Népszava, 1969. május (97. évfolyam, 99–124. szám)

1969-05-27 / 120. szám

A Pravda a moszkvai tanácskozásról Az imperialista-ellenes erők, elsősorban pedig él­csoportjuk, a kommunista és munkáspártqk egységé­nek és összeforrottságának megszilárdítása, napjaink nagyfontosságú nemzetkö­zi problémája — írja a Pravda vasárnapi számá­ban. A lap megállapítja: „A világ kommunistái en­nek áz újabb tanácskozás­nak megtartását a kom­munista mozgalom céljai­nak és feladatainak telje­sen megfelelő nagyfontos­ságú eseménynek tekintik. Korunk három alapvető forradalmi ereje küzd ma az imperializmus ellen — a szocialista világrendszer, a nemzetközi munkásosz­tály, a nemzeti felszabadí­tó mozgalom. S a feladat az, hogy egyesíteni kell mindazokat, akik harcol­nak az imperializmus és a kolonializmus ellen, a de­mokráciáért és szocializ­musért. A kommunista és mun­káspártok nemzetközi ta­nácskozása óriási jelentő­séggel bír az egész nem­zetközi kommunista és fel­szabadító mozgalom szá­mára, az imperializmus ellen folyó harc erősödése szempontjából. Kommu­nista pártunk minden tő­le telhetőt megtesz a kom­munisták nemzetközi ta­nácskozásának sikere ér­dekében — állapítja meg a Pravda. (TASZSZ) Szovjet—mongol közös közlemény Szovjet—mongol közös közleményt adtak ki Pod- gornijnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnöksé­ge elnökének május 20-tól 24-ig. a Mongol Népköz- társaságban tett látogatá­sáról. A közlemény a többi között elmondja, hogy az eszmecseréken bebizonyo­sodott: a felek teljesen egyöntetűen értékelik a jelenlegi nemzetközi hely­zetet. A közlemény kiemeli, hogy a kommunista- és munkáspártok közelgő moszkvai nemzetközi ta­nácskozása nagyjelentősé­gű lesz abból a szempont­ból, hogy tovább szilárdul­jon a kommunista- és munkásmozgalom összefo­gása a marxizmus—lenin- izmus, a proletár nemzet­köziség elvei alapján. Podgornij meghívta Szambut, hogy számára alkalmas időpontban te­gyen hivatalos látogatást a Szovjetunióban. Szambu a meghívást köszönettel elfogadta. (TASZSZ) A Buddha-ünnep alkalmából ADNFF 48 órás tűzszünetet rendeli el a hét végére Felhívás a vegyi hadviselés megakadályozására Tudományos hírmagyarázónk írja sze fölé, hogy a DNFF harcoló alakulatainak „lőszerraktárait bombáz­zák”. A DNFF hírügynöksége vasárnap azzal a felhí­vással fordult ^ világ né­peihez, a demokratikus szervezetekhez, a haladó jogászokhoz és tudósok­hoz, hogy akadályozzák meg az Egyesült Államok által Dél-Vietnamban folytatott vegyi és bakte­riológiai hadviselést. A felhívás rámutat, hogy a háborúban az amerikaiak csatlósaiként részt ■ vevő ausztráliai egységek Bao Binh faluban szintén ve­gyi fegyvereket alkalmaz­tak, aminek következté­ben számos békés lakos elpusztult és jelentős ká­rok keletkeztek a mező- gazdasági ültetvényeken. A VDK-nak a párizsi tárgyalásokon részt vevő küldöttsége hétfőn cáfol­ta azokat a sajtó jelentése­ket, amelyek szerint a , Az AP szerint a DNFF rádiója hétfőn közölte, hogy a front harcoló ala­kulatai május 29-én reg­gel 7 órától kezdődően május 31-én reggel 7 óráig, azaz 48 órán keresz­tül, tüzet szüntetnek. A tűzszünet oka: május 30- án lesz Buddha születésé­nek 2513. évfordulója. Saigonban az ameri­kaiak, illetve a bábhadse­reg szóvivői közölték, hogy a szabadságlfarcosok hétfőn hajnalban rakéta- támadást intéztek három, Dél-Vietnam északi ré­szén fekvő város: Hűé. Quang Ngai és Quang Tri ellen. Vasárnap esté és hétfőn reggel B—52-es óriásbom­bázók támadták Dak To és Tay Ninh térségében a szabadságharcosok felté­telezett állásait. Ugyan­csak amerikai bombázók hatoltak vasárnap a fegy­vermentes övezet déli ré­küldöttség vezetője, Xuan Thuy kijelentette volna, hogy a párizsi tanácsko­zásokon előterjesztett bé­ketervek bizonyos pont­jaiban van hasonlóság. A New York Times hétfői számában ismer­tette azt az az /* interjút, amelyet ‘Tran Buu Kiem, a DNFF küldöttségének vezetője adott Párizsban Salisburynek, a lap egyik helyettes szerkesztőjének. Tran Buu Kiem a többi között kijelentette, ha az Egyesült Államok tiszte­letben tartja a vietnami nép alapvető jogait és ön­rendelkezési jogát, akkor nincs akadálya annak, hogy az Egyesült Álla­mok és Vietnam kapcso­latai új alapokra épülje­nek. Hozzátette azonban, minél tovább tart a há­ború, annál nehezebbé válik a normális baráti kapcsolatok megteremté­se. SZAKSZERVEZETI VILÁGMOZGALOM Űj szakszervezeti csoportosulás az Egyesült Államokban Űj szakszervezeti cso­portosulás jött létre az Egyesült Államokban az AFL—CIO kereteiből ki­vált^ autóipari szakszerve­zet és a szövetségen ele­ve kívülmaradt szállító­ipari szakszervezet közös frontjával. Az új csoport T CENTO.NATO, SEATO Külügyminiszteri értekezlet Teheránban A CENTO-hoz tartozó országok külügyminiszte­reinek hétfőn, megnyílt teheráni értekezletén fel­szólalt Rogers amerikai külügyminiszter. (Az Egyesült Államok de jure nem tagja a tömbnek.) Az ázsiai körúton levő Rogers egyébként szom­baton Laboréban másfél órás megbeszélést folyta­tott Jahja Khán tábornok, pakisztáni elnökkel — mint az AFP jelentetté — a két országot érintő kér­désekről. Az amerikai külügyminiszter vasárnap reggel rövid látogatásra Kabulba érkezett, ahol a nemzetközi helyzetről és a két országot érintő kérdé­sekről tárgyalt Etemadi afgán miniszterelnökkel. Rogers a CENTO-érte- kezleten mindenekelőtt a négy nagyhatalom képvi­selőinek a közel-keleti válság politikai rendezé­sére irányuló tárgyalásai­ról szólt. Megállapította, hogy a tárgyalások során már sikerült a ,.konkrétu­mokhoz” eljutni, s bár az alapvető nézeteltérések továbbra is megmaradtak, bizonyos előrehaladást si­kerűit elérni. A NATO a görög—bol­gár—jugoszláv határhá­romszögben hétfőn „Olim- pia-express” néven had­gyakorlatot kezdett. Ju­goszláv sajtóvélemények szerint a hadgyakorlat közvetlenül veszélyezteti a Balkán békéjét és Jugosz­lávia határainak biztonsá­gát. A SEATO hétfőn „Sea Spirit” fedőnéven tenge­részeti hadgyakorlatokat kezdett ausztráliai, új-zé- landi, fülöp-szigeti, thai­földi. angol és amerikai flottaegységek részvételé­vel. Malaysia Ingatag a helyzet Elérte a négy és félez­ret a letartóztatottak szá­ma Malaysiában. Vasárnapra virradóan egyébként feloldották a kijárási tilalmat Kuala Lumpurban, mivel . az utóbbi néhány napban el- csen ".‘sedtek a zavargá- ( gatag. A kijárási tilalom reggel fél hatig és délután három óra után továbbra is érvéjiyben van. Vidé­ken azonban enyhítették ezeket az intézkedéseket. (UPI, AP, Reuter) a M'ü'om fe’függesz-, tós.-1 !:•' c ' n mindeddig isir.- n személyek szá­mos lakóházat és üzlethe- séget felgyújtottak. Isme­retlen tettesek több lövést adtak le a helyszínre ér­kezett rendőrökre. Razak min iszterelnök-hel yéttes bejelentette, hogy szigorú int'-'.c If-aket fognak hozr' az'cr”’"vészek el­len. Hétfőn a főváros lassan visszatart a kerékvágás­ba. A forgalom normális volt. a legtöbb üzlet ki­nyitott és a bankházak is működtek. A helyzet azonban még mindig in­Áz olasz fasiszták elbújtak Vrbino városában az új­fasiszta Olasz Szociális Mozgalom gyűlést akart rendezni ezzel a provoká­ciós jelszóval: „kommu­nizmus nem lesz”. A de­mokratikus pártok és cso­portok helyi szervezetei tiltakozásul tömegtünte­tést rendeztek. Ennek eredményeként a fasisz­ták kénytelenek voltak elrejtőzni az egyik szállo­dában és a rendőrség vé­delmét kérni. Csak késő éjszaka mertek előbújni. mintegy négymillió tagot számlál, és erős konkur- renciát jelenthet majd az AFL—CIO-nak. A csoport a többi között célul tűzte ki új szakszervezetek lét­rehozását egyes iparágak­ban, és a szakszervezete­ken kívül álló néger mun­kások tömörítését. Az autóipari szakszer­vezet vezetője Walter Reuther, aki nyíltan szem- benáll az AFL—CIO veze­tőségével. A szállítóipari szakszervezetek vezetője. James Hoff a jelenleg bör­tönbüntetését tölti, ame­lyet vesztegetésért és más bűncselekményekért ka­pott. Helyette Frank Fitz­simmons alelnök vett részt az új egyesülés megalaku­lásában. Fitzsimmons azt mondotta, hogy az új cso­port nem akar versenyez­ni az AFL—CIO-val, de arra törekszik, hogy egye­sítse a szakszervezeti moz­galom haladóbb” ele­meit. (MTI) A vasasszakszervezet küldöttsége az EAK-lae Az EAK vasasszak­szervezetének meghívásá­ra a magyar vasasszak­szervezet küldöttsége Ne­meslaki Tivadar, az MSZMP KB tagja, aVas- és Fémipari Dolgozók Szakszervezetének főtit­kára vezetésével tizenegy­napos baráti látogatást tett az Egyesült Arab Köztársaságban. A magyar delegációt fo­gadta Kamaleddin Rifaat, az EAK munkaügyi mi­nisztere és Alt Szaid Ali, az ASZÚ KB tagja. A magyar szakszerve­zeti küldöttség tagjai megbeszélést folytattak az egyiptomi szakszerveze­tek képviselőivel. Elláto­gattak Asszuánba, Ale­xandriába, üzemeket te­kintettek meg Heluánban és Kafr-Ed-Dauwarban. \ (MTI) „maszek” lőfegyver Washingtonban Becslések szerint mint­egy negyedmillió lőfegy­ver van magánosok kezé­ben Washingtonban és elővárosaiban. Az egyik rádióállomás közlése sze­rint ez a puska, pisztoly, géppisztoly mennyiség nagyjából egyenlő 14 gya­logoshadosztály kézifegy­vereinek számával. A Aníiimperialista kormány Szudánban (Folytatás az 1. oldalról.) hadsereg volt vezérkari főnöke ellen, aki még va­sárnap megadta magát. A forradalmi tanács el­ső vasárnapi megnyilat­kozása — Mohammed el Moneiri ezredes nyilatko­zata — szerint a hata­lomátvétel célja „gyöke­res változást és reformot végrehajtani a szudáni tömegek kívánságának megfelelőenKésőbb a szudáni rádió ismertette a forradalmi tanács köz­leményét, amely hangsú­lyozta: „A népi tömegek azt akarják, hogy Szudán foglalja el igazi helyét az arab nemzeten belül, harcoljon Palesztináért és az ország védelméért az imperialista és cionista beszivárgás ellen.” Az új szudáni • miniszterelnök rádióbeszédében (amelyet az omdurmani rádió köz­vetített és amelyet Kai­róban vettek fel) hangsú­lyozta, hogy Szudánt és az Egyesült Arab Köztár­saságot a legszorosabb egységbe fűzik a két or­szág közötti kapcsolatok. A hétfői szudáni jelen­tések arról számolnak be. hogy Khartoumban tö­megtüntetések támogatják az új forradalmi tanácsot. A Reuter első Szudánból keltezett beszámolója szerint vasárnap, amikor elterjedt a hatalomátvétel híre, ujjongó csoportok ünnepelték a miniszterel­nökséget körülvevő pán­célosok személyzetét. A vasárnap megalakult tíztagú forradalmi tanács kizárólag katonatiszteket tömörít, egyetlen kivétel Avadallah miniszterelnök. aki — mint az omdur­mani rádió jelentéséből kitűnik — az összekötő szerepét fogja betölteni a katonai és a polgári ve­zetők között. A forradal­mi tanács élén Dzsafar el Moneiri vezérőrnagy, hon­védelmi miniszter és ve­zérkari főnök áll. Az MTI kairói tudósító­ja az egyiptomi főváros­ban tartózkodó szudáni il­letékes köröktől úgy érte­sült, hogy az új szudáni kormányban részt vesznek az ország haladó erői, így a Szudáni Kommunista Párt, a Szocialista Párt és a Nemzeti Demokrata Párt képviselői. A szak­szervezetek támogatásuk­ról biztosították az új kor­mányt, amely politikáját a következő elvekre kí­vánja alapozni: haladó, demokratikus belpolitika; antiímperialista külpoliti­ka; a palesztínai nép fel­szabadító harcának támo­gatása; barátság a prog­resszív arab államokkal elsősorban az EAK-kal, együttműködés a szocia­lista országokkal. A Szudáni KP nyilatko­zatban üdvözölte az új kormányt. Kifejezte meg­győződését, hogy a kor­mány megszünteti az im­perialista és a cionista be­folyást, a korrupciót, s olyan gazdaságpolitikát folytat, amelynek segítsé­gével fel lehet számolni a nyugati országokkal szem­beni eladósodást. A szak- szervezetek, a jogász-, az orvos- és a pedagógus­szövetség ugyancsak nyi­latkozatokban támogatták az új kormányt. A csehszlovák rádió önkritikája A csehszlovák rádióban hétfőn közleményt olvas­tak. be, amely szerint 1968 augusztusában a csehszlo­vák rádió adásaiban — árulással és kollaboráns- sággal —alaptalanul meg­vádolták a CSKP számos tagját, a belügyminiszté­rium és más állami szer­vek dolgozóit. Támadtak egyes kommunistákat a Szovjetunióval kapcsolat­ban elfoglalt internacio­nalista álláspontja miatt A funkcionáriusok, párt­tagok és pártonkívüliek megrágalmazására hamis információk .és valótlan hírek alapján került sor. Ezzel őket és családjaikat megkárosították, megsér­tették kommunista és ál­lampolgári becsületükben. Mindez olyan időszak­ban történt — hangzik a közlemény —, amikor a csehszlovák rádió munká­ja rendkívül bonyolult kö­rülmények között folyt, amikor az adásokat nem irányították és koordinál­ták központilag, és lehe­tetlen volt megállapítani az információk hitelessé­gét. A csehszlovák rádió kö­telességének tartja, hogy ezektől az elvtársaktól és családjaiktól elnézést kér­jen, és bízik benne, hogy azok a személyek, akiknek neve a CSKP KB elnök­sége végrehajtó bizottsá­gának április 16-i határo­zatában szerepelt, és má­sok is, ezt elfogadják. (MTI) ;íT Az Apollo 10. holdexpedíciója V isszatért a második űrhajó, amely megközelítette a Holdat. A mind nagyobb mértékben kibonta­kozó tudományos-technikai forradalmat mi sem jellemzi jobban, mint hogy egyre-másra olyan ese­mények tanúi lehetünk, amelyek említése is, még néhány esztendeje agyrémnek tűnt volna. A minap szovjet űrrakéták juttatták el műszereiket több száz millió kilométeres út megtétele után épségben a Vé­nuszra. most pedig az amerikai ürpilóták fejezték be feladatukat teljes sikerrel. Az Apollo-program. amely most már fő célki­tűzésének megvalósítása, a holdraszállás küszöbén áll. az Egyesült Államok eddig legnagyobb volume­nű tudományos és technikai vállalkozása. Az 1962- ben kezdődött program méretei lényegesen felülmúl­ják a második világháború korszakának Manhattan Prdjectét, amelynek keretében annak idején kidol­gozták az atombombát. Kutatóintézetek, üzemek va­lóságos légiói működnek együtt. A program felfutása idején, néhány évvel ezelőtt, háromszázezer ember dolgozott, de most is több mint másfél százezer mun­kálkodik a terv végrehajtásán. A nagyközönség a múlt év őszén figyelt fel az Apollo-program eredményeire. Októberben 11 napig tartó utat tettek az Apollo 7. űrpilótái a Föld körül, decemberben pedig az Apollo.8-cal sor került az első Holdat megkerülő űrutazásra. Még élénken él az emlékezetben a márciusi Apollo 9. kísérlet, amelyben Föld körüli pályán berepülték az űrhajó holdkomp- egységét, a most véget ért kísérlet pedig összegezése volt a két megelőzőnek, egyskersmind főpróbája a júliusra tervezett Apollo 11. Holdra szálló útjának. E nnek megfelelően, az Apollo 10. kísérletben — el­tekintve magától a Hold felszínére történő le­szállástól — végig lejátszották a teljes júliusi programot. Éppen ezért a kísérlet hosszaim volt, két nappal tovább tartott, mint a decemberi. Pontosab­ban szólva, az Apollo 8. útja az indítástól a leszálló sig 147 óra volt, az Apollo 10-é pedig valamivel több mint 192 óra. Az időtöbblet egyrészt onnan adódik, hogy míg az Apollo 10. űrhajó 32 ízben kerülte meg a Holdat, addig elődje tízszer, másrészt pedig a Hold most 40 000 kilométerei messzebb van tőlünk, mint de­cemberben volt, s így az oda-vissza menetidő is jó­val megnőtt. Az előre kiadott menetrendhez képes; némi késés is származott amiatt, hogy egyes terve­zett pályamenti helyesbítő manőverek elmaradtak. Felesleges a kísérlet egyes fázisaira itt visszatér­nünk, hiszen ezeket az olvasó a hírügynökségi jelen­tésekből jól ismeri. Rá kell mutatnunk arra, hogy j mostani holdutazás'magva a holdkomp „üzemszerű kipróbálása volt, amelyhez a későbbi leszállásra ki­jelölt területek megfigyelése járult. Az Apollo 10 juttatta el a -holdkompot először a szomszéd égitest közelébe és most végeztek ezzel a törpének mond­ható űrjárművel először manővereket a Hold távol­ságában. Eközben 15 kilométerre közelítette meg jármű az égitestet, s így Stafford és Cérnán olyan közelről láthatták a Holdat, amilyenről ember még sohasem. K ülön említést érdemel, hogy a hotdkompkisérlet rendkívül kockázatos volt. Márciusban, amikor a Föld körül manővereztek a holdkomppal, ba esetén meg lehetett volna kísérelni, hogy segítenek az űrhajósokon. A Hold közelében a mentésre még csak gondolni sem lehetett volna. Pedig kisebb-na- gyobb manőverezési zavarok miatt így sem. marad­tak el az izgalmak ... De az űrhajósok, és nem ke­vésbé a számítógépek nagyon jól megállták a he­lyüket. Igen, a számítógépek! A holdutazás lebonyolítá­sában a komputerek egész rendszere vesz részt: fe­délzeti és földi egységek egyaránt. A rendszer egyes számítógépeinek munkáját a houstoni központ elekt ronikus agya. fő számító berendezése fogja össze. Ez a központi berendezés a folyamatosan beérkező ada­tok özönéből fél másodpercenként meghatározta az űrhajó helyzetét, sebességét, pályaadatait s ezeket összehasonlította a tervezett értékekkel. Ugyancsak ez a számítógép dolgozta fel folyamatosan a többi adatokat is, s értékelte a méréseket Az Apollo-program eddigi eredményeiből előre­látható, hogy a következő lépést, a Holdra szállást a siker reményevei kísérelhetik meg az amerikaiak. Nyilvánvaló, hogy a merész feladat megoldásának másféle módszerei is lehetségesek. Ami a szovjet holdutazási terveket illeti, ezekről eddig igen tartóz­kodó kijelentések hangzottak el. Feltétlenül téves minden olyan felfogás, amely a szovjet és az ameri­kai holdprogramokat akár módszereikben, akár egyes ütemeikben feltétlenül hasonlónak vagy éppen azonosnak tételezi fel. Még az is felvethető, hogy — legalábbis nagyobb távlatban nézve — a Hold kuta­tásában nagyobbrészt nem az automaták játsszák-e majd a főszerepet Annál is inkább, mert a szovjet űrkutatás máris egyedülálló és felbecsülhetetlen tu­dományos értékű eredményeket ért el az automaták­kal. indez, persze, semmivel sem kicsinyíti az Apollo 10. holdutazásában életüket sokszorosan koc­káztató bátor űrpilóták érdemeit. Az asztronau­tika minden híve aggódó figyelemmel kisérte vállal­kozásukat és melegen üdvözli őket szerencsés vissza­térésük alkalmából. Nagy István György M © Norodom Phurissara kambodzsai külügymi­niszter május 26-a és jú­nius 2-a között Otto Win­zer külügyminiszter meg­hívására hivatalos látoga­tást tesz az NDK-ban. © A volt iraki minisz­terelnököt, dr. Abdel Rah­man Al-Bazzazt holtan ta­lálták bagdadi börtöncel­lájában — közli a kuwaiti Daily News. Dr. Al-fBaz- zazt decemberben tartóz­tatták le azzal a váddal, hogy összeesküvésben vett részt az iraki kormány megbuktatására. © Moszkvába érkezett — úton Phenjan felé — K^htan el Saabi dél-jeme­ni elnök, aki vasárnap Kairóban is megszakította útját. Ü Nenn! olasz külügy­miniszter, Mirko Tepavac jugoszláv külügyminiszter meghívására, hétfő dél­után négynapos hivatalos látogatásra Belgrádba ér­kezett. © Grecsko szovjet hon védelmi miniszter meghí­vására hétfőn iraki kato­nai küldöttség érkezett Moszkvába Takriti altá­bornagy, iraki miniszter­elnök-helyettes és nem­zetvédelmi miniszter ve­zetésével. © Az olasz rádióadók 10 000 alkalmazottja hét1 főn 24 órás sztrájkot tar* tott. NÉPSZAVA 1969. május 2 i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék