Népszava, 1958. augusztus (86. évfolyam, 180–205. sz.)

1958-08-15 / 192. szám

■ SZOVJET TUDÓS JAVASLATA A HOLD MEGFIGYELÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTESERE A. Jakovkin, az Ukrán Tudományos Akadémia csillagá­szati főintézetének munkatársa javasolja, hogy lőjenek ki a Földünkről a Hold körül keringő szputnyikot, mert így pontosabb megfigyeléseket lehetne végezni a Holdra vonat­kozólag. A szovjet tudósnak ez a javaslata a Kosmos című csillagászati lapban jelent meg. A lapot orosz, angol és francia nyelven a Moszkvában folyó X. nemzetközi csilla­gászati kongresszus szervező bizottsága adja ki. B Svájc elnökének távirata Dobi Istvánhoz Thomas Holenstein, a Svájci Államszövetség el­nöke táviratban fejezte ki köszönetét Dobi Ist­vánnak, az Elnöki Tanács elnökének Svájc nemzeti ünnepe alkalmából kül­dött jókívánságaiért. — HATSZÁZEZER TOJÁST, ISO« KETREC ELŐ BAROM- FJT és 80 mázsa vágott baromfit osztanak el a kö­zért-boltok között csütörtök reggeltől szombat délutánig. A piacokon az almaparadi- esomot kilónként 1,40, a ge- rezdes befőzési paradicso­mot 1,20 forintért árusítot­ták. A zöldpaprikát kilón­ként 2,60—2,80 forintért, az ananász dinnyét 1,10 forin­tért, a turkesztánit és togó- dinnyét 80—90 fillérért, a görögdinnyét pedig 1,90 fo­rintért árusították. B Az amerikai televízió ki akar sorsolni egy angol szigetet Az USA-ban nagyon népszerűek a televíziós rejtvényfejtések. Most a Columbia Rádió és Tele­vízió Társaság egy angol esemyőgyárostól meg akarja vásárolni Stru- men-szigetet és ki akarja sorsolni. A sziget lakói tiltakoznak az ellen, hogy eladják őket. X A Vidám Színpad és Kis Színpad közönségszervezői irodája naponta délután 3-tól 6-ig az üzemi közönségszer­vezők rendelkezésére áll (VI. Révay u. 18. Tel: 316—769.) Évadnyitó előadás augusztus 30-án, szombaton. Vidám Színpad: »A helyzet a követ­kező . , .« Konferál: Kellér Dezső. Kis Színpad: »Majd a papa...« X Szigeti nyári éj a címe . .Majakovszkij Színpadon augusztus 16-án szombaton, 18-éjt jjcedden és 23-án szom­baton éjjel fél 12 órakor be­mutatásra kerülő műsornak. Szereplők: Gwendolin Glow világhírű panamai jazz éne­kesnő, Rainer Böhm német trombita király, Sárdy. Ka­zal, Kabos, Lakatos Gabriel­la, Chappy és revüzenekara, Tabányl Mihály és szólistái, Murányi Lili konferál. BB Hortobágyi cifraszfir, mint színházi belépő A kihalóban levő szűr­szabó mesterség egyedüli őrzője a Debrecenben élő Dankovszky Lorándné. Cifraszűrje megtetszett a brüsszeli világkiállításon az egyik francia színész­nőnek. Méreteit elküld­ték Debrecenbe, ahonnan meg is kapta az eredeti hortobágyi motívumokkal díszített szűrt. A francia színésznő színházi belépő­nek használja. — Érettségizett lá­nyok ápolónőnek jelentkez­hetnek augusztus 20-ig a fő­városi tanács egészségügyi osztályán (V.. Városház utca 9—11). A jelentkezőket fizetés­sel helyezik el a főváros kór­házaiban és két év alatt szak- képesítést nyerhetnek. Szál­lást nem tudnak biztosítani, tehát elsősorban Budapesten lakó érettségizett lányok je­lentkezését várják. ■ FILMBEMUTATOK AZ ALKOTMÁNY ÜNNEP HETÉBEN Az alkotmány ünnepének hetében, augusztus 21-én kezdik vetítetni a »Fekete szem éjszakája« című ma­gyar—francia közös filmet, amelynek meséje Rigó Jan­csi, a híres cigányprímás és egy francia hercegnő szerei­mének története. Ezt a film­újdonságot, továbbá a »Feje­delem bajnoka« című, törté­nelmi témájú, színes szovjet filmet egy időben széles- és normál-változatban is vetí­tik. Románia felszabadulásá­nak évfordulója alkalmából a »Fekete arany« című román játékfilmet és a Cannes-ban díjat nyert »Rövid történet« című román rajzfilmet mu­tatják be, műsorra kerül to­vábbá a hat filmből össze­állított Cbaplin-parádé és Banovich Tamás »Huszár- tánc« című színes táncfilmje B Avarkori sírmezőt találtak Baján A bajai Toldi utca alatt Szalotay Elemér nyugdíjas múzeumigazga­tó avarkori sírokat fede­zett fel. Számos cserép­edényt, fibulát és más kultúrtörténetileg értékes emléktárgyat találtak a megindult ásatások so­rán. — ISMÉT LESZ NÉP­FŐISKOLA Pilis község- ben több mint 10 eszten­dei szünet után. A har­mincas években Móricz Zsigmond is meglátogatta a népfőiskolát s ország­szerte követendő kezde­ményezésként méltatta. — AZ NDK-BA UTA­ZOTT a berettyóújfalui Arany János Gimnázium 40 tanulója kéthetes ki­rándulásra. Azt a látoga­tást viszonozzák, amelyet a Lipcse meletti neunhofi gimnázium 45 diákja tett; Magyarországon. ! — GYÜMÖLCSBEMUTATÓT ÉS VÁSÁRT rendez a XII. kerületi Közért Vállalat 10 éves fennállása alkalmából a kerület több üzletében. Az első kiállítást a Böszörményi út 13. szám alatti fiókban csütörtökön nyitották meg. B Szereti ön a sajtot? Párizsi lapok hírt ad­tak arról, hogy a világ tyrosemiohiljai első kiál­lításukra készülnek. E kü­lönös nevű és szenvedélyű emberek a sajtos dobozok címkéit gyűjtik. A kiállí­tás címe: »Művészet és sajt« lesz. — AZ IDEI BÁNYÁSZ­NAP központi ünnepsé­gét a borsodi szénmeden­ce bányászai Edelényben tartják. A délelőtti ünne­pi nagygyűlésre mintegy 30 000 résztvevőt várnak. Bányász művészeti együt­tesek és zenekarok szá­mai. sportműsorok szóra­PÉNTEK, augusztus 15 A Nap kél 4 óra 40 perc­kor, nyugszik 18 óra 56 perckor. Szeretettel kö­szöntjük név­napjukon MÁRIA nevű kedves olvasóinkat, A nap kérdése: — A dohá­nyosok úgy le­sik a cigaretták minőségjavulását. hogy már kocsányon ül a sze­mük? Pénteki konferansz Jó reggelt kívá- ii nők! Olvasom a Jj Népszavában, hogy Brazíliában műtrá­gyát készítenek ill ' nyerskávéból. Mű­trágya kávéból? Ez se a leg­gazdaságosabb és a legépel- méjűbb megoldás a világon, de persze még ezt is — mint majdnem mindent — fokozni is lehet. Az igényesebbek tejszínhabot is tehetnek a mű­trágyának használandó ká­véba, az ínyencek konyakot. A brazíliai eszpresszókban nem fog immár feltűnést kel­teni, ha valaki akár ötven konyakos feketét is rendel egymásután. »Biztosan mű­trágyázni akar« — állapítják majd meg értelmesen. A fu­kar brazíliai viszont ekként fog majd dohogni az eszpresz- szóban, ha szíve hölgye túl­ságosan sokat fogyaszt: »Bű­bájos ez a Julieta, de akkor se kellene több kávét rendel­nem, hogyha helyette tíz hold földet hoztam volna he az eszpresszóba...« Nekem rossz szokásom, hogy mindenről viccelődjek — bocsánatot is kérek érte —, de vannak ko­molyabb emberek is a vilá­gon, szerencsére. Egy esz­presszóban láttam egy komor képű férfiút, amint a fenti hírt olvasta. Valami sötét­szürke folyadékból ivott egy kortyot közben s megránduló arcizmokkal ennyit mondott csupán: — A brazíliaiaknak igazuk van. koztatják a vendégeket. S3 magányos hajós az QceAnon Hannes Lindeman hamburgi orvos beszámolt óceánjáró útjairól »Egyedül az óceánon« című könyvében. Először olyan vitorlás csónakon indult útnak, amelyet a libériái négerek egyetlen fa törzséből készítettek számára. Másod­szor még kisebb járművön vágott neki az Atlanti-óceánnak: közönséges összecsukható csónakot vásárolt, s azon csak kisebb változtatásokat eszközölt. Mindkét alkalommal a Kanári-szigetekről, Las-Palmasból indult el és a Karibi­tengeren, San-Thomában kötött ki. Első alkalommal 65 na­pig hánykolódott egyedül a tengeren; második útja 70 napig tartott. Szörnyű viharokat élt át. Sikerült átvészelnie egy 21 napon át tomboló vihart is. Hegyláncokat fedeztek 9 tíz hétemeletes ház épül a Lágymányoson A lágymányosi lakótelepet építő 43. számú Állami Építfr* ipari Vállalat a napokban felvonult a Karinthy Frigyes út—» Egri József utca—Irinyi József utca—Budafoki út határolta területen. Az építővállalat földkotró gépei a házak közti fog­híjas telkeken megkezdték tíz nagy lakóház alapjainak ki­ásását. Az egyenként hét-hét emeletesre tervezett tíz lakó­házban 240 OTP-öröklakás épül, túlnyomórészt kétszobás. Az újjászülető lakóház-tömbhöz a Budafoki úti részen orvosi rendelőintézetet is építenek. A házak a jövő év végére ké­szülnek el, építésükre 31 millió forintot fordítanak. —Me felejtsd el.Lajos hogy ma péntek van, ma olvastam,^ ho^y Sjnjeiwn francia regényíró " Ötvenéves és már ötszáz regényt írt! Nem sül ki a szemed, Lajos? — Miért sülne ki a szemem, mókuskám? — Mert te is ötvenéves vagy és nemhogy ötszáz re­gényt nem írtál, de még egy « levelezőlapot se írtál az anyó­sodnak Balatonalmádiba... fel az Antarktiszon Finn Ronne kapitány, az amerikai antarktiszi expedíció egyik vezetője a közelmúltban egy átla­gosan 3300 méter magas és 150 kilométer hosszú hegyláncot fedezett fel, a Déli-sarktól 600 kilométer távolságban. —• A MEXIKÓI KÖZLEKE­DÉSI RENDŐRSÉG meglepő újítást vezetett be. Idős em­bereket, akiket különösen fenyeget a baleset veszélye, autóba ültettek. A város leg­forgalmasabb pontjain meg­magyarázták a közlekedési előírásokat, elsősorban azt, hogy a gépkocsivezető ho­gyan látja a gyalogosokat és milyen nehézségeket kell át­hidalnia. Az utasok legtöbb­je életében először ült gép­kocsiban és azon is nagyon csodálkozott, hogy a gépko­csivezetők nem tudnak egyik pillanatról a másikra meg­állni. — BORMŰZEUMOT rendeznek be Tolna me­gye legjobb boraiból a Szekszárd melletti kaj- mádi állami gazdaságban. — BOLGÁR ÉLELMI- SZERIPARI SZAKEM­BEREK tíztagú küldött­sége látogatta meg csü­törtökön a Kecskeméti Konzervgyárat. — A VILÁG LEGKOR­SZERŰBB ÉS LEGNA­GYOBB RÁDIÓTELESZ­KÓPJÁNAK felépítésére készül Ausztrália. — AZ AFRIKAI ELE­FÁNTCSONTPART leg­jelentősebb települését, Abidjant egy széles ho- moktúrzás választotta el a nyílt óceántól. Emiatt nagy hajók nem juthat­tak be a kikötőbe. A kö­zelmúltban egy 300 méter széles és 3 kilométer hosszú csatornát építettek a túrzáson keresztül; így a közlekedés a legna­gyobb óceánjárók számá­ra is lehetővé vált. rf MÁSFÉLMILLIÓ FORINT a BARANYA MEGYEI MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA Pécsett és Baranya megyében sok műemléket és mű- emlékjellegű épületet tataroznak. Az egyik legjelentősebb munka _ a mai Széchenyi téri belvárosi templom átépítése. Folytatják a Kórház téren levő »dzsámi« restaurálását is. Dolgoznak a siklósi várudvar rendbehozásán és a bástya­falak kijavításán is. Ezenkívül megkezdték a pécsváradi 700— 800 éves kápolna, valamint a szigetvári ferencrendi templom restaurálását. Műemlékek és műemlékjellegű épületek tataro­zására és újjáépítésére a megyében az idén másfélmillió forintot fordítanak. EJ Ma Hajdúszoboszlón lottósorsolás A Sportfogadási és Lottóigazgatóság a 33. já­tékhét sorsolását ma, pénteken délelőtt 10 órai kezdettel Hajdúszoboszlón tartja. — NAGYSIKERŰ KODALY- ESTET tartott 13-án este az Üjságírő Klubban a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat. Rajcs István bevezetőül is­mertette nagy zeneköltönk életművét. A legújabb Kodály- felvételek, a »Trió szerenád«* a »Galántai táncok«, népdal- feldolgozások, valamint kó­rusművek hangzottak el. A hanglemezverseny nagy si­kert aratott, — A GÉPIPARI TUDO­MÁNYOS EGYESÜLET augusztus 21 és 23 között rendezi meg az első magyar anyagvizsgáló kongresszust. Részt vesznek a kongresszu­son lengyel, román, német és csehszlovák tudósok, mér­nökök. A kongresszust a Magyar Tudományos Akadé­mia dísztermében Bakonyi Sebestyén Endre, a kohó- és gépipari miniszter első he­lyettese nyitja meg. Az első előadást dr. Gillemot László Kossuth-díjas egyetemi ta­nár tartja. M Szputnyik-cocktail Az egyik finn lap »Szputnyik-cocktail« elne­vezésű italkeveréket aján­lott olvasóinak. Receptje a következő: töltsünk meg egy üveget félig whisky- v el és tegyünk hozzá szódavizet. Igyuk ki a ke­verék felét és öntsünk hozzá tiszta whiskyt. Is­mét igyuk ki a fél üve­get és megint töltsünk utána whiskyt, mindad­dig, amíg világosan nem halljuk a »Bip-bip« jelzé­seket .. B Éj gyógyfürdő Dávodon Dávodon, Pest-Kiskun megyében új gyógyfürdő nyílott, amely most még kezdetleges körülmények között működik. A fürdő 38 fokos vize rádiumot, klórt, jódot és ként tar­talmaz. — JAPÁN HIVATA­LOS KÖZLÉS szerint a Kozukava Maru japán hajó rádióaktív sugárzás­ba került a legutóbbi csendes-óceáni amerikai nukleáris bombarobban­tás hatására. A hajó egész személyzetét kór­házba kellett szállítani. — A ZIRCI ARBORÉ­TUM 34 holdas területén a különféle külföldi tű­levelű fáknak 90 faja, a lomblevelűeknek pedig több száz faja található. Szép példányok képvise­lik a szibériai, kínai, mandzsúriai, kanadai fa­fajtákat. Az Országos Természetvédelmi Tanács az arborétum területén nemrégiben a ritka, ki­pusztuló fajok pótlására csemetekertet létesített. — 150 EZER PÁR EXPORTKESZTYÜ ké­szült el eddig a Pécsi Kesztyűgyárban. Az év végéig újabb 125 ezer párat gyártanak külföldi megrendelésre, s ugyan­annyit a belföldi piacra. X Értesítjük a vásárló kö­zönséget, hogy a vásárlók kívánságára a felsorolt bol­tok nyitvatartásit ,19 óráig hosszabbítjuk meg: 1. sz. bolt: V., Kristóf tér 4; 12. sz. bolt: IV., Ojpest, Bajcsy-Zsi- linszky üt 15; 39. sz. bolt: VI. Népköztársaság útja 47; 53. sz. bolt: VIII., Rákóczi út 17; 29. sz. bolt: XIX-, Kispest, Vöröshadsereg útja 121; 32. sz. bolt: XI., Móricz Zsig­mond körtér 11. ÄTEX Tex­tilkiskereskedelmi Vállalat. X Jaisoviczky Lajos oki. gépészmérnök, ny. felsőipar­iskolai igazgató temetése 16-án, szombaton délután 2 órakor a Farkasréti temető­ben. UM Tájfun Nagaszaki felett »Arról lehet felismerni a jó filmet, hogy utólag gyakran jut eszünkbe« — írta Georges Sadoul másfél esztendeje a Lettres Francaise-ben. Egy francia—japán koprodukció­ban készült film, a »Tájfun Nagaszaki felett« mondatta vele ezt, amelyből — maga mondja — húsz jelenet véső­dött mélyebben az agyába. A színes, sok vonásában neveze­tes film most kerül a magyar közönség elé. Vajon hazai közönségünk­nek is tetszik-e majd a »Táj­fun? ...« Egészen bizonyos va­gyok benne — máris nyugod­tan lehet kezdeni a sorba­állást a jegyekért. Még mi­előtt alapvető művészi érde- . meit — és hibáit — taglal­nánk, leszögezhetjük: a nagy­szerűen tehetséges Yvés Ciam- pi rendezése, s egy kivételes művésznő, Danielle Darrieux halvány szatírával gazdagított emberformálása önmagában két olyan tényező, amely biz­tosítja a művészet csaknem állandó jelenlétét. Jean Ma­rais, a férfiszereplő, napjaink egyik legünnepeltebb filmszí­nésze is rokonszenves, jó mű­vész — de azért alakja ponto­sabban a helyén van a »siker« rubrikában. A film fő erénye: amit és ahogyan elmond. őszinte öröm, hogy végre egyszer a forgatókönyvet — a leglénye­gesebbet — és a beszédes moz­gó képeket — a másik leglé­nyegesebbet — dicsérhetjük. A történet maga rendkívül egyszerű, elbeszélbe, csont­vázában megmutatva sziru­posnak, holmi modernizált Pillangókisasszonynak hatna. A futó pillantást Osaka palotáira és viskóira. az atombomba-súj tóttá Naga­szaki emlékeztető gránit- obeiiszkjére. a szimbolikus értelmet nyerő iszonyú táj­funt Ciampi, Tachella és Anette Wademant forgató- könyvét — nem lehet néhány sorban érzékeltetni. Semmi keresett egzótikum sem zavarja a filmet, őszintén európai szemmel látjuk Ja­pánt, amely ilyen módon igaz. Zavar ellenben itt-ott, sajnos, némi sziruposság, szerencsére azonban, felbukkanása után mindig gyorsan abbamarad. Henri Alekan rendkívül szép mindig beszédes fényképezése a film egyik szenzációja. A ja­pán művészek láthatóan szíve­sen és kitűnően működtek együtt francia kollégáikkal (akárcsak a kínaiak a Karlovy Varyban most bemutatott »Sárkány «-ban. A francia filmművészek messze keletre tekintettek és sok szépet meg­láttak.) A Narikót alakító rendkívül megnyerő Kishi Kaikoról nem mondhatok szebbet, mint hogy méltó Darrieux-höz, hűen fejezi ki azt az emberi ellentétet, ame­lyet vele szemben képvisel Chugi Kinoshita muzsikája együtt beszél, együtt hat a film szövegi és képi szépsé­geivel. (r. a.) Magyar könyvkiállítás nyí­lik október 2-án Moszkvában, a Leninről elnevezett állami könyvtárban. A kiállítást Aczél György, a művelődés- ügyi miniszter első helyettese nyitja meg. Ezt követően no vemberben szovjet könyvkiál­lítás nyílik Budapesten, a Nemzeti Szalonban. Giuletta Masina — a »női Chaplin« — a legnagyobb francia filmikitüntetést kapta a »Cabiria éjszakái« című film főszerepének eljátszá­sáért. * A szentgotthárdi eszperan- tisták már hosszabb idő óta leveleznek japán eszperantis- tákkal. Legutóbb 12 diafilmet küldtek Japánba s cserébe ja­pán diafilmeket kapnak. Több tanfolyam a József Attila Szabadegyetemen Augusztus 18-án kezdődik a beiratkozás Az ismeretterjesztésnek, a művelődésnek immár öt esz­tendeje kiváló, a rövid évék alatt máris hagyományossá vált intézménye a TIT Jó­zsef Attila Szabadegyeteme. Ez idő alatt több ezer dolgozó művelte magát az ország leg­kiválóbb professzorai és tudó­sai segítségével a szabadegye­tem előadássorozatain. A tu­domány, a művészet, az ide­gen nyelvek, a mindennapi élet, valamint az egyes foglal­kozások szakmai tudnivalói tekintetében nyújtott a sza­badegyetem széleskörű isme­reteket kor, érdeklődési kör és szakma szerint legkülönbö­zőbb hallgatóinak. Az idén, az 1958—59-es tan­évben tovább bővül a József Attila Szabadegyetem tanfo­lyamainak köre valamennyi tematikában. A régi hallgatók is új és új oldalról mélyül­hetnek el az érdeklődési kö­rüknek legmegfelelőbb témák­OL YMPIA golyósirón elronthatatlan! 21.— tOrilh ÖlTŐTOllJAVITÓ III., Flórián tér 1. Üjpest, IV. Árpád út 65. V., Nádor u. 20. V., Kígyó u. 2. VT., Lenin körűt 98. VT., Majakovszkij u. 72. Kl Ci da pl tepmelő szövetkezet VII., Lenin körút 53. IX. , Üllői út 46. X. , Kápolna u. 1. XI. , Móricz Zs. körtér 16. XIII. , Szent István krt. 20. XIV. , Bosnyák tér 17. ban, s az újonnan jelentkezők az eddiginél még gazdagabb témakörben válogathatnak. A szabadegyetem hallgatója bár­ki lehet, függetlenül iskolai végzettségétől Az idén a nyelviskolákon kívül 36 fakul­táson indítanak előadásokat. Figyelembe vették a hallga­tók javaslatait és kéréseit, s az eddigi témákon kívül a többi között a gyermekneve­lésről, időszerű közgazdasági és filozófiai kérdésekről, a művészet területén az építé­szeti stílusokról, az opera tör­ténetéről, az űrhajózásról, az automatizálásról indítanak új tanfolyamokat. Az előadáso­kat egy-egy tanfolyamon to­vábbra is kéthetenként azo­nos napon és időpontban ren­dezik. Nyelvtanfolyamok kez­dő-, közép- és haladó fokon indulnak. A tanítás a nyelv­iskolai tagozatokon szeptem­ber elején, a többi tagozaton október elején indul. Az üzemi dolgozók részletes felvilágosítást kaphatnak a szakszervezeti bizottságoktól. Ugyanott a szabadegyetem tel­jes tematikájával is meg­ismerkedhetnek, s mindjárt jelentkezhetnek is valamelyik, vagy több tanfolyamra. A be­iratás díja — amely egyben a tandíjat is magában foglalja — általában 30,— forint, a vi­lágirodalmi tanfolyamokra 40,—, az operatörténeti és ma­tematikai sorozatokra 50,—, a nyelviskolákra 85,— forint. (Egyes különleges nyelveknél 120,— forint.) A beiratkozás helye: Bp. V. Pesti Barnabás utca 1., Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem, Bölcsészettudo­mányi kar (üzemi dolgozók a szakszervezeti bizottságuk­nál jelentkezhetnek). Beirat­kozni augusztus 18-tól 31-ig lehet, (r.) 4 NÉPSZAVA 1958. augusztus 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék