Népszava, 1962. október (90. évfolyam, 230–255. szám)

1962-10-09 / 236. szám

RtutfcYt NYOMÁN Nem indul több vonat ’A SPANYOL HATÁR FELÉ EZ AZ UTOLSÓ ! ­A NÉMETEK AT- ' LÉPTÉK A ZÓNÁN A-}, TÁRT ÉS GYORSAN fi KÖZELEDNEK DÉL FELÉ. Akt TEHETI, I MENEKÜL-A MAR- SE/LLE-I PÁLVAUD- * VARRA A TELJES i BOMLÁS LÉG KŐ- Jt RE NEHEZEDIK. " Francoise helyet kapott az egyik fülkében, a két pilóta suttogva beszélget a FOLYOSÓN. kicsi ? Tudod mekkora sze­rencse kell ahhoz ?akko­ra SZERENCSE TALÁN NINCS BOX IS A VILÁGON ! Jó, Elment az eszem ' mégis elveszem, csak EGY KIS SZERENCSÉNK LEGYEN ÉS ÁTJUSSUNK Te és a hazassag ! Ráadásul egy francia lány. ÉN vagyok hülye, vagy... Csináltassunk vagy készet vásároljunk? Közvéleménykutatás és díjtalan filmvetítés — Több az extraméret Női és gyermekruba-kiállítás nyílt a Tanács körúton 24 ORAS KÖZLEKEDÉSI SZTRÁJK ANGLIA BAN. Angol vasutasok tilta- Kozasul az Angol Közlekedésügyi Bizottság ú,Íjászérvezési tervei ellen, 24 órás sztrájkba kezdtek. Képünk: Elszállításra váró csomagok a londoni Waterloo pályaudvarim (MTI — Külföldi Képszolgálat) Fiatal rendezők- : új filmjei ■ Ä Hunnia Filmstúdió­ban három fiatal rendező új filmjének forgatását készítik elő. Rényi Ta­más — a Legenda a vo­naton című • filmje után —.ismét napjainkban ját­szódó, immkáshősöket be­mutató történetet visz filmre. A forgatókönyvet Kertész Ákos írta. A pol­gári előítéletek bírálatát adja majd a Kéktiszta szerelem című filmjében Zolnay Pál. Megfil­mesítik Rejtő Jenő (P. Howard) Vesztergzár a Grand Hotelben című re­gényét, Palásthy György rendezésében. Megrendezik a bábjátszás ünnepi hetét A tizenöt éves Állami Bábszínház nagyszabású jubileumi programot ké szít elő. November 25 és december 2 között meg­rendezik a színház ün­nepi hetét, öt művész­együttes mutatja majd be a Bábszínház repertoár­jának kilenc gyermek- és három felnőtt-műsorát. Bábtörténeti kiállítás nyí­lik és a nagyközönség elé tárják azokat a gyermek- rajzokat, amelyeken a budapesti és vidéki ifjú színházlátogatók az elő­adások élményeit örökí­tették meg. A Pannónia Bábfilmstúdió bemutatja legújabb alkotásait és a televízió bábfilmjeit. Az ünnepi hét keretében rendezi meg Budapesten IX. konferenciáját a Nemzetközi Bábszövetség. Itt van az ősz, itt van újra — s vele együtt megérkeztek a ruha- és kabátgondok. Csináltas­sunk vagy készet vásárol­junk? Az utóbbi javára billenti a mérleget a Női és Gyermekruha Nagyke­reskedelmi Vállalat áru­bemutatója. mely tegnap délelőtt nyílt meg a Ru­házati Főigazgatóság Ta­nács körúti kiállító ter­mében. A tájékoztatóban el­mondották, hogy a nem­régiben megtartott orszá­KÉSZÜL Sok hasznos, új, szép­formájú kÖzszükSégléti cikk prototípusa készült el az utóbbi hónapokban a Fémlemezipari Művek budapesti és vidéki gyár­egységeiben. Most azok közül mutatunk be néhá­nyat, amelyek már ka­rácsonyra, de legkésőbb 1963 első negyedére el­jutnak-az üzeletekbe. A vásárlóközönség rég­óta- várja a modern• vo­nalú evőeszközök meg­jelenését. Színes, mű­anyagnyéllel látják el a csinos, simavonalú evő­eszközt, amely hamarosan megérkezik a boltokba. Próbálkoznak hazai rozs­gos testfelmérés adatai- a ruha a kirakatban vagy natk figyelembevételével a kiállításon, mint vise­li,?' méreteket vezettek be lés közben. Éppen ezért o konfekcióiparban, és az üdvözöljük örömmel a eddiginek háromszorosára Női és Gyermekruha emelték az extra méretű Nagykereskedelmi Válla- ruházati cikkek mennyi- lat újítását: a kiállítás ségét. A kiállítás során idején naponta háromszor közvéleménykutatást is — fél 11, fél 3 és fél 6 rendeznek: a kérdőíveken órakor — színes keskeny- a látogatók megírhatják, filmet vetítenek az ér- mit szeretnének vásárol- deklődőknek. A 13 per- ni, milyen hosszúak le- ces, jól összeállított kis- gyenek a jövőben a pon- film az élő divatbemuta- gyolák, tetszenek-e az új- tó hatását kelti. donságok? A filmen és a kiállítá­Köztudomású, hogy más son szép és olcsó szövet­_________________________kompiakat, praktikus yester szoknyákat és kis­kosztümöket, divatos át­meneti kábátokat láttunk, de kevés volt az igazán szép szőrme vagy műszőr­me díszítésű télikabát, Tekintve, hogy a kiállí­tás nem öleli fel a teljes őszi-téli kollekciót, csak annak keresztmetszetét nyújtja, remélhetjük, hogy a szaküzletekben megfelelő választékot ta­lálunk majd télikabátok­ból is. A kiállítást október 20- ig tartják nyitva, (g) NÉPSZAVA Éneklő kisiskolásokból — éneklő gimnazisták Három szem paradicsom a katedrán — Nem „elit“-gyerekek l Reggel három szem paradicsom fogadta az osztályba lépő Domokos Lajos igazgatót. Csillog a fény a paradicsomok feszes héján, és csillog a fény a nevető gyerek­szemekben. »Három nap a paradicsomban« — áll a táiblán. utalván arra, hogy a gyerekek, a Mó­ricz Gimnázium I/e osz­tályosai most fejezték be háromnapos mezőgazda­sági munkájukat egy pestkörnyéki tsz-ben. — Ez a három nap is engjem igazolt! — büsz­kélkedik az igazgató. — Amikor ugyanis tavaly először szóba került a zenei tagozatú osztály létrehozása (jórészt az itteni Lórántffy Zsuzsan­na utcai zenei általános iskola első évben vég­zett gyerekeiből) sokan lebeszéltek róla. Kiválo­gatott, elkényeztetett gyerekek, mondták, nem fognak majd beleillesz­kedni a többiek közé. De én e mende-mondák helyett a gyerekekben hittem, akik itt nőttek fel az épületben a sze­mem láttára. Hogy a tanulásban tartják a frontot a ze- neis gyerekek, az nem volt meglepetés. Hogy nyelvkészségük, matema­tikai érzékük, helyesírá­si biztonságuk a zenei nevelés hatására jobb az átlagnál — ez sem volt újság. Hogy magatartá­suk fegyelmezettebb, bát­rabb és felszabadultabb az átlagénál, s hogy még a számtantanárt is énekszó fogadja óra előtt — ezt is hamar meg­szokták. De hogy meny­nyire nem kényes »elit«- gyerekek. azt most e há­rom nap alatt bizonyí­tották be, vígan és ke­ményen dolgoztaik s ak­kor is dallal tartották a társaságot, amikor a töb­biek már fáradtak vol­tak. Egyéni versenyről hallani sem akartak, csak az osztály jó ered­ményéért versengtek. Wéber István énekta­nártól és osztályfőnök­től tudjuk meg mindezt. Nem könnyű a dolga: a tankönyv és a részletes tanterv hiányát az áttö­rés lelkesedése és a tu­dás pótolja, hisz efféle, zenei tagozatú gimnáziu­mi osztály nem volt még a fővárosban, az ország­ban is csak egy, Kecs­keméten, Kodály szü- kebb pátriájában. — Hányán készülnek muzsikusnak közülietek, gyerekek? — Én régésznek készü­lök! Én meg tanárnak! Akik muzsikusnak ké­szülnek közülünk, azok a konzervatóriumokban tanulnak tovább. Mi csak egyszerűen szeretjük a zenét! De nagyon! És úgy megszoktuk az álta­lánosban. hogy mos! nem is bírtuk volna ki anélkül! — csilingelnek a válaszok. A legtöbb fiú és lány arca ismerős a Lorántffy iskola tava­lyi ballagásáról. De egy sor új arcot is látunk köztük, Grimm Éva pél­dául Martonvásánról jött, Bagó Gizus Baracskáról. A nyolc éven át egy is­koláiba járt gyerekeknek eszükbe sem jutott, hogy holmi klikkben tömörül­jenek el az újonnan jöt­téktől. S ha minden tu­dást még nem is, de a hagyományokat már el­tanulták tődük. Az új gyerekek sem eresztik el úgy a vendéget, hogy ne éne­kelnének neki legalább egy búcsú-nótát. S amíg felszabadultan száE a repeső éa^ekszó, van idő azon örvendezni; lám nem mamát tető nélkül az a szép épület,, ame­lyet a zenei általánosban építettek ezeknek a gye­rekeknek muzsikából, derűből, tiszta szép érte­lemből. (fencsik) a modern forme a kétlángú petr és a poroltó a damentes anyagok fel- használásával is. Ezidáig is több ezer darabot gyár­tottak a sokat keresett hullámos fogú (fűrész) evőkésből. Sok vidéki városban és községben fogadják majd nagy örömmel a Fémlemezipari Művek új típusú petróleutnfűző­jét. Fogyasztása kisebb, majdnem teljesen szag­talanul működik, zomán­cozott, s ami talán a leg­lényegesebb, a régivel szemben, két főzőhellyel rendelkezik. Sok volt a reklamáció az utóbbi hónapokban a ijú evőeszköz, óleumfőző járművekbe színes ceruzák minősége miatt; gyakran töredez­tek, hosszában végigre­pedtek. Üj módszerrel si­került tökéletesíteni a be­lek minőségét, s kará­csonyra örömet szerez már a gyerekeknek a ha­tos, tizenkettes, és hu- szonnégyes színes. Többször okozott bal­esetet a közelmúltban, hogy tűz ütött ki az autó­ban, autóbuszban, s a tüzet nem tudták megfé­kezni. A Fémlemezipari Művek már megkezdte az egy kilogrammos jármű­poroltó gyártását, amely minden motortüzet elolt. G. Zs. A kedvenc tanítvány kifosztotta mesterét felnyitotta azt. Eleinte ki­sebb, később nagyobb össze­gekét vitt el, összesen 6— 7000 forintot. Vízi, aki a fiú »rossz szel­leme« Volt, hónapokig azt hitte, hogy a gyerek apjától kapja a pénzt. Együtt jár­tak szórakozni a Vidám Parkba, moziba, Vizi a gye­rektől kapott pénzbő! gitárt vásárolt magának, a fiúnak pedig kerékpárt. Két héttel ezelőtt a fiú elmondta idő­sebb barátjának, honnan származnak ezek az össze­gek. Vízi. ahelyett, hogy megmagyarázta volna neki tettének súlyos voltát, rábe­szélte, hogy most már lop­jon nagyobb összeget. Jáwa- motorkerékpárt akartak ugyanis vásárolni. Vizit, mint felbújtót és tettestársat a rendőrség előzetes letartózta­tásba helyezte, (bállá) Szombaton délután a Fő­kapitányságon feljelentést tett lopás miatt, ismeretlen tettes ellen. Tabányi Mihály harmonikaművész, az ismert zenekarvezető. Eiraondot la, hogy valamit vásárolni akart, ezért benyúlt páncélszekré­nyébe, amelyből azonban hiányzott 17 000 forint, vala­mint három takarékbetét­könyv, amelyekben összesen harmincezer forint volt. A Főkapitányság nyomo­zása hétfő reggelre sikerrel járt. Elfogták a egv n éves fiú személyében, aki régebb°n a harmonikamü- vész kedvenc tanítványa volt. Csakhamar előkerült bűntársa. Vizi Miklós 19 éves szerelő is, akinek pincéiében elrejtve, meTta’álták a há­rom takarékbetétkönyvet. A 13 éves fiú beismerte a rendőrségen, hogy szombaton délelőtt beosont Tabánvi la­kájába- saját kulcsával nvi- totta ki annak a szobának az ajtaját ahol a páncél- szekrény áU. azt a szek^énv tételén levő kulccsal felnyi­totta. s elvitte a betp'v??*v"- veket és a pénzt, amely sze­rinte c»?k hétezer forint volt. Eb bő! (w'M) forintot adott Viztn^k. a. többit megtartot­ta masrának. A kihallgatások során azonban az is kiderült, hogy a fiú már egy éve lopkodott mesterétől. Tabányi megen­gedte neki, hogy az ó^a előtt a lakásban gyakoroljon. A fiú megfigyelte, hol tartsa Tabányj páncélszekrényének kulcsát, s ettől kezdve, amint egyedül maradt a szobában, A kantoni együttes a Fővárosi Nagycirkuszban Nagy siker fogadta a kantoni cirkuszművészek budapesti bemutatkozá­sát. Műsorukat erő, ügyes­ség, az emberi test szép­ségének dicsérete jellem­zi, vagyis mindaz, amit követelményként a ha­gyományos cirkusz élé szoktunk állítani. Rend­kívül szép és tetszetős volt a csíkos maitrózblú- zos fiúk bambuszrudakon bemutatott tornája, hajlé­konyság, gyors mozgás és összehangoltság jellemez­te. Hasonló műsorszámot az utóbbi években nem láttunk. V i 1 ágs zárának nevezhető az a csoportos biciklimutatvány, amely­nél a néző legnagyobb ámulatára tiznél is több artistaművész tetszetős gúlákba rendeződve kari- kázta körbe a porondot. Kedves színfoltja a mű­sornak a népi hagyomá­nyokra épült oroszlános tánc, valamint a zászló- lengetéssel kombinált erő­ről, bátorságról tanúsko­dó tornaszám. A kínai cirkuszban nem szerepelt trapézmutatvány, helyet­te valami rendkívül iz­galmas, számunkra szo­katlan produkciót lát­tunk: egymásra rakott székekből, asztalokból épített torony tetején, lé­legzetelállító magasban tornászott egy artista, aki mutatványát és maga emelte tornyát még né­hány egymásra rakott téglával is megtoldotta. Külön méltatást érde­mel Van Cön-vu, az »ezerarcú« bohóc, aki új, friss humorú számaival nemcsak megnevettette a közönséget, hanem bebi­zonyította, hogy elcsépelt viccek, otromba hasra- esések helyett jórészt helyzetkomikumra épülő tréfái az igazi, ízléses cirkuszi humort képvise­lik. Nagyon tetszetős a halászó szám, és főleg az élő kakassal, meg a mad­zaggal összetákolt asztal­lal folytatott bűvészkedé­se. Egyébként is kitűnő volt a bűvész, illetve ez­úttal bűvésznő, valamint a kecsesen hajlékony tá­nyérpörgetőnők bemuta­tója, a hatalmas porce­lán vázákkal való zsong- lőrködés és Csi Mei-in kardtánca a kötélen. Természetesen minden számot nem sorolhatunk fél részletesen, pedig egytől egyig megérdemel­nék a dicséretet. (hary) A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI: a ssép idő tovább tart Várható Időjárás kedden estig: száraz, napos, az év­szakhoz képest enyhe idő, mérsékelt. időnként kissé élénkebb délkeleti szél. Vár­ható legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 19—23 fok között. — A Duna vízál­lása Budapestnél: 135 cm. NÉPSZAVA A magyar szakszervezetok központ! lapja Szerkeszt! a szerkesztő bizottság Főszerkesztő- Timmer József Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. kerület. Rákóczi út 54. Telefon: 224—819 Felelős kiadó: Galló Ernő, a Népszava Lapkiadó Vállalat Igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivatalok­nál és a kézbesítőknél Előfizetés egy hónapra 14 Ft Athenaeum Nyomda F« V.; Soproni Béla igazgató TELEVÍZIÓ, RADIO, magneídfon, lemezjátszó stb. javítására ne legyen gondja, az ország egész tér ii* étén szakszerűen megjavítja a GELKA. A fenti kép a GELKA Budapest, VIII., József körút 77—79-ben levő szervizben ké­szült. Telefonja: 140—277

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék