Népszava, 1961. augusztus (89. évfolyam, 180–206. szám)

1961-08-04 / 183. szám

ff&fi feJßi utösuziß ■ MAGYAR KUTATOK SIKERE: K1TONO AKUSZTIKA A színházban £s a sportcsarnokban Az Optikai, Akusztikai és Fiimtechnikai Egyesület Renrrég nemzetközi részvétellel tartott konferenciáján sokat foglalkoztak a teremakusztikai kutatások eredményeivel. E kutatások középpontja Magyarországon az Akadémia akusztikai kutatócsoportja. Dr. Tamóezy Tamás kandidátus, a csoport vezetője, a kutatómunka fejlődéséről és ered­ményeiről szólva rámutatott, hogy már a görög-római idők építészei is kitűnő akusztikai viszonyokat tudtak kialakí­tani, ^ nem egyszer 30 000 személyes szabadtéri színházak­ban is. Később megfeledkeztek erről a tudományágról és újabb fejlődése csak a XVII. században, az opera meg­jelenésével kezdődött meg. Egyes gyakorlati fogások fel­ismerésével terveztek olyan jó akusztikájú operaházakat, mint a nápolyi, a bécsi, a budapesti. Az elméleti kutatások azonban g?ak néhány évtizede folynak, s elsőként azt állapították meg, milyen mértékben függ a hang élvezhe- tősége attól, hogy mennyi ideig zeng tovább a zárt térben. A magyar kutatók ma már világszerte elfogadott meg­állapítása, hogy a tényleges utózengési időt csak olyan mértékben szabad értékelni, amilyen mértékben az em­beri fül érzi. a kutatási eredmények tették lehetővé az Erkel Színház átépítésénél a kitűnő akusztika megterem­tését és Tamóezy Tamás tervei alapján teremtettek kiváló akusztikai viszonyokat a 15 OOO személyes moszkvai Lenin Sportcsarnokban is. — Meghalt Tildy Zol­tán. Tildy Zoltán volt kisgazdapárti politikus, református lelkész, 1945— 46-ban miniszterelnök, 1946—48 között köztársa­sági elnök, 72 éves ko­rában meghalt. (MTI) — SAJTÓTÁJÉKOZ­TATÓN ismertették a szeptember 10—24-e kö­zött megrendezendő bmói III. nemzetközi vásár előkészületeit Dr. Karol Störzer, a csehszlovák nagykövetség kereskedel­mi attaséja elmondotta, hogy a csehszlovák gaz­dasági élet jelentős ese­ménye lesz a nemzetközi technikai árumintavásár. Tizenhárom pavilonban 65 000 négyzetméternyi területen szakosítva mu- mutatják be a külön­böző műszaki újdonságo­kat. A tájékoztatón Kris­tóf László, a magyar Ke­reskedelmi Kamara fő­osztályvezetője hazánk részvétléről is beszá­molt. — NAGY SIKERREL tartotta meg első fellépé­sét MontevicLeóban a Moszkvai Zenei Színház balett-csoportja. X Köszönetnyilvánítás. Szeretett feleségem és édes­anyánk elhunyta alkalmából kifejezett részvétnyilvánitásu- kat hálásan köszönjük. Id. Choma László és fia. menye. — Ezernél több ipari­tanuló a Wilhelm Pieck- gyárban. A győri Wil­helm Pieck Vagon- és Gépgyárban befejeződött az ipari tanulók felvéte­le, amelynél előnyben ré­szesítették a gyár dolgo­zóinak gyermekeit. 424 elsőévest vettek fel, úgy­hogy a másod- és har­madévesekkel együtt az ipari tanulók száma 1012- re emelkedett. — »JEHOVA TANÜ1-» Hamburgban nemzetközi kongresszust tartottak, amelyen Európa, Ázsia és Afrika 45 államából 85 000 hivő jelent meg. — Több mint 1700 új lakást adott át az idén Budapesten a három leg­nagyobb lakásépítő válla­lat. Az év hátralevő hó­napjaiban majdnem két- szerannyi lakást kell fel­építenie a három válla­latnak, mint amennyit már átadtak. ■ MÜZEUMBA KERÜL HÁROM FIATAL VASMUNKÁS vizsgamunkAja A Csepel Vas- és Fém müvek KISZ Bizottsága 1959 óta évente megrendezi a »Szakma ifjú mestere« mozgalomban részt vevő fia­talok vizsgamunkájának ki­állítását. A napokban zá­rult idei kiállítás megmutat­ta, hogy a fiatalok lépést tartanak a technika világ­méretű fejlődésével. A mos­tani vizsgákon első díjat nyert három fiatal vizsga­munkája — egy szőlőprés, egy papírprés és egy maró­gép — múzeumba kerül. A kiállítást több mint 15 000 magyar és külföldi látogató tekintette meg. — A MUNKÁSMOZGA­LOM MÁRTÍRJAINAK szobrokat állítanak Szol­nokon. Bede László, Tóth Ferenc, Keskeny János és Virágh János mell­szobrát a városi tanács épületében helyezik el, Tisza Antal portréja pe­dig a Építőipari Vállalat munkásszállójának park­jába kerül. ■ MAGYAR EGYETEMEK, FŐISKOLÁK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI Ez év elejéi íj tíz együttműködési szerződést kötöttek külföldi felsőoktatási intézményekkel magyar egyetemek és főiskolák. A pécsi Pedagógiai Főiskola a lipcsei Peda­gógiai Intézettel, a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem a freibergi Bányászati Akadémival tart rendszeres kap­csolatot tudományos kísérletekről szóló beszámolók, tan­menetek, oktatási tervek cseréje és kölcsönös látogatások formájában. A drezdai Közlekedési Főiskola és a budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem közös kutató- csoportja foglalkozik a nagyvárosi közlekedés tudományos problémáival. A napokban 50 orosz nyelvszakos magyar fiatal utazott a Szovjetunióba, ahol úttörő táborban segéd­nevelőként gyarapítja nyelvtudását. Az idén az Eötvös' Loránd Tudományegyetem, a leningTádi Zsdánov-egyetem­mel köt együttműködési szerződést, a gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem a brnói mezőgazdasági főiskolával, a buda­pesti Kertészeti és Szőlészeti Főiskola pedig a plovdivi mezőgazdasági főiskolával lép kapcsolatba. Szerződés köté­séről tárgyal a Budapest Műszaki Egyetem a bukaresti műszaki egyetemmel, á debreceni Orvostudományi Egye­tem és a rostocki egyetem pedig oktatók kölcsönös láto­gatását kezdeményezik. BSfc PÉNTEK, augusztus 4. A nap kérdése: — A vadá­szati idény megállapítása után egyes osztályveze­tők kegyeire sem lehet az egész munkaidő alatt vadászni? Pénteki konferansz Jó reggelt kívá­nok, kedves olva­sóink! Olvasom a Népszavában, hogy már lakószobák fa­lának borítására is használható a műanyaggal párosított, lemosható papír. Szerintem az lesz az igazi, ha majd a házak külső falá­nak borítására is használható lesz. Akkor nem fogják cé­dulák felragasztásával elék- teleníteni a falakat azok, akiknek elcserélendő laká­suk, jó állapotban levő eladó gyerekkocsijuk (érdekes, eze- ken a cédulákon minden jó állapotban van, kivéve magát : a cédulát, amelyet a gyere­kek, vagy a konkurrens hir­detők letépdesnek). elveszett : kiskutyájuk, elrepült papa­gájuk, olcsó őszibarackjuk ■ fáról, vagy elegáns télikabát- : juk van (középtermetre); ak- : kor egyszerűen felírják majd mindezt a falra, s ha vevő ; akadt mondjuk a télikabátra, j azt lemossák. Ha a vevő : visszahozta a télikabáto1, hogy j molyos, újra felírják és így tovább. De főleg azért lenne jó az a lemosható fal, mert az ár­tatlan gyerekeknek nem kel­lene hónapokig látniuk azo­kat a disznóságokat, amiket ők maguk firkáltak oda. hogy Marylin Monroe, aki nemrégiben elvált Arthur Millertől, most ismét össze­házasodott első férjével? — Ez érthető. A művésznő szereti a változatosságot, de nem vesz zsákbamacskát. — De ... — Semmi de. Lehet, hogy a második, majd a harmadik férjéhez is vissza fog térni, mert alapjában hűséges lé­lek. # — Fantasztikus. — Miért fantasztikus? Ma­rylin Monr02-nak úgy látszik, az az elve, hogy a házasság olyan, mint a levél: akkor kezd érdekes lenni, amikor felbontják. — Ne mondja! Ez az a hí­res Monroe-elv? — PARADICSOM- FAJTA összehasonlító kí­sérletek kezdődtek a sze­gedi fajtakísérleti állo­máson a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa megbízásából. Az elter­jedt magyar fajták mel­lett több szovjet, NDK- beli, bolgár és román I A KÁNIKULÁBAN ERŐSEBBEN REZEGNEK 1------— . — ■ ■ " '«i T ESTÜNK MOLEKULA! palántáját a kísérleti paradicsom ültették el parcellákon. H SÚLYOS autóbusz­baleset SVÁJCBAN Egy amerikai turistákat szállító autóbusz szerdán este Luzern mellett a szitáló esőtől síkos úton egy szem­bejövő tehergépkocsinak futott, majd áttörte az út szélén levő korlátot és a mintegy 30 méter mélység­ben levő tóba zuhant. Az európai körutazáson levő 35 amerikai turista közül 16 életét vesztette. A gépkocsi- vezető és felesége, valamint az idegenvezető és 19 tu* rista megmenekült. — SZÁMOZOTT ELE­FÁNTOK. Ugandában az elefántok hátukra festett hatalmas fehér számok­kal járkálnak. A szá­mokat és egyéb jelzése­ket természettudósok al­kalmazták, hogy tanul­mányozhassák a vadálla­tok vándorlási szokásait. — CSALÁSSAL, az okira­tok meghamisításával mint­egy 30 000 forintott vett fel jogtalanul Tatai Lajosné bu­dapesti lakos, aki a kénsav- gyárban az ott működő Kölcsönös Segítő Takarék- pénztár ügyeit intézte. A kárt az eljárás során megtérí­tette. A Fővárosi Bíróság jogerősen egyévi és négy­hónapi börtönre ítélte. ■ AZ ELEKTROMOS SÁRKÁNY FOLYAMA A Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság tudományos akadémiáinak kutatói nemrég fejezték be azt a négy éven át végzett kutatómunkát, amelynek keretében feltárták a_ Hejlungcsiang medencéjének természeti kincseit, vizs­gálták az ottani termelőerők felhasználási lehetőségeit, s az Arguna és a Hejlungcsiang folyók energetikai hasznosítását. mmt 400 e2*f négyzetkilométernyi hegyvidéken 30« különféle ásványi kincs lelőhelyet tártak fel, tisztázták a talaj retegeződését, a talajvíz mozgását, a talajszcrkezct- javítás és a talajmüvelés megfelelő módjait. Felvázolták a Hejlungcsiang folyón létesítendő nagy méretű víztároló gátjainak tervét és vizlenergia kiaknázása szemponttából feltérképezték az Arguna folyót, a kutatások eredménye- Képpen ez a vidék teljesen ipari jellegű gabonatermelő bázissá válik majd, s a folyó az Elektromos Sárkány Folyama, a síkság pedig a Nagy Északi Magtár néven fej­lődik a kínai népgazdaság jelentős erőforrásává. Miért vágyakozunk a kánikula napjaiban a strandok hűs vize után, milyen folyamat játszódik le testünkben a meleg hatására? — erről nyilatkozott dr. Neugebauer Tibor Kossuth-díjas egyetemi tanár az MTI munkatársának. Rá­mutatott, hogy az anyag hőmérséklete tulajdonképpen ré­szecskéinek rezgése. Amint az anyag fokozatosan lehűl, lépésről lépésre nyomon követhető a rezgések gyengülése, viszont ahogyan a higanyszál emelkedik a hőmérő szám­lapján, ugyanúgy növekszik az anyagon belül a hőrezgések erőssége. Amikor tehát az ember a melegre panaszkodik, valójában azért szenved, mert molekulái és atomjai erő­sebben rezegnek. Ezzel magyarázható a hideg víz vagy a meleg fürdő hűsítő hatása is. Amikor az átmelegedet! testfelület erős rezgésben levő molekulái a hidegebb víz gyengébb rezgésű molekuláival kerülnek érintkezésbe, a rezgési energia egyensúlyba igyekszik jutni. A hideg viz a test felületén némileg felmelegszik, a test pedig lehűl. A meleg fürdőnek azért van utólag hűsítő hatása, mert a víz párologni kezd a bőrön, s ez a párolgás a testtől elvont hőenergiát emészt, fel. Ezt a mechanizmust alkal­mazza a természet is, amikor a meleg ellen védekezve működteti a verítékmirigyeket.------------------ _ SOK FRANCIA t ölti nyári szabadságát Magyarországon. 2293 tu­ristavízumot adtak ki a párizsi konzulátuson, négyszázzal többet, mint az elmúlt év hasonló idő­szakában. Az első cso­portok már viszaérkeztek Párizsba, s egybehang­zóan elismeréssel nyilat­koztak a magyar vendég­látásról. — VADÁSZOK PARA­DICSOMA. Űjzéland a vadászok valóságos para­dicsoma. Itt nincs szük­ség vadászati engedély­re, sőt mindenkit buzdí­tanak, hogy minél többet vadásszon. Űjzélandban ugyanis annyi a szarvas, zerge, nyúl és vadkecs­ke, hogy valósággal meg­eszik az erdőségeket. — NAPONTA 550 bűn­tényt követnek el Nagy- Londonban, a rendőr­főnöknek a belügyminisz­tériumhoz benyújtott je­lentése szerint. A múlt évben a bűnügyek szá­ma meghaladta a kétszáz­ezret és ezzel »rekord­színvonalat« ért el. X Az Országos Rendező Iroda közli, hogy a Festi Körhinta július 30-án, a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt előadása augusz­tus 7-én este fél 8 órai kez­dettel lesz megtartva. A jú­lius 30-ra váltott jegyek ér­vényesek. VILLANÓFÉNY Szerdán délben háromne­gyed egykor a Mexikói úti aluljáró feltételes villamos- megállónál kedves jelenet­nek voltunk szemtanúi. A kalauznő indulásra csönge­tett és a kocsi már lendü­letbe is jött. amikor a pil­lanattal előbb leszállóit fia­talasszony a villamos nyi­tott ablakánál felkiáltott: «■Jaj, a paprikám!« A ka­lauznő rögtön »kapcsolt« és a leszállt utas helyére tekintve, egyik kezével a paprikával telt zacskót emelte fel. míg a másikkal a villamost csengette le. Még egy mozdulat és a cso­mag az ablakon át a tulaj­donos kezébe került. A 67-es villamos utasait ez az epizód szinte jókedv­re hangolta. Tekintetük mintha azt mondta volna: »Lám, ilyen kicsiségért csengették le a villamost és mégsem dőlt össze a világ.« (Ä. o.) „Mit tett eddig a Kilián-mozgalom sikeréért?“ Elnökségi ülés a VII. kerületi TST-ben Elég sok a gondja Juhász László VII. kerületi TST-el- nöknek. A kerület üzemeinek, vállaltainak zöme kis létszá­mú, s a legtöbbnek csupán a központja van a kerületben, a telephelyek, kirendeltségeik, szerte Budapesten, az ország­ban. Mindössze két nagy sportkörrel büszkélkedhet a TST-elnök, a Bp. Vörös Me­teorral és a Bp. Előrével. A Kilián-mozgalom sikeréért azonban eddig egyik sport­kör sem tett valami sokat. Igaz, ha segítségért fordultak hozzájuk (helyiség, pályaprob- léma, előadások tartása), kész­ségesen álltak a TST rendel­kezésére. A szervezésben vi­szont annál gyengébben áll­nak. A kisebb, szétszórt sport­köröknél arra törekszik a TST, hogy ha egész minimá­lis létszámmal is, de indul­jon meg a pontok gyűjtése. Ha csupán 10—15 dolgozó kér is igazolványt, folyamatosan tartsák meg a Kilián-verse- nyeket. Ezt a legtöbb sport­körnél sikerült is elérni, tíz vállalatnál azonban eddig még semmi mozgás sem ta­pasztalható. A hét elején ösz- szeült a TST elnöksége, amelyre meghívták a tíz sportkör elnökét, vagy Kilián- felelösét. Az ülésen négy sport­kör meg is jelent, a másik hat Viszont, köztük a Fővárosi Kultúrcikk, a TÜSPED, a Víí. kerületi Közért, úgylátszik nem tartotta érdemesnek, hogy képviseltesse magát. Az ülésen Juhász László TST-elnök feltette a kérdést: »Mit tett eddig a Kilián-moz­galom sikeréért, milyen prob­lémái vannak, milyen segítsé­get kér a TST-től?-» A négy sportköri vezető nem nagyon sietett a válasz­adással, hiszen ezúttal nem eredményekről, sikerekről kel­lett beszámolni, hanem arról, hogy miért nem tudtak eddig elérni valamilyen eredményt. Végülis Bedő Miklós, a Pa­tyolat sportköri elnöke törte meg a csendet. — Az év elején megtár­gyaltuk a sportköri vezető­ségben, s a szakosztályban is a feladatokat. Ügy döntöt­tünk, hogy elsősorban a még nem sportolókat szervezzük be. Közben a szakosztályok­ból jelentkeztek már 10—15 -en a mozgalomra, de nagyon kevésnek tartottuk ezt a szá­mot, s így nem jöttünk még az igazolványokért. Minden­esetre most már rájöttünk arra, hogy nyugodtan elfogad­hatjuk a szakosztályban levők jelentkezését, hiszen az 6 részvételük is propaganda, elősegíti a többiek jelentke­zését. Takács József, a Közért Karbantartótól így válaszolt: — Bevallom őszintén, eddig nem sokat törődtem a dolog­gal. Nagyrészt ennek tulaj­donítható, hogy egyetlen iga­zolványt sem vittünk el a TST-től. így most csak ígér­ni tudok, mégpedig azt, hogy a legsürgősebben behozzuk a lemaradást, s ősztől már a mi dolgozóink is elkezdik a pont-gyűjtést. Az ÜVÉRT képviselője in­kább arról beszélt, hogy mi­lyen gazdasági és pályaprob­Ma este kezdődik a kerékpáros öttusa A kerékpáros szövetség ju­bileumi versenysorozatának utolsóelőtti versenye, a nem­zetközi kerékpáros öttusa, ma este 19 órakor kezdődik a Millenárison. A viadalon részt vevő osztrák sportolók csü­törtökön már megérkeztek Budapestre, s kiadós edzést tartottak a verseny színhelyén. Nagy becsvággyal készülnek az összecsapásra, szeretnék megismételni júniusi bécsi győzelmüket. Szorgalmasan folytatták előkészületeiket a magyar versenyzők is, hiszen őket a visszavágás vágya fűti. A poertschachi nemzetközi te­niszversenyen a chilei Ayala meg­lepetésre 6:2, 7:5 arányban le­győzte a wimbledoni győztes ausztrál Lavert. lémái vannak a sportkörnek, arról azonban már nem szólt, hogy a vezetők, s személy sze­rint maga, eddig még nem nagyon foglalkozott a mozga­lommal. A TST vezetői nyom­ban elhatározták, hogy meg­látogatják a sportkört, s igye­keznek segíteni a felmerült problémákon. A Papír- és Irószerértékesitő Vállalattól Ivusz József a munkahelyek széttagoltságáról, az emberek elfoglaltságáról beszélt, de itt is meghúzódott a szavak mö­gött, hogy maguk a vezetők nem foglalkoznak eléggé az új mozgalommal. Kis sportköröket hívtak meg az értekezletre, amelyek­től nem kívánják, hogy nagy számokat emlegessenek, nagy eredmémyeket érjenek el. Azt azonban már igen, s úgy vél­jük, ez reális is, hogy né­hány embert, ötöt, tízet tizen­ötöt, igyekezzenek bekapcsol­ni az új jelvényszerző-mozga­lomba, s ezek, ha már jelent­keznek, szerezzék is meg a jelvényt. Mert sportolni ezeknél a vállalatoknál is szeretnek az emberek... D. I. Motorcsónak-verseny a Tiszán A szegedi ünnepi hetek egyik kiemelkedő sporteseményének ígérkezik a Tiszán sorra ke­rülő motorcsónak-verseny, amely az országos bajnokság második fordulója lesz. A via­dalon a teljes magyar élgárda rajthoz áll, köztük az elmúlt nemzetközi versenyen sikere­sen Szerepelt motorcsónako­sok is. A versenyt szombaton délután és vasárnap délelőtt bonyolítják le. A jugoszláviai kerékpáros kör­verseny 7. szakaszát a lengyel Krolak nyerte, a magyarok közül Aranyi ötödik. Mahó hatodik lett. Az egyéni összetett versenyben változatlanul a jugoszláv Leva- csics vezet honfitársa Vadcsics és Megyerdi előtt. A csapatban a ma­gyar együttes Jugoszlávia mögött a második helyen áll. Pataki István # kerékpáros emlékverseny A X. kerületi TST, az ISB, valamint az ÉDOSZ megbí­zásából az ETC e hét végén rendezi meg a már hagyomá­nyossá váló Pataki István or­szágúti kerékpáros emlékver­senyt. A viadalt a mártírha­lált halt kőbányai ifjú kom­munista emlékének szentelik, s már a rajt előtt, szombaton reggel, a Pataki István téren koszorúzásra kerül sor. Ugyan­csak rövid ünnepséget ren­deznek az első napi célnál, a sopronkőhidai börtön falán el­helyezett Pataki István em­lékműnél. A versenyre a jugoszláviai körverseny , részvevőin kívül a teljes élgárda rajthoz áll, köztük a tavalyi győztes'Szabó Lajos, valamint Mezei, Hor­váth, Sőre és Dévai is. A ver­seny távja összesen 422 km, s közben néhány részhajrát is beiktattak. A győztesek, va­lamint a helyezettek értékes tiszteletdíjakat kapnak. Szabó játszmája függőben maradt A Marianske Lazne-i sakk­világbajnoki zónaverseny harmadik fordulójában Szabó László a román Ghitescu el­len mérkőzött. Játszmájuk függőben maradt. Ebben a fordulóban Olafsson legyőzte a lengyel Sliwai, s ezzel az élre került Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés: VFB Stuttgart—Zágrábi Dinamó 2:1 (1:1). Stuttgart. A világ legjobb * .!"! Budapesten? A nyolctagú magyar súly­emelő válogatott keret szor­galmasan készül a szeptem­ber 20—25 között Bécsben sorra kerülő világ- és Európa- bajnokságra. A nagy erőpróba előtti utolsó hazai viadalt szombaton Oroszlányban bo­nyolítják le, amelyen vala­mennyi válogatott kerettag rajthoz áll. A szövetségben egyébként nagy terveket szőnek. Szeret­nék, ha közvetlenül a világ- bajnokság után a világ leg­jobbjai Budapesten találkoz­nának kétnapos verseny ke­retében. A tervek szerint tel­jes csapattal érkeznének a szovjet és amerikai súlyeme­lők, míg a lengyelek és az angolok legjobbjaikat külde­tték el. A Uj Nortonokon a Népligetben ! A vasárnapi Grand Prix-re ugyancsak lázas készülődés folyik valamennyi budapesti szakosztályban. Az MHS Köz­ponti Motoros Klubjában, a Bp. Honvédban és a Dózsá­ban egyaránt folyik a -tunnLn- golás«, a motorok előkészí­tése. A Bp. Honvédban annak örülnek, hogy megérkezett Szabó II. részére NDK-beH barátaink hozzák a 125-ös, meg a 250-es MZ-t is. úgy­hogy Szabó a Grand Prix-n mindkét kategóriában rajthoz áll. »Fő száma« természete­sen a 125-ös futam lesz, amelyben most már — nyu­godtan kimondhatjuk — ő az elsőszámú esélyes. az új, 350 kem-es Norton, v* amelyet Kurucz György ka- X pott meg. * — Örülök az új motornak — mondja Kurucz György, a; sokszoros magyar bajnok —, s ; bár gép 1961-es típus, még nem az igazi. Nemcsak a fék- pádon kell »belőni-», hanem az; országúton is sokat kell vele mennem. A fordulatszáma is kevesebb még vagy ezerrel, I mint kellene. Ennek ellenére I bízom abban, hogy vasárnap-1 ra már ütőképes lesz az új masina. A Dózsában Cserkuti és a Pettenkoffer—Metzlcer-pár örül az új motornak. — Az enyém ugyan nem egészen új — magyarázza« Cserkuti —, * hiszen tavalyi * típus, mégis tisztes eredmény­re számítok. Persze, nehéz dolgunk lesz, hiszen a neve­zések alapján éppen a 350-es kategória mezőnye látszik a legerősebbnek. Az MHS KMK-ban Szabó II. sachsenringi sikeréről fo­lyik a szó. — Ügy gondolom, nem val­lottam szégyent — hangoztat­ja szerényen a kis Szabó. (Szégyent? Negyedik helyezése kimondottan ragyogó teljesít­mény.) Csak 18 éven felülieknek BEMUTATÓ Augusztus 10 Díjnyertes szélesvásznú amerikai film 02202145

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék