Népszava, 1965. július (93. évfolyam, 153–179. szám)

1965-07-09 / 160. szám

SZÁZEZER KÖB­MÉTER VÍZZEL javul a főváros vízellátása. Az ÉM Mélyépítő Vállalat Káposztásmegy er közelében építi az új felszíni vízmü­vet. A négy derí­tőmedencét és a szűrőházat augusz­tus 30-ig átadják n szerelőmunká­soknak. Képün­kön: az elkészült derítőmedencék alja utófeszített vasbetonból (MTI Fotó — Percze Lajos felvétele) A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI: Várható időjárás péntek estig: felhőAtvonulások, zá­porokkal. zivatarokkal. Élénk, időnként erős északnyugati szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet pénteken északnyugaton 17— 20 fok között, keleten he­lyenként kevéssel 20 fok fe­lett. NÉPSZAVA Új szakmák csökkent munkaképességű fiatalok részére A Fővárosi Ifjúsági Fog­lalkoztatási és Pályavá­lasztási Iroda nemcsak a pályaválasztásban, szak­mai nevelésben és beisko­lázásban segíti a fiatalsá­got, hanem a csökkent munkaképességűek jövő­beni pályáját is egyenge­ti az üzemeknél. A nyolc általános iskolát végzett csökkent munkaképessé­gűeket szakmaválasztás­kor eddig a hagyományos foglalkozási ágak felé irá­nyították, leginkább cipé­szek, szabók, bőrdíszmű­vesek lettek. Kísérletképpen most először szerződtetik őket finomabb munkára: elekt- ro-, rádióműszerésznek, valamint hő- és lázmérő készítésével foglalkozó üvegtechnikusnak, orvosi műszerésznek stb. A kí­sérlet egyelőre a KISZÖV néhány üzemében indul meg, s amennyiben be­válnak ott, úgy a Rehabi­litációs Szociális Intézet arra törekszik majd, hogy Elfojtották a tápéi olajkitörést A tápéi nagy erejű olaj­kitörést — amely, mint ismeretes, termálkút fú­rása közben keletkezett — csütörtökön a kora reggeli órákban nagy erő­feszítéssel sikerült elfoj­tani. Hatvan olajbányász és más szakember közre­működésével, négy agre- gátorral sikerült annyi nehéziszapot benyomatni a fúrólyukba, amennyi el­zárta az olaj útját Végül nagy cementdugó elhe­lyezésével teszik teljesen biztonságossá az olaj el­zárását A bő hozamú olajkúttá előlépett tápéi termálkutat az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt veszi át, és azonnal hoz­záfog megvizsgálásához Elsőként megállapítják, milyen geológiai rétegeket nyitott meg a fúrás, s melyből tört fel az olaj. Ha úgy találják, hogy a tárolóréteg gazdag olaj­ban, a kutat átadják a Nagyalföldi Kőolajterme­lő Vállalatnak: képezze ki termelőkúttá. (MTI) Bélyeg az udvariasság népszerűsítésére A »Nemzetközi Együttmű­ködés Éve« tiszteletére há­rom modem rajzai, arany- nyomású bélyeget hozott for­galomba a Szovjetunió. Ha­zánk Ilyen jellegű bélyegki­adása — mint arról hírt ad­tunk — június 25-én jé!ént meg. Kbor Fakkan a legfrissebb bélyegkibocsátó szerv. A név alatt egy postai ügynökség rejtőzik, amely az Arab- öbölben levő Sharjah sejk­séghez tartozik. A hivatalt ez év március 20-án nyitot­ták meg és Sharjah 21 da­rab bélyegének felülnyomott példányaival kezdte meg mű­ködését, amelyről nyilván­valóan csak a bélyeg gyűjtők vesznek tudomást. Finnország Jean Sibelius, a nagy zeneszerző születésé­nek 100. évfordulója alkal­mából két értékből átló bé- lyegsorozatot adott ki. Az egyes bélyegeken a kompo­nista két művének hangje­gyeiből láthatunk részleteket. A bélyegsorozat 2 millió pél­dányban kerül forgalomba. A koreai hétéves terv egyik feladata néhány nagy távol­ságú vasútvonal villamosítá­sa. Most kezdték meg a fő­városba vezető útvonal elek- trifikáiási munkálatait, » ez alkalomból a koreai posta- igazgatás emlékbőlyeget adott ki a jövőben, közlekedő vas­út rajzával. A jugoszláv posta a Ljubl­janában megrendezett aszta­litenisz-világbajnokság alkal­mából két értékből álló bé­lyegsorozatot adott ki. A francia posta már sok­szor tanú jelét adta bátorsá­gának merész, mindig ötle­tes témák megválasztásában. A közelmúltban emílékbélye- get adott ki, amelyen virág- kosarat tartó mosolygó, fia­tal nőt látunk. A bélyeget — mint a felirat elárulja — az »udvariassági és figyelmes­ség! verseny-« propagálása érdekében bocsátotta ki a francia posta. (Dr. S. L.) Fekete krónika Nagy I. Ferenc 21 éves la­katos és Völgyi Ferenc 27 éves géplakatos karbantar­tási munkálatokat végzett a magasban, a Székesfehérvári Könnyűfémmű edzőkemencé­jében. Ennek során a tartó- kosár leszakadt és a két fia­talember 22 méter mélység­be, egy hűtőkútba zuhant. Nagy I. Ferenc a vízbe ful­ladt, társát sikerült kimen­teni. a jövőben az állami üze­mek is szívesen fogadják a csökkent munkaképes­ségű gyerekeket, akikből jó, sőt kellő szorgalom­mal kitűnő szakmunkáso­kat képezhetnek ki. Erre az évre a KISZÖV-nél a létszám már betelt A KISZÖV-nél megtud­tuk, hogy a heinemedines és egyéb testi fogyatékos­ságú, nyolc általánost vég­zett fiatalok közül ók húszat hívtak be. Előző­leg a Rehabilitációs Szo­ciális Intézet központjá­ban a ktsz-elnökök meg­ismerkedtek a szülőkkel és a gyerekekkel, tisztába jöttek utóbbiak képessé­geivel, szakma iránti ér­deklődésükkel. A Rádió és Villamossá­gi Szolgálat KTSZ egyi­ke azoknak az üzemek­nek, ahol csökkent mun­kaképességű gyerekeket tanítanak majd be. Meg­tudtuk, hogy fogadásukra már fel is készültek: egy bizottság foglalkozik majd velük, s a bizottság orvos­tagja gondoskodik egész­ségügyi felügyeletükről. Egy hét alatt a gyerekek közelebbről megismerked­nek az üzemmel, és ez­után kerül sor a szerző­déskötésre. (á. o.) B.TRAVEN REGÉNYE NYOMÁN sSssiBss CS .HORVATH TIBOR-SEBŐK IMRE Túliás volna azt állítani, HOGY ŐRÖMMEL TÖLT! EL A FELFEDEZÚSEM AZ MÉG CSAK HAGYJANHOGY A Yor/nke csempészárút SZÁLLÍT, DE HOGY A RAKOMÁNY HADIANYAG...'AZ ILYEN HAJÓ­KAT ELŐBB-UTÓBB FENÉMEN DURRANVA EGY ORNASZAÍD. A vizsgáztatás módsze­reinek a módosítása is szükségessé vált. Ha a vizsgázók szakmájuk sze­rinti nyelvtudását, illetve szókincsét mérlegelnék, akkor valamennyi szak­mára külön feltételeket kellene kidolgozni. Ezért úgynevezett általános nyelvvizsgát vezetnek be. Néhány munkaterületen azonban — például a kül­kereskedelmi és pénzügyi dolgozók részére — spe­ciális vizsgát rendszere­sítenek, mert itt különle- ► ...■ H ány t Ellenőrzés bi Budapesten 51 üzletük­ben árusítják a tsz-ek táj­jellegű minőségi boraikat Működésük általában ki­elégítő, a borok jellege megfelel a kívánalmak­nak, egy-két helyen vi­szont helytelen tárolás vagy kezelés következté­ben mutatkoznak még hiányosságok. A Fővárosi Tanács Ve­gyészeti és Élelmiszer- vizsgáló Intézetének mun­katársai az elmúlt napok­ban alkoholfoktartalom- ellenőrzést végeztek a fő­Hajsza a fa a Pasai A késő éjszakai órákban a Városmajorban figyelőszol­gálatot teljesítő rendőr ész­revette, hogy a Szilágyi Er­zsébet fasorban, a János Kórház felől két férfi köze­ledik és felváltva cipel egy bőröndöt. A rendőr gyanús­nak találta őket, s amikor a közelébe értek, eléjük lép­ve az igazolványukat kérte és felnyittatta a bőröndöt. Nagy mennyiségű cigaretta, több üveg rum, néhány ru­hadarab volt benne és egy kis kézitáska, amelyből be­tör őszerstzámok kerültek elő. A következő pillanatban a két férfi két irányban fu­tásnak eredt. A rendőr a Pasaréti út felé rohanó em­bert vette üldözőbe. Több száz métert futott utána, közben többször figyelmez­tette, ha nem áll meg, fegy­verét használja. A menekülő ennek ellené­re tovább futott — akikor sem állt meg, amikor a rend­őr több figyelmeztető lövést adott ie —, majd átvetette magát az egyik pasaréti ház ! kerítésén, de ekkor a rend­őr már célzott. Eldördült a lövés, az üldözöttnek azon­ban nyomaveszett. A hely­színre érkező URH-járőr a pasaréti ház lépcsőházában talált rá. Kiderült, hogy a megsebe­sült betörő — Virág János 27 éves kőművességéd — be­csöngetett az egyik lakásba, ahol el akart bújni, azonban nem engedték be. A mentők kórházba vitték, állapota sú­lyos. Közben a rendőrség megállapította, hogy Virág büntetett előéletű, csak úgy, mint társa, Jenei Lajos 21 éves segédmunkás, akinek ugyan sikerült elmenekülnie, de rövid idő múlva őt is el­fogták. Bevallotta, hogy mi­után megszökött. Virág Óbu­dán lakó élettársához ment és az ott levő — ugyancsak bűncselekményükből szárma­zó — holmit egy zsákban el­vitte a lakásról. A nyomozás során már megállapították, hogy Virág A parkolóhely és környéke Már több mint százezer gépjármű közlekedik a fő­város. utcáin, s a körutak által határolt területeken sok gondot okoz a parko­lás. A forgalom gyorsítása érdekében több útvonalon, elsősorban nap közben, megállási, illetve várakozá­si tilalmat rendeltek eí, így a parkoló gépkocsik »beszorultak« az amúgyis szűk mellékutcákba. Tavasszal több fizető par­kolóhelyet jelöltek ki a fő­városban kísérletképpen, s most már leszűrhetjük az első tapasztalatokat. A Ma­dách téren viszonylag ki­elégítő a helyzet, itt húsz­harminc gépkocsi áll rend­szeresen, viszont a kör­nyező utcákban —- a Rum- bach Sebestyén utcában például két sorban — há­romszor ennyi. A Vörös­marty térnél a Haas-palota helyén létesített autóparko­ló nincs kihasználva, s a Jó­zsef nádor téren várakozó gépkocsik száma is erősen megcsappant, amióta fizet­ni kell. Az Erzsébet-híd alatt hatvan hely van, s mindössze nyolc kocsit ta­láltunk. A Vörösmarty te­ret és az Erzsébet-hidat körülvevő utcákban viszont az intézkedést követően ug­rásszerűen emelkedett a várakozó gépkocsik száma, s ezek sokszor teljesen megbénítják a forgalmat. A tapasztalatok azt bizo­nyítják, hogy a várakozók döntő többsége egész nap otthagyja a gépkocsiját. A »titok-« megfejtése nem nehéz. A környéken lakók­ról, illetve dolgozókról van szó. Ha igénybe vennék a parkolóhelyeket, havonta 240 forintot kellene fizet­niük, csaknem annyit, mint egy garázsért. A több mil­lió forintos költséggel léte­sített Engels téri autópar­kolón csak néhány napig kellett díjat fizetni, azóta nem, mert volt olyan dél­előtt, amikor csak négy öt autó állt be. Nem arról van szó, hogy nincs szükség fizető par­kolóhelyre. Csak okosab­ban kellene gazdálkodni. Helyes lenne, ha a rendel­kezésre átló parkolóhelyek egy részét olcsón bérbe le­hetne venni, ez esetben vi­szont a környező utcákban korlátozhatnák a parkolást. Helyesnek tartjuk a »kék­zóna« rendszert is. Eszerint a Belvárosban 30 percre, egy órára, vagy két órára korlátoznák a várakozási időt. Így azok, akik hosz- szabb ideig kívánják gép­kocsijukat egy helyben hagyni, érdekeltté válnának a fizető parkolóhely igénybevételében. Nem lebet belenyugodni abba, hogy a Belvárosban naponta 20 000 jármű kér parko’ási helyet, ugyanak­kor az erre a célra épített területek kihasználatlanul állnak, (moldován) NÉPSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő Timmer József Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. kerület, Rákóczi út 54. Telefon: 224—«19 Felelős kiadó: Gábor Márton a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza Előfizethető a postahivatalok­nál és a kézbesítőknél Terjeszti a Magyar Posta Index: 25 005 Athenaeum Nyomda Fv.: Soproni Béla igazgató* É&Í BELVÁROSI ELEGAN­CIA! Nyári—őszi ruháit rendelje meg a XVI. KÉR. RUHÁZATI KTSZ női és férfi méretes fiók­jainál: 1. sz. fiók: Rákos­szentmihály, Rákosi út 112.; 2. sz. fiók: Sasha­lom, Thököly út 7.; 3. sz. fiók: Cinkota, Vidámvá­sár út 11.; 4. sz. fiók: Má­tyásföld, Béla utca 1. (x) ges szókincsre és nyelv­tudásra van szükség. (I. e.) Módosítják a nyelvvizsga, szabályzatot Mint]on ki irton tkrzhrt — általános és különleges feltételek Új nyelvvizsgaszabály­zat kialakításán dolgoz­nak a Művelődésügyi Mi­nisztériumban. — Az új vizsgafeltéte­lek kidolgozásánál az az álláspontunk — mondot­ták —, hogy minden ma­gyar állampolgár tehes­sen nyelvvizsgát, ha ah­hoz kedvet és természete­sen megfelelő felkészült­séget érez. A tapasztala­tok alapján arra a követ­keztetésre jutottunk: szét kell választani a nyelv­vizsga és a nyelvpótlék kérdését. Ugyanis eddig az jelentkezett nyelvvizs­gára, aki nyelvpótlékra számíthatott munkahe­lyén. A vállalatok több­nyire örömmel vélték dol­gozójuk nyelvtanulási, il­letve nyelvvizsgázási ké- , relmét, de a rendelkezés­re álló béralap nem min­den esetben tette lehető­vé nyelvpótlék fizetését Így gyakran o nyelvtanu­lás gátjává vált a nyelv­vizsga és nyelvpótlék ösz- szefonódása. A kettő szét­választását kívánjuk el­érni az új szabályzattal és jogot adni bárkinek, hogy nyelvvizsgát tehes­sen. Hogy aztán nyelv­pótlékot kapjon, ahhoz arra megfelelő munkakör­ben kell dolgoznia. ieci a hé ídapesti tsz-bor városi tsz-borkimérések- ben, és 131 bormintát vittek magukkal vegyé­szeti ellenőrzésre. A vizs­f álatok során nyolc bor- nnta kifogás alá esett, mert alkoholtartalma nem érte el azt a Malligand- fokot, amit a tégelyre és a hordóra kiírtak, négy borminta zavaros üledé­kes volt a próbavásárlá­sok során pedig hét he­lyen állapították meg, hogy a borkimérő az elő­írtnál kisebb mennyisé­get adott. »etörő utón ‘éti úton és Jenei, akik unokatestvé­rek, két nappal előbb éj­szaka betörtek a XII., Virá­nyos út és Fészek utca sar­kán levő Közértbe,, ahonnan. 10 000 forint értékű csemege - árut, italt és cigarettát vit­tek el. A zsákmány egy ré­szét a közelben egy bokor­ban rejtették el. Az ottha­gyott zsákmányt akarták ha­zavinni, amikor a rendőr igazoltatta őket. Jeneit előze­tes letartóztatásba helyezték, Virágot a kórházban őrzik. A vizsgálat során megállapí­tották, hogy a rendőr jogo­san használta fegyverét a menekülő betörő ellen, aki társával ezt megelőzően még két . betörést követett cl. (balta) t tied? kimérésekben Az Aranykalász Tsz IX., Bakács utcai borki­mérésében a 11,6 fokos hárslevelű a «■vallatásnál« csak 10 fokosnak bizo­nyult, a nyársapáti Ha­ladás Tsz VII., Bethlen Gábor utcai borkimérésé­ben is nagyobb eltérés volt a tégelyben és a hordóban tárolt borok al­koholtartalma között A csemői tsz Márvány utcai borkimérésében nagyon »takarékosan« mérték a bort, háromszor két de­cinél már majdnem »el- spóroltak« egy decit Elő­fordult viszont az is, hogy nagyobb alkoholtartalmú bort mértek ki, mintamit kiírtak. A ceglédi Kos­suth Tsz poharazójában, a Bartók Béla úton a 11 fokos zöldszilváni több mint 13 fokos volt. Több borkimérésben jogosan kifogásolták az ellen­őrök, hogy az elő­írások ellenére a tégelye­ken nem tüntették föl az alkoholfok-tartalmat. Az ellenőrzés általában kielégítő eredménnyel zá­rult. Azok ellen, akik fel­tehetően visszaélést követ­tek el, szabálysértési el­járás indul, amelyről egy­úttal értesítik a tsz veze­tőségét is. (v. p.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék