Népszava, 1956. október (84. évfolyam, 232-257. sz.)

1956-10-30 / 256. szám

0 __ * __0 0 mm 0 m 0 m 0 _ tg 0 * g-,, M. Iga zsághoz hu tájékoz« atas« a magyar rádióban A Magyar Rádió dolgozói­nak túlnyomó többsége nem értett egyet és élesen elítélte azt a magatartást, amelyet a Magyar Rádió október 23-i tüntetés és az azt követő fegy­veres felkelés idején tanúsí­tott. A magyar nemzet közvéle­ménye joggal tartja felelős­nek a Magyar Rádió magatar­tását a tragikus események bekövetkezésében is, éppen ezért ma sem ismeri el a Rá­diót a magyar nemzet igazi hangjának. így mi, tehát mind­azok a rádiós dolgozók, akik csakis becsületes, őszinte rá­dióműsort hajlandók sugároz ni. a következőket terjesztik elő: 1. Október 24-én és 25-én a Rádió a nemzet elemi érde­keivel, az ország becsületével ellentétes, a súlyos véráldoza­tokhoz méltatlan hangot hasz­nált. Szította az elkeseredést, minden szavával olajat öntött a tűzre. Ennek következtében sem az ország, sem a mi egyé­ni becsületünk nem tűri el hogy személy szerint ugyan­azok szólhassanak továbbra is az ország népéhez. A Magyar Rádió eljátszott becsületé­nek visszaszerzéséről van szó. Ezért lehetetlennek tartjuk, hogy azokkal, akik ezen adá­soknak értelmi szerzői, szer­vezői, sugalmazó! és kivitele­zői voltak, egyetlen becsületes szerkesztő, újságíró vagy 3 Rádió bármely dolgozója együtt dolgozzék. Egyben meg­állapítjuk a Rádió vezetőinek rendkívül súlyos felelősségét. Véleményünk szerint súlyos hibát követtek el azok a munkatársaink is, akik az alárendeltség hamis értelmezé­se folytán szerepet vállaltak ezekben a napokban. 2. A Rádió becsületes dol­gozói az új Magyar Rádiót az igazság hangján kívánják meg­szólaltatni. A kendőzetlen való­ságot kell mondania az elmúlt eseményekről, azokat kell nemzetellenesnek bélyegezni, akik az ország létére törtek, azokat kell orvlövészeknek ne­vezni, akik a Parlament előtt a demokráciáért békésen tün­tető tömegre sortüzet zúdítot­tak. Ugyanilyen őszintén kell beszélni a nemzetközi fejlemé­nyekről, beleértve a most fo­lyó, Magyarországot érintő ENSZ-tárgyalásokat is. 3. Az új Rádió megszerve­zéséhez azonnal át kell törni azon a hatalmaskodáson, amely az egészséges hangot önkénnyel zárja ki — ezekben az órákban is — a Bródi Sán-; dor utcai épületből, és másutt,; elbújva készíti adásait. Köve-; teljük, hogy a Magyar Rádió; térjen vissza a Bródi Sándor; utcai stúdióba. Követeléseink haladéktalan ; teljesítése szükséges ahhoz,; hogy a Magyar Rádió az egész; nemzet előtt végre a magyar; nép rádiója lehessen. Budapest, 1956. október 29.; A Magyar Rádió szer-« kesztői, rovatvezetői, < riporterei, technikusai,; és más munkatársai.; Emberfeletti hősies küzdelem Budapest ellátásáért Lázas munka folyik az Er­zsébetvárosi Tejipari Vállalat­nál. Az üzem csupán egy na­pig szünetelt. Azóta szakadat­lanul dolgoznak. Ma már csaknem annyi tejet vittek ki. mint normális időben, vajból pedig jóval többet. Az üzem­ben megalakult a 11 tagú ideiglenes munkástanács, amely irányítja a munkát ad­dig is, amíg a dolgozók tit­kos szavazással megválaszt­ják a 43 tagú állandó mun­kástanácsot. Deák Antal fő­mérnök nagy elismeréssel szól azokról a fiatalokról, akik né­hány napja még fegyverrel harcoltak, majd szombaton önkéntes munkára jelentkez­tek és fáradhatatlanul dol­goznak. Már az első napon rendet csináltak az üzemben és azóta is mindenütt ott van­nak, ahol szükség van rájuk: önkéntes árusítók is jelent­•- keztek, akik a környékbeli- lakosságnak mérik a tejet. A szállítási dolgozókat Ju­- hász Ferenc irányítja. Sokan r közülük a környékből, Rákos- i, Csabáról és máshonnan jön- il nek be naponta. Vasárnap,- amikor tudomásukra jutott, i hogy az István-kórház bete- ;, gei nem kapnak tejet, útnak- indultak és nehéz körülmé­- nyék között, testi épségük,- életük kockáztatásával jutat­- tak tejet a kórháznak.- Megmozdult a vidék iS; 1 Alattyánból a forradalmi ta­- nács elnöksége közölte, hogy 1 Fejes Istvánnó hatholdas gaz- i da javaslatára a budapesti- dolgozók részére egynapos tej­- begyűjtési akciót indítottak, í amelynek eredményeképpen í külön 650 liter tejet juttattak- Budapestre. Hasonló segítési : tevékenységre hívják fel a • többi község parasztságát Az élelmezési dolgozók az élen Az Élelmezési Dolgozok Szakszervezetében élénk tevé­kenység folyik. A szakszerve­zet legfőbb feladatának tekin­ti most, hogy segítse Budapest élelmiszerellátását. A hétfőn tartott elnökségi ülés köszöne­tét és mély együttérzését fe­jezi ki a sütő-, hús-, tejipar és a szállítás munkásainak és ve­zetőinek, akik a legnehezebb napokban hősiesen helytálltak azért, hogy élelemmel lássák el a főváros lakosságát. Az el­nökség felihívja az ipar minden dolgozóját, hogy kövessék a legjobbak példáját és haladék­talanul kezdjék meg a termelő munkát. Az elnökség megfogalmazta a legsürgősebb kovetelesesKet. Ezek: megszüntetni a leala­csonyító megkülönböztetést, amely az élelmezési dolgozókat sújtotta a bérezés és a szo­ciális juttatások terén. Síkra- száll a természetbeni juttatá­sok visszaállításáért, a mun­kások egészségére és a terme­lésre káros normák eltörlé­séért. Követeli a szakszervezet, hogy a rend helyreállítása után a sütőiparban azonnal szüntessék meg az éjszakai munkát. Végül felhívja az üzemi bizottságokat: azonnal állítsák össze a kárvallottak névsorát, hogy gyorssegélyt fo­lyósíthassanak számukra: Megindult a normális élelmiszerellátás A najnán sóuiauicujvh szú kocsisorok igyekeznek Bu­dapest belterülete felé. Élel­miszerrel megrakottak. Immár egy hete dúlnak a harcok, de § főváros lakossága semmiben sem szenved hiányt. Az élel­miszeripari dolgozók a közle­kedésiekkel karöltve, éjt nap­pallá téve dolgoznak: A Petőfi Sáiidor utcában a Főposta előtt ponyvával leta­kart gépkocsi fékez; Burgo­nyát, lisztet hozott,. méghozzá ingyen. A falu küldi a hős vá­rosnak. Az utca félig lei- halt. A fék csikorgására azonban fejek jelennek meg az ablakokban. S néhány pere sem telik el, az utca megele­venedik. Félig öltözött emberek hosszú sora áll már az autó körül. Ki vödröt, ki lábost, ki lavórt kapott fel siettében, s aki osztja, jobb híján sörös- kancsóval méri bele a lisztet: A burgonyát zacskó hiányában kalapban, zsebben viszik. Las­san ürül a kocsi, de a tömeg fegyelmezett. Pesti emberektől szokatlan^ A Lehel tért piac rozoga do- ; déi között Is hatalmas a for-; galom. Egy-egy helyen vége-; láthatatlan sor áll. Vidéki ős-3 termelők hízott kacsát és libát! osztanak ingyen a lakosság-! nak. Hosszú a sor, nem jut! mindenkinek. Akik hús nél-! kül maradtak, mégsem jártak! pórul: A hús-Közértek pultjai« roskadoznak a friss hús alatt.; Itt aztán mindenkinek jut; már. ; Van bőven zöldség, gyu-: mölcs, liszt, zsír, kenyér, búr-: gánya. A tejtermékekkel is jól el vannak látva, A közeli há­zak lakóbizottságai a tejellá-! tást jól szervezték meg. Min­den ház egy kannával kap, amelyet az önkéntes szállítók fuvaroznak haza, s a kapuk; alatt mérik a friss tejet. A Hunyadi téri csarnokban is mozgalmas az élet. — Nagyobb a felhozatal, mint békés időben — mondja boldogan a telepvezető. — Ma például 96 darab félsertést, marhahúst és tizenöt mázsa felvágottat kaptunk, Ezenkí­vül bőven érkezett káposzta zöldség, karfiol és burgonya Sőt, egy kocsi parajt is kap­tunk. Kenyérben sincs hiány A ceglédiek tizenöt mázsa ke­nyérrel akartak segíteni raj­tunk, de nekünk is bőviber volt, így hát egy közeli üzem­nek adtuk át a ceglédiek aján­dékát. A piac fedett csamokábar már ritka jelenség a sorba­állás. A bőséges választék éí a kielégítő mennyiség jó ér­zéssel tölt el. Mindenhonnar elégedett hangok hallhatók. A körúton pereces bácsivá' találkozunk. Éppen két tani között viszi óvatosan a pere- cekkel telt tálcát. Mindenki csodálja. A Klauzál téri csamol bejáratánál megnyugtatóéi hat a két rövidáru kiskeres­kedő asztalra helyezett »ki­rakata«. Kissé beljebb most raknak le egy kocsi élőhalat Odább zöldárut pakolnak. Mindkettő friss. Sem a keres­lettel, sem a kínálattal nincs hiba. — Volna burgonyánk is — mondja a minket kísérő telep­vezető —, csak éppen kocsink nincs. Ebben kellene segítség. Mindennel mással el vagyunk látva. Ma hajnal óta tizenkét mázsa sertéshús, 8 mázsa felvágott, 20 mázsa szőlő, 50 mázsa zöldáru, 16 mázsa gyü­mölcs, 5 mázsa káposzta érke­zett. Zsírunk, tejünk, vajunk, lisztünk is van. Köszönet nektek, Idle a min­dennapi élelmet asztalunkra juttatjátok.­A KENYÉRCSATA HŐSEI X Kis sütőüzem a 805-ös, a Í Népszínház utca 51. szám alatt. |s amit most leírunk róluk, ta­flán nem is rlndkívüli, hiszen | a budapesti pékek és az élelmi­♦ szeripar sok más munkása há­tsónk) becsülettel állta meg a I helyét az örökké emlékezetes {kedd este óta. Akkor hat órá­itól 26-án délig megszakítás és X megállás nélkül, éjjel-nappal X dolgozott ez a kis pékség, hogy fa környék családjai kenyeret X vihessenek haza. S az üzem- X vezető, Drágái Albert, a da- Xgasztó Csesztinszki András, a jkét kisütő: Göcő János és ♦ Varga Lajos nem álltak egye- |dül a kemence, a gyúrótábla Xmellett: a házbeliek felváltva ♦ segítettek. így született meg ♦ minden kosár kenyér. X Gondoljunk tisztelettel ellá- Xtásunk névtelen harcosaira és X önkénteseire. f Üdvözöljük a Százados úti | Kenyérgyár valamennyi sütő- ■ * ipari munkását és a gyár ösz­szes műszaki dolgozóját, akik; fáradságot nem ismerve, járul-; tak hozzá e kritikus napokban 3 a főváros lakosságának ke-« nyérellátásához. Külön meg; kell emlékezni a szállítóműn-3 későkről és a gépkocsivezetők-« ről, akik gyakran életük koc-; káztatásával, még a tűzharcok: közepette is biztosították, (hogy: a kenyér a főváros minden; pontjára eljusson. A főváros lakossága köszöni; az egri, Észak-Hevesmegyei; Sütőipari Vállalat, a Dél-He-; vesmegyei Sütőipari Vállalat; és a Hatvani Sütőipari Válla-! lat dolgozóinak, hogy meg-' hallgatva kérésüket, több száz; mázsa kenyeret küldtek az el-; látás biztosítására. Elismerés! illeti az egri 18/81-es honvéd-; ségi alakulat legénységét és< tisztjeit, akik őrködtek afelett,; hogy a szállítmány hiányta-3 lanul megérkezzék a főváros-! ba* ' Példátlan segítőkéssség világszerte ! Rádiójelentések és egyéb hí- > rek egész sora számol be ar- •ról, hogy világszerte hatalmai arányokban bontakozik ki m a mozgalom, amely adomá­nyokkal, gyógyszer-, élelmi­szer- és ruhacsomagok küldé­sével siet a tragikus helyzetbe jutott magyar nép segítségére, A legkülönbözőbb országokból tömegesen ajánlanak fel ma­gánosok és különböző szerve­zetek gyógyszer-, élelmiszer- éí ruhasegélyt. A londoni rádió közlése szerint a Nemzetközi Vöröskereszt útján mind Anglia, mind az Egyesült Ál­lamok nagyértékű gyógyszer- és élelmiszerszállítmányokat indított útnak Magyarország felé. Ezek a szállítmányok Be­csen keresztül érkeznek majd hazánkba. Az angol adomány mintegy 25 000 font értékre rúg. Bécs- ból érkezett hírek közlik, hogy sok egyéni kezdeményezés is történik minél több segítség eljuttatására. Két oxfordi diák például az angol diákok meg­bízásából 200 millió egység penicillint hozott az osztrák fővárosba, majd Budapest felé indult, hogy az angol diákok ■által gyűjtött adományt sze­mélyesen juttassák el a ma­gyar ifjúság képviselőihez. Ausztriában számos bankban magyar segélyalap-számlát nyi­tottak és ezek előtt a bankok előtt valóságos sorállás van, hogy minél többen járulhassa­nak hozzá népünk szenvedé­seinek enyhítéséhez. A Glos Prácy, a Lengyel Szakszervezetek Szövetségének lapja hétfői számának vezér­cikkében felhívással fordult az összes lengyel szakszerve­zetekhez, hogy indítsanak gyűjtést Budapest lakosságá­nak anyagi megsegítésére. Útban a német vöröskereszt Itt fit01*3Salt se@rcl'YSSttllltffl!€IIt*trfI, » A német Vöröskereszt mo- Xtorizált segélyszállítmánya hét- *fő reggel elhagyta Münchent »Becs irányába, ahonnan továb­bítják Magyarországra a har- Jcok sebesültjeinek megsegíté- % sére. A szállítmányhoz tarto- jzik nyolc teherkocsi pótkocsi­ival, egy konyha-kocsi, egy t műhely-kocsi, három mentő­► kocsi és három kis-autóbusz. ► Egy orvos, tíz ápolónővér és ► harminc egészségügyi al'kal­► mázott és technikus kíséri a {szállítmányt. A kocsik egy [komplett sebészkórházat, négy {nagy sátrat, hét torma élelmi­szert, sok gyógyszert, kötszert {és vérplazmát szállítanak. ► Párizsban »Aide le Hongrois« ►(segítsd a magyart) bizottságot {alakítottak. Tagjainak száma {óráról órára nő. Máris jelentős {mennyiségű vért, gyógyszert, kötszert és pénzt gyűjtöttek össze. A bizottság ideiglenes vezetősége tárgyalásokat foly­tat a francia kormánnyal, hogy minél előbb repülőgépen Bu­dapestre szállíthassák a ma­gyar nép támogatására össze- gyűjtötteket. Lengyelországból már elin­dult Budapestre 3 repülőgép vérplazmával, Bécsbe pedig a magyar kormány küldött két repülőgépet az összegyűjtött segély Budapestre szállítására: A svájci Vöröskereszt felhí­vással fordult a lakossághoz, amelyet a svájci adók a hétfői nap folyamán is sugároztak, kérve pénzadományukat an­nak érdekében, hogy élelmi­szert vásárolhassanak. Ameny- nyiben szükségessé válik, a későbbiekben kész konzervek gyűjtésére is gondol a svájci Vöröskereszt, egyelőre azon­ban pénzadományokat gyűjt. Ezenkívül jó állapotban levő meleg téliruha-adományokat kértek a lakosságtól. Ami az adományok elszállítását illeti, egyelőre nem döntöttek, hogy milyen úton történik, valószí­nűleg autón és repülőgépen küldik Magyarországra. Az adományok szétosztását Magyarországon a Magyar Vö­röskeresztiéi karöltve oldják meg. Hollandia 2000 egység vér­plazmát, valamint orvoscsoport küldését határozta el. Olasz­országból 4 vagon kész gyógy­szert, Torinóból mozgó kórhá­zat, amerikai magánszervezet nagyarányú segítséget ígér. Svédországban egy nap alatt 2 200 000 svéd korona értékű adomány gyűlt össze. Nagymennyiségű gyógyszerszállítmány érkezett Ausztriából Hétfő délben felhívta, szer­kesztőségünket dk Henyei Jenő orvos-alezredes és el­mondotta, hogy Ausztriából nagymennyiségű gyógyszer­szállítmány érkezett a tra­gikus események sebesültjei részére. Az egyik gyógyszercsomag­hoz két osztrák gyerek a kö­vetkező levelet mellékelte: »Kiürítettük a takarékperse- yünket, hogy néhány sebe- ültnek a fájdalmait enyhít- lessük; A testvérem és én ninél előbbi gyógyulást és a zabadságot kívánjuk nektek* Gruber Renata és Wolfi Stockerau Rathausplatz 12.c [Elég ennivalója van Budapestnek! : A fővárosi tanács végre­hajtó bizottságának elnöke [hétfő délelőtt tájékoztatta az [újságírókat a fővárosi tanács ► munkájáról, a tervezett intéz­► kedésekről és Budapest jelen­legi helyzetéiül; 1 { Elmondotta, hogy az élelmi­szerellátás terén nincs ok ag­godalomra: 210 vagon zsír, 50 !vagon étolaj, 4 vagon marga- trin, 174 vagon hús, 90 vagon ! élőállat, 150 vagon konzerv cs ;25 vagon baromfi áll rendel- I kezesre. Ezenkívül 13 millió ! tojás, 1600 vagon burgonya, •40 vagon cukor és 25 napra ; elegendő liszt- és gabonakész­let biztosítja Budapest élelme­zését. A cukor kiszállítása kö- ;rül még nehézségek vannak, !de igyekeznek ezt is hamaro­san eljuttatni a fogyasztókhoz. Elmondotta még a végrehajtó bizottság elnöke, hogy a kü- ; lönböző vidéki városokból igen sok segítség érkezett a ! főváros népéhez. Példaként említette meg, hogy Szek- szárdról egy teherautó kétszer is fordult, s kenyénszállít- mányt, hozott Budapestre. A fővárosi sütőipari dolgozók hősies munkái végeztek ezek­ben a napokban, s jórészt ne­kik köszönhető, hogy a ke­nyérellátás kielégítő. Budapest másik rendkívül fontos kérdése ezekben a na­pokban a főváros vérkeringé­sének, a közlekedésnek meg­indítása. A szakemberek már kint vannak a főútvonalakon, a villamos-, autóbuszjáratok út­vonalain, hogy felmérjék a ká­rokat. Ez a munka még nem fejeződött be, s egyelőre csak becslések állnak rendelkezés­re. Annyi azonban már bizo­nyos, hogy például az autó­busz-kocsipark ép, csak kisebb károkat szenvedett. A villamosforgalom azokon az útvonalakon, amelyeken a pálya és felsővezeték sértet­len, valószínű, kedden meg­indul. Néhány helyen a villamossínek alá vannak aknázva. A tanács rendel­kezésére a honvédség osz­tagai már hozzáláttak az ; aknák felszedéséhez. Egyes útvonalakon — ahol a villa­mosforgalom még nem indít- [ható meg — autóbuszok szál­lítják majd az utasokat. A ;Nagykörúton, az eddig beér­kezett jelentések szerint, csak néhány nap múlva indulhat meg a normális közlekedés: Itt egyelőre autóbuszjáratot sem helyeznek üzembe.- A fővárosi tanács állandó összeköttetést tart fenn a kór­házakkal és egyéb intézmé­nyekkel, mindent megtesznek, hogy a betegellátás zavartalan legyen. A tanács vezetői a leg­nagyobb elismeréssel beszéltek az egészségügyi dolgozók ön­feláldozó, hősies munkájáról: A gázellátással kapcsolat­ban elmondották, hogy há­romheti szénkészletük van, s kilátás van arra, hogy ez a készlet tovább növekszik. A fővárosi tanácshoz egyéb-' ként sűrűn érkeznek telefon­jelentések a vidékről és kül­földről Budapestre érkező segélyszállítmányokról. A Ke­lenföldi pályaudvarról például azt jelentették, hogy egy vas­úti szerelvényt megtöltő kül­demény érkezett külföldről*. A küldemény ötkilogrammos ajándékcsomagokat tartalmaz. A tanács intézkedésére ezeket a csomagokat a kerületi taná­csok osztják majd szét. Első­sorban azoknak, akiknek laká­sát kár érte. Kapnak a külde­ményből az élelmiszerszűké­ben levő sokgyermekes csalá­dok, a szociális gondozottak és a szociális otthonok; Megalakult a II. kerületi Nemzeti Bizottmánv { A mai napon, október 29-én {nagygyűlés keretében megala- {kult a II. kerületi Nemzeti {Bizottmány, összhangban az {Országos Nemzeti Bizottmány ; követeléseivel, magáévá tette ;a szabad harcosok követelé- {seit, sürgeti a parasztság ér- ; dekk épviseletének mielőbbi {megalakítását, a kisiparos és ► kiskereskedő társadalom meg­segítését. Célul tűzi ki a har- ' ci károk mielőbbi helyreállí­tását, a közellátás és közleke­dés biztosítását, a munkások bér- és normaügyének rende­zését. A megalakult Nemzeti Bi­zottmány a kormány tagjai közül bizalmát előlegezi Nagy Imrének, Kovács Bélának, valamint Kádár Jánosnak, követelvén azonban a kormány nemzeti, koalíciós alapon való széleskörű átalakítását, Soha többé önkényt\ elnyomást!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék