Népszava, 1964. február (92. évfolyam, 26–50. szám)

1964-02-13 / 36. szám

Párizsi levél Minden hagyomány megdőlhet egyszer... tik. A bajnokcsapat Mo­naco sem dicsekedhet kü­lönben: a 4. helyen van. A magyarok esélyesebbek A bajnokságban a St. Etienne vezet — két hét­tel ezelőtt még 4, most már csak 2 ponttal a Lem és a Lyon csapata előtt. A küzdelmek dere­kán már túljutott a baj­noki mezőny, de a hely­zet még teljesen nyílt. Ez azt jelenti, *hogy küz­delmes hetek következ­nek, s mire a bajnokság befejeződik, a játékosok kifáradtak. S akkor’ kell majd a magyarokkal meg­küzdeni, amikor ők éppen a felemelkedés szakaszá­ban lesznek. így tehát a magyar válogatott több reménnyel gondolhat ar­ra, hogy a spanyolországi »négyes-» döntőben mond­ja ki majd a végszót a legközelebbi világbajnok­ság előtt M. P. •szág nevezett vívó VB-re már kilenc ország indu­lása biztos. A Sportcsar­nokban egyébként a hét végén kezdődik az orszá­gos ifjúsági bajnokság, amely a magyar fiatalok világbajnoki főpróbája lesz. A viadalon az ifjú­sági keret valamennyi tagja pástra lép. 3 most a motorsport nagyszá­mú balatoni és budapesti tá­bora nagy érdeklődéssel és bizakodással várja a ver­senyt. Az élőidényben üdüld dolgozók nagyon számítanak rá s nem szerelnék, ha a tavalyi eset ismétlődnék meg, amikor is a verseny elma­radt. ORSZÁGOS TAGTOBOR­ZÓ-VERSENY folyik az Au­tóklub helyi csoportjaiban. A Magyar Autóklub a leg- eredményesebb tagszervezők­nek értékes jutalmat bizto­sít, mint például külföldi társasutazáson való díjtalan részvétel, autóköpenyek, plé­dek stb. ÜJ-ZÉLANDBAN, az év első nagy nemzetközi gyorsasági autóversenyén — 2.5 literes kocsik részére — az ausztrá­liai Denis Hulme győzött Brabham-Climax kocsiján Tim Mayer (Egy. Államok. Cooper-Climax) és Bruce McLaren (Ü.j-Zéland) előtt. JUAN MANUEL FANGIO, az egykori sokszoros autós- világbajnok európai körúton iár. A 60 éves fennállását idén ünneplő argentin autó­sport szövetéé? megbízásából neves külföldi versenyzők rajtjának lekötését igyekszik biztosítani a márciusi nagy jubileumi versenyekre. FARKASVÖLGYBEN kiadós edzést tartotta.k vasárnap dé’előft az MHS KMK cross- versenyzői. Rajtuk kívül a széket fehérváriak vettek részt nagy számban az edzésen. Vasárnap az Ü. Dózsa kö­vetkezik soron, a verseny- szerű edzés megrendezésé­ben. A téli hónapok csend­jét alaposan felverte az 1966. évi labdarúgó-vi­lágbajnokság sorsolása. A »területi« elvnek komoly ellenzői voltak és vannak még mindig a francia szövetségben. A maguk igazát látják megerősítve a zürichi sorsolással is. A francia válogatott ugyanis eléggé rossz csoportot »fo­gott ki«. Az angliai 16-os döntőbe Jugoszlávián, Norvégián és Luxembur­gon keresztül vezet az út. E három csapat közül elég a jugoszláv váloga­tott említése is a francia szurkolóknak, mert az el­múlt évek eredményei ar­ról tanúskodnak, hogy egyáltalán nem mehet biztosra a francia váloga­tott Sekularacék ellen. Kedvezőtlen sorsolás A világbajnoki selejte­zőket azonban megelőzi a magyarok elleni kettős mérkőzés is. Az első ta­lálkozó^., mint tudjuk, április végén, Párizsban kerül sor. Ez egyáltalán nem kedvező a francia válogatott számára, hi­szen mindig a második mérkőzés a jelentősebb, mert valójában ott dől csak el véglegesen a to­vábbjutás kérdése, s ott még mindig lehet, segíte­ni. Ráadásuk legutóbb Párizsban találkozott a két válogatott, és a ma­gyarok biztos győzelmet arattak. Ez sem kedvez tehát a francia labdarú­gásnak. A legkevésbé az, hogy a második mérkő­zést Budapesten, a Nép­stadionban kell majd ját­szani. »Hétpróbás* játékosok kerestetnek A francia válogatott ka­pitánya, M. Verriest, aki anyagi helyzete révén teljesen független a szö­vetségtől, s megy a saját elképzelései után, válto­zatlanul az idősebb, ta­pasztalt játékosokban bí­zik. Ezt a nézetét állan­dóan hangoztatja, s újab­ban hozzá teszi, hogy »a magyarok ellen csak hét­próbás. tapasztalt játéko­sokkal lehet célt érni!« De amikor azt kérdezték tőle, hogy ezek szerint bí­zik a továbbjutásban, csak ennyit válaszolt: »Minden hagyomány meg­dőlhet egyszer!« Ezzel ar­ra célzott, hogy a magya­roknak a franciák ellen mindig jól megy, s ha nem is játszanak igazán jól, akkor is győznek. Va­lóban, a magyar váloga­tott ellen már nagyon-na- gyon régen győztek a francia »kakasok«, s ez­úttal sem mondható ked­vezőbbnek az esélyük, mint például tavaly. A párizsi klubok krízise A francia labdarúgás­ban egyébként a krízis je­lei mutatkoznak. Különö­sen a párizsi kluboknál. A Racing Paris és a Stade Francais is nagyon gyat­rán szerepel. Az előbbi a 13., az utóbbi pedig a 16. helyen áll a bajnokság­ban. De még náluk is hátrább, az utolsó előtti helyen van a nagymúltú Reims csapata. Kopa és társai formán kívül ját­szanak. bár legutóbb 1:0- ra legyőzték a Bordeaux-t s ezt — legalábbis a klub vezetői — a felemelkedés első állomásának tekin­r- ■ ■ " 1 ’ ■ ' Már kilenc 01 az ifjúsági Február 15-ig lehet ne­vezni a budapesti ifjúsá­gi vívó-világbajnokságra, s már egymás után ér­keznek a jelentkezések. Kuba, Anglia és Lengyel- ország után bejelentette már részvételét Belgium, az NDK, az NSZK, Svájc és a Szovjetunió is. Így a magyarokkal együtt most r/luM­l_mm Hódmezővásárhelyen kerül sorra az idény első nagy motocross- versenye, március l-én. A második erő ss versenyt Esztergomban rendezik (ápr. 5.), ez lesz az országos bajnokság első fu­tama. MEGALAKULT VÁCOTT a Magyar Autóklub váci helyi csoportja. Ezzel az Autóklub vidéki helyi csoportjainak száma huszonháromra emel­kedett. A KANADAI Frank Perris szerződést írt alá a japán Suzuki Művekhez. Ez idén Perris a Suzuki-gyár színei­ben áll majd rajthoz. A balatonföldvAri országos gyorsasági motor­kerékpárverseny lenne az idei országos gyorsasági baj­nokság második versenye, május 31-én. Az Ü. Dózsa kapta meg (mert kérte) a verseny rendezési jogát, 's ÚJJÁÉPÍTVE ISMÉT.MEGNYII.T A NÉPMŰVÉSZETI VÁLLALAT LAKÁSTEXTIL és KÉZIMUNKA f ZAKÜZLETF BUDAPEST, V, KOSSUTH LAJOS UTCA 2. vM. 3^\JÍJJÍML Poríiseh és Lengyel I • J rr rr 1 • r • kitűnő hajraja Kitűnően hajrázik a maiagai nemzetközi sakk- versenyen résztvevő Por- tisch és Lengyel. Portisch a 10. fordulóban legyőzte a spanyol Duraót, Len­gyel pedig a nyugatnémet Lehmannt. A versenyen 8 ponttal Pomar vezet, a 7 pontos Lengyel és Por­tisch előtt. zdő Jik eiwz-bajnohág döntőire szombaton kerül sor. Ugyanakkor már egyéni é$ páros mérkőzé­seket is játszanak. Az angolok elkészítet­ték a február 27—-29 kö­zött Brightonban sorra kerülő nemzetközi asztali­tenisz-bajnokság kieme­lését. A férfiaknál Mar- kovics került az első, Fa- házi a második, Johans­son pedig a harmadik helyre. A nők sorrendje: Alexandru, Földyné, Con- stantinescu. Lukácsnét a hatodik helyen emelték ki. ökölvívó CSB vetíti. Utána az MTK és a Bp. Honvéd méri össze tudását. Ugyancsak feb­ruár 23-án kezdődik meg a küzdelem az NB I. B- ben és az NB II-ben is. Érdekesség, hogy a nehéz­súlyú válogatott Budai az NB I B-s Tatabányához kérte átigazolását.. Ma ke a román asztali! Az utóbbi évek egyik legnagyobb asztalitenisz­versenyének ígérkezik a Bukarestben ma kezdődő román nemzetközi baj­nokság. A férfiak között rajthoz áll például Mar- kovics 11., Veckó, Korpa, Rózsás, Pigniczky, s a tel­jes román élgárda, a nők­nél pedig az angol Rőtre és Shannon, a csehszlo­vák Karlikova testvérpár, Földyné, Lukácsné és a legjobb hazai asztali teifi- szezönök. A viadal a DK- rendszerű csapatverseny­nyel kezdődik, amelynek Kezdődik az Február 23-án rajtol az idei ökölvívó-csapatbaj­nokság'. Délelőtt Csepelen rendezik meg a Csepel— V. Dinamó összecsapást, míg a másik két mérkő­zésre délután a Sport- csarnokban kerül sor. Az Ü. Dózsa—Gyöngyös rang­adó 16 órakor kezdődik, s azt a televízió is köz­Antson új világrekordja A téli olimpiai után a legjobb szovjet, norvég, nyugatnémet, holland, ja­pán és amerikai gyors- korcsolyázók Oslóban mérték össze tudásukat. A versenyen két kitűnő eredmény született. A szovjet olimpiai bajnok, Antson — aki megnyerte a két számból álló össze­tett versenyt — 4:27,3 p-es idővel új világrekor­dot állított fel 3000 m-en. A meghívásos 500 m-es viadalon a japán Suzuki 39,9 mp-es idővel győzött. 16 ország versenyzője a műkorcsolyázó VB-n Február 25-én kezdődik a húszezer nézőt be­fogadó dortmundi West­falen-!! alléban az idei műkorcsolyázó világbaj­nokság. A nagyszabású versenysorozaton 16 or­szág 122 sportolója áll rajthoz. A legnagyobb együttessel — 18 ver­senyzővel — az ameri­kaiak érkeznek. A VB-n szerepelnek magyar spor­tolók is. Oszt r áh jégkorong ősök Budapesten Hétfőn este 18.30 órai kezdettel nemzetközi jég­korongmérkőzésre kerül sor a Kisstadionban. A BVSC meghívására Bu­dapestre érkező osztrák Erwald együttese a vasü- tascsápattal játszik ba­rátságos mérkőzést. Tizenkilenc ország legjobb főiskolás téli sportolói vesznek részt az Universiade sportversenyein. A ké­pen: a sportversenyek színhelye: Spindlerov Itllyn (MTI — Külföldi Képszolgálat) Feltünően sok izgalom jel­lemezte a közelmúltban be­fejeződött Budapest egyéni sakkbajnokságát. A verseny7 első felében Forintos nem­zetközi mester diktált hatal­mas iramot, s Besztercsányi mesterjelölt mutatott kitűnő formát. A ha:rái»an azosiban a diósgyőri Bárczay László mester jött fel, s végül is megnyerte a bajnokságot De- ly és Besztercsányi előtt, aki viszont teljesítette a mesteri normát. Ezúttal egv kitűnő taktikai érzékkel vezetett támadó já­tékot mutatunk be, Forintos Győző győzelmi sorozatából. SZILAGYI P. FORINTOS GY. 1. d4, d> 2. c4, e5 3. de:, dl (.Albin ellencsele a sakk­versenyzés romantikus kor­szakából; manapság ritkán fordul elő. Ismert csapdavál­tozata: 4. e3?, Fb4f 5. Fd2, de:! 6. Fb4:, ef:t 7. Ke2, fg:Ht! és sötét nyer. Ezt azonban világos a szolid 4. g3 fejlődéssel előnyösen el­kerülheti.) 4. el, Hc6 5. f4, f6! (Fél év­századdal ezelőtt még 5. —g'5 volt szokásos, Forintos mes­ter lépése talán még éle­sebb.) 6. Hm, fe: 7. f5 (Vilá­gos a gyalog visszaadásával lezárta a centrumot, de ez nem bizonyul elegendőnek a sötét támadás megfékezé­sére.) 1. —, Ibit! 5, Ri4, ItTí 3. Fd3, gtt! 10. a3 (Ez a közbe­iktatás elkésik. Sötét átme­neti tisztáldozattal előnyös vonalnyitáshoz jut.) A Reuter jelentése szerint az innsbrurki rendőrség sza­badon bocsátotta a 24 éves Michael Son* kanadai úisái- írót, ak?t hatósági közeg el­leni erőszak miatt tartottak fogva. ‘«fe a A HELYSZÍNEN is BPEST V. KÁROLYI U1É T£l: 183-687 VI. EÖTVÖS U. 28. TEL: 314-571 GARANTÁLT MINŐSÉGI MUNKA! TÉLI VÁSÁR! leszállított árak! Gyermek gyapjú sál sima és kockás 50,— Ft helyett 36,— Ft Velour sál 90,— Ft „ 63,— Ft Szövet sál 62,— Ft „ 43.40 Ft Kártoltgyapjú kendő, egyszínű 67,— Ft „ 46,90. Ft Kártoltgyapjú kendő, kockás 60,— Ft „ 42,— Ft Monofii kendő. kézzel festett 132,— Ft „ 92,40 Ft Monofii kendő, egyszínű 115,— Ft „ 80,50 Ft Tisztaselyem, muszlin kendő 80,— Ft „ 56,— Ft Gyermek szövet kendő 23,50 Ft „ 16,45 Ft CSAK KÉT HÉTIG! Február 10. és 22. között a kijelölt szakboltokban és az áruházakban Színházak ni a i műsora Csütörtök, február 13 Operaház: Albert Herring (C-bérl. 6. előad., 7). — Er­kel Színház: Carmen (7). — Nemzeti Színház: II. József (7). — Ódry Színpad: Éle­tem, Zsóka (7). — Nemzeti Kamara Színház: Liliomfi (7). — Madách Színház: Tan­ner Jolin házassága (7). — Madách Kamara Színház: Ki után megy a nő? Ki megy a nő után? (7). — Vígszín­ház: Mélyek a gyökerek. (M- bérl. 4. előad., 7). — József Áltála Színház: II. József császár (J-bérL 4. előad., 7). — Petőfi Színház: Espresso Bongo (7). — Thálja Színház: Legenda a dicsőséges feltá­madásról (7). — Irodalmi Színpad: Molnár F.: Előjá­ték Lear királyhoz: Holtai J.: Interjú (N-bérl. 3. előad., 7). — Fővárosi Operett Szín­ház: Hókirálynő (a Bartók Gyermekszínház előad., du. 3), A mosoly országa (7). — Vidám Színpad: Nincs elő­adás. — Kis Színpad: Fo­gad 3—5-ig (Csüt. béri. 3. sor., 7). — Állami Bábszín­ház: Világszépe (de. 10); Ka­land a Venuson (du. 3). — Egyetemi Színpad: A konst­ruktivizmus és a konfigura­tiv törekvések a képzőművé­szetben (7). — Kamara Va­rieté: A varieté csillagai (6, fél 9). — Hazai Fésűsfonó Műv. Ház (IX.. Soroksári út 166): . A beszélő köntös (a Déryné Sz/nb. ifj. előad., de. ,10). — Jegszúibáz: Egész évben szerelem (7). A rádió és tv mai műsora KOSSUTH RADIO 4.30: H. Időj. 4.35: Z. 5: H. Időj. 5.05: Falurádió. 5.45: Postabontás. 6: H. Időj. 6.25: Néhány perc tudomány. 7: H. Idői. 7.10: Üj könyvek. 7.30: Műsorok. 7.54: Énekel­jünk együtt! 8: Müsorism. Időj. 8.IÓ: Szimf. hgv. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9: Is­kolarádió. 9.20: Magyar tá­jak zenéje. 10: ‘ H. Lapsz. Időj. 10.10: A hat cimbora. Mese. 10.30: Novikov: Vol­TÉLI VÁSÁR a COR VJNBAN Nylon harisnya Női télikabát Férfi puplin ing Gyermek félcipő 35—38 számig 42,— Ft helyett 29,40 Ft 800,— Ft helyett 560— Ft 162,— Ft helyett 113,40 Ft 125,— Ft helyett 87,50 Ft Vasári aruk 30 százalékos árengedménnyel február 22-ig LEGNAGYOBB ÁRUHÁZ CORVIN LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK gai dallamok. 11: Idős*, nemzetk. kérd. 11.10: Schu- bert-dalok., 11.32: Rádió sza­badegyetem. 12: EL Időj. 12.15: Táncz. 12.57: Vidéki színházműsor. 13: Szov. gaz- datanf. 1T.20: Erkel-áriák. 13.50: Riport. 14: H. Időj. 14.10: Hétfőtől szombatig. 14.45: Rózsa Sándor. Folyt, rádiój. XIV. 15.12: Szlovák népi együttes. 15.32: Zenés színjátékokból. 16: H. Időj. 16.10: Zenés képek főváro­sunkról. Í8: H. Sport. Időj. 18.10: .Villanófényben a vegy­ipar. 18.15: Sanzonok, da­lok. 18.40! Budapest, február 13. 19: Bizet: Carmen. Négy- felv. opera. Közb. 19.55: Me­se. 20: Esti krónika. Időj. 21.07: Lakatos László: A bé­csi táncosnő. Novella. 22: H. Sport. Időj. 22.43: Versek Budapestről. 22.48: Táncz. 24: H. Időj. 0.10: Z. PETŐFI RADIO 5: Z. €.t0; Torna. 6.30: H. Idői. 8: H. Időj. 14: Opera- részi. 14.10: Időj. Vízállás. 14.25: Könnvűz. 15: H. Időj. 15.05: Szabó F\: Vojióstrió. 15.18: Emlékezés a Vörös- brigádra. 16: Dalok a fel- szabadulásról. 16.10: Zkari muzsika. Közb. 17: H. Időj. 17.35: Könnyű/. 18.15: Láto­gatás Végh György műfor­dítónál. 18.40: Fllmdaiov:. 19: Mi történt a nagyvilágban? 19.15: Népi z. 19.55: Bartók művészi pályája. 2025: Tu­dósok iskolája. 20.35: Élőszó­val — muzsikával. Közb. 21: H. Időj. 23: H. Időj. URH 18.30: H. Időj. 18.40: Két kvintett. 19.41: ifj. Geren­csér Ferenc műsora. 19 55: Bánók művészi pályája. 20.25: Táncz. 21.24: Szoko- lay: A tűz márciusa — ora­tórium. 22.30: H. Időj. TELEVÍZIÓ 17.15: Müsorism. H. 17.25: Orosz társalgás. 17.45: Kön.w- ismert. 17.50: Falusi dolgok­ról. Griff Sándor jegyz. 17.55: Zenekedvelő Gyerekek Klub­ja. 18.40: Jövő heti műsor. 18.55': Telesport.. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.45: ünnepi interpelláció. Tv- kisf. 20.05: Filmmozaik. 21.15: Parancs. Táncdráma öt té­telben. Kb. 22: H. Tv-hir- adó, isin. BRATLSI AVAI TV 9: A Paravan KJsszính. vi­dám összeáli. 9.50: Bocsánat, tévedés. KJsf. 10.25: A ter­mékek minőségéről. 10.55: Tv-érd ékességek. 17.15: Ki­csinyek műs. 18: Ifj. adás. 19: Tv-híradó. 19.30: Lim- fjord. Dán kisf. 20: Vidám zenés összeáll, a Novákok tiszteletére. 21.10: Kisf. 21.30: Ty-híradó. 21.45* Mai ven­dégünk: John Steinbeck. 6 NÉPSZAVA 1964. február 13 10. —, gf:! 11. ab:, fe: 12. Bel, Cf: 13. VÍ3:, Hg4fí 14. Kg3 (Szomorú kényszer, mert 14. Kgl-re Vh4! nyer­ne.» 14. —, Bg8 15. h3, He3f! 16. Kh2, Bg2:t 17. Khl (Most úgy tűnik, mintha a »leve­gőben lógó-« sötét tisztek miatt a támadásnak vége szakadna- De váratlan csat­tanó következik, amely azon­nal dönt.) 17. —, Fg4ü (Mivel 18. hg:? esetén Vh4t mattra vezetne, ez a remek lépés vezért nyer.) 18. Be3:, Ff3: 19. Bf3v e4 20. Fe4:, Be2! — Világoi feladta. SAKK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék