Népszava, 1977. október (105. évfolyam, 231-256. sz.)

1977-10-12 / 240. szám

4 NÉPSZAVA 197 7. október 12. §7Z JE HU 11)1 A\ ][ M <N> 1L A\ 11M 1977. OKTOBER 12., SZERDA A Nap kel 5 óra 58 perc­kor, nyugszik 17 óra 3 perckor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon /rcí/íó 'óa nevű kedves olvasóinkat PUDING j A puding próbája, < hogy megeszik — tart- t ják az angolok. Evés > közben dől el: 1. Jó-e ) a puding? 2. Ügyes-e a s háziasszony? 3. Erde- í mes-e újra megkóstol­ta ni? A kérdés most ná­> lünk is aktuális. Nem- í régiben jelent meg az i üzletekben a híres-ne- ( vezetes dr. Oetker pu- í ding. Csinos tasak, több- J színnyomású felirat, kor- \ szerű összetétel, négy­< féle változat. Lévén l családunk valóságos pu- í dingőrült azonnal be- ] szereztem egy sorozatot. s A próba sikerült. Job- í ban a kelleténél. A pu- í ding négy változatából > nem maradt semmi. \Csok egy tanulság: a < puding próbáját sem < érdemes túlzásba vin­> ni..'. k. — Újabb hináros he­lyek alakultak ki a Bala­ton déli partjának közelé­ben. A legszembetűnőbb foltokat Zamárdi és Szép­lak közelében észlelték. A vízinövényzet elburjánzá­sa változatlanul a keszt­helyi és a fűzfői öbölben a legnagyobb. Az irtást a jövőben fokozni fogják. — Kolera. Az Antara hírügynökség keddi jelen­tése szerint 12 ember meghalt kolerában és 33 fertőzöttet szállítottak kórházba Dél-Szumátrán. A damaszkuszi hivatalos források közölték, hogv Szíriában az eltelt két nap alatt újabb 27 meg­betegedés történt. — Fertőzés. Több mint ezer tanuló és tanár szen­ved ételmérgezésben Stockholmban: iskolá­jukban . feltehetőleg a múlt héten felszolgált son­kasaláta romlott volt. s ez okozta a fertőzést. — Börtönlázadás. Több száz fellázadt fogoly tart­ja kedden megszállva a guadaljarai börtön nagy részét. A zavargások hét­főn reggel kezdődtek. A zendülők először lemészá­rolták 17 fogolytársukat, mert szerintük a börtön­hatóság ügynökei voltak. A biztonsági erők ugyan bekerítették az erődhöz hasonló börtönt, de a bel­ső épületrészekben még mindig a fellázadt foglyo­ké a hatalom. Nyilatkoz­tak: jobb ellátást és mun­kakörülményeket követel­nek. — Nyársik István, a Tannimpex külkeres­kedelmi vállalat vezér- igazgatója. a Szocialis­ta Hazáért Érdemrend kitüntetettje, aki 1943 óta volt tagja a párt­nak, 57 éves korában elhunyt. Temetése októ­ber 17-én (hétfőn). 15 órakor lesz a Farkasré­ti temetőben. A Magyar Partizán Szö­vetség képviseletében kedden Franciaországba utazott Rostás István, a szövetség országos bizott­ságának tagja, hogy részt vegyen a Hadviseltek és Háborús Áldozatok Köz- társasági Szövetsége (ARAC) 39. kongresszu­sán. A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság küldött­sége a Német Demokrati­kus Köztársaság Munkás- Paraszt Ellenőrzési Bizott­ságának meghívására dr. Molnár Imrének, a KNEB elnökhelyettesének ve­zetésével Berlinbe uta­zott. — A beruházások szer­vezési kérdéseiről kezdő­dött kedden tanácskozás az Építőipari Tudományos Egyesület szervezésében a Technika Házában. A mintegy 400 szakember között külföldiek is részt vesznek az eszmecserén. — Közlekedési park ké­szült el a XVII. kerület­ben. A rákoskeresztúri Népkertben kialakított KRESZ-játszótéren igazi jelzőlámpák irányítják a forgalmat s közlekedési táblák adnak eligazítást. — Kisodródott az út­testről személygépkocsijá­val és egy fának ütközött Bács megyében, Lajosmi- zse külterületén Kollár Gyula 44 éves segédmun­kás, helyi lakos. A bal­eset következtében a sze­mélygépkocsi egyik utasa, Kollár Gyuléné 35 éves lajosmizsei lakos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a kórházba szállítás után meghalt. A gépko­csi vezetője súlyos, má­sik két utas könnyű sérü­lést szenvedett. — Előzés közben össze­ütközött egy vele szem­ben haladó tehergépkocsi­val Fejér megyében Oba- rok külterületén Nagy László 42 évek mányi la­kos személygépkocsijával. A baleset következtében Nagy László olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. . — Erőszakos stopos. Különös ötlete támadt egy kiadós ivászat után Illés Tibor 27 éves büntetett előéletű péti lakosnak. Gépkocsikat állított le a falu főutcáján, hogy ma­gát és ivócimboráját ha­zavitesse. Három kocsit is megállított, s a kezében levő jókora bottal meg­rongálta őket, vezetőiket sértegette. A győri Megyei Bíróság tárgyalja másod­fokon az ügyet és Illés Ti­bort garázdaság bűntetté­nek elkövetése miatt jog­erősen nyolchónapi, szigo­rított börtönben letölten­dő szabadságvesztésre ítél­te. A közép-szlovákiai ke­rület szakszervezeti taná­csa képviseletében három­tagú szlovák szakszerve­zeti küldöttség érkezett kedden Salgótarjánba. A szlovák szakszervezeti ve­zetők az SZMT-alapszer- vezeteket segítő, ellenőr­ző munkáját, valamint az üzemekben végzett szak- szervezeti kulturális, agi- tációs es propagandatevé­kenység új módszereit, formáit tanulmányozzák. — A Magyar Tudomá­nyos Akadémia matema­tikai és fizikai tudomá­nyok osztálya a Kurcsatov Atomenergiai Intézetből hazánkban tartózkodó B. B. Kadomcev akadémi­kus tiszteletére kedden fogadást adott az MTA tudós klubjában. — Több kisiparos. Az ötödik ötéves terv kezde­te óta 110 új kisipari en­gedélyt adtak ki Hajdú- Bihar megyében, és ezzel megszűnt a kisiparosok számának évek óta tartó csökkenése. Jelenleg több mint 3000-en dolgoznak a megyében, s az általuk végzett szolgáltatások együttes értéke meghalad­ja a 300 millió forintot, — Léggömb. Dewey Reinhard és Steve Ste­phenson hétfőn este Maine állam tengerparjáról a le­vegőbe emelkedett az Eagle nevű léggömb utas­kosarában. hogv megvaló­sítsák a vállalkozó ked­vűek mindenkori álmát: az Atlanti-óceánt átszelve eljussanak Európába. — A Pest megyei Kis­hajózási Vállalat közli, hogy Szentendre révátke­lés forgalma az alacsony vízállás miatt bizonyta­lan ideig szünetel. A. P. SZUMAROKOV (1717—1777) orosz költő és drámaíró, az első állandó orosz szín­ház igazgatója és az első orosz nyelvű szépirodalmi folyóirat megindítója 200 esztendeje halt meg. ABULKÁSZÉN LAHUTI (1887—1957) perzsa költő, az első iráni proletárköltő születésének 90. évfordulója. RALPH VAUGtJAN WILLIAMS (1872—1953) jelentős angol zeneszerző, hazája népdalainak gyűj­tője és feldolgozója 105 esztendeje született. Nemzetközi békemozgalmi találkozó Debrecenben _Október 12-én és 13- án nemzetközi békemoz­galmi találkozót tart Deb­recenben az Országos Bé­ketanács és a Hazafias Népfront Országos Taná­csa a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére. A találkozó témája: a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 60. évfor­dulója, a békedekrétum, a Szovjetunió és a szocia­lista országok békepoliti- Ká.ia. A bevezető előadást Berend T. Iván akadémi­kus. a Béke-világtanács elnökségének tagja. az Országos Béketanács tu­dományos bizottságának alelnöke tartja. A nemzetközi találko­zón részt vesznek Auszt­ria. Bulgária, Csehszlová­kia, Jugoszlávia, Kuba. Lengyelország, Mongólia, a Német Demokratikus Köztársaság. Románia és a Szovjetunió békemoz­galmának képviselői. (MTI) □ nur uhunK-miT HniiuflR □ Tiloi/'V» 8,00: Tévétorna (ism.) Sz. 8.05—10.20: Tskolatévc. Orosz nyelv — Nyelvi to­vábbképzés orosz szakos ta­nároknak. Sz. — Fizika '78. — Francia nyelv — Anya­nyelvi műsor. Sz. 10.20: Delta (ism.). 10.45: Lagardére lovag kalandjai VI/l. rész: A párizsi fiú (ism.). Sz. 11.40: Peter Schreier énekel 12.00—12.10: Mézeskalács. Jugo­szláv rövidfilm. Sz. 13.50—16.20: Iskolatévé (ism.). 16.25: Melyiket az ötezerből? Pályaválasztási tanácsadó 16.45: Postafiók 250. Takács Mari műsora. 17.00: Riportok Tolnából. Sa- mogyból. Baranyából. 17.50: Magyarország—Svédország labdarugó-mérkőzés. Sz. 19.55; Tévétorna. Sz. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Afrikai örömeink. Befejező rész: Együttesen könnyebb. Sz. 21.45: Színházi album. 8.45: Hírek. 9.00: Iskolások mű­sora. 9.30: Óvodások műsoha. 10.00: A helyes táplálkozás. 10.45: Tiszta szerelem (Magvar film). 12.00: Hírek. 15.15: Hírek. 15.20: Iskolások műsora. 15.50: A he­lyes táplálkozás. Sz. 16.20: Hírek. 16.35: Ifjú szemmel. 17.20: 4.25—7.59: A Kossuth rádió reggeli műsora. 8.27: Szocialista brigádok akadé­miája. Elektromosság mindenütt (ism.). 8.57: Ranki György : Két bors ökröcske. 9.12: Beszélni nehéz. 9.24: Schumann-iemezeinkből. 10.05: „Nyitnikék”. Kérdések — közlések. 10.40: Válaszolunk hallgatóinknak 10.55: A Magyar Rádió és Tele­vízió szimfonikus zenekara játszik 12.00: Déli Krónika. 12.2Q: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Turczel Lajos: Portrék és fejlődésképek. Czine Mihály könyvszemléje 13.30: Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik 14.00: Harsan a kürtszói 14.40: Indulók fúvószenekarra 15.10: Iskolarádió A munka szükséglete — Az erődtemplomtól a gótikus katedrálisig 15.50: Decsényi János dalaiból. 16.10: A Magyar Népdal H&te A Népművészét mesterei­nek felvételeiből 16.30: Vonószenekarok műsorából 16.44: Mindenki iskolája A rabszolgatartó társada­lom 17.07: Gazdaságpolitikai elmélke­dések 17.32: Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak 17.55: Aureliano Pertile opera­áriákat énekel 18.30: Esti Magazin 19.15: A Musica Antiqua együttes játszik 19.30: Kis magyar néprajz Részletek Illyés Gyula Kü­lönc, Shakespeare Hamlet, Sarkadi Imre Oszlopos Si­meon és Csehov Ivanov c. darabjából — Színházi jegy­zet a nyár egyik kimagasló színészi produkciójáról — .4 Puntilla úr c. Brecht-drá- mával indul a Szigligeti Színház — Interjú Almási Évával 32.45: Tv-híradó 3. 20.01: Titokzatos északi víz. Grönland és a Baffin-föld között található a Baffin- öböl. Az Északi-Jeges-ten­ger közelében fekvő beszö- gellés érdekessége, hogy té­len sem fagy bei legfeljebb jéghártya képződik rajta. A titkot kutató expedíció munkájáról számol be a film. 20.45: Arszenyev. Szovjet rövidfilm. Sz. 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: Régiségek, furcsaságok. NDK rövidfilm. 21.45—22.50: Felperesek és védők. Angol tévéfilm. Sz. Autó-motor revü. 19.00: Híradó. 19.30: Vértestvérek (NDK-kaland- film). 21.05: Riportfilm. Sz. 21.30: Híradó. 22.00: Rendőrségi hírek. 22.05: Pozsonyi zenei hetek. 22.20: Vetélkedő. Sz. Kb. 20.40—21.09: A Dunánál Táncsics és a korai szocia­lizmus Kb. 21.40: Könnyűzene 22.15: Sporthírek 22.20: Ogaden ostroma. Benda László útijegyzete. 22.30: Találkozásom a népzenével A mikrofonnál: Fasang Árpád 22.51: Kamarazene, vokális zene 0.10: Jakab György táncdalaiból 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora 8.05: Urszula Sípinska énekel 8.30: Tíz perc külpolitika (ism.). 8.33: Járdányi Pál népdalfeldol­gozásaiból 8.56: Marica grófnő Részletek Kálmán Imre operettjéből , 9.30: Harminc perc alatt a Föld körül Nemzetközi magazin 10.00: A zene hullámhosszán 11.33: A Szabó család (ism.) 12.00: Fúvósátiratok 12.33: Kamaramuzsika 13.33: Kórusművek állatokról 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Operaharmasok 14.25: Néhány perc tudomány 14.35: Szép ősz. Részletek Stolz operettjéből 15.00: Cigánydalok, csárdások 15.33: Slágerműzeum. 16.23: Fucik: Felejthetetlen pilla­nat — keringő 16.33: Nagy János énekel. Zongorán km. Váradi Katalin 16.53: Hófehérke és a hét törpe. Részletek Churchill film­zenéjéből. 17.00: Ötödik sebesség — külön­kiadás Hol-mi? Telefon: 130-020. Hívható az adás ideje alatt. 17,55: Közvetítés a Magyaror­szág—Svédország váloga­tott labdarúgó-mérkőzésről 19.55: Madarász Katalin, Tekeres Sándor és Kovács Apollónia népdalokat énekel. Sára Fe­renc furulyázik 20.33: Kíváncsiak klubja .4 műsor néhány kérdése: Ki is volt tulajdonképpen és hogyan dolgozott Helf- gott bácsi, a századvég le­gendás hírű fényképésze? — Hogyan működik a me­móriánk? — Milyen tan­könyv segítségével sajátít­hatjuk el a gyorsolvasást? — Miből alakult a ..kaci­fántos” szó? — Milyen tu­dományágat jelölnek a bio­nika elnevezéssel? — Mi­lyen magas életkort érhet el az ember? — Kik azok a magyar labdarúgók, akik 35. évükön túl is rúgták még a „bőrt"? 21.25: A madarász. Részletek Zeller operettjéből 22.33: Stanley Turrentine dzsesszegyüttese játszik 23.10: Verbunkosok, nóták. 14.05: Szimfonikus zene 0 15.20: Gyógyír a feledésre Valentyin Katajev művének rádióváltozata 16.03: Schubert összes vonósné­gyesei, III. rész 0 16.42: Magnósok, figyelem! 1. Summer—Moroder—Bel- lotte: Emlékszem a tegnao- ra (Donna Summer) 4.30, 2. Fenyő M.—Sipos P.: Új­ra itthon (Hungária egy.). 4.55, 3. Etoria: Angyal, aki szerelmessé tesz (Tony Eto­ria) 2.35. 4. Simoné—Regal: Marabu (Afric Simone) 2.20. 5. Fényes Sz.—Szenes I.: Én neked adnám azt is. ami nincsen (Apostol egy.). 2.30, 6. Harpo: Rockn roll bohóc (Harpo) 3.55, 7. Faragó I.— Komár L.: Hajón hazafelé (Sprint egy.), 2.55, 8. War­ner—Theunissen: Összetört emlékeim (Pussycat egy.) 3.15, 9. Vduth M.—Huszár E.: Köszönöm (Cserháti Zsuzsa) 4.10. 10. St. Le­wis—Perren: Egy lépéssel odébb (Tavares egy.). 4.10, II. Hajdú S.—Bradányi I.: Oly messze élsz tőlem (Bontovics Kati), 2.45. 12. Soja—Dostal: Sajnálom, hölgy vagyok (Baccara egy.) 3.30. 17.27: Népdaléneklés a magyar nyelvterületen, összeállítás. 17.50: Meditáció — a döntések el­odázásáról (ism.). 18.00: A világgazdaság hírei 18.05: Dubrovnik: beszélgetés Ralph Kirkpatrick amerikai csembalómüvésszel 18.46: Beethoven: Esz-dúr zongo­raötös 19.15: Iskolarádió Nyelvtanároknak nyelvok­tatásról. 19.33: Farkas Ferenc: A bűvös szekrénv- Kétfelvonásos vigopera. 21.02: Vavrinecz Béig féld.: Me­zőségi képek 0 21.11: Kettős portré. József Attiláról — Rónay - György 21.51: Üj Bach-kantátalemezeink­ből 0 0 = SZTEREO-ADÁS Szlovák televízió Kelet-szlovákiai híradó. 17.55: iládió KOSSUTH 19.35: Zenekari muzsika A SÁRGA CÁPA WOLFGANG SCHREYE R regénye nyomén ír»e: CS HORVÁTH TIBOR rajzoltai FAZEKAS ATTILA ISMERED? ~ 6omez do erőn, a sah juan/ octvos. 4/ öreg Joaquin, a FELESÉGE Mm HIVATTA. 03 A TELEPÜLÉS LAudt KÖZÜL CSAK A FIATAL JUDO NEM HAGYJA FA KÉPNÉL A JÖVEVÉNYEKET. Valahol már láttam cica/ embert. megvan!Sanro Do ­Ml Hú ÓBAN, A SZOCIALISTA NÉP PÁRÉ EGYIK GYŰLÉSÉN. Még AMI KOR A PÁRÉ LE6ÁL/SAN MŰ­KÖDŐIT. Á YEZEEÓ PUNKC/O- N ÁR! VSON KÖZÖTT. A DOKTOR, FURCSAMÓD, AUG VESZ TUDOMÁST A o erű iákról. Mintha a fegyveresek je­lenléte TELJESEN MEGSZOKOTT DOLOG VOLNA ESSEN a KISHEGYI FÉSZEKBEN. UJJA HEGYÉ­VEL MEGSÖH/ HALAPJAT, ES NYUGODTAN Folytatja útját aj egyik gúny hó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék