Népszava, 1969. november (97. évfolyam, 255–279. szám)

1969-11-22 / 272. szám

PIACI ŐRIARAT NÉPSZAVA Bőséges felhozatal — lanyha kereslet Sok spenót, retek, zöldáru — Baromfi, hús, halféle Kevés vásárló a 47. héten Egymillió beszélgetés naponta Nyolcvanhatezer sorbanálló Nehéz Budapesten tele­font szerezni. Évekig keli várni. Jelenleg 86 000 „sorbandllót” tartanak nyilván. Az elmúlt évek­ben sokat tettek a fej­lesztés meggyorsítása ér­dekében. öt éve írták alá az első szocialista szerző­dést, s azóta egy-egy új központ építésénél, régi bővítésénél gyakorlattá vált, hogy a postások és Sócsomagoló Tiszaroffon Az Omnia és a Rió után hamarosan, még kará­csony előtt megjelenik az üzletekben a Compack csomagoló vállalat 'által kialakított kávécsalád harmadik tagja, a Ko­lumbia nevű kávékeve­rék. Ugyancsak a Com­pack vállalatnál hallot­tuk, hogy állandóan nö­vekszik az igény az élel­miszerek és a vegyi cik­kek előrecsomagolása bánt. ezért folytonosan bővítik kapacitásukat. Legújabb félautomata csomagoló gépeiket a Szolnok megyei Tiszaroff községben szerelik fel. ahol mosószereket és sót fognak csomagolni. Az ipar évente 350—400 000 tonna sót kap a vállalat­tól, ám a kiskereskede­lemben csökken a só iránti igény. A szakem­berek szerint ennek az a magyarázata, hogy a fél­kész ételek, konzervek, gyári savanyúságok ter­jedése következtében a háztartásokban mind ke­vesebb sót használnak. (g.) a berendezéseket szállító üzemek olyan megállapo­dásokat kötnek, amely gyorsítja az átadást, öt év alatt 72 ezer állomás­sal növelték a központok kapacitását. A szerelések­nél, az üzembe helyezésnél összesen 512 napot sike­rült nyerni. Néhány éve a budapes­ti postások egy új mód­szert vezettek be: miköz­ben szerelik a központot, az új előfizetőknél is be­vezetik a telefont, így az átadás napján már „él­nek” az új állomások: Ez is a gyorsítás egyik mód­ja. Ez év elején a posta vezetői elmondták a szo­cialista brigádvezetőknek: rendkívül fontos, hogy különösen a külső kerü­letekben minden eddigi­nél több új nyilvános ál­lomást építsenek. Ezek közösségi, tömegigénye­ket elégítenek ki, hiszen egy-egy lakásállomásról 49, az utcaiakról viszont 902 beszélgetést folytat­nak havonta. Az idén 420 nyilvános állomást szerel­tek fel Budapesten s to­vábbi 80-at adnak át az év végéig. A Budapesti Távbeszé­lő Igazgatóság pénteki szocialista brigádvezetői értekezletén olyan kérdé­sekről beszéltek, amelyek elsősorban a közönséget érdeklik és érintik, tehát arról, hogy az erők kon­centrálásával hogyan le­het a napi egymillió tele­fonálót jobban kiszolgál­ni, a várakozók igényeit gyorsabban kielégíteni. (m. t.) A it. HETI NYERŐSZÁMOK 2,61,69,78,84 A csípősre fordult no­vemberi hajnal sem aka­dályozta meg a zöldérte­ket, termelőszövetkezete­ket és őstermelőket, hogy gazdag választékot szál­lítsanak a XI., Fehérvári úti piacra a 47. héten. Ez az új lakóházakban gaz­dagodott, gyárakkal tele­tűzdelt kerület jó beszer­zési lehetőségeket talál Kelenföld szívében. Számos baromfiketrec­ben jércék, fiatal kakasok és tyúkok vártak gazdá­ra: a tiszakécskei Béke Tsz 24—25, a nagykőrösi Rákóczi 27 forintért árul­ta, míg az őstermelő 75— 78 forintot kért a szárnya­sok darabjáért. A pulto­kon sok volt a tisztított kacsa, kilónként 48 forin­tért. Az állami árudában aprólékkal, tisztított csir­kével. hallal, a húsközért­ben sertés-, marha- és fejhússal várták a hétvé­gi forgalmat. A piac láto­gatói ezen a pénteken nem pdnaszkodhattak a húsellátásra. A zöldség- és gyümölcs- félékkel hasonló volt a helyzet. Ahogy Juhos 1 létesítmény - 6 átadás Sikertelen vízpróba Műszaki javítás februártól novemberig Nem mindennapi hír: a Badacsonyvidéki Állami Pincegazdaság badacsony- lábdihegyi új pincéjének műszaki átadását hatszor kísérelte meg eredmény­telenül a Zala megyei Ál­lami Építőipari Vállalat. Az eredeti határidő 1968. augusztus 1. volt. Tisza Géza, az építtető műszaki osztályvezetője elmondot­ta. hogy az átadás anyag­hiány miatt 1968. decem­Körtelefon — A férfikalap-ellá- tásban részleges zökke­nők mutatkoznak. — Halló, Fővárosi Divatáru Kiskereskedel­mi Vállalat? — A hiány főképpen a nyúlszörkalapoknál mutatkozik. A haz.ai ellátás időnként fölöttébb gyenge, és így főként importra szorítkozunk. — Halló, Divatáru Nagykereskedelmi VáUalat? — A férfi nyúlszörkalap valóban hiányzik, mert után­pótlás alig van. Ez legfőként a. hazai gyártásra vonat­kozik. A kalapgyárnak ugyanis többféle, köztük néhány küiröldt nyúlszőrre van szüksége, főleg a nyulak téli bun­dájából. Ez ugyanis a legszebb és a legtartósabb. A ka­lapgyár, értesülésünk szerint, pillanatnyilag nehézségek­kel küzd, és ezért NDK-importból hozattunk közepes mennyiséget, részben választékbővítés céljából, részben azért, hogy ezt tudjuk nyújtani addig, ameddig a kalap- gyár szállítani tud. — Halló, kalapgyár? — Gondjainkat elsősorban munkaerőhiány okozza. Nyersanyaghiánnyal is küzdünk, mert egyrészt még nem érkezett meg az importnyúlszőr, másrészt a tavalyi téli szőrtermés már elfogyott. Ennek ellenére a jelek kedve­zőek, mert néhány héten belül már nagyobb mennyiséget adhatunk át nyúlszőrkaiapokhól a nagykereskedelem ré­szére. Ügy véljük, a karácsony előtti hetekben már nem lesz hiány nyúlszőrkaiapokhól sem. (sz. gy.) bér 13-re csúszott. Decem­ber 21-én az építővállalat újabb határidőt adott: 1969. január 28-ra, míg végre 1969. február 4-re készre jelentették a mun­kát. A műszaki átadás so­rán több hiányosságot ál­lapítottak meg és a javí­tásra február 25-ig kaptak az építők haladékot. Ekkor újból megkísérel­ték az átadás-átvételt. Si­kertelenül. Ez év március 12-én újabb kísérlet tör­tént, újabb ellenőrző vizs­gálat július 25-én, majd szeptember 29-én, de az építők a javítással még mindig nem voltak ké­szen. Október 30-án a 30 hor­dó, illetve tartály közül négy még mindig hibás volt, és például az egyik­ből a vízpróba során öí nap alatt 224 liter viz folyt el. Miután a pince- gazdaság a szüret előtt ál­lott, a megfelelő tartályo­kat hivatalos átvétel nél­kül kellett megtölteni bor­ral. A vita azóta is tart és a legközelebbi határidő november 24. Tudósításunk nem len­ne teljes, ha nem kérjük ki az építővállalat főépí­tésvezetőjének, Kárpáti Kázmérnak a véleményét, aki elöljáróban közölte, hogy az építés irányítását csak 1968 augusztusában vette át. Véleménye sze­rint az építtető tervei nem voltak olyan részletesség­gel kidolgozva, mint ami­lyenre egy ilyen speciális létesítménynél szükség van. A tervező műszaki leírásában nem szerepel­tek az átvétel feltételét- képező jellemzők. Anyag- ellátási nehézségek is vol­tak. Az építtető műszaki­lag indokolatlan követel­ményeket támasztott. Az epítővállalat, illetőleg a íőépítésvezető véleménye szerint pedig az építtető­nek a november 24-i át­adás alkalmával már nem lesz oka a kifogásolásra. Reméljük, így lesz. De az indokok egy része sán­tít, mert az építővállalat­nak erkölcsi kötelessége lett volna a tervezési hiá­nyosságokra az építtető fi­gyelmét felhívni. Szentiványi György VIKTOR JEG0R0V DOkWiEYTUMREGÉNYE NYOMÁN Raza/kye Szvetudy kiugrik A kocsiból,és Bes/et A KAPUALJBA. ~ . ÜRES A REJFEKHL F/AGysZERÓ. Össze KÖTŐJE ÉPPEN EZEKBE A! A PERCEKBEN BOCSÁT­JA Az ér£R HULZAfNAIRA A REJTJELES ÜZENETET s SCKULTZ ŐRNAGY AZNAP ESTE VACSORÁRA Ü/VATALOS Mlderuez,a FRupp-műkek IGAZGATÓjAroz.20JÓ­SAK ES V/DA'NAN FOGADJ ÓK. FIIKOR AZONBAN BE­JELENTI, ROGY A KELETI-FRONTRA KEZÉNYELTÓK, EGY­SZERIBEN LELOHAD A TARSASÓG JÓKEDVE. KEREN, ROGY IGAZAI T MONDOTT. AZ AB IKéRR TISZIjE. MALTER/) ALIGHANEM YAIAN! TITKOS KÜLDETÉSRE INDUL (Jentetics László felvétele) Lambert vezető piacfel­ügyelő megjegyezte, alig emlékszik a mostanihoz hasonló novembervégre: spenót, karalábé, retek, szőlő, alma, igen sok fejes és kelkáposzta sorakozott a pultokon, eladóterekben. Mint a felügyelő elmon­dotta, a piacon főként a zöldért biztosítja a kí­nálatot. Lob Kálmán bá­zisvezető éppen a szállí­tást irányította látogatá­sunkkor. Az árak kialakí­tásában is a zöldérteké a vezető szerep. Ezen a pén­teki napon például áru­dáikban 2 forintért adták a szép almát. A jelentős számú termelőszövetkezet ennek láttán lejjebb sró­folta almaárait, hogy te­temes készleteik elfogyja­nak. A Fehérvári úton az őstermelőkkel azonos szá­mú kiskereskedő árul. közöttük sok a bolgárker­tész. Nagyon szép spe­nótjuk 10—12 forintba ke­rült, a piros retekért 2 fo­rintot kértek, s változó áron kínálták a szőlőt, naspolyát, céklát. A piacon mindenki kor­látlan mennyiségben kap­hatott hagymát, átlag 5 forintért. Ennek ellenére az egyik őstermelő három cseresznye nagyságú cse­megehagymáért egy forin­tot kért A piacon az évszakhoz képest sok volt a paprika, változatos minőségben és áron. A legolcsóbb 6 fo­rintba került — ilyet tar­tott többek között a kun­szállást Alkotmány Tsz eladója, Kódé Tivadarné, A zöldért fogyasztói árai akinek udvariasságát, mo­solygós kedvességét di­csérték a vásárlók. A zöldért néhány pavilonjá­ban 12 forint volt a kifo­gástalan tölteniValó papri­ka. A pultokon és szabad árusítóhelyeken halomba tornyozták a hibátlan kör­tét, 3,50-ért adták az ap­róbbat, 4,60-ért a „teste­sebbet”. A kiskereskedők­nél 8 forint volt a ha­sonló áru. 1969. november 21-én: Vörös- Fejes Kel- Alma, hagyma kap. Uáp. uyoKer III. Budapest 5,— Pécs 5,— Miskolc 4,SO Szeged 5,— Tatabánya 5,— A savanyúságos stan­don bőven volt vecsési ká­poszta, a húsközértben da­rált húst árultak. így sok háziasszony döntött úgy: töltött káposzta lesz a hét végén. A piac képe rend­kívül változatos volt, a káposzta, zsenge piros re­tek, üdezöld spenót mel­lett ott virított a tagad­2,20 2,80 6,— 2,— 2,20 2.80 5,60 2,40 2,— 3,— 5,60 2,80 2,— 2,— 4.40 2,20 2,20 3,20 5,50 2,20 hatatlanul őszi csemege: a sárga sütőtök s a szelíd barna gesztenye. A bő áruválaszték azonban ke­vés vásárlót vonzott, csak­nem valamennyi eladó azt panaszolta: csekély volt a forgalom ezen a hét vé­gén. Sárközi Mária Mai bolgár építészet A Bolgár Építészek Szö­vetsége és a Magyar Épí­tőművészek Szövetsége közötti kölcsönös megál­lapodás keretében pénte­ken délután „Mai bolgár építészet” címet viselő ki­állítást nyitptt meg a MÉSZ Székházában Csa­ba László főtitkár. A 62 nagyméretű fény­képtabló jól érzékelteti a mai bolgár építészetet és abban is, amire a bolgár FEKETE KRÓNIKA Budapesten a XVIII. Gyö>m- röi úton Gál János 34 éves gépikocsivezető ittas állapot­ban vezette tehergépkocsiját és nekiütközött egy lovas ko­csinak. Gál könnyebben megsérült. Vezetői jogosítvá­nyát bevonták és az SZTK- rendelőbe küldték elsősegély végett. Néhány órával ké­sőbb a még mindig ittas ál­lapotban levő ember ismét beült a tehergépkocsiba és a Gyömrői úton felhajtott a/’ gyalogjárdára, ahol elgázolta Bozán László 20 éves műsze­részt, aki súlyosan megsé­rült. Elmulasztva a kötelező segítségnyújtást, továbbhaj­tott, de öt perc múlva ismét összeütközött egy személy­gépkocsival, amelynek egyik utasa könnyebben megsérült. Az ámokfutó gépkocsivezetőt a rendőrség őrizetbe vette. Kecskeméten Bata József 18 éves gépkocsivezető szabály­talanul előzött tehergépkocsi­jával és halálra gázolta Kiss Pál 64 éves tanácsi dolgozót. A gázoló gépkocsivezető el­len büntető eljárás indult. Füzesabonyban Bagány Ba­lázs 40 éves ércbányász sze­mélygépkocsijával az út szé­lén parkírozó és kivilágított földgyalunak rohant. Bagány, valamint a kocsiban ülő Ba­gány Zoltán IS éves tanuló, súlyosan megsérült, Bagány László né 38 éves tanárnő a kórházban meghalt. építészek nyilván a leg­büszkébbek: a legkorsze­rűbb építési eljárással ké­szített új lakótelepeket Szófiában, Sumenben, Várnában, valamint me­seszép üdülő- és gyógy­szállóikat, amelyekkel ma már benépesítették a Fe­kete-tenger partvidékét. Ügy a szállodák, mint a lakóépületek a bolgár épí­tészek kitűnő munkáját dicsérik. A péntek délután meg­nyitott kiállítás december 5-ig tekinthető meg, na­ponta 10—18 óra között a VIII., Dienes László utca 2. szám alatti MÉSZ szék­házban. (v.) népszava A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VII. kerület. Rákóczi út 54 Telefon: 224—819 Felelős kiadó: Gábor Márton, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Beküldött kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőnél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor ter 1) Előfizetési díj: havi 30 Ft Index: 25 005 Athenaeum Nyomda, Budapest Rotációs magasnyomás Fv.: Soproni Béla igazgató ÜZEMBE HELYEZETT GYÁRI ÜJ AKKUMULÁ­TOROK KAPHATÓK! UNITECHNIKA KTSZ, Budapest, U. Mártírok útja 64/b. (tel: 352—275), VIII. Bókay utca 20. (tel: 344—042) és X. Hidas köz 7—11. (tel: 349—196). Vállaljuk továbbá rövid batáridőre gépkocsi-akkumulátorok üzembe helye­sését, töltését es javítását (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék