Népszava, 1959. december (87. évfolyam, 282–306. sz.)

1959-12-06 / 287. szám

Mai számunkban a Népszava képes, rajzos tudományos és technikai oldala A kongresszus teiges egységben megerősítette a párt követendő irányvonalát Kádár János első titkár zárszavával befejeződött az MSZMP VII. kongresszusa Megválasztották a Központi Bizottság, a Központi Revíziós Bizottság, a Politikai Bizottság és a Központi Ellenőrző Bizottság tagjait, valamint a Központi Bizottság titkárait A pártkongresszus szombat dél­előtt zárt ülést tartott, s a napirend szerint megválasztották a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságát és Revíziós Bizottságát. A Központi Bizottság ezután ülést tartott és megválasztotta tisztika­rát. A kongresszuson ezután Kádár János elvtárs mondott zárszót: — Tisztelt kongresszus! Kedves elvtársak! Kedves elvtársnők! A kongresszus folytatólagos üléséi megnyitom. Jelentést teszek a kong­resszusnak arról, hogy a Központi Bizottságot és a Revíziós Bizottsá­got pártunk Szervezeti Szabályza­tának előírása szerint megválasz­tottuk. — A Központi Bizottság és a Re­víziós Bizottság megválasztásánál szükségesnek tartom megemlíteni: jelölő bizottságunk abban a hely­zetben volt, hogy — elvi engedmény nélkül — a Központi Bizottság minden egyes eddigi tagját újból jelölhette. A Revíziós Bizottságnál hasonló helyzet volt: egy tag kivé­telével, aki közben diplomáciai kül­detésben külföldre került és ott dol­gozik, valamennyi eddigi tagot meg­választották. — örvendetesnek tartjuk, hogy a 667 szavazati joggal rendelkező elvtársunk közül 645, tehát óriási többség, minden változtatás nélkül egyhangúlag jóváhagyta a jelölő bizottság javaslatát, továbbá, hogy a Központi Bizottság tagjai közül, aki a legkevesebb szavazatot kapott, az is mindössze öt ellenszavazatot kapott. Megítélésem szerint ebben a a választásban is nagyszerűen kife­jezésre jutott pártunk elvi politikai egysége. (Nagy taps.) A Kösponti Bizottság és a Központi Revíziós Bizottság tagjai — Engedjék meg, hogy felolvas­sam a Központi Bizottság és a Reví­ziós Bizottság megválasztott tagjai­nak nevét. — A Központi Bizottság rendes tagjai közé beválasztotta a kong­resszus a következő 71 elvtársat: Aczél György, Antos István, Apró Antal, Bakó Ágnes, Bcnke Valéria, Benkei András, Biszku Béla, Bla- ha Béla, Borka Attila, Brutyó Já­nos, Czinege Lajos, Cservenka Fe- rencné, Cseterki Lajos, Dabronaki Gyula, Darabos Iván, Dobi István, Dögéi Imre, Fehér Lajos, Fock Je­nő, Fodróczi Lajos, Földes László, Friss István, Gáspár Sándor, Har­mati Sándor, Háy László, Hevesi Gyula, Ilku Pál, Kádár János, Kál­lai Gyula, Kilián József, Kiss Ár­pád, Kiss Dezső, Kiss Károly, Ko­mócsin Zoltán, Kossá István, Kre- szán Lajos, Lombos Ferenc, Lo- sonczi Pál, Major Tamás, Marosán György, Molnár Ernő, dr. Münnich Ferenc, K. Nagy Sándor, Nemes Dezső, Németh Károly, dr. Nezvál Ferenc, Nógrády Sándor, Novo- bátzky Károly, Nyers Rezső, Oczel János, Orbán László, Papp János, Pothomyik József, Prieszol József, Révész Géza, Rónai Sándor, Sági György, Sándor József, Sándor Kálmán, Scherczer Lajosné, Sik Endre, Somogyi Miklós, Szakasits Árpád, Szerényi Sándor, Szilágyi Dezső, Szirmai István, Szurdi Ist­arról, hogy a Központi Bizottság Kállai Gyula elvtársat — aki eddig a Központi Bizottság titkáraként dolgozott — a miniszterelnök első helyettesének rangjában, kormány­zati munkára javasolta. Célunk az, hogy a kormányban is erősítsük to­vább a vezetést. (Nagy taps.) — A Központi Revíziós Bizottság elnökéül Fodor Gyula elvtársat, az eddigi elnököt választottuk meg. (Taps.) A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai —■ A Központi Bizottság első ülé­sén megválasztotta továbbá — ha­táskörében eljárva — az új Köz­ponti Ellenőrző Bizottság tagjait. A Központi Elldnőrző Bizottság elnö­kének megválasztotta Nógrádi Sán­dor elvtársat, tagjaivá Alpár, Aszta­los, Birkás, Maróti, Mózes, Mulató, Nezvál, Papp, Péteri és Sebes Sán­dor elvtársakat. Továbbá a Köz­ponti Bizottság hatáskörében eljár­va, megválasztotta pártunk hivata­los központi lapjának, a Népszabad­ság szerkesztő bizottságának vezető­jét — az eddigi vezető, Nemes Dezső elvtárs személyében. (Nagy taps.) — örvendetes, hogy Központi Bi­zottságunk tisztikarának, a Revíziós Bizottság elnökének megválasztá­sa is egyhangúlag történt. A Köz­ponti Bizottság és a Revíziós Bi­zottság tagjainak a magam részé­ről jó munkát kívánok. véin, Tömpe István, Török István, Úszta Gyula, Veres József. — Központi Bizottság póttagjává a következő huszonhárom elvtársat vá­lasztotta a kongresszus: Borbély Sándor, Csergő János, Erdei Lászlóné, Galambos József, Gyurkó Lajos, Halas Lajos, Hor­váth András, Horváth Ede, Kakuk Józsefné, Kaszapovics András, Kiss János, Klujber László, Mar­ties Pál, Martin Ferenc, Nagy Jó­zsefné (a Goldberger-gyár igazga­tója), Papp Sándor, Rapai Gyula, Söjtör János, Schumeth János, dr. Szénási Géza, Tatár Kiss Lajos, Valkó Márton, Varró György. — A Központi Revíziós Bizottság tagjává a következő 15 elvtársat vá­lasztotta a kongresszus: Fodor Gyula, Böjti János, Czett József, Csikesz Józsefné, Győré József, Horváth János, Karakas László, Kádas István, Kruzslák Béla, Maros Józsefné, Nőhrer Ár­pád. Polónyi Szűcs Lajos, Ragó Antal, Róka Mihály, Terényi László. — Tisztelt kongresszus! A Köz­ponti Bizottság és a Központi Re­víziós Bizottság tagjai nevében háj lásan megköszönöm önöknek a bi­zalmat és nevükben kijelentem, hogy a bizalomnak igyekszünk meg­felelni. (A kongresszus küldöttei he­lyükről felállva, hosszan, ütemesen tapsolnak.) i Politikai Bizottság tagjai — Tisztelt kongresszus! Szeretném eddig póttagja volt a Politikai Bi- .ájékoztatni önöket arról, hogy Köz- zottságnak. A Politikai Bizottság ponti Bizottságunk és Revíziós Bi- póttagjaként megválasztotta a Köz­:ottságunk megtartotta első ülését __ ~ ... i s megválasztotta tisztikarát. Pontl Bizottság Komócsin Zoltán — A Politikai Bizottság tagjául elvtársat, aki eddig is póttag volt választották az eddigi tagokat, — továbbá Gáspár Sándor és Szir­;ovábbá Nemes Dezső elvtársat, aki mai István elvtársakat. A Központi Bizottság titkárai — A Központi Bizottság titkára- — A Központi Bizottság első iént választották meg a következő titkárának engem választottak áat elvtársat: F’ock Jenő, Feher La­jos, Kádár János, Kiss Károly, Ma- meg. (Lelkes taps.) rosán György és Szirmai István elv­társakat. (Lelkes taps.) — Tájékoztatom a kongresszust — Elvtársaim! Kongresszusunk ennek a napirendi pontnak letár- gyalásával munkáját elvégezte. En­gedjék meg, hogy megállapítsuk: kongresszusunk eredményesen és jól végezte el munkáját. Teljes egy­ségben megerősítette pártunkban a követendő irányvonalat, megerősí­tette a pártmunka stílusának és módszereinek azokat a vonásait, amelyek az eddigi tapasztalat sze­rint hasznosak és eredményesek voltak. A kongresszus megerősítette és jóváhagyta pártunk politikájá­nak fő kérdéseit, mindazt, amit összefoglalóan úgy neveztünk, hogy a legközelebbi években a szocialista társadalom alapozási munkáját befejezzük s ezzel egyidőben, erre támaszkodva, meggyorsítjuk a szocialista tár­sadalom építését, s közelebb hoz­zuk azt a napot, amikor hazánk­ban a szocialista társadalom tel­jes és végleges győzelmet arat. — Kongresszusunk teljes egyönte­tűséggel megállapította: e célok va- lóraváltásához az szükséges, hogy pártunk egységét tovább erősítsük; pártunk tagsága az eddigieknél is jobban tömörüljön a Központi Bi­zottság körül: a párt támaszkodjék még bátrab­ban és az eddiginél is nagyobb bizalommal a munkásosztály tö­megeire, a magyar népre; né­pünk még jobban felzárkózzék a párt mögé; szilárdítsuk tovább népünk egysé­gét a szocialista tábor országainak népeivel, a nemzetközi munkásosz­tállyal és a világ valamennyi orszá­gában tevékenykedő haladó erőkkel. — Elvtársaim! Kongresszusunk befejezte munkáját. Kongresszusunk tanácskozásainak befejezését köve­tően megkezdődik a munka a kong­resszus által meghatározott célok mielőbbi valóraváltása érdekében. Engedjék meg, hogy ehhez a mun­kához erőt és egészséget kívánjak mindenkinek, akinek szándékában áll és eltökéltsége van e munkában részt venni és engedjék meg, hogy sikert kítánjak népünk javára és megeink tudatában a proletár inter­nacionalizmust, felszólalásaikban és beszédeikben gondolatokat adtak ne­künk, amelyek segítik munkánkat. Hálásan megköszönjük nekik tájé­koztatásukat, amelyet saját harcuk­ról és munkájukról adtak. Szívből sok sikert kívánunk testvérpártjainknak, az általuk képviselt munkásosztályoknak, népüknek és kívánjuk, hogy a ml céljainkkal azonos céljaikat mielőbb és minél teljesebben, nagy sikerekkel valósítsák meg. (Nagy taps.) — Megkérem kongresszusunk ne­vében a testvérpártok küldötteit, hogy tolmácsolják odahaza pártjuk- ban hálás köszönetünket azért, hogy küldöttséggel képviseltették magu­kat, s megkérjük őket, vigyék el szívből jövő, forró testvéri üdvözle­tünket népeiknek. (Nagy taps.) — Engedjék meg, elvtársak, hotly az elnökség nevében hálás köszöne­tét mondjak a kongresszus megvá­lasztott szerveiben dolgozó vala­mennyi elvtársunknak, köszönetét mondjak a kongresszuson részt vett meghívott vendégeinknek a figye­lemért és engedjék meg, hogy hálás köszönetét mondjak azok­nak az öntudatos munkásoknak és dolgozóknak, akik kongresz- szusunk rövid tartama alatt is tettekkel juttatták kifejezésre, hogy szolidárisak céljainkkal. (Nagy taps.) „Előre, sxent céljaink eléréséért’ — Engedjék meg, hogy az elnök­ség nevében köszönetét mondjak mindazoknak, akik biztosították az összes feltételeket a kongresszus eredményes munkájához. (Taps.) Köszönetét mondok a fordítóknak, akik nagy és nehéz munkát végez­tek. Köszönetét mondok a hírközlő szerveknek, a sajtó, a rádió, a tele­vízió, a filmhíradó és az összes hír­közlő szervek valamennyi dolgozó­jának. Hálásan megköszönjük oda­adó és fáradságos munkájukat, amellyel segítették, hogy eszméink, gondolataink, törekvéseink és cél­jaink még a. kongresszus tartama alatt a tömegek előtt ismertekké vál­janak. (Nagy taps.) — Engedjék meg, hogy a kong­resszus elnöksége nevében köszöne­tét mondjak mindazoknak, akik biz­tosították technikai feltételét a kongresszus munkájának. (Taps.) Köszönetét mondok mindazoknak az elvtársaknak, dolgozóknak, akik biz­tosították kongresszusi küldötteink számára az ellátás, a szállás, a szál­lítás megfelelő feltételeinek megte­remtését. (Nagy taps.) — Elvtársaim! Nagy szavakkal nem szeretünk dobálózni, de azok a kérdések, amelyekről mi itt ez alatt a hat nap alatt tanácskoztunk, dön­tően kihatnak népünk jövendőjére. Ezért ezeket a célokat nyugodtan nevezhetjük ezen ünnepélyes órában szent céloknak. Azt mondom, elvtár­sak, előre szent céljaink eléréséért, a marxizmus—leninizmus, a kom­munizmus legyőzhetetlen zász­laja alatt. (Hosszan tartó nagy taps.) — Éljen a dolgozó magyar nép! (Nagy taps.) — Éljen pártunk, amely népünket szolgálja — virágozzék drága ha­zánk, a Magyar Népköztársaság! (Nagy taps.) — Éljen a legyőzhetetlen proletár nemzetköziség! (Nagy taps.) — Éljen és erősödjék a szocialista tábor! (Nagy taps.) — Éljen a nemzetközi munkás- osztály! (Nagy taps.) — Éljenek mindazon haladó em­berek, akik a Föld valamennyi or­szágában küzdenek az emberiség boldogulásáért! (Nagy taps.) — Éljen a szocializmus és a béke! (Nagy taps.) — Elvtársaim! Mielőtt elválunk egymástól, énekeljük el együtt az Intemacionálét. (A kongresszus részvevői elének- lik az Intemacionálét. Utána per­cekig tartó nagy taps, közben N. Sz, Hruscsov megöleli, megcsókolja Ká­dár Jánost, melegen kezet ráz Műn* nich Ferenccel és Kiss Károllyal. Az ülés szombaton 12.36 órakor ért vég^t.) Mai számunkban a Népszava képes irodalmi és művészeti melléklete A párt ax eddiginél is nagyobb bixalommal kíván a munkásosxtály tömegeire, a magyar népre támasxkodni boldogulást kívánjak népünknek. (Taps.) — Elvtársaim! Kongresszusunkon őszinte, szívből jövő és hálás köszö­netét mondunk testvérpártjaink kül­dötteinek, akik — élükön a Szov­jetunió Kommunista Pártjának, Hruscsov elvtárs vezette küldöttsé­gével (Hosszan tartó taps, mindenki feláll.) kifejezésre juttatták szolida­ritásukat pártunk és népünk harcá­val. Személyes jelenlétükkel és fel­szólalásaikkal, dolgozóink körében tett látogatásukkal segítettek, hogy még jobban elmélyítsük dolgozó tö­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék