Népszava, 1955. december (83. évfolyam, 282-308. sz.)

1955-12-18 / 297. szám

V S ^ P A- O R --t* T « A magyar labdarúgó-bajnokság egy esztendejének tanulságai írta: Bozsik József, a Magyar Népköztársaság kiváló sportolója A bajnokság egyik legizgalmasabb találkozóján a Vasas 2:l-re győzött a második félidőben állandóan rohamozó Bp. Kinizsi ellen. Képünkön Kontha, Vilezsál élői szögletre ment Megtisztelő megbízatást kap­tam a Népszava szerkesztősé­gétől: foglaljam össze a most befejezett labdarúgó-bajnoki év tapasztalatait. Miért nyert a Honvéd ? . ■ ■ Mert a mai mezőnynél — ezt merem állítani — jobb. Leg­alábbis^ ha formáját kijátsz- sza, le kéül győznie valameny- nyi bajnOiki ellenfelét. Ma is, é& még jó ideig, korátlagunk nemcsak megfelelő, hanem olyáh: hogy akár még négy-ót even át is nagyobb változtatá­sok nélkül együtt maradhat a jelenlegi együttes. Szinte min­dén játékosunk, de még tar­talékaink is kitűnő techniká­val rendelkeznek. Nagysze­rűen megértjük egymást, szin­te kitaláljuk egymás gondola­tát. A játékosok gyors felfo­gását gyors cselekvés követi. A játék minden csínját-bínját ismerik, nagyon jó taktikusok, ötletesen és szellemesen, szem­re is tetszetősen futballoznak. A váratlanul adódó helyzetek­ben is mindig megtalálják a legjobb megoldást. A csapat gyors, lendületes, a szelleme pedig — különösen újabban — nagyszerű. Persze hibánk is bőven van. Legtöbb játékosunk túl érzé­keny, nem szeret testtel ját­szani, visszahúzódik, nem küzd, nem »-hajt« eléggé. Egy kicsit fáradékony. Túlságosan a támadásra állítjuk be ma­gunkat, ami nem volna baj, ha az esetleges szorult helyzetben kellő gyorsasággal és (Télivel át tudnánk kapcsolná védeke­zésbe, a védelem megszervezé­sébe. Nem mindig jó az erőn­létünk sem, aminek néhány Váratlan, meglepő összeroppa­nás, vagy legalábbis megzava­rodás volt a következménye. Edzéseinkben nem egyszer és nem is egy játékosunk hanyag volt. Nem menti ezt az a tény, hogy kiváló gyakorlati edzőnk engedékeny, olykor határozat­lan volt. Magam is nem egy­szer késtem és bizony az ed­zések. nem elég kemény kezű vezetésének káros hatása nem egy hazai és még több külföldi mérkőzésünkön volt érezhető. Az is hiba, hogy tehetséges védő játékosainkat (Solti, Tö- rőcsik) nagyon ritkán juttattuk szóhoz. Mégis, mivel a legtöbb szempontból felülmúltuk és fe­lülmúljuk az egyébként nagy­szerű erőkből álló bajnoki me­zőnyt, elsőségünket megérde­meltnek tartom. Legerősebb ellenfeleink Legerősebb ellenfelünk, a Bp. Vörös Lobogó, sokáig ve­zetett. Nagyszerűen kezdte az idényt. Talán azért, mert a Bukovi mester távozása foly­tán majdnem egészen magára utalt csapat az addigi segéd­edző, Kemény Tibor helyes irányításával alaposan össze­szedte magát. A kitűnő Hideg­kúti Nándorral az élén meg akarták mutatni, hogy még egyikük sem öregedett ki a já­tékból. A csapat küzdőképes­sége, becsületes és lelkes harc­modora sem kopott meg. Nagy­szerű technikája, okos játék­vezetése sem a múlté még. Már fiataljai is vannak és jól mutatkoznak. Az utánpótlás megedzósére feltétlenül szük­NÉPSZAVA a magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség éa kiadóhivatal: Budapest. VII. Rákóczi út 54 Telefon: 224—815 224-81? .Vthenaeum Nyomda fV^SeproBLBéla ség is van, nehogy egy várat­lan kiesés teljesen felborítsa kialakult egységüket, egyéb­ként legfőbb erősségüket. A Kinizsiben látom én a leg­több »fantáziát«. Talán öt já­tékosát is meg tudnám nevez­ni, akit már ma is válogatott klasszisnak tartok és bizonyá­ra fokozottan azzá válik majd 1956-ban. lévén valamennyi szinte még gyerek. .Csak a nagy' ügyeskedés, a nagy len­dület, lelkesedés és szorgalom mellett — anélkül, hogy le­lassítanák játékukat — egy kicsit még több ésszerűséget kellene belevinniök elgondolá­saikba. A Bp. Vasas rapszodikus Csapat. Nagy képesség van benne. Olykor egészen magas színvonalú t.eljesítményeikre is képes. Ha viszont megzavaro­dik, hamar., felborul az egyet­értésük és még bennünket is felülmúló összeroppanások kö- vetiteznek be játékában. A Dózsa és a Ggöri \dsas problémái A többi csapat is megüti bármely ország bajnoki me­zőnye átlagos játékerejét. Kö­zülük némelyekről külön is szeretnék szólni. A Bp. Dózsa szerintem sok­kal többet tud, mint amit eb­ben a nehéz bajnoki évbén megmutatott. Talán az edző­csere okozta, hogy nehezen ka­pott lábra. Az új elveket, az új tanításokat meg kell emész­teni, s ez még hiányzik. A ké­nyelmes, sablonos megoldások keresése, ami a múltban jelle­mezte, még mindig kísért. Per­sze, régen elég volt ez a já­tékmodor, mert az akkor fény­formájában levő játékosai, Egresi, Szusza, Nagymaro­si, Balogh 11. tudása fel kellett hogy őrölje az ellenfeleket: Ma ezek tudása — Szuszát kivéve — már a múlté. Nem vitás, hogyha Bukovi tanításait ma­gukévá teszik, hamarosan már más, 'íj Dózsát ismerünk majd meg. Az NB I. nagy veszteségé­nek tartom a Győri Vasas ki­esését. Éveken át a vidék leg­jobb csapata volt. Azzal a já­tékkal, amellyel az őszi mér­kőzésünk egyes részeiben meg­lepett bennünket, nemcsak újra kiérdemelte ezt a kitün­tető címet, hanem szinte az egész mezőny fölé nőve, leg­méltóbb ellenfeleink közé emelkedett. De ha mi a ma­gunk »viUámfutballját« — mint mondják — csak kétszer 15—20 percen át tudjuk ját­szani, a győriek a maguk tűzi­játékára egyelőre legfeljebb 5—5 percen át képesek. Sportszerű, kemény edzéssel ez a csapat, amelyben olyan tudású játékosok vannak, mint a két Kalmár, Kárpáti', Pálfi, Dombos, Fehérvári és a nagy jövőjű Tamás, Koós és a többi — nemcsak vissza kell hogy jusson az NB I-be, hanem ott igen előkelő szerepet js kell játszania. Nem hallgatha­tom el, mennyire meglepett, hogy »»sztárok« nélkül milyen jó csapatot alakított ki Pécsett Orczifalvi és meglepetés Szom­bathely pompás finise is. A pesti »okosok« már kiesésre ítélték az Sz. Törekvést. Azt mondták, Volentik Béla edző mái* csak »temetni- megy le, és íme: a nehéz helyzetben, sérülésektől, betegségektől is gátolva, megmentette csapa­tát. Az idei elsőség kérdése so­káig nyílt volt, de csak a Hon­véd és a Vörös Logobó között. A Vörös Lobogó győri vere- sége után- csapatunk már szin­te golyóscsapágyakon gördült a bajnokság felé. I Miért volt szükség a 12-es mezőnyre Annál »rázósabb« volt a ki­esés elkerüléséért folyó harc. Szinte mind a négy kiesőben nagy ^kvalitásokat is Iáitok, mind á négyet végtelenül saj­nálom, mert nemcsak nagy­szerű együttesek, de tagjai igazi sportemberek, is. Persze nagy nyereség, hogy Szeged­nek, az ország egyik . legna­gyobb városának és Tatabá­nyának, legnagyobb szénme­dencénk képviselőjének ki­tűnő csapatai is bejutnak az NB I-be. Sokan felvetették a kérdést, helyes volt-e a me­zőny újabb csökkentése, s az átállás a 12-es létszámra. Bár­mennyire sajnálom is a ki­esőket, azt kell mondanom: a magyar labdarúgásnak olyan nagy és sők nemzetközi fel­adata van, hogy ezek megfe­lelő erőben való lebonyolítása és a torlódás nélküli évad biz­tosítása érdekében — külö­nösen az olimpia esztendejé­ben — elkerülhetetlen volt a legalább (!) 12 csapatra való csökkentés. A párthatározat utat mutatott Ha most azt nézzük, milyen hasznos tanulságokat hozott az év, a ; következőket állapít­hatom meg: Döntő jelentőségű volt pár­tunk sportvonatkozású határo­zata. Élesen megmutatkozott, hogy a párt irányítása, útmu­tatása, kritikája milyen hatal­mas mértékben lendíti előre sportunkat, gyorsan és határo­zottan a helyes útra. Ami az NB I. mezőnyének technikáját illeti, arról ez a véleményem: nagyjából meg­felelő, korszerű, sőt akadnak sorainkban egészen kiváló já­tékosok is (s itt nemcsak Pus­kás barátomra gondolok). Az ifjúság, az utánpótlás azonban nem jelenik meg olyan tech­nikai fegyverzetben, mint kel­lene, s mint ahogyan mi 14— 15 éves korunkban már jelent­keztünk. A taktika sikere szorosan összefügg az egymás megérté­sével, a jó szellemmel. Mint­hogy pedig legjobbjaink 5—6. sőt 10 esztendő óta a lehető legjobban ismerik, sőt kiisme­rik egymást, s ehhez mérten forr össze a játékuk, takti­kánknak, amely korszerű és sokrétű, sikere biztosítva van. WM-formáció és „lándzsa-rendszer“ Rendszerünk, amelyet Sebes Gusztáv elvtárs eredetileg csak a válogatott csapatra alakított ki, nagyjából kezd az egész magyar labdarúgás, valamény- nyi csapatunk jellegzetességé­vé válni. És ez az év egyik leg- örvendetesebb jelensége. A WM-formációt többé-kevésbé szigorúan betartjuk a véde­lemben, a támadásokat már a védők igyekeznek elindítani és ez alapozza meg a változatos, halycserés. rugalmas csatár­játékunkat. Ebben olykor az eredeti WlVl-formáció hármas előretolt játékosa felfedezhető, ám máskor a »lándzsa«*rend-i szer (két előretolt góllövő csa­tár), olykor négycsatáros, a támadórendszerünk egy hát­ra húzott belső csatárral, vagy pedig egy hátra húzott szélső­vel. Olykor viszont a gyors helycserék szánté — rendszer­telenné teszik rendszerünket. Ehhez mérten alakul a fede­zetpár munkája is hol párhu­zamossá, hol vertikálissá. Ilyenkor az egyik fedezet tá­madó, a másik inkább védő feladatokat tölt be. Ez ma már majdnem minden NB I-es csa­pat helyezkedésében felfedez­hető. Ezen változtatni valót nem látok, hanem csak csiszolni- valót. Az összjátékot fokozni kell, a különböző támadási formák­ra való átállásiban rugalma­sabbnak és gyorsabbnak, amel­lett változatosabbnak is kell lennünk. Még a legfantaszti­kusabb helycserés támadások­ban is — határozott elképze­lés, rendszer és ésszerűség kell hogy legyen. Az erőnlét kérdése Végül itt az erőnlét kérdése. Azt szoktam mondani, hogy a magyar futballt akkor fogják és azok fogják majd lepipálni, akik a mi technikánkat meg­tanulják, taktikai megoldá­sainkat kiismerik, szellemes támadásivezetésünket leutánoz­zák és mindezt — sokkal na­gyobb erőbedobással, jobb erőnléttel, fáradhatatlan küz­dőmodorral párosítják. Elhhez pedig az kell — s ez nem is elképzelhetetlen —, hogy egy nagy tudású csapat olyan ed- zésrendszart alkalmazzon, mint aminőt a mi úszóvilágunkban Gyenge Vali és társnői, vagy középtáv-futóink, Iharos, Tá­bori, Rózsavölgyi. Mert bizony a külföldön nem alszanak. Nagy léptekké! javul a leg­több ország futballja. Átveszik a Szovjetunió elvei alapján meghonosodott tudományos és orvosilag ellenőrzött edzés­rendszert, amit lehet, eltanul­nak és tökéletesíteni igyekez­nek. Mi tehát a nagy tanulság? Mindent, amit tudunk, meg kell tartanunk és fokoznunk kell. Állandóan keresni kell a fejlődés új lehetőségeit, min­den tekintetben. És olyan ed­zésrendszerre kell áttérnünk, amilyent eddig csak atlétáink­tól és úszóinktól Láthattunk. Ha ezt a magyar labdarúgók meg tudják tenni, előkelő he­lyezésünket még nagyon so­káig meg tudjuk őrizni, bár­mily nagy is a nemzetközi ve­télkedés! Vasárnap 10—18 óráig nyitva! Karácsonyi bútorvásár a Bútorértékesítő Vállalat boltjaiban 5TI. Bartók Béla út II—13. IX. Üllői út 30. lUlttiitflIlllllltlüHIIllilllttttUltújgtWtlUlttflttöBigHIHHfr Az évad legszebb mérkőzésén a dün tétlenül végződött Bp. Vörös Lo­bogó—Bp. Honvéd találkozón Molnár a Vörös Lobogó első gólját lövi Faragó hálójába Rózsavölgyi győzött, Iharos és Tábori vereséget szenvedett Melbennie-bM Az Ausztráliában vendégsze­replő magyar középtávúitok: Iharos, Tábori és Rózsavölgyi szombaton újból Melboume- ben állták rajthoz. Rózsavöl­gyi 1500 m-en, Iharos és Tá­bori 5000 m-en indult. Az 1500 m-es viadal nem hozott érdekes küzdelmet. Ró­zsavölgyi könnyedén otthagyta ellenfeleit és 3:54 perces idő« vei szakította át a célszalagot. Az 5000 m-es versenyt nagy meglepetésre Stephens 14:07,2 perces kitűnő új ausztrál re­korddal nyerte. 2. Tábori, 3: Iharos. Iharos Sándor a világ idei legjobb sportolója. Az United Press ameri­kai hírügynökség kérdést intézett a világ legismertebb sportújságíróihoz, hogy .1955-ben ki volt a világ leg­jobb sportolója. A megkérdezett 35 újságíró közül 21-en Iharos Sán­dorra szavaztak. Uj világcsúcsot úszott H. Fritsche a 100 yardos férfi mellúszásban. Ideje 1:02.5 perc. (Régi: Brock 1:04.3 perc.) Csehszlovákiába utazott a Cs. Va­sas labdarúgó-csapata. Az első mér­kőzésére vasárnap Trnavában kerül sor. l!lllllllll!lllilftililirililil!li!if!ll!lfllil!lílif:MII!M MŰSOROK SZÍNHAZAK szó., vas. n4. - ELTŰNT KAPI­Operaház: Falstaff (R-bérlet, 4. *#TANY (színes szovjet film, kísérő­előadás; 7); A diótörő (délelőtt II). műsor: Békahercegnő): ATTILA Operaház Erkel Színháza: Romeo és (Budafok) n6, f8, vas. 3; FÉNY Julia, Furfangos diákok, Térzene (7); (Újpest) hlO, hl2, h2. h4. 6. n9. — Figaro házassága (délelőtt 11). Nem- EGY NAP A PARKBAN (olasz— zeti Színház: A Nosztv fiú esete francia játékfilm. 16 éven felüliek ­Tóth Marival (7); a Nők iskolája (délelőtt fél 1!). Katona József Szín. ház; A képzelt beteg (7); Volpone (délelőtt ^ fél 11). Madách Színház: Caesar és Cleopatra (7); Dulszka asszony erkölcse (fél 3). Madách Kamara Színház: Egy pohár víz (fél 3); Misanthrope, Vagy ki vagy be (7). Magyar Néphadsereg Színháza: Néma levente (fél 3); Topaze (7). József Attila Színház (Fővárosi Ope- retlszínházban): Vidám álom (fél 11); Váci út 63—67. szám alatt: Kénytelen házasság; a Férjek isko­lája (3). Blaha Lujza Színház: Pári­zsi vendég (7). Jókai Színház: Az igazgató úr nevenapja (3, 7). Pe­tőfi Színház: Csilicsala csodái (dél­előtt fél 1!);. Kard és kocka (3, 7). Déryné Színház: A lámpás (7). Egressy Gábor Színpad: Személyi ügy (7). Vidám Színpad; Csak egv evőkanállal (3, 7). Kis Színpad: Bukfenc (fél 4, fél 8). Kamara Va­rieté: Ozönvicc előtt (fél 4, 6. fél 9). Budapest Varieté: Fele is tréfa (fél 3. fél 6, fél 9). Állami Bábszínház: Hófehérke (délelőtt 11); Andersen: Babvirág. A bűvös tűzszerszám (3, 5); Szerelmes istenek (fél 8). Zene- akadémia:^ Kodály kórus-est (4). Építők Rózsa Ferenc Kultúrotthon a: Beethoven-hancrverseny és operarész­letek (7). Fővárosi Nagycirkusz: Busch Cirkusz vendégjátéka (3, 7). A Déryné Színház (Állami Falu­színház) december 18 és 24-e között a következő darabokat játssza vidé­ken: Dandin György: Komárom és Pest megye. Két szerelem: Nógrád, Lakásszentelő: Zall. A szív nem fe­lejt: Tolna megye. MOZIK GYÖTRELMES ÉJSZAKA (magya­rul beszélő jugoszláv filmdráma, kísérőműsor: Halló-halló): PUSKIN (Kossuth Lajos utca 18) f4, h6. 8; SZABADSÁG (Bartók Béla út 64) 4, n7. f9; VÖRÖS CSILLAG (Lenin körút 45) f5, h7. 9; SZIKRA (Lenin kőrút 120) csak délelőtt f 10. f 12. h2; ALKOTMÁNY (Újpest) f4, h6, 8; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) csak délelőtt flO, f 12, f2; JÓZSEF ATTILA (Rákospalota) n5. f8 vas. 3; ÉPÍ­TŐK RÓZSA FERENC KULTURHAZ (Gorkij fasor 50) 18-án 7 óra. — VOLT EGYSZER EGY KIRÁLY (színes csehszlovák film): MŰVÉSZ (Lenin körút 88) 9, 11, n2, f4. h6, 8.- TILTOTT SZERELEM (francia film, 16 éven felülieknek, kísérőmű­sor: A mi városunk): CORVIN (Kis­faludy köz) h4, 6. f9; MUNKÁS (Ká­polna utca 3/b) fi. h6. 8; PUSKIN Kossuth Lajos utca 18) csak dél­előtt 9. 11, n2; SZABADSÁG (Bar­tók Béla út 64) csak délelőtt flO, f 12, h2; HUNYADI (Kispest) 4, n7. f9; TATRA (Pesterzsébet) f4, h6, 8. — DANDIN GYÖRGY vagy A MEG- CSUFOLT FÉRJ (új színes magyar film, kísérőműsor: Sopron): DUNA (Fürst Sándor utca 7) 3. hétre prol. f5 h7, 9, vas. n3: MÁJUS 1 (Mártí­rok útja 55) 3. hétre prol. 4. n7. f9, vas. h2; URANIA (Rákóczi út 21) 3. hétre prol. 4. n7. f9; FELSZABADU­LÁS (Flórián tér 3) prol. f4. h6, 8; RÁKOSI MÁTYÁS KULTURHAZ (József Attila tér 4) n6, f8, vas. 3, szerda szünnap. — UJ PARTOK FE­LÉ (színes szovjet film): KOSSUTH (Váci út 14) prol. f5. h7, 9, vas. n3; VÖRÖSMARTY (Üllői út 4) prol. f4. h6 8; BRIGÁD (Pestlőrinc) f6. h8. nek): SZIKRA (Lenin körút 120) 5. hétre prol. 4, n7, Í9; UGOCSA (Ugo- csa utca 10) Í3, fő, h7, 9; TÁNCSICS (Csepel) h4, h6. 8. - ATLANTI TÖRTÉNET (magyarul beszélő len­gyel film): ZUGLÓI (Angol utca 26; Í4. h6, 8; DÓZSA (Róbert Károly körút 59) 4, n7, f9, vas. 2. — A 9-ES KÓRTEREM: TOLDI (Bajcsy-Zsi­linszky út 36) f4, h6. 8; SPORT (Thököly út 56) 4. n7, f9; GORKIJ (Akácfa utca 4) f4. h6; CSILLAG (Csillaghegy) h6, 8. vas. f4; Nyom­daipari Szakszervezet Knltúrotthona (Kölcsey utca 2) 6, n9. szó., vas. h.4. — Magyar híradó, Erős emberek, Mesél az erdő. Világhíradó: HÍR­ADÓ (Lenin körút 13), reggel 9-tőI este 11-ig folytatólag. Rákóczi-induló: Játsszák: BEM, GORKIJ. — Harmadik csapás: ADY (Tanács körút 3) f4, h6, 8. — Lég­ből kapott zenekar: TANÁCS (Szent István körút 10) 10, 12. n3, f5, h7, 9. — Éjszaka a Mont Blancon (kísé­rőműsor: Alextől a Jeges-tengerig): BETHLEN (Bethlen Gábor tér 3) 4, n7, f9, vas. 2; CSOKONAI (Nép­színház utca 13) prol. csak délelőtt flO, f 12, h2; ÉLMUNKÁS (Kispest) f6. h8, vas. n4. — Római lányok: JÓZSEF ATTILA (Kálvária tér 7) f4, h6, 8; ÓBUDA (Selmeci utca 14) 4. n7, f9; ALKOTÁS (Alkotás utca 11) f4. h6, 8; DALLOS IDA KULTURHAZ (Fehérvári út 47) I8-án n6, f8, vas. 3; BÁSTYA (Lenin körút 8) prol. csak délelőtt hlO, 12. n3. - Zöld völgy: CSOKO­NAI (Népszínház utca 13) 4, 6, 8. — Kalózok kincse (kísérőmüsor; Kép­zelt beteg): BÁSTYA (Lenin körút 8) prol. Í5, h7, 9. — Gázolás: BÁ­NYÁSZ (József körút 63) A-tercm 4, n7, f9; ÁRPÁD (Kerepesi út 146) n6, f8, vas. n4, csütörtök szünnap. — A mi nemzedékünk: ELŐRE (De­lej utca 41) f6, h8, vas. n4. — Jó reggelt: BÁNYÁSZ (József körút 63) B-terem f4, h6, 8. — Rágalom füzé­ben: BÁNYÁSZ (József körút 63) A- terem csak délelőtt flO. f 12. h2. — Különös ismertetője!: AKÁpÉMIA (Üllői út 101) f4. h6. 8; HONVÉD (Rákóczi út 82) prol. fii, fi. f3, f5, f7 f9; IPOLY (Hegedűs Gyula utca 65) 4, n7. f9. — Tavasz: AKADÉ­MIA (Üllői út 101) csak délelőtt fiO, f 12, f2. —• Riadó a cirkuszban: MATRÁ (Lenin körút 39) 10, 12. 2, 4. 6. 8. — Titokzatos Afrika (16 éven felülieknek, kísérőműsor: Játsszunk együtt és Dámák): HAZAM (Váci út 150) 4, negyed 7, fél 9, vasárnap h2. — Bécsi komédiások: MARX (Landler Jenő utca 39) h4. 6, n9. — Gróf Monte Christo, I. rész: REGE (Rege utca 15) f6. f8, szó., vas. f4, csütörtök szünnap. — Gróf Monte Christo II. rész: ÉVA (Er­zsébet királyné útja 36/b) f4, h6, 8. — Liliomfi: ZRÍNYI (Lenin körút 26) fii, fi. f3, Í5. f7. f9. — Hűtlen asszonyok: TÁTRA (üllői út 63) f4, h6. 8. — A léha asszony: VERSENY (Pataki István tér 14) f6. h8, vas. n4. — özönvíz előtt (16 éven felü­lieknek): BÉKE (Mautner Sándor utca 48) n6, 8 vas. f3; TINÓDI (Nagymező utca 8) 3, h6. f9. — Va­lahol már találkoztunk (kísérőmű­sor: Több fényt): DIADAL (Krisz­tina körút 155) 4. n7. f9. — Nyári vakáció: KULTUR (Kinizsi utca 28) f4. h6, 8. — Telepesek: OTTHON (Beniczky utca 3—5) f4, h6, 8. Megkezdődött az ALBCÄLMB ÁRU BC ÁEIU$BTÁ§4 KŐBÁNYÁN A KÖRÖSI CSOMA ÚT 2. SZ. ALATTI SZIVÁRVÁNY ARUHÁZ FIÓKJÁBAN — o — / NYITVA: 10-18 ÓRÁIG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék