Népszava, 1964. szeptember (92. évfolyam, 204–229. szám)

1964-09-23 / 223. szám

Balatonföldvár és Ózd között 330 kilométer az út. Elég hosszú út, ló­ként" annak, aki otthoná­tól ilyen messze vetődik dolgozni. Két ózdi asz- szonynak azonban lízsze- resére-százszorosára nyúlt ez a távolság. Olyan mesz- sze került tólük a szép Balatonföldvár, hogy lát­ni sem akarják többé. »■Segítséget, igazságos kivizsgálást« kértek a le­vélben. Papp Istvánná és Szőllős Gáborné megír­ták, hogy mint szerződé­ses konyhalányok,. a ba­A jelenléti ív — Nincs igazuk — vé­lekedik az önkiszolgáló étterem konyhafőnöke. — Nagyon szerettem őket, mert jól dolgoztak, min­dent megadtam nekik. Ami pedig a túlórát il­leti, megkapták szabad­napban, csúsztatásban. A jelenléti íveket ke­ressük, amelyek hiteles választ adnának a túlóra­vitára. Igen ám, de s ez már az ózdi asszonyo­kat igazolja — a jelen­léti ív nem hiteles. Jú­nius 20-tól július 31-ig — ennyi ideig dolgoztak ők ott, mindössze öt nap­ra vonatkozóan kapünk támpontot: július 27-től 31-ig vezették szabályo­san, a dolgozók írták be a munkakezdés és a tá­vozás idejét, és Szőllős Gáborné tíz és fél túl­órát teljesített ez idő alatt. Ezen kívül csak jú­lius 1-től 12-ig találtunk jelenléti ívet, amely vé­gig azonos írással van ki­1000 forint ~ Az Éttermi és Büfé Vál­lalat központjában a ju­talmazás módja felől ér­deklődünk. Merőben szo­katlan dolog ugyanis, hogy a két hónapig mű­ködő Balaton-parti egy­ségekben ezer-ezerötszáz íorint összegű jutalmakat fizetnek. S az elbírálás alapjául mindössze két- három hét munkája szol­gál. — 425 000 forintot kap­tunk a Balaton-parti ide­genforgalomban dolgozók jutalmazására — válaszol a főkönyvelő. — Az ösz- szeg célja, rendeltetése az volt, hogy lelkesítsük eze­ket az embereket, jobb munkára ösztönözzük ©ŐZF Majakovssli a Katona Jóss Mi a Gőzfürdő, s ki az, akit megfürdet? A Gőz­fürdő: megfürdeti a bü­rokratákat, megmossa a fejüket — fűzi darabjához Majakovszkij. Ami a fürdetést illeti: alaposan. Ner' szent előtte semmi sem, ami az újjáalakuló társadalmi rendben a győztes forradalom után megcsontosodott, a régivel kacérkodva újmódian vas­kalapos. Az a hivatalnok­szellem, amely a nagy lendületű haladásnak leg­főbb kerékkötője. Elképzelhető, hogy an­nak idején, 1930 tavaszán a moszkvai Meyerhold Színház-beli bemutatója méltán mekkora port ka­vart fel. Hiszen nemcsak a darabban, hanem a va­lóságban is ott ült a néző­téren a bürokráciától megkótyakosodott »Gü­gyeszakik« egyike-másika. Mint ahogy sokan a for­radalmas munkásság és az ifjúság képviselői közül is. Körben transzparense­ken a költő jelmondatai. Köztük egy: »Netn tükrö­ző tükör a színház, de na­gyító üveg.-i Ezen keresz­tül jelenik meg Diadalov elvtárs, a Generális Ugy- rendszabályozási Központ önmagával szinte a képte­lenségig eltelt igazgatója, latonföldvári önkiszolgáló étteremben dolgoztak. Tízórás munkára alkal­mazták őket, 1062 forint alapbéwe! és jutalékkal. A gyakorlat azonban el­szakadt a szerződésben lefektetett megállapodás­tól. Sokkal többet dolgoz­tak. Többnyire reggel hét­től este tíz óráig, :a túl­órát azonban nem fizet­ték ki. Végül is — bár a szerződés csak augusztus 31-én járt volna le, augusztus 1-én búcsút mondtak Földvárnak és hazamentek. nem hiteles töltve, tehát nem elfo­gadható. — Megkapták a jutal­mat, a nagy pénzt — méltatlankodik az üzlet­vezető-helyettes — és el­mentek. — Mennyi jutalmat kaptak? — Pappné részére ezer forint jutalom érkezett, ők az összeget elosztották egymással. Ahhoz nem fér kétség, hogy az ózdi menyecskék nem hoztak szégyent tá­voli városukra. Munká­jukról az elismerés hang­ján szólnak ma is. — Hiszen ezért kapták a jutalmat is. Alig há­rom hete, hogy megin­dult az üzlet — mondja az üzletvezető —, amikor javaslatokat kértek tőlem. Az itt dolgozókat jófor­mán nem is ismertem, hiszen többségük szerző­déses, úgyszólván kapás­ból tettem javaslatot. 3 heti munka őket. Köztudomású, hogy a vendéglátóipar, különö­sen nyáron, s különösen a Balatonnál, hihe­tetlen munkaerőgondok­kal küzd. Ezt az összeget azért kaptuk, hogy vala­melyest. hozzájáruljon gondjaink enyhítéséhez. Az elgondolás feltétle­nül helyes. A céi való­ban az volt, hogy a Ba­laton partján sokszor ere­jükön felül dolgozó ven­déglátóipari alkalmazot­tak érezzék a megbecsü­lést. Azok azonban, akik a 425 000 forint felett diszponáltak, alighanem feltételezték — de az sem ártott volna, ha ellen­őrzik is —, hogy emel­IÍ1DŐ :ij szatírája ej Színházban Ivan Ivanovics, egyedül a korlátoltságában és mély­séges butaságában meg­bízható minisztériumi tisztviselő, oldalán a min­dent és mindenkit kiszol­gáló újságíróval, Momem- tánnal. És a többiek, az újmódi sznobok rajongásával kö­rülnyaldosott külföldi, a szolgaielkű titkár, a mű­vészettel kufárkodó port­ré-, csatakép- és csend­életfestő. Mindegyikük az egészséges fejlődést eltor­laszoló alakok jellegzetes közéleti típusa. Majakovszkij egy kép­zeletszülte időgép segítsé­gével hívja ókét tetemre. Velük szembe viszont a jövő embereinek egy cso­portját állítja, akik két­ségbeesetten vergődnek a bürokrácia hálóján fenn­akadva. Az időgép: jelkép. Az ötéves tervek rohamos tempóját idézi. Mindenki­nek helye van benne, aki a csillagok felé tör. De ki­hányja magából Diadalo- vot és hasonszőrű, sze- menszedett társaságát, amely beszorulva saját gyártású aktakötegeibe, képtelen a jövőbe pillan­tani, s amelyek önös ki­csinyessége végkép a múlt földjéhez béklyóz. Biztos politikai látás, művészi merészség jel­lett az éttermek vezetői az úgynevezett hagyomá­nyos módszereket is fel­Tanulság Nincs okunk kételked­ni abban — amit a vál­lalat központjában állí­tanak, hogy a balatón- földvári önkiszolgáló ét­terem példája úgyszólván egyedülálló. Mindezt csupán azért hoztuk nyilvánosságra, hogy tanulságul szolgál­jon a jövőre. Mert azt nem lehet elégszer hang­súlyozni, hogy az ember­*--------------------------------------­R alph Bu Dr. Ralph J. Bunche, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkár- helyettese nyilatkozott az MTI munkatársának az Egyesült Nemzetek köz­gyűlésének következő ülésszakáról és Budapes­ten szerzett benyomásai­ról. — Az ENSZ közgyűlé­se — mondotta — most az el nem kötelezett or­szágok kérésére a szoká­sosnál később (november 10-én) kezdődik. Az el nem kötelezett országok ugyanis értekezletet tar« tanak Kairóban október­ben. — Az utóbbi években jó volt az ENSZ közgyű­lésének légköre, és tovább javul. Jó légkörben — hangsúlyozta dr. Bunche A mezőgazda! nyilatkozott K A néhány nappal ez­előtt zárult 65. Országos Mezőgazdasági kiállítás néhány tapasztalatáról kért tájékoztatást az MTI munkatársa Keserű Já­nos földművelésügyi mi­niszterhelyettestől, a ki­állítás főbizottságának el­nökétől, aki a többi közt elmondotta, hogy a láto­gatók száma meghaladta a 900 000-et. — A szakmai hét meg­rendezése helyes kezde­ményezés volt — állapí­totta meg Keserű János. — A kiállítás ezzel meg­lemzi Majakovszkijnak ezt a szatíráját is, akár­csak a Poloskát, vagy a még korábban írt Buffó- misztériumot. Mindez per­sze a költő sajátos művé­szi kézjegyeivel hitelesít­ve. A színházba lépve sem pepecsel a mondanivaló kifejtésében, »teli torok­ból« szól, a reá jellemző harsánysággal, minden nagyképűségtől mentesen /biztosítva nézőjét: »Apitó- ciót, propagandát, tenden­ciát csinálni — élő agitá- ciót — ... ez a mai szín­ház értelme.« Szószék és vitafórum, ezt az elképzelését igyek­szik mindvégig valóra vál­tani. A bürokráciájuk nyálkás vizében tempózó alakjait nemcsak a jövő­vel szembesíti, hanem sa­ját magukkal is. Betusz­kolja őket a színházba. Mikor a színpadon meg­látják tulajdonképpeni egyéniségüket ágálni, egy emberként hördülnek fel. Ilyen nincs az életben. »Ez a szovjet valóság eltorzí­tása, a vezetők megrágal- mazása.« Efféle szólamok­kal próbálják a rendezőt jobb belátásra bírni. Buz­gón ajánlják a klassziku­sokat. »Tanuljanak az át­koz múlt nagy géniuszai­tól!« Vagy legalább vala­mi könnyűt, szórakoztatót. Bármit, csak olyat ne, ami a kor valóságos problé­máival leplezetlenül fog­lalkozik. Majakovszkij színházi törekvéseinek politikai, de művészi tisztességéhez használják a munkaerő megbecsülésére. Például: kifizetik a túlórát. a jövőre séget, 8 törvény»* jogok érvényesülését — a túl­órák pontos nyilvántartá­sát és kifizetését — sem­miféle jutalom nem pó­tolja. ÉS rosszul számol az a vendéglátóipari ve­zető, aki ilyen alkalmi összegektől — legyenek azok bármily tetemesek is — várja a szakma munkaerőgondjainak meg­oldását. Lakács Mária nche nyíl — lehet megoldásokat el­érni, még a nehéz prob­lémákban is. Általános­ságban szólva, a hideghá­ború csökkenőben van. Az általános kép tehát jó és tovább javul mind az ENSZ-en belül, mind azon Hívül. — Lehetséges, hogy va­lamilyen új fejlemény kö­vetkezik be a leszerelés terén. Bizakodással állít­hatjuk, hogy előbb-utóbb »áttörés« következik be e téren. Dr. Bunche befejezésül kijelentette: kitűnő benyomásokat szer­zett Budapestről és népé- röl. Rövid idő alatt is so­kat látott, és egy későb­bi időpontban, hosszabb látogatásra szeretne visz- sza térni. sági kiállítás i eserü János mii találta a népgazdaság, s ezen belül, a mezőgazda­ság jelenlegi fejlődési sza­kaszának megfelelő funk­cióját, ami elsősorban ab­ból áll, hogy konkrét se­gítséget adjon a mező- gazdasági dolgozóknak a jól bevált új módszerek, technológiai eljárások megismeréséhez és alkal­mazásához. — A kiállítás területén folyamatosan tovább üze­meltetik majd csaknem a teljes baromfitenyésztési bemutatót. Fenntartják a kertészet szabadtéri be­sem férhet kétség. Az ön­kezével kimért halál ko­rán elragadta. Mindaz, amit elképzelt, későbben Brecht színpadán teljese­dett ki. Teljesebb költői füzérrel fogván körbe az írói szándékot, az emberi mondanivalót. A költő »vidám publi­cisztikai porondjának« magyarországi berendezé­se a Katona József Szín­házban csak többé-kevés- bé sikerült. Az előadás — Both Béla rendezése — időnként kétségkívül fel- izzik, az ennek nyomán támadó sistergés azonban sercegésbe fárad. Ennek több oka van. El­sősorban az, hogy Diadá- lov figurája a jelképesnél jelképesebben lebeg az előadás első felében a színpad felett Ö a bürok­rata megtestesült kép>e. Ebben a formában azon­ban emberi vonásaitól megszabadítva, félelme- tessége megszelídül, a ma­ró szatíra mérgét a bur- leszk bohócos játékossága nemegyszer hatástalanít­ja. Az elvontságot még in­kább fokozzák Laczkovich Piroska portás libériára emlékeztető jelmezei. A másik, hogy nem esett volna a költő emlé­kén csorba — sőt! — ha az új fordítás — Elbert János munkája — még in­kább »magyarította« vol­na 8 szöveget Értve ez­alatt hogy jobban gazdál­kodva az ötvenes évek elején nálunk kialakult mozgalmi zsargonkészlet­A szovjet-helorusz na­pok eseménysorozata ked­den este, a Fémmunkás Művelődési Házban ren­dezett ünnepi megnyitó­val kezdődött Az ünnep­ségen részt vett és az el­nökségben foglalt helyet dr. Orbán László, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője, Kristóf István, az MSZBT főtitkára, Kardos László akadémiai levelező tag, az MSZBT alelnöke és Ba­rinkat Oszkdrné, a Szak- szervezetek Budapesti Ta­latkozata Kállai Gyula, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese, hivatalában fogadta dr. Ralph J. Bunche-t, az ENSZ főtitkárhelyettesét. A főtitkárhelyettes látoga­tást tett Péter János kül­ügyminiszternél is, majd kedden elutazott, (MTI) — Magyar parlamenti küldöttség utazott Bulgáriába A Bolgár Népköztársa­ság nemzetgyűlésének meghívására hétfőn a ké­ső esti órákban Vass Ist­vánná, az országgyűlés elnöke vezetésével hétta­gú parlamenti küldöttség utazott Bulgáriába. eredményeiről niszterhely elles mutatóit Is. Ezek a léte­sítmények kiváló szemlél­tető anyagul szolgálnak majd a kiállítás területén folyamatosan megrende­zendő szaktanfolyamok­hoz. — Ügy tervezzük, hogy a következő országos ki­állításig eltelő két esz­tendőben néhány kisebb kiállítást rendezünk ezen a területen. Ezek a kiál­lítások a mezőgazdaság egy-egy ágazatának leg­szebb termékeit és főleg legújabb technológiai el­járásait. tel, a mi fülünknek isme­rősebb mondatfűzésekkel közelebb került volna a fő-fő bürokrata figurá­ja. Nem is beszélve a félművelten tudálékos Ivan Ivanoviesról. Diadalovot Ungvári László játssza kedves köz­vetlenséggel, mulatságos humorral, szerepfelfogá­sának megfelelően, azon­ban helyenként akkor is így, amikor ennek az alaknak az ijesztő voltát kellene érzékeltetni. Bár, ebből is kapunk jócskán, elsősorban feleségével ci­vakodva. Tompa Sándor Ivan Ivanavicsa tökéletes képmása az önálló gon­dolkodásra képtelen, a mihaszna ténykedésekben lubickoló hivatalnokfajtá­nak. Verebély Iván Dia­dalov titkáraként érzékel­teti a csúszómászó szolga­iélekben lappangó kegyet­len indulatokat A művé­szetet zsibárusként vesz­tegető Ermitázsovot Rak- sányi Gellért alakítja jól. A 'pozitív figurák keve­sebb játékra kapnak alkalmat a darabban. Ki­emelkedik közülük Sztan- kdy István természetes, jó ízű alakításával. Hasonló­képpen öze Lajos, a szín­házi rendező szerepében. A többiek közül elsősor­ban Zolnay Zsuzsa, Cser- nus Marian, Szakáts Sán­dor, Makiári János, Gáti István, Gyarmathy Anikó és Pápay Erzsébet nevét jegyezhetjük fel. És Bakó Józsefét, ötletes, könnyen alakítható díszleteiért Szombathelyi Ervin nácsának titkára is. Ott volt és az elnökségben foglalt helyet G. A. Gye- nyiszov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és B. V. Pavljonok, a szovjet-belorusz napok al­kalmából hazánkba érke­zett belorusz küldöttség vezetője. A magyar, a szovjet és a belorusz himnusz el­hangzása után Venéczi János, a budapesti párt- bizottság titkára nyitotta meg az ünnepséget, majd dr. Gyalmos János, a fő­városi tanács vb-elnokhe- lyettese, az MSZBT buda­pesti elnöke mondott ün­nepi beszédek — Ez az ünnepi időszak, amely most hazánkban a belorusz-napokkal elkez­dődik, a magyar-szovjet barátság és testvériség je­gyében áll — kezdte be­szédét. — A belorusz na­pok egybeesnek hazánk felszabadításának meg­kezdésével, hiszen éppen ezekben a napokban lesz húsz esztendeje, hogy a győzedelmes Vörös Hadse­reg egységei hazánk föld­jére léptek és felszabadul­tak az első magyar közsé­gek. A továbbiakban üdvö­zölte a Szovjet—Magyal Baráti Társaság belorusz tagozata küldöttségének tagjait, és rámutatott, hogy Szovjet-Belorusszií ez évben ünnepelte a hit­leri fasiszta megszállás alóli felszabadulásának huszadik évfordulóját. Hangoztatta, hogy * belorusz nép nagy érdek­lődést tanúsít Magyaror­szág gazdasági, tudomá­nyos és művelődési ered­ményei iránt, majd a kél nép történelmi kapcsola­tait vázolta. Megemléke­zett a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalomban és a polgárháborúban, vala­mint a második világhábo­rú idején a belorusz parti- zänoäztagok soraiban küz­dő magyarokról, Ezután ; fasiszta megszállás alpi 1944 nyarán felszabadul' Belorusszia iparának, me­zőgazdaságának, közmű­velődésének nagyszabási fejlődését ismertette. — A nyolc és félmilliói belorusz nép a Szovjet unió soknemzetiségű test véri családjában szívvel lélekkel építi a kommu nizmust, mi pedig a be lorusz nép eredményei megismerve, együtt örü lünk velük és a kommu nizmus építőinek tovább sok sikert kívánunk — mondotta nagy tetszéssé fogadott beszéde befejez« részében Gyalmos János B. V. Pavljonok emel­kedett ezután szólásra Bevezetőben tolmácsolt; a belorusz nép szívélye: üdvözletét és legjobb kí­vánságait, majd elmon­dotta, hogy bár Magyar- országot és Belorussziái nagy távolság választja e egymástól, mégis, akár­csak a Szovjetunióban mindenütt, náluk is jó! ismerik a magyar nép életét, a szocializmus épí­tésében elért jelentős si­kereit. — Együtt örülünk önökkel, büszkék vagyunk eredményeikre és oszto­Ä KÖZÉLET Kádár János, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke távirat­ban fejezte ki jókívánsá­gait dr. Borg Olivier- nek, Málta miniszterelnö­kének, Málta függetlenné válása alkalmából. * Elutazott a Francia Kommunista Párt párt- munkásküldöttsége, amely Roger Leclercnek, a Fran­cia Kommunista Párt Központi Bizottsága tag­jának vezetésével néhány- napos látogatást tett ha­zánkban, * Ho Sí Minh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnöke, a Vietnami Dolgo­zunk nehézségeikben, mert tudjuk, hogy a ma­gyar nép együtt halad a szovjet néppel a Marx és Lenin kijelölte úton. Tud­juk, hogy a Duna partján igaz, őszinte barátaink él­nek és dolgoznak — mon­dotta. — A Nagy Októberi Szocialista Forradalom előtt Belorusszia tipikus agrárvidék volt, a nyo­mor és elmaradottság ha­zája. Ma pedig iparunk traktort, gépkocsit, auto­mata gépsort, hűtőszek­rényt, elektromos gépe­ket, csapágyat, rádiót, te­levíziót, órát és egyéb iparcikkeket állít elő. Méltatta Belorusszia fejlődéséhez a magyar nép által tudományos, műszaki és gazdasági együttműködés keretében nyújtott segítséget Megemlítette, hogy Be­lorussziában sok ezren is­merik és szeretik a ma­gyar irodalom, zene-, film- és képzőművészet alkotásait, és egyre gya­■ rapodnak a két nép kö­zötti személyes kapcsola­tok is. — A kommunizmus győzelméért, az emberi­ség boldogabb jövőjéért folytatott közös harcunk, '■ közös munkánk, termé­■ kény kapcsolataink egy- gyé forrasztják tetteinket 1 és gondolatainkat, össze- ' fűzik népeink szivét —- ; mondotta befejezésül, és ■ sok sikert, boldogságot kí­vánt a magyar népnek. 1 A tetszéssel fogadott ' felszólalás után magas színvonalú művészi mű­sor zárta az ünnepséget. ; Belorusz fotókiállítás i A szovjet-belorusz na . pok alkalmából kedden ; . MOM Művelődési Házá . ban megnyitották a belő - rusz fotóművészek kiáll!- i fását. Az ünnepélyes meg [ nyitáson jelen volt Kris t tóf István, az MSZB1 . főtitkára, dr. Gyalmos Já . nos, a fővárosi tanács vb i elnökhelyettese, a: MSZBT budapesti elnöke ; valamint társadalmi éle . tünk több más ismer . személyisége. Ott volt V . A. Guszev, a budapest . szovjet nagykövetség ta . nácsosa és a nagykövet t ség több munkatársa, va . lamint a szovjet-belorus . napok alkalmából hazánk i ban tartózkodó belorus . küldöttség tagjai. ,-----------------,-----------­M ély részvéttel búcsúztatták > Tóth Imrét Kedden délután a Far kasréti temetőben nagy- . számú gyászoló jelenlété i ben, mély részvéttel bű csúztatták Tóth Imrét, ; t párt és a munkásmozga­lom régi harcosát, a Ma- i gyár Partizán Szövetséf tagját. A hamvasztás előtti búcsúztatásnál a családta­gokon, hozzátartozókon kí­vül ott voltak az elhunyt ; barátai, egykori harcos­társai, munkatársai is. ESEMÉNYEI zók Pártja elnöke és Pham Van Dong, a VDK minisz­terelnöke táviratban mon­dott köszönetét Dobi Ist­vánnak és Kádár János­nak, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság nem­zeti ünnepe alkalmából ki­fejezett jókívánságaikért. Xuan Thuy külügyminisz­ter ugyancsak táviratban fejezte ki köszönetét Péter János külügyminiszternek. * Á bolgár néphadsereg napja alkalmából Atanasz Arabadzsiev vezérőrnagy, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykövetségé­nek katonai és légügyi attaséja, kedden este fo­gadást adott a nagykövet­ségen. Ünnepélyesen megnyitották a szovjet-belorusz napokat Amit <a jutáiffoim póűoff

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék