszmá­ban 16:16 után Leachék »csuszával« szerezték meg a vezetést, a magyar páros idegeskedett. s az angolok nyertek. A harmadik játszmában Si- dóék már 20:!5-re vezettek, s »nagy labdával«, leütéssel akarták befejezni a játszmát, de az angol pár megfor­dította a vesztésre álló mérkőzést. (1:1). Szepesi—Kennedy 2:0 (21:19, 21:19), A két szivacsos és balkezes versenyző találkozója alacsony színvonalon mozgott. A játékot végig pötyögtetés jellemezte (2:1). Kóczián É.—D, Rowe 2:0 (21:17, 24:22). Kóczián a balkezes angol lány ellen állandóan az asztal jobbsarkára látszott. Nem engedte kibontakozni, s így D. Rowe nem tudta kihasználni erős tenyereseit. Kóczián jó taktikája mellett küzdőszellemből is ötősre vizsgázott. A második játszmát 10:15- rő! fordította meg (3:1). Farkas—R. Rowe 2:1 (21:15, 12:21, 21:17) Rowe az első játszmában már 8:2-re vezetett, amikor Farkas ma- gáratalált, s nyesett labdáival ellen­fele nem tudott mit kezdeni. A máso­dik játszmában a magyar bajnoknő mintha elfelejtett volna játszani. Ro­we minden megerőltetés nélkül nyert. A harmadik játszmában Farkas' végig okosan játszott. Egyik sarokról a má­sikra kergette az angol versenyzőt, s jó előkészítés után nagyszerű leüté­sekkel fejezte be akcióit. (4:1), Sidó— Leach 2:1 (21:18. 19:21. 21:18). Az est legszebb mérkőzése. A nézők végigtapsolták a parádés labdamene­teket, a nagyszerű védéseket és üté­seket. Ezen a találkozón Leach sport­szerű magatartásáért — egy vitatható csuszalabdát ítéltek javára és Sidó labdáját a következő adogatásnál félreütötte — hatalmas tapsot kapott, belopta magát a nézők szívébe (5:1). R. Rowe, D. Rowe—Farkas, Kó­czián É. 2:0 (21:18, 21:19). Érdekes volt látni, hogy az egyesben veresé­get szenvedett Rowe-testvérpár a pá­rosban mennyivel jobb teljesítményt nyújtott. Mindkét angol lány nagy­szerűen ütött s a magyar párost vé­gig védekezésre szorította (5:2). Szepesi, Gyetvai—Leach Kennedy 2:0 (21:17, 21:17). A találkozó köze­pes színvonalú mérkőzést hozott. A magyar páros Szepesi jó játékával biztosan nyert (6:2). A magyar férfi válogatott asztalitenisz csapat ma dél­után 6 órai kezdettel a Sport- csarnokban Jugoszlávia együt­tesével mérkőzik. A válogatottak edzőmérkőzései A magyar A- és B-labda- rúgóválogatott szerdán edző- mérkőzést játszott. Az A-válo- gatott Nagy bátony ban 14:2 (5:1) arányban győzött a Búkk­al jai Bányász ellen. A csapat a következő összeállításban lé­pett pályára: Fazekas — Buzánszky, Kárpáti, Várhidi — Bozsik, Szojka — Raduly, Kocsis, Tichy, Puskás. Czibor. A második félidőben helyet kapott a csapatban Faragó, Kovács III., Ko­tász. Orosz és Szirmai I. Lantos sé­rülése miatt nem vett részt az edző- mérkőzésen, emiatt nem szerepelhet a svédek ellen sem. A válogatott fokozatosan lendült játékba, szélreadott labdákkal szét­húzták az ellenfél védelmét, egymás után alakították ki a gólhelyzeteket. A vasárnap pályára lépő együttest ma vagy holnap jelölik ki. A B-válógatott a Hévízi úton a Vö- rös_ Lobogó Textilfestő 13:0 (9:0)-ra győzött. A csapatban kitűnően ját­szott a Szabó, Dékánv fedezetsor, va­lamint Hidegkúti és Sándor. Rövid sporthírek G. Zibina. a sztalinabadi sportün­nepélyen 16.45 m-re javította a női súlylőkés világrekordját. (Régi; Zi­bina 16.32 m.) o A magyar birkózó-válogatott no­vember 23-án Malmőben mérkőzik Svédország^ válogatottjával, majd de­cember első napjaiban a finn váloga­tottal méri össze tudását Helsinkiben. o Kijelölték az olaszok ellen szereplő magyar női tornászválogatottat: Ke­leti. Kertész, Gulyásné, Nagy, Balikó Horváth, Köröndi és Dévai. Tartalék: Petró és Zoller. Az olasz női tornász­válogatott pénteken érkezik Buda­pestre. o Magyarország—Svédország labda­rúgómérkőzés jegyeinek pénztári áru­sítása az engedélyezett jegymennyi­ség eladása miatt megszűnt. A to­vábbi jegyelosztás a sportegyesületek útján történik. TOTOTANACSADO A 46. szelvény mérkőzései közül a 6. -t törölték (Cegléd játékjogát veszte­getések miatt felfüggesztették). így két válogatott mérkőzés, két román (9., 10.), két olasz (11., 12.), két fran- fia (15., 16.) bajnokira kell tippelni az NB II. mérkőzések mellett. Véle­ményünk; EGYESÉLYES MÉRKŐZÉSEK: 1. Magyarország—Svédország 1 Mindenképpen esélyesebbek va­gyunk — reméljük az 1953. évi 2:2-n elkövetett hibákat nem ismételjük meg! 7. Békéscsaba (12)-Ózd (9) 1 Mindkettő kikapott vasárnap, de Békéscsaba Kispesten, a nagyot javult Kistext ellen, míg ózd — odahaza! 10. Lokomotív Constantsa— Lendület Szászrégen 1 Az alsó régiók két gyenge csapata. A szászrégeniek már menthetetlennek látszanak. 12. Lazio—Torino 1 Az Inter ellen idegenben diadal­maskodó Lazio esélyessé lépett elő. 14 Pereces (13)—Salg. Va6as (7) 1 Perecesnek még nagyon kell alpont, a tarjániak már »páholyban« ülnek. 15. St. Etienne—Nice 2 16. Lens—Toulouse 1 SZÍNHAZAK Operaház: Hattyúk tava (7). Erkel Színház; Traviata (3. bérlet. 3. elő­adás; 7).. Nemzeti Színház; Ármány és szerelem (7). Katona József Szín­ház: Volpone (7). Madách Színház: Caesar és Cleopatra (7). Madách Ka­mara Színház: Nóra (7). Magyar Néphadsereg Színháza: Topaze (7). József Attila Színház: Zsuzsi (7). Jó­zsef Attila Színház vendégszereplése a Postás Kultúrotthonban: Nem élhe­tek muzsikaszó nélkül (7). József At­tila Színház vendégszereplése a Ro­zsa Ferenc Kultúrotthonban: Nagy­mama (7). Fővárosi Opereítszínház; Szabadság, szerelem (7). Blaha Luj­za Színház: Balkezes bajnok (7). Pe­tőfi Színház: A kőszívű ember fiai (7). Jókai Színház: A tanítónő (7). Déryné Színház: A lámpás (7). Vi­dám Színpad: Csak egy evőkanál!?! (7) . Budapest Varieté: Fele is íréra (8) . Kamara Varieté: Humor a naoi­renden (6, fél 9). Állami Bábszínház: Misi mókus újabb kalandjai (délután 3. délután 5); Szerelmes istenek 'lél 8) Zeneakadémia: Virág Endre orgo- n?est»e (K-bérlet. 2; fél 7): Zemplénvi Kornél zongoraestje (F-bérlet. 2; 8). Rartók-terem: Bartók-hanglemezek (L-bérlet, 3; 8). MOZIK A 9-FS KÓRTLREM (új magyar film, kísérőműsor: Rákóczi-induló): PUSKIN (Kossuth Lajos utca IS) 9, II. n*2, fi. h6 8; SZABADSÁG (Bir­tok Béla út 64» flO, f!2. h2, 4. n7, f9: VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 45) f5, h7, 9; DÓZSA (Róbert Károly kör- út 59) 4. n7, f9, vas. 2; TATRA (Pest­erzsébet) 4. n7. f9; FÉNY (Újpest) hl. 6. n9: HUNYADI (Kispest) 4. n7. Í9; RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (Jó­zsef Attila tér 4) p* f8. va*. 3. szerda szünnap: ÉPÍTŐK ROZSA FERENC KULTURHAZA (G^rkii fasor 50) 11-én 7 óra; 13-án délelőtt (11. VIHARBAN NŐTTEK FEL (magyvul beszélő szovjet film); CORVIN (Kis­faludy köz) prol. h4, 6. f9; SZIKRA (Lenin körút 120) prol. 4. n7, fö; UGOCSA (Ugocsa utca 10) f4. h6, 8, vas. n3,. f5, h7* 9; MUNKÁS {Kápolna MŰSOROK ! utca 3/b) 14. h6, 8; TÁNCSICS (Cse­pel) h4, h6, 8. - NYÁRI VAKÁCIÓ (magyarul beszélő színes, szovjet film): ZUGLÓI (Angol utca 26) 4, n7, f9; VÖRÖSMARTY (Cllői út 4) 14, h6 8. — TAVASZ (jugoszláv filmvíg- játék): KOSSUTH (Váci út T4) 3. hétre prol. 4. n7. f9; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) prol. csak délelőtt f 10. f 12, f2; FELSZABADULAS (Flórián tér 3) f4, h6. 8; ATTILA (Budafok) fG. h8. vas. n4. - ÉJSZAKA A MONT BLANCON (osztrák film. Kísérőmű­sor: Alextől a Jeges-tengerig): DUNA (Fürst Sándor utca 7) Í5, h7, 9, va­sárnap n3: URANIA (Rákóczi út 21) prol. f4, h6. 8; SZIKRA (Lenin körút 120) csak délelőtt f 10. f!2, h2;-FÉNY (Újpest) csak délelőtt h 10, hl2, h2. — RÓMAI LÁNYOK (magyarul beszélő olasz játékfilm): MÁJUS 1 (Mártírok útja 55) 4, n7, f9. vas. h2; VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 45) csak dél­előtt 10. 12. f3; BRIGÁD (Pestlőrinc) h6, 8. vas. Í4; ALKOTMÁNY (Újpest) f4. f6. h8. — A LÉHA ASSZONY (szí­nes szovjet film): TOLDI (Bajcsy­Zsüinszky út 36) prol. f4. h6, 8: BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3) 4, n7. f9, vas. 2; Textilesek Dallos Ida Kultúrotthona (Fehérvári út 47) 10 és 13- án n6. f8. vas. 3. - ZÖLD VÖLGY (szovjet ifjúsági film): SPORT (Thö­köly út 56) 4, n7, f9. IFJÚSÁGI FILMFESZTIVÁL műsora: Magyar híradó, Gyorsúszás, öttusa- bajnokaink prol. 10-én: Emlékezz if­júság, 11-én: Béke és barátság, 12-én: Angyalföldi fiatalok, 13-án: Kalandos vakáció. 14-én: Varsói VIT, 4. rész, 15-én: Varsói VIT, II. rész, 16-án: Varsói VIT. III. fesz: HÍRADÓ (Le­nin körút 13), reggel 9-től este 11-ig folytatólag. 10-én: Zoja. 11-én: Én és a nagy­apám (kísérőmüsor: Ami megérthe­tetlen): 12-én: Holnap mindenki táncra perdül, 13-án: Kronstadt! tengerészek, 14- én: Kis partizánok, 15-én: Egy igaz ember, 16-án: És felkel a nap: MATRA (Lenin kőrút 39) 10, 12, 2, 4. .6* 8. 11-én: Holnap mindenki táncra per­dül, 12-én: Kronstadt tengerészek, 13-án: Zoja: TÜNDÉR (Újpest) h6, 8, vas. f4. Különös ismertetőjét: BÁSTYA (Le­nin körút 8) hlO. 12, n3. f5. h7, 9; BEM (Mártírok útja 5/b) 10, 12, 2, 4, n7. f9; TANACS (Szent István körút 10) 10, 12. n3. f5, h7, 9; ÉLMUNKAS (Kispest) f6, h8, vas. n4; VILÁG (Rá­kosszentmihály) f6. h8. vas. n4; Mó­ricz Zsigmond Kultúrotthon (Jókai utca 2) 13-án n6. f8: Nyomdaipari Szakszervezet Kultúrotthon (Kölcsey utca 2) 6, n9, szó., vas. h4. 6, n9. — özönvíz előtt (16 éven felülieknek): ADY (Tanács körút 3) prol. f3, f6. f9; JÖZSEF ATTILA (Kálvária lér 7) 3, h6, f9; ÚJVILÁG (Rákoskeresztúr) h6, f9. vas. n4. — Reménység órái: CSO­KONAI (Népszínház utca 13) 4, 6. 8. — Gázolás: TINÓDI (Nagymező utca 8) f4, h6, 8; REGE (Rege utca 15) Í6, f8, szó., vas. f4, csütörtök szünnap; VILÁGOSSÁG (Pesterzsébet) hő. 8. vas. f4: BÉKE (Rákospalota) f6, h8. vas. n4. — Veszélyes ösvényen (kí­sérőműsor: Ilié is sportol): BÁNYÁSZ B-terem (József körút 63) f4, h6, 8; DIADAL (Krisztina körút 155) 4. n7, f9. — Békében élni: ELŐRE (Delej utca 41) Í6, h8, vas. n4: OTTHON (Beniczki utca 3—5) f4, h6, 8. — Ro­meo és Julia: HAZAM (Váci út !50) 4. n7, f9, vas. h2; BÉKE (Mautner Sándor utca 48) 4, 6. 8. — Párrnai kolostor. I. rész (kísérőműsor: Beá­ké): KULTUR (Kinizsi utca 28) f4. h6, 8: ÁRPÁD (Kerepesi út 146) n6, Í8. vas. n4, csütörtök szünnap. — Pármai kolostor, II. rész: MARX (Landler Jenő utca 39) h4, 6, n9. — Eladó kí­sértet (kísérőműsor: Szánkó): AKA­DÉMIA (Üllői út 101) flO, f 12, f2, f4, h6 8; CSOKONAI (Népszínház utca 13) csak délelőtt 10, 12, 2. — Hiro­sima gyermekei (16 éven felülieknek): TATRA (Üllői út 63) f4. h6. 8. — Ti­tokzatos Afrika (16 éven Felülieknek, kísérőműsor: Játsszunk együtt és Dámák): VERSENY (Pataki István tér 14) f6, h8, vas. n4; GORKIJ (Akácfa utca 4) f4, h6. — Gróf Monte Christo, II. rész: BÁNYÁSZ A-ferem (József körút 63) flO, 4. n7„ í3;»OBUDAKS€Ímoci^-M)3s4,^ndl9. KÉTESÉLYES MÉRKŐZÉSEK: 2. Bulgária—Csehszlovákia x 1 A csehszlovák csapat állandóan ja­vul, mégis több esélyt adunk az oda­haza az angol amatőr válogatóiét oly biztosan verő bolgár csapatnak. Vagy még inkább — döntetlen? 3. Kecskeméti Dózsa (5)— Vörös Meteor (2) 2 x A Dózsa már biztosította jövő évi helyét, a Meteor viszont elvesztette bajnoki esélyeit. Nyugodt mérkőzésen a jobb csapat győzelmét várjuk. 4. Miskolci Törekvés (10)— Szeged (1) x 2 A szegediek itt megszerezhetik a bajnokságukat bebiztosító egy pontju- ka t 5. Nyíregyháza (15)—Gödöllő (3) x 1 Gödöllő igyekezett megtisztítani csapatát. A fiatalok lelkesedésükkel ßokat pótolnak, mégis nehéz elhinni, hogy éppen a félelmetes nyíregyházi talajon ellent tudjanak állani. 8. Sopron (16)—Szpartakusz (2) x 2 A- súlyos helyzetbe jutott Sopron­nak győznie kellene, ha meg akar menekülni. De ami a csabaiak ellen nem sikerült nekik, az a kitűnő Szpartakusz ellen sikerülne? Alig hi­hető. 9. Dinamo O. Stalin— Haladás Bukarest 2 x Sokkal jobb a bukaresti csapat, de persze idegenben nehéz a helyzete. 11. Bologna—Intemazionale 1 x Bologna mellett szól javulása, ná­polyi döntetlené és az Inter vasár­napi váratlan hazai veresége. 13. Vác (10)-Tatabánya (I) x 2 Vác bebiztosíthatná helyét az NB II-ben, ha itt győzne. De a bajnokkal szemben még a döntetlennel is na­gyon elégedett lehet. Ez el vs kép­zelhető. — Hetvenkét beszámolót tartottak eddig az V. kerületi tanácstagok. A beszámolókon 3339 lakó jelent meg, 493 hoz­zászólás hangzott el. Közülük mintegy 150 közérdekű prob­léma volt. — Szőlészeti és borászati szakemberek érkeztek kéthe­tes tanulmányútra hazánkba a Német Demokratikus Köz­társaságból. — Cosma Viorel és Lakatos István román zenetudósok, a neves Bartók-kutatók a ma­gyar—román kulturális egyez­mény alapján, a Kultúrkap- csolatok Intézetének vendége­ként tanulmányútra érkeztek hazánkba. NÉPSZAVA a magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. Rákóczi út 54 Telefon: 224-815 224—819 Athenaewn Nyomda Fr„ ySopfooi iBéla örökre eltiltották a Gödöllői Dózsa öt játékosát a labdarúgástól Az OTSB elnöke felülvizs­gálta és enyhének találta a Társadalmi Labdarúgó Szövet­ségnek a Ceglédi Törekvés— Gödöllői Dózsa NB II. osztályú labdarúgó-mérkőzés vesztege­tési ügyében hozott határoza­tát. Az elkövetett szabálytalan­sághoz mérten súlyosbította a döntést: Polgár Jánost, Szatler Viktort, Egervári Lászlót, Mo- ravesik Sándort és Makrai Lászlót (a Gödöllői Dózsa játé­kosai) örökre eltiltotta a labda­rúgástól. Közülük Polgár Já­nos nem folytathat semmi­nemű sporttevékenységét és nem látogathatja a sportpá­lyákat sem. SAKK 40. Dr. M. Vidmar, 1912. Wolwerhampton Wanderers— Moszkvai Dinamó 2:1 (1:0) Szerdán Wolwenhamptonban 58 000 néző előtt került sorra a Moszkvai Dinamó—Wolwer­hampton Wanderers találkozó. A mérkőzés az angol csapat 2:1 (1:0) arányú győzelmével végződött. Góllövők: 15. perc Slater (1:0), 49. perc Mullen (2:0), 62. perc Iliin (2:1). Nappal enyhe idő Várható időjárás: változó felhő­zet. több helyen reggeli köd. Né­hány helyen, elsősorban a Dunán­túlon kisebb eső, vagy ködszitá- lás. Mérsékelt délkeleti, déli szél. Hajnalban keleten több helyen ta­lajmenti fagy. Nappal enyhe idő. Várható legmagasabb hőmérséklet csütörtökön 11—14 fok között. A Duna vízállása Budapestnél szerda reggel 210 centiméter. Világos: Kg3. Bb5. Fe3, gy : c6, f4, g4 Sötét: Ke6. Bbl, Fb4, gy : cő, Í6, g6 Világos nyer. MEGFEJTÉSI VERSENYÜNK mai feladata gyakorlati ízű probléma, mint ahogy szerzője, dr. Milan Vid­mar jugoszláv nagymester, a ljublja­nai egyetem professzora is főként a gyakorlati versenyzésben -önt ki és csak fiatalabb korában fabrikált né­hány feladványt. Bizonyára szerepe volt ebben Bláthy Ottó Titusznak, a híres feltalálónak és problémistának, aki mellett egy ideig Vidmar a buda­pesti Ganz-gyárban dolgozott. Vid­mar ez év júniusában múlt 70 eszten­dős; hasonnevű fia ugyancsak nem­zetközileg ismert sakkmester. A végjáték megoldásának beküldési határideje; november 22. MEGOLDÁSOK: 36. sz. (Steinitz: Ke7. Fh4, gy: g6, h6 — Kg8, Bhl — Világos nyer.) 1. h7T, Kg7 2. h8Vf!, Kh8: 3. KÍ71 (Fe­nyeget egyrészt g7—g8 vezérbevitel, másrészt Ff6 azonnali matt. Ez ki­kényszeríti a nyerő lebonyolítást.) 3. —. Bf 1T 4. Fl6t, Bf6:f 5. KJ6: Kg8 6. g7 — és nyer. 37. sz. (Lasker: Kc8, Bf8, gy : c7 — Ka6, Bc2, gy : f2 — Világos nyer.) 1. Kb8! (1. Bf6j? nem jó Ka7! miatt.) 1. —, Bb2| (A fenyegető g>alogátváltozást sötét — most is és a következőkben is — csak zavaró sakkokkal tudja hátráltatni.) 2. Ka8t Bc2 3. Bf6|!, Kaő (3. —. Kb5-re 4. Kb8 nyer. mert nincs több sakk.) 4. Kb7, Bb2t 5. Ka7!, Bc2 6, Bfőt (A visszaszorítás most már gépiesen megy, csak a célját kell látni!) 6. —, Ka4 7. Kb7, Bb2t 8. Ka6!, Bc2 9. Bf4t, Ka3 10. Kb6!. Bb2f (Különben Bf2:l könnyű nyeréssel.) 11. Ka5!, Bc2 12. Bf3f Ka2 13. Bf2:! — Ez volt a cél! A lekötött bástya most nem háríthatja el a vezérbevitelt. Világos nyer. A 36. és 37. számú feladatokra 119 helyes megoldás érkezett be. öröm­mel üdvözöljük versenyünk számos régebbi részvevőjét, akik hosszabb nyári szünet után ismét bekapcsolód­tak. Uj részvevők: Böltner Hugó Bpest., XIV. Czobor utca 42/b; Csillag Gyula Bpest.. V. Váci utca 78; Kende Sa­rolta Balassagyarmat. Széchenyi utca 7; Kelesy István dr. Bpest.. XIV. Ilka utca 3; Mányoki László Kispest, Malinovszki utca 9; Medgyes István Bpest., XXI. Völgy utca 12; Molnár Ferenc Bpest., VIII. Kerepesi út 3; Perián István Kaposvár, Bajcsy-Zsi- linszky utca 3; Radnai András Gyón- gyös, Vachott S. utca 12; Schäffer Béla Bpest., XIV. Telepes utca 8; Sz. Szabó Benjámin Várpalota, Ernőbá- r.ya: Sziráki Géza dr. Bpest.. XIV, Miskolci utca 72; Szőke Lajos dr. - Bpest., VIII. Üllői út 26; Tóth Lajos Bpest., VIII. Kerepesi út 19; Vándor Ottó Pécs. Vorosilov utca 3: Züaliy Adám Visegrád. Török utca 3; Zsup- pán Lajos Bpest., XIII. Üteg utca 23. A heti jutalomkönyveket a »nagy­mesterek végjátékai« című sorozat első négy feladatára együttesen sor­soljuk ki. A magyar—jugoszláv férfi asztali­tenisz-válogatott mérkőzésről ma. csütörtökön 21.30 órakor helyszíni közvetítést ad a Kossuth-rádió. Be­szél: Molnár Károly. ROMAN FILMHÉT 1955. november 17—23 BEMUTATÁSRA KERÜL unokája Magyarul beszélő román játékfilm Pírkadás Magyarul beszélő román játékfilm a második világháború napjaiból Pacsirta Pergő ritmusok, káprázatos táncok színes román filmen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék