Népszava, 1977. november (105. évfolyam, 257-281. sz.)

1977-11-16 / 269. szám

\ 4 NÉPSZAVA 1 9 7 7. november 16. § 7L JE Ilii IN) A II M <ll> A lí K 1977. NOVEMBER 16., SZERDA A Nap kel 6 óra 50 perc­kor, nyugszik 16 óra 3 perckor. Szeretettel köszön tjük névnapjukon (L/e/cn nevű kedves Olvasóinkat — Tíz év alatt 500 mil­lió torint hosszú lejáratú hitel, szociálpolitikai ked­vezmény, állami támoga­tás és kamat nélküli köl­csön könnyítette ‘meg a Nógrád megyei dolgozók családiház- és társasház­építését. — A cukorrépa és a ku­korica betakarítása befe­jeződött kedden Tolna megyében. Cukorrépát több mint 4000 hektáron, kukoricát pedig mintegy 74 ezer hektáron termel­tek az idén a megye nagy­üzemei. — A TIT Szabadegye­tem keretében meghirde­tett Képzőművészet és ze­ne sorozat második, „A reneszánsz képzőművé­szete és zenéje'’ című elő­adása a Magyar Nemzeti Galériában november 16- án az előadó betegsége miatt elmarad. — Burkolólapgyártó gépsor felszerelését kezd­ték meg a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vál­lalat süttői üzemében. Ü jabban rendkívül meg­nőtt a kereslet itthon és külföldön is a süttői. a tardosi vörösmárvány és fehér mészkő iránt. Ezért vásárolták meg a korsze­rű feldolgozó berendezést. — Tervpályázatot hir­detett Baja város Tanácsa a Közlekedés- es Posta­ügyi Minisztériummal kö­zösen az 55. számú főút vonalának kialakítására az új Duna-hídnál. A tervpályázat kiírása és mellékletei átvehetők a bajai tanács műszaki osz­tályán. vagy a KPM-ben. — Műszaki napok kez­dődtek kedden Visontán. Tíz évvel ezelőtt alakult meg a Gagarin Hőerőmű Vállalat, amely kiemelke­dő bizonyítéka a szocialis­ta országok közötti ösz- szefogás eredményességé­nek. A műszaki napok központi témája a baráti országok együttműködése. — Szállodatüz. Negy­vennégyre emelkedett a manilai szállodatűz halá­los áldozatainak száma. Mint ismeretes, hétfőn le­égett a hétemeletes Fi- lipinas-szálló a Fülöp- szigetek fővárosában. A katasztrófa ideién 188-an tartózkodtak az épületben. — Gázolás. Békés me­dvében. Gyula és Elek kö­zött Pécsi Zoltán 28 éves gépkocsivezető, gyulai la­kos tehergépkocsival el­ütötte Bánszéki Lászlóné 20 éves segédmunkás, gyulai lakost. A szeren­csétlen asszony a helyszí­nen meghalt. Pécsi Zol­tánt őrizetbe vették, a vizsgálatot megkezdte a rendőrség. — Pucz László, a VIII/10. körzet titkára, aki 1945 óta volt párt­tag, 70 éves korában el­hunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása novem­ber 18-án. délután 13.30 órakor lesz a Rákoske­resztúri új köztemető­ben. — A Nemzetközi Keres­kedelmi Kamara kelet— nyugati összekötő bizott­sága Szófiában szeminá­riumot rendez az élelmi- szeripari termékek és be­rendezések marketingjé­ről. A szemináriumon magyar delegáció is részt vesz. — Idegen nyelvű lapok olvasószolgálata nyílt ked­den Sopron egyik híres műemlék épületében, a lá­basházban. Az új szolgál­tatás az idegen nyelvet tanulók számára is ked­vező lehetőséget nyújt a gyakorlásra. — Önálló TIT-csoport alakult kedden a Kapos­vári Tanítóképző Főisko­lán azzal a céllal, hogy a pedagógusjelölteket felké­szítse a falusi TTT-klu- bokban. szakkörökben va­ló tevékenységre, s hogy a végzős hallgatók azon­nal be tudjanak kapcso­lódni munkahelyükön az — A Fővárosi Vízmű­vek értesíti a lakosságot és a gépjárművezetőket, hogy a November 7. téren végzendő vízcső-átalakítá­si munkálatok — műszaki akadályok miatt — előre­láthatóan további időt vesznek igénybe. — Az első szovjet 130 ezer tonna vízkiszorítású, olaj- és ércszállító teher­hajó kikötői próbái meg­kezdődtek a nvikolajevi hajóépítő gyárban. Az óriás teherhajó különle­ges műszaki berendezései lehetővé teszik, hogy egy­idejűleg szállítsanak ola­jat és olajszármazékokat, illetve ömlesztett árut. — Tájfun. A Kim elne­vezésű tájfun súlyos ká­rokat okozott hétfőn Thai­föld déli tartományaiban. A jelentések szerint hár­mán meghaltak, ketten el­tűntek.^ több ezren vál­tak hajléktalanná. — Robbanás. Hétfőn délután a Barcelonától 90 kilométerre levő Vich vá­rosában ismeretlen okból felrobbant egy px-opán- gázraktár. Két ház össze­omlott, négy ember meg­halt. — Egy mozgásban levő személyvonatra akart fel­ugrani Tóth József 22 éves betanított munkás, hatvani lakos Kőbánya- Alsón. A szerencsétlen fiatalember a kerekek alá esett és sérüléseibe a hely­színen belehalt. Békevonat indult Debrecenből a Szovjet­unióba kedden hajnalban, a Hazafias Népfront szer­vezésében. Utasai Hajdú- Bihar megyei városok és községek népfront- és MSZBT-aktivistái, mun­kások, tsz-tagok és alkal­mazottak. — Életmentő emlékér­met kapott kedden Szege­den Hotorán János, a. Jó­zsef Attila Tudomány- egyetem joghallgatója. Szeptember 15-én a város határában levő kubikgö- dör tíz méter mély vizébe esett két kisgyermek. Az egyetemista, életét koc­káztatva. az egyik tízéves, már eszméletlen kislányt kimentette, s a másik gyermek megmentését is megkísérelte, de ez már nem sikerült neki. — Orvosetikai kérdé­sekről tái'gyalt a Csong- rád megyei Tanács Vég­rehajtó Bizottsága. Ebben a megyében az egy álta­lános orvosi körzetre jutó lakosságszám kedvezőbb az oi-szágos átlagnál. Az állami egészségügyi háló­zat mellett 258 magánor­vos! rendelőt is nyilván­tartanak. — A Posta-vezérigaz­gatóság közli: újból meg­indult a hajóposta-forga- lom az Amerikai Egyesült Államokba, a dokkmun­kások sztrájkjának rész­leges befejeződésével, és a forgalomkorlátozást a csomagokra is feloldották. Az átmeneti helvzet miatt azonban a szállítási idő jelentősen megnövekszik, késésekre lehet számítani. Évfordulók OCSVAY FERENC (1819—1887) publicista — a szabadság- harc idején Bem tábor­nok seregében harcolt, s az ő utasítására indítottá meg és szerkesztette a Honvéd című politikai na­pilapot, mely a foi-rada- lom következetes szócsöve volt — 90 esztendeje halt meg. JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717—1783) francia matematikus, fi­zikus és filozófus, a nagy francia Enciklopédia egyik legkiemelkedőbb munkatársa, a francia felvilágosodás egyik ve­zéralakja születésének 260. évfordulója. Szívátültetés Barnard, professzor hét­főn eltávolította egvik páciense testéből a há­rom hónappal ezelőtt be­ültetett második szívet. A donorszív megszűnt ugyan dobogni, de három hónapig tehermentesítet­te a beteg saját szívét, s lehetővé tette gyógyítá­sát. Még egy hír Fokvá­Elhunyt: 107 Hódmezővásárhelyen 107 éves korában elhunyt a város legidősebb lakosa. Zsarkó Alajosné született Mikos Mária. Zsarkó né­ni születésétől kezdve. 1871. január 13-a óta élt Vásárhelyen. Fájdalom­mal búcsúztak tőle csa­rosból: vasárnap éjszaka öngyilkosságot követett el a Schuur kórházban a 34 éves Elisabeth Nel, az az asszony, akin há­rom hettel ezelőtt hajtott végre szív átültetési mű­tétet a professzor. Nel asszony kiugrott a kór­ház egyik ablakán és ha­lálra zúzta magát. éves korában ládtagjai, gyermekei, unokái, déd- és ükuno­kái. a helyi tanács, a társadalmi szervek kép­viselői. szomszédok és barátok, mindazok, akik januári születésnapján még tisztelettel köszön­tötték. □MIT IMIIM-Ilii IMLLIWIIO Ti'lníziú 8.00:'Tévétorna. Sz. (ism.) 8.05—10.20: Iskolatévé Orosz nyelv — Nyelvi továbbképzés orosz szakos tanároknak — Anyanyelvi műsor 10.20: Delta (ism.) 10.45—11.10: Lagardere lovag kalandjai. Sz. Lagardere lovag bosszúja (ism.) 11.40—12.10: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőműsor (ism.) 14.25—16.15: Iskolatévé Orosz nyelv — Nyelvi továbbképzés orosz szakos tanároknak — Anyanyelvi műsor — Matematika­továbbképzés pedagógusoknak 16.35: Magyar rövidfilmek a képernyőn A vaddisznó. Sz. — A Balaton védelmében — ..Hej. édes szülőimék”. Sz. 17.20: Bozótban. Ausztrál rövidfilm. Sz. 17.30: Melyiket az ötezerből? A gyermekeknek szóló pá­lyaválasztási tanácsadó ez­úttal a baromfitenyésztő munkájával ismerteti meg az érdeklődőket. 17.45: Postafiók 250. Takács Mari műsora 18.00: Ölombetűs vallomások A közeli hetekben hunyt el Vető József Rózsa Ferenc- dijas újságíró. Rá emlékez­ve ismétli meg a Televízió 9.00: Iskolásoknak. 10.00: A he­lyes táplálkozásról. 10.25: Iskolá­soknak. 10.45: A forró érmék (NDK-film). Sz. 13.30: Iskolások­nak. 14.00: Vlagyimir Iljics Le­nin, a szocialista jelen és jövő al­kotója. 14.45: Ifjú szemmel. 15.25: Pozsonyi érdekességek. 16.00: A hét könyvei. 16.05: Autó-motor a róla készített dokumen­tumfilmet. 18.45: Szépen; jól magyarul Vélemények a tegezésről, a magázásról, az önözésről 19.10: Mese. Sz. 19.20: Tévétorna. Sz. 19.30: Tv-híradó 20.00: Éjszakai szolgálat. NSZK tévéfilm. Sz. 21.00: Egymillió fontos — különkiadás. Sz. Közreműködik: Suzanne Baker, Bódy Magdi, Nagy Margit, Szabó Éva, Pattantyús Anikó, Hencsey Róbert, Mauer Erika, Zsila Gizella. Szamosi Judit 21.35: Csak ülök és mesélek ... Vitray Tamás műsora 22.40: Tv-híradó 3. 20.01: Stúdiókoncert (Bach-, Schubert-, Sztravinszkij- és Csajkovszkij-művek) 20.35: Tv-híradó 2. 20.55—22.15: Magyar Elektra Bornemissza Péter Elektrá­ja az első ismert magyar nyelvű tragédia. Az 1558- bon írt mű híven tükrözi a kor szellemét, a reformá­ció és a humanizmus ötvö­zetét. A történet hőse Elektra (Töröcsik Mari), a görög királylány, aki a trónbitorló zsarnok ellen harcolva népe szabadsá­gáért is küzd. i-evü. 16.35: A februári napok eseményei Közép-Csehországban. 16.50: Csehszlovákia—Wales lab­darúgó-mérkőzés. 19.00: Híx-adó. 19.30: Derszu Uzala (szovjet film, 1. rész). Sz. 20.10: Vetélkedő. Sz. 21.25: A rendői’ség hírei. Sz. 21.30: Híradó. 22.00: Publicisztika. 22.20—22.30: Tíz perc külpolitika 23.11: Show-hajó. Részletek Kern zenés játékából 0.10—0.25: Régi muzsika 4.25—7.59: Reggeli zenés műsor 8.05: Az Ekrán zenekar játszik 8.20: Tíz perc külpolitika (ism.) 8.33: Nótacsokor, verbunkos muzsika 9.30: Balesetek, tűzesetek, bűnügyek 10.00: A zene hullámhosszán 11.33: A Szabó család (ism.) 12.00: Az elizondói lány. Részletek Offenbach operettjéből 12.33: A végzet hatalma. Részletek Verdi operájából 13.33: Kánonok 13.45: Időjárás­és vízállásjelentés 14.00: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-méi’kőzésekről 14.55: Filmzene 15.10: Gyarmati Vera hegedül. Zongorán km. Szelecsényi Norbert 15.25: Néhány perc tudomány 15.35: Slágevműzeum 16.33: Tallózás a poi'tugál sajtóban (ism.) 16.55: Ötödik sebesség Ifjúság — politika — kultúra 18.00: Két út — kétféle modell. Gazdaságfejlesztés Délkelet-Ázsiában 18.10: A hanglemezbolt könnyűzenei újdonságaiból 18.33: Színes népi muzsika 19.25: Mese 19.30: Hai-minc perc rock 20.00: Iránytű Néhány téma a világjáróknak és otthonülőknek szóló havonként jelentkező magazinból: Moszkva készül a 80-as olimpiára — Az első ma­gyar utas a Concorde-oy — Régi sörözők mai köntös­ben — Si-Csi-Go-Szan ün­nepén Tokióban 21.10: Dzsesszfelvételekből 21.37: Örökzöld dallamok 22.33: Nóták 23.11—24.00: Balettzene S/lotalt I<•!«•* i/io It'íriió KOSSUTH 4.25—7.59: Jó reggelt! 8.27: Szocialista brigádok akadémiája. Móricz Zsigmondi Rokonok (ism.) 8.55: Zenevár A Gyermekrádió műsora 9.10: A színháztörténész mondja. Dr. Székely György jegyzete 9.20: Zino Francescatti hegedül, Robert Ca^adesus és Eugenio Bagnoli zongorázik 10.05: Nyitnikék. Kisiskolások műsora 10.40: Válaszolunk hallgatóinknak 10.55: Orff: Carmina Burana 12.00: Déli Krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Tánczenei koktél 1. Harpo: Horoszkóp (Har- po), 2. Faragó—Komát: Ha­jón hazafelé (Sprint egy.), 3. Duiser—Tax: Rock-csil­la (Champagne egy.), 4. Koncz—Sülyi: Csendszóró (Kovács Kati), 5. Germain —Coher: C ormon a (Safari egy.). 6. Várkonyi—Miklós: Megfakult csillagok (Cser­háti Zsuzsa), 7. Withers: Bízzál bennem (Műd egy.), 8. Novai Gábor—Várkonyi: Felettünk is elszállnak az évek (Generál egy.). 9. Dél­húsa Gjon: Táncolj még! (Szűcs Judit), 10. Somló— Adamis: Ha a csend be­szelni tudna (Locomotiv GT egy.), 11. Drion—De Gomez: Játék (Chocolat’s egy.), 12. Tolcsvay L.—Bródy: Egy őszinte dal (Fonográf egy.), 13. Hiller—Lee: Angelo (Brotherhood of Man egy.). 13.20: Brigádnapló. Szél Júlia műsora 13.40: Tekeres Sándor népdalokat énekel, Keszthelyi Pál furulyázik 14.00: Ezeregv délután. A Gyermekrádió köszönti a 8 éveseket 14.30: Egy-hevesi nótafa: Liktor Kálmán 14.40: Richard Sti-auss: Az árnynélküli asszony — részlet 15.10: Iskolarádió Történelmi arcképcsarnok . — Osztályfőnöki óra (ism.) 15.50: Dalok a hazáról 16.10: Szimfonikus zene 16.44: Mindenki iskolája. Két pogány közt 17.07: Hasznos és haszontalan mulatságok III. i'ész; A lektűrirodalom 17.32: A zongoraművészet első aranykora Marguerite Long (1874— 1966) 18.15: Károlyi Amy: Kulcslyuk-líra. Könyvszemle 18.30: Esti' Magazin 19.15: Kis magyar néprajz 19.20: Gluck: Alkésztisz. Opera Közben: 20.29—20.41: Részletek Kis Ferenc költeményéből 22.15: Sporthírek 14.05: Balassa Sándor zeneműveiből « 14.31: Kettős portré József Attiláról — Szabolcsi Miklós 15.21: Muszorgszkij—Ravel: Egy kiállítás kéoei # 16.03: Húszas stúdió. Csak a nevük magvar? (ism.) 16.56: A varázshegedű. Részletek Egk operáiéból 17.50: Meditáció — a társadalmi szervezetek munkahelyi ' szerepéről (ism.) 18.00: A világgazdaság hírei 18.05: Fekete Afrika zenéjéből I. rész: ltongó törpéi között 18.33: Beethoven: Athén romjai — kísérőzene # 19.15: Iskolarádió Orosz irodalom középiskolásoknak 19.33: Gary Steigeren zongoraestje a Zeneakadémián # Közben, kb.: 20.25: Külföldi tudósoké a szó A dinoszauruszok különös világa Kb. 20.10—20.45: Bécs Ernő versei Kb. 21.25: 2000 felé. Az Ifjúsági Rádió folyóirata Kb. 22.05: Francia operaáriák 22.25—23.00: Az V. Bourges-i Zenei Fesztivál felvételeiből # • = SZTEREO-ADÁS A TÁRGA CÁPA • WOLFGANG SCHREYE R írta: HORVÁTH TIBOR rajfalt« t RA21KAS ATTILA A FIÚ, MINIMA KUALÁIBA, MirJELENTSZÁMÁRA EZ A PARANCS, KELLETLENÜL ENGE DEIMESKEDIK. ÍONY A SPSS ­SÜLTEKEN ÁS SANDRÁN KÍYÜL LEGALÁBB Őr SZERETNI? MEG pl ENTEN!. EZT A SZÁNDÉKOT. PERSZE NEM ÁRU ISA El NEKI. rSzükségünk van FEGYVERES FEDE­ZETRE. RÁD GON­DOLTAM. I- \z\ ÉJFÉLRE JÁR. A TÜZEK FÉNYÉNÉL LÁZAS MUNKA FOLYIK. A GERILLÁK LŐSZERREL, Élelmiszerrel, üzem­ANYAGGAl PAKOLJÁK MEG a KÉr Epem MARADT PÁNCÉL­AUTÓT. Toyar és Pedro egy kisebb terepjá­rón fekszik, KABGUMI-MATRACON, Sandra gondjaira bízva.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék