Népszava, 1969. december (97. évfolyam, 280–303. szám)

1969-12-25 / 300. szám

CSÜTÖRTÖK, DECEMBER ES. KARÁCSONY A Nap kel 7 óra 31 perckor, nyugszik 15 őrá 57 perckor. A METEOROLÓGIAI INTÉZET JELENTI Várható időjárás csütörtök estig: erősen felhős, párás, helyenként ködös idő, több­jeié kisebb havazással, hó- darával, egy-két helyen őnos sritá'.ással. Gvenge, időnként kissé megélénkülő, változó Irányú szél. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet 0—mínusz 5 fok között. — A Duna Budapestnél 100 cm. i mozat tk ) Qh A nap kérdőre B lottohüzasok Az év utolsó öt lottószámát karácsonykor, december E6-án 10 órai kezdettrl Budapesten, a Sport.ogadási és Lottó Igazgatóság székházában húzzák. Ezúttal is sorsolással dön­tik el, melyik hét szelvényei vesznek részt a decemberi és a rendkívüli tárgynyeremény-sorsoláson. Az igazgatóság eb­ben a hónapban két lottó tárgynyereményhúzást is rendez, mindkettőt Budapesten. December 37-én a rendkívüli ju­talomsorsoláson 100} nyeremény talál gazdára. A decemberi rendes tárgynyereményhúzást s egyben az év utolsó lottó­sorsolását 28-án tartják, amikor szintén 1000 nyereményt, köztük főnyereményként két öröklakást és két szemclvgéD- kocsit sorsolnak ki. Az 1970. évi első lottósorsolást január 2-án Budapesten rendezik. EJ Életbiztosítás az év első újszülöttjének Üjévkor ismét húsz­ezer forintos életbiztosítá­si kötvénnyel köszönti az Állami Biztosító hazánk legifjabb polgárait, Buda­pest és a vidék első új­szülöttjét. A legelső ÁB- bébi 9 esztendő múlva kapja kézhez a biztosító húszezer forintos ajándé­kát. — Á szanki gázkútnál keletkezett gázkitörést kétnapos kemény küzde­lem árán sikerült meg­fékezni. A jót átgondolt, fegyelmezett munka ered­ménye, hogy személyi sé­rülés nem történt. — Megérzi a bejgli, hogy akik tegnap kitörő örömmel üdvözölték, holnap már sértően elfordítják a fe­jüket, ha meglátják? Jó reggelt! Olvasom a Népszavában, bogy a legújabb gyógy tea- keverékek dohányzás, elhí­zás, étvágytalanság és lábfá­jás ellen használhatók. Mindezek közül a legna­gyobb izgalmat a dohányzás elleni tea váltja ki belőlem, na megállj, te sötét, alatto­mos nikotin, évtizedek óta birkózók veled, hol te vagy felül, hol én vagyok alul, próbálok leszokni rólad, te meg nevetsz a markodba (itt a kép zavaros egy kicsit, nem vagyok benne egészen bizonyos., hogy van-e a ni­kotinnak marka, bár ez elég valószínű, hiszen engem is a markában tart), a feleségem és a nikotin vadul csatázik értem, a feleségem azt mond­ja, szokjak le a dohányzás­ról, az egész csak akaraterő kérdése, de a nikotin nem mondja, hogy szokjak le a házasságról, az egész csak akaraterő kérdése, noha — nem magamról beszélek — azt tapasztaltam, hogy a do­hányosok könnyebben vál­nak el a feleségüktől, mint a nikotintól, de most itt van a dohányzás elleni tea, jaj neked, most elbánok veled, te örök szerelmem, te örök ellenségem, te drága, te pi­szok nikotin, azt a teát iga­zán megoróbáíhatom, ve­szélytelenebb tea ez, mint például az Ötórai tea, ame­lyen megismerkedhet az em­ber egy nővel, aki minden­féle bonyodalmakat okoz az életében, szóval az ember az Ötórai teán elveszítheti salát magát, de a dohányzás elleni teán nem veszíthet semm^, na jó, majd január elsején új életet kezdek, leszokom a dohányzásról, ahogyan m'n- den január elsején le szok­tam szokni róla. De mit locsogok annyit a dohányzás elleni teáról, a ka­rácsonyi üzenek a’att in­kább az elhízás elleni tea az aktuális. stollak Béla újságíró és 21 társa 25 esz­tendeje halt hősi halált a nyilasokkal vívott tűzharc­ban. TFJ. PÉCZELY JÓZSEF történetíró, költő születésé­nek 18«. évfordulója. VÍZVÁRI gyula színművész SÍ esztendeje halt meg. CAREL CAPEK kiváló cseh író halálának 31. évfordulója. TŐKÉS ANNA Kossuth-díjas színművésznő 3 esztendeje halt meg. ZICHY JENŐ utazó, útleíró halálának 63. évfordulója. MAX WIEN német fizikus, az elektro­technika egyik jelentős ku­tatója 103 esztendeje szüle­tett. KLIEGL JÓZSEF mechanikus, az osztógéopel kombinált nyomdai szedógép feltalálója születésének 171. évfordulója. NÉP SZAVA 10 1969. december 25 PALAGYI MENYHÉRT filozófus, irodalomtörténész és kritikus születésének 110. évfordulója. PIERRE CURIE és felesége 71 esztendeje Je­lentették be a Francia Aka­démián a rádium felfedezé­sét. EGRI VIKTOR csehszlovákiai magyar író születésének 71. évfordulója. V. V. ANDREJEV orosz zeneszerző, balalajka- virtuóz, az első orosz népi hangszeres zenekar alapítója 51 esztendeje halt meg. GANZ ABRAHAM svájci származású magyar technikus, a Ganz-gyár ala­pítója halálának KB. évfor­dulója. CHARLES BABBAGE angol matematikus, a szá­mológépek szerkesztésének és alkalmazásának egyik úttö­rője 177 esztendeje született. CLAUDE-ADRIÉN HELVÉTIUS jelentős francia materialista filozófus, a nagy francia for­radalom egvlk szellemi elő­futára halálának 196, dulója. HERMAN OTTÓ sokoldalú, kiváló természet- tudós, néprajzkutató, ami- klerikális gondolkodású po­litikus, a magvar ősember- kutatás megindítója 55 esz­tendeje halt meg. MARKUS EMILIA színművésznő halálának 20. évfordulója. LOUIS PASTEUR francia kémikus és bakterio­lógus, a modern bakterioló­gia megalapítója születésének 147. évfordulója. JESZENSZKY (JESSENIUS) JANOS magyar orvos, a népi felke­lés egyik vezetője 403 esz­tendeje született. JOHANNES KEPLER német csillagász, a bolvgók mozgástörvényeinek felfede­zője 398 éve született. SZAMUELY TIBOR, a magyar kommunista moz­galom és a Magyar Tanács­köztársaság kiemelkedő har­cosa születésének 79. évfor­dulója. SZIKLAI SÁNDOR ezredes, a Hadtörténeti Inté­zet volt Igazgatója, az 1956-os elleni orrad ? 1 otn mártírja 74 ssztendeje született VALASEK JÓZSEF partizán 25 esztendeje esett el egy nagyobb SS-osztaggal folytatott tűzharcban. GAVRÓ LAJOS bányász, az internacionalis­ták magyar hőse születésé­nek 75. évfordulója. F. N. GRIMALDI olasz fizikus, a fénytörés fel­fedezője 306 esztendeje halt meg. BERTOLDO Dl GIOVANNI olasz szobrász és éremkészf- tő, Michelangelo egyik mes­tere halálának 478. évfordu­lója. NÉMETH ANDOR író, kritikus — József At­tiláról szóló könyve fontos dokumentum — 78 esztendeje született. TESSEDIK SAMUEL, a hazai mezőgazdaság kor­szerűsítésének úttörője 149 éve halt meg. THEODORE DREISER kiváló amerikai haladó írd halálának 24. évfordulója. Meghalt Bachrati György Bachrati György, az Athenaeum Nyomda nyugdíjas főgépmestere december 23-án, 67 éves korában elhunyt. * Elment a főgépmester, aki több mint két évtize­den át állt az újságnyomó gé?ek mellett, aki a szak­mai összetartozás, a nyomdai munka szerete- te és a munkzsszolidari- tis példaképe volt fiatal munkatársai számára. Köztudott, hoff’j az Athe- naeumban dolgozó gép­mesterek jó része az ő tanítványa — a gépmes­terek mestere volt hát Bachrati György. 1941 ok­tóberében légett be utol­só munkahelyére, de szakszervezetének akkor már 18 esztendeje tagja volt: 46 éven át tartozott a szervezett nyomdászok nagy családjához. Hogy mennyire az aktív csa­ládtagok közé sorolták, arra jellemző, hogy ami­kor néhány évvel ezelőtt új napilap indult, mint nyugdíjast is behívták, hogy a szakmai tanácsait, hosszú éveken át szerzett tapasztalatait igénybe ve­gyék. Rendkívüli aktivitás, megbízhatóság, felelősség- érzet jellemezte — 1945- től kezdve, amikor a kommunista pártnak is tagja lett —, volitikai ak­tivitása is elérte a leg­jobbak színvonalát. Ha­lála — amely alig öthe­tes kórházi ápolás után következett be — várat­lan hírként érte szaktár­sait, barátait, mindazokat, akik kapcsolatban voltak vele, munkájával, hosszú éveken keresztül. A fő­gépmester emlékét, aki annyi éven keresztül volt munkatársunk a Népsza­va előállításában is, sze­retettel és kegyelettel megőrizzük, (b.) Hétköznapi tanácsok - ünnepekre Haladó hagyomány, hogy ünnepek alatt egy­folytában táplálkozunk, s ennek itallal is megadjuk a módját. A hangulathoz, lelki közérzetünkhöz va­lóban hozzátartozik a gasztronómiai öröm. De mit jelent testi közérze­tünk számára a több na­pos eszem-iszom? Kétségtelen, hogy a szervezet számára a leg­nagyobb megterhelést a zsír jelenti. Márpedig mi karácsonykor, újévkor a legfőbb táplálékunk? Sült és rántott hús, fasírozott, töltött káposzta, disznóto­ros. S nehogy a fehér hú. sok valamiképpen köny- nyítsenek rajtunk, szalon­nával tűzdeljük a puly­kát, nyulat, „kitunkoljuk” a sült liba zsírját, s ha mindezzel végeztünk, rá­tétül bekapunk néhány szelet bejglit, eleszege­tünk egy kiadós geszte­nyepürét. Ünnepek végeztével el- tántorgunk az orvoshoz, $ álmélkodva látjuk, hogy a rendelő zsúfolásig meg­telt, valamennyiünk tü­nete azonos: fáj a fejünk, sziklákat érzünk gyom­runkban, s alig tudunk ételre gondolni. Távol es­sék a szándék, hqay úgy tegyünk, akár az egysze­ri plébános, ki vizet pré­dikált, s bort ivott. Taná­csoljon helyettünk az or­vos. Az első aranyszabály: többször együnk, de ke­veset, mert a túlterhelt, agiiongyötört gyomor igen hálátlan. Ne zsírozzuk túl az ételeket, s még kevés­bé gondoljuk, hogy az ün­nep másodnapján fo­gyasztott töltött káposzta „könnyű” ételnek számít, mert savanyú. Ügyeljünk áz édességekre, amit több­nyire csak időtöltésül, a tv-nézés közben eszege­tünk, nem is gondolva rá, mennyi kalóriával, szénhidráttal, cukorral terheltük tovább szerve­zetünket. Végezetül az alkoholról annyit: nincs rosszabb a másnaposságnál; gyötrel­meit viszont elkerülhet­jük egy kis önfegyelem­mel, mértéktartással. (s. m.) Kitüntetés A Népköztársaság Elnfr» ki Tanácsa dr. Bojta Bé­lát, a szocialista igazság­szolgáltatás terén végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül 70. születés­napja alkalmával a Mun­ka Érdemrend arany fo­kozatával tüntette ki. A kitüntetést dr. Korom Mihály igazságügy-minisz­ter adta át. (MTI) Új rendelkezések a nyereségadózásról A Magyar Közlöny szer­dai 97-es számában meg­jelent a pénzügyminiszter rendelete a nyereségadó- zásról és a vállalati érde­keltségi alapok képzésé­ről. Az új jogszabály meg­ismétli az eddig is érvény­ben volt rendelkezéseket és vastag betűs szedéssel ismerteti az 1970. január elsején életbe lépő új sza­bályokat. A rendelet enyhít az át­lagbér-szabályozás me­revségén és anyagi követ­kezményeket fűz a válla­latok számára a létszám alakulásához. A vállalatok a bérszínvonalemelé? szempontjából kedvez­ményben részesülnek, mert ha az 1970. évi bér- fejlesztés az előző évihez képest nem több mint négy százalék, ez az ed­digieknél enyhébben, csu­pán 70 százalékig terheli a részesedési alapot. A bér­színvonal-emelés kedvez­ményesebb adóztatását ki­egészíti a létszám alaku­lására vonatkozó új elő­írás. Eszerint:- ha 1970- ben az átlagos állományi létszám az előző évhez ké­pest csökken, az ebből származó bér meghatáro­zott százalékával növelni, létszámnövelés esetén vi­szont a többlet-bértömeg meghatározott százaléká­val csökkenteni kell a ré­szesedési alapot. A rendelet pontosan meghatározza, hogy mely vállalatoknál kell az új szabályozást alkalmazni. Színházak Csütörtök Operaház: Dió törő (bérlet* szünet, de. 11); Carmen (bér­le tszünet, este 7). — Erkel Színház: János vitéz (bérlet­szünet, de. 11); Qualiton- koktél (du. 3); A trubadúr (bérletszünet, este 7). — Nem­zeti Színház: A félkegyelmű (de. fél 11); VU. Hadrian (7). Katona József Színház: Hun­cut kís-értet (du. fél 3); Stuart Mária (7). — ódry Színpad: Vőlegény (de. fél 11). — Vígszínház: A vörös postakocsi (du. fél 3); Játék a kastélyban (7). — Pesti Színház: Furcsa pár (du. fél 3); Arzén és levendula (7). Madách Színház: A Water­looi csata (du. fél 3) ; Fes­tett egek (fél 8). — Madách Kamara Színház: A bolond lány (du. fél 3); Vonó Ignác (féi 8). — Thália Színház; Légy jó mindhalálig (du. fél 3); Kalevala (7). — Jó­zsef Attila Színház; Mary, Mary (du. fél 3); Gyilkosság a papiakban (7). — Fővárosi Operettszínház: Csárdáskí­rálynő (du. fél 3); Péntek Rézi (7). — Bartók Gyer­mekszínház (az Operettszín­házban) : Hamupipőke (de. fél 11). —* Állami Bábszín­ház: Az elvarázsolt egérkis­asszony (de. 11); Tündér La­la (du. 3 és 5). — Zeneaka­démia: Rerjül a szán (du. fél 4, este fél 8). — Irodalmi Színpad: Múlt nyáron. Bel­lád Anolló (fél 8). — Kis Színpad: Titkárnők lázadása (fél 4, fél 8). — Mikroszkóp Színpad: Tessék továbbmen­ni! (4, fél 9). — Kamara Varieté: Vonítós négyes (fél 3, 6, fél 9). Péntek Operaház: A varázs fuvola (fle. 11); Spartacus (7). — Erkel Színház: János vitéz (de. 11); Don Carlos (7). — Nemzeti Színház: Mózes (de. fél 11); Szerelmem, Elektra (7). — Katona József Szín­ház: Varsói melódia (du. tél 3); Az ifjúság édes madara (7). — Ódry Színpad: Vőle­gény (du. 3). — Vígszínház: Alku (du. fél 3); Solness építőmester (7). — Pesti Szín­ház: Egy őrült naplója (du. fél 3); Meddig lehet angyal valaki (7). — Madách Szín­ház: Black Comedy (du. fél 3); Kaviár és lencse (fél 8). Madách Kamara Színház: A bolond lánv (fél 3, fél 8). — Thália Színház: Légy jó mindhalálig (de. 11): Játék az életrajzzal (7); Kvartett (stúdlóelöadás, 8). — József Attila Színház: Mary, Mary (du. fél 3); Rómeó, Júlia és az autóstop (7). — Fővárosi Operettszlnház: Csárdáskl­rilynő (do* Mi S)i Hello, Műsorok Dolly! (7). - Bartók Gyer- mekszínház (az Operettszín­háziban): Hamupipőke (de. fél 11). — Állami Bábszínház: Gulliver Liliputban (de. ’1); János vitéz (du. 3); A hét főbűn (este fél 8). — Zene- akadémia: Repül a szán (fél 4, fél 8). — Irodalmi Szín­pad: Szembenézni. Éden el­vesztése (N. béri. 2. ea. fél 8). — Egyetemi Színpad: Bu­dapest All Stars dzsessz­hangversenye (fél 8). — Kis Színpad: Titkárnők lázadása (fél 4, fél 8). — Mikroszkóp Színpad: Tessék továbbmen­ni! (4, fél 9). — Kamara Va­rieté: Vonítós négyes (fél 3, 6, fél 9)« Kossuth rádió 6: H. Lapsz. Időjárás. 6.10: Zenés műsor. 6.50: Műsorok. 7.25: Múzeumok és kiállítások programja. 7.28: Műsorismer­tetés. 8: H. Lapszemle. Idöj. 8.10: Népművészek a mikro­fon előtt. 8.31: Operettrészle­tek. 8.54: Az éneklő hattyú. Mesejáték. 9.50: Hegedúmu- zsika gyermekeknek. 10: H. Időjárás. 10.04: Bach-ciklus. Vezényel: Otto Klemperer. II. rész. Hat brandenburgi verseny. Közb. 10.56: Juhász Gyula versei. 10.59: Hangv. folyt. 12: Hírek. Lapsz. Időj. 12.10: Népi zene. 12.50: A hu­szonhatodik év. Részletek Szabó Lőrinc lírai rekviem­jéből. 13.20: Magyar táncda­lok és előadók nemzetközi sikerei. I. 14.09: Hallgassuk együtt! 15; H. Időj. 15.08: Az öreg tekintetes. Monodráma. Gárdonyi G. regényéből. Elő­adja; Kiss Ferenc. 15.53: A csodálatos Doktor Doolittle. Zenés játék bemutatása. 16.58: Műsor. 17: H. Időj. 17.04: Életem, emlékeim. Veres Pé­ter vallomása. 18: Az MRT népi zenekarának hgve a stúdióban. 19: H. Időj. 19.10: Dzsesszlemezparádé. 19.54: Donizetti* Az ezred lánya. Kétfelv. vígopera. Vez. Lu­kács Ervin. Közb. 21.07: Szo- kolay Ottó legkedvesebb ver­sei. 21.20: Operáközv. folvt. 22: H. Időj. 22.10: Könnyűz. 22.40: Kodály-kórusművek. 23: Tánczene. 23.30: Mendels­sohn: Oktett (vez. A. Tosca­nini). 24: H. Időjárás. 0.10: Melódiakoktél. Petőfi rádió 1: A római katolikus egy- híz félórája. 7.30: Orgonamű­vei:. 8: NlkolaJ Gjaurov ope­rafelvételeiből. 8.30: Elton út­in rmix. 9.15: Kamarazene. 10.04: Népdalok, néptáncok. 10.42: Magya* fúvósáén«» ils Kardlap kapitány. Anton Bacslbasa román író humo­ros történetei rádióra. 11.401 Heinije énekel, Joe Carr zon­gorázik. 12.10: Világhírű mű­vészek Chopin-műveket zon­goráznak. 12.55: Filmzene. 13.20: Mozart: D-dúr diverti­mento (vez. Lovro von Ma- tacic). 13.45: Időjárás, vízál­lás. 14: Válságban az agy­tröszt. Rádiójáték gyerme­keknek. 14.37: Peter Alexan­der énekel, Hans Leinhold együttese játszik. 14.55: A gazdag ember. Nagy Lajos el­beszélése. 15.15: Komjáthy György tánczeneműsora. 16: Hírek. Időjárás. 16.05: Bar­tók-művek. 16.40: Hanoi anekdoták. Róbert László műsora. 17: Szórakoztató z. 18: H. Időjárás. 18.05: Liszt- dalok. 18.20: Szezonvégi ki­árusítás. Vidám műsor. 19.50: Esti mese. 20: H. Időjárás. 20.10: Színes népi muzsika. 20.45: Szólistaparádé. 21.23: Csehov három jelenete. L A gonosztevő. 2. Prisibejev al­tiszt. 3. Szög a zsákból. 22: Beethoven-szoniták. 22.40: Operettrészletek. 23: H. Idő­járás. 23.10: Gounod operái­ból. 23.3«: Könnyűz. 24: H, Időjárás, URH 16: H. Időjárás. 16.05: Be­mutatjuk a Man.ovani-zene- kar új lemezét. 16.45; Jazz. 17.25: Zenés játékukból. 18: H. Időjárás. 18.05: Hangle­mezparádé. 19: Macbeth. Részletek Verdi operájából. 19.47: Bach- és Bartók-mű- vek. 20.27: Hangfelvételek felsófokon. 21.41: Magyar Pantheon. Fekete tó, fekete ég. Balogh László rádiójáté­ka. 23: H. Időjárás. Televízió 9.48: Kis állatok nagy ka* landjai. Francia filmsorozat 13. (bef.) rész. 10.05: Zseb-té­vé. 10.30: A kőszívű ember fial. Magyar film I. rész. 11.50: A klsfilmek kedvelői­nek. L Az eső. 2. Boldog­ság. 14.28: Az OKISZ divat­bemutatója a Közlekedést Múzeumban. 14.50: Tegeződ- jünki Az Olasz Tv műsora. 15.25: A költészet percei. Versek Weöres Sándor Bó­bita c. kötetéből. 15.35: Öttu­sa VB 1969. Riportfilm. 16.051 Madách Imre: Az ember tra­gédiája. Tv-íilm. 18.25: „Rö­pülj páva..." 7. elődöntő, 19.45: Esti mese. 20: Hírek. 20.05: Tahi László: A sore könyve. Jelenetek. 21.05: A Flintstone csalid. Magy. besz. amerikai rajzfilm-sorozat. ZOs a zsűriben ... 21.30: Egy ön- érzet története. Tv-fllm Gél­lé ri Andor Endre mCvedb® 0« éven felülieknek!). «-SBB (Folytatót a lt, oldalon^ — Az újságíróbált 1970. február 7-én, szombat es­te rendezik meg a Duna Intercontinental szálló­ban. — Egy vak embernek hozott szerencsét Argentí­nában a karácsonyi sors­játék. A férfi, aki négy­éves korában vesztette el látását, a 70 000 dolláros nyereménnyel Spanyolor­szágba utazik és megvizs­gáltatja magát: van-e re­mény látásának vissza­nyerésére. — Lezuhant és felrob­bant az amerikai haditen­gerészet egyik repülőgépe San Diego közelében. Ti­zenöten meghaltak, a se­besültek száma 14. A sze­rencsétlenséget valószínű­leg motorhiba okozta. Q Ajándék a gyermekváros lakóinak Valóságos ajándék- őzön árasztotta el a so- ponyai gyermekváros kis lakóit. A székesfehérvári nagyüzemek szocialista brigádjainál hagyomány, hogy karácsony előtt megajándékozzák a gyer­mekváros lakóit. 3 Repülőszerencsétlenség Dél-Vietnamban Százhuszonötre emel­kedett a dél-vietnami Nha Trang városában történt repülőszerencsétlenség ha­lálos áldozatainak száma. Huszonhatan megsebesül­tek, sokuk állapota válsá­gos. A szerencsétlenség akkor történt, amikor hét­főn a dél-vietnami légi- forgálmi társaság egyik DC—6-os gépe lakóházak­ra zuhant. — Hegynek ütközött és lezuhant a laoszi légitár­saság egyik Dakota típu­sú gépe, amely Vientiané- ból a királyi főváros, Luang Prabang felé tar­tott. A gép fedélzetén tar­tózkodó 17 személyből csu­pán hárman élték túl a szerencsétlenséget. B Elhunyt Budó Ágoston December 23-án tra­gikus hirtelenséggel el­hunyt Budó Ágoston, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségének tagja, a szegedi József Attila Tudományegyetem Kossuth-díjas professzo­ra. Budó Ágostont az MTA és a szegedi tudo­mányegyetem saját ha­lottjának tekinti. Teme­téséről később történik intézkedés. □ Békekölcsönhúzás Az Országos Takarék- pénztár december 29-én és 30-án Budapesten ren­dezi az év utolsó állam- kölcsön-sorsolásait, a II., a III. és a IV. Békeköl­csön 1969. második félévi húzásait. A két nap alatt a három békekölcsön 1 050 050 kötvényére csak­nem 160 millió forintot sorsolnak ki. A kötvé­nyek beváltása január 12- én kezdődik. — Somogy megye több állami gazdaságában, ter­melőszövetkezetében, a szociális otthonokban és az öregek napközi ottho­naiban megajándékozták az idős embereket. A barcsi Vörös Csillag Tsz- ben 283 gyerek is kapott ajándékot. — Kellemes szórakozást ígér az ünnepekre ha­zánk síparadicsoma, a Mátra. Kékestetőn 60 cen­timéter, Galyatető és Mátraszentimre térségé­ben a 80 centimétert is meghaladja a hótakaró vastagsága. a tamadas a repülőgépen Az Izlandi Légitársaság New York—Reykjavik—London útvonalon közlekedő gépe Skócia felé haladt, amikor egy Ismeretlen férfi megpróbál betörni a pilótafülkébe. Közben azt kiabálta, ö az Egyesült Államok hadügyminisztere, és sürgős üzenetet keil rádión Moszkvába továbbítania. Először egy Stewardess szállt harcba a támadóval, majd bekapcso­lódott a küzdelembe a másodpilóta is. Mivel fegyvert nem találtak nála, Így elhárult az a gyanú, hogy repülőgéprab- lásra készült. Mindenesetre a pilóta menetrenden kívüli le­szállást hajtott végre Glasgow-ban, ahol a támadót azonnal feltették egy másik izlandi repülőgépre, amely Reykjavik érintésével New Yorkba indult. Q Karácsonyi ajándék: felújított otthon Kedves ünnepség színhelye volt szerdán Békéscsabán Drugán András, idős téglagyári munkás otthona. A Bé­késcsabai Téglagyár kol­lektívája egyik szocialis­ta brigádjának kezdemé­nyezésére felújította a négygyermekes család kétszobás családi házát. B Fiat Művek gyártmányainak visszahívása A Fiat Művek által gyártott és az USA-ban forgalomban levő 9000 gépkocsit kell visszaszállí­tani a gyárba, mert azok nem felelnek meg az ame­rikai biztonsági előírások­nak. A gépkocsikba biz­tonsági kormányoszlopot építenek. — Elszállították az idei utolsó nagy teljesítményű klimatizáló berendezést az NDK-ba a Tatai Hűtő- technika Ktsz-ből, s ezzel teljesítették éves export­tervüket. S3 Borisz Godunov Párizsban Párizsban zsúfolt néző­tér ünnepelte a moszkvai Bolsoj művészeit a Borisz Godunov bemutatója után. A francia közönség tizen­négyszer tapsolta vissza a szereplőket. — Karácsonyi forgal­mat bonyolítottak le a bankrablók kedden Mont­realban. Négy óra leforgá­sa alatt hat kisebb ban­kot raboltak ki, zsákmá­nyuk összesen 15 000 dol­lár volt. B Tragikus esküvői ebéd Tragédiával végződött Bogotában egy esküvői ebéd: a menyasszony és a vőlegény súlyos ételmér­gezést szenvedett és meg­halt. A rokonság köréből még négyen vesztették életüket. £2 Üj sterilizátor Orvosi körökben nagy érdeklődéssel fogadták az esztergomi Labor Műszer­ipari Művek egyik új gyártmányát, a sterilexet. A berendezés maximáli­san 20 perc alatt tökéle­tes biztonsággal sterilizál, kezelése egyszerű, nem igényel szakértelmet. — Hármas erősségű földrengés rázta meg szer­dára virradó éjjel Mani­lát. Földlökéseket észlel­tek a Fülöp-szigeti fővá­ros közelében levő tarto­mányokban is. H U'l' UU1.LAK - 34 tiV öt dollár értékű édességet lopott 16 éves korában s ezért S4 évet töltött rendőri felügyelet alatt, illetve zárt intézet­ben a most 60 esztendős Stephen Dennison. Most 115 000 dol­láros követeléssel folyamodott a legfelsőbb bírósághoz, kár­pótlásul az életéből elrabolt évtizedekért. Ügyvédje szerint ugyanis fatális tévedésből gyengeelméjűnek nyilvánítottták, s ettől kezdve egyik zárt intézetből a másikba dugták. Csak 1960-ban, testvére erőfeszítéseinek eredményeként szabadult S4 éves állami fogságából. Dennisont, aki mellesleg állásta­lan portás és agglegény, a 115 000 dollár reményében elhal- mozták házassági ajánlatokkal. — A szibériai Krasz- nojarszkban levő vízerő­mű kilencedik áramfej­lesztő egységének üzembe helyezésével a világ leg­nagyobb erőművévé vált. — Meteorológiai szon­dát bocsátott fel az argen- i ’ tin légierő mintegy 70 ki- i lométerre az atmoszférá- 1 ba. A szonda belsejében 1 egy majom tartózkodik. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék