Népszava, 1978. január (106. évfolyam, 1-26. sz.)

1978-01-20 / 17. szám

1 9 7 8. január 20. NÉPSZAVA 9 SAAB Kings Cup Biztos (3:0) győzelem a jugoszlávok ellen Nyolcszáz néző előtt ke­rült sor csütörtökön a magyar teniszezők har­madik hazai Király Kupa mérkőzésére. A jugoszlá­vok a korábbi találkozó­kon meg nem szereztek pontot, s a sokkal esélye­sebb magyar együttes megváltozott összeállí­tásban — Szőke helyett Benyik játszotta az egyest — biztosan győzött. Az első találkozón Be­nyik Ilin ellen nagysze­rűen kezdett, s az első játszmát 6:1 arányban, fö­lényesen megnyerte. A második játszmát a sokat hibázó Ilin ellenében is Benyik vesztette el (7:6), míg a döntőben a ma­gyar teniszező 2:1 után elnyerte a jugoszláv ado­gatását, s ettől kezdve magabiztosan játszva győ­zött (6:3). A másik egyes mérkő­zésen Taróczy 55 perc alatt 6:2, 6:3 arányban bizonyult jobbnak Sza- vicsnál. Az első játszmá­ban 1:1 és 4:2 után Ta­róczy elnyerte ellenfele adogatásait. A második­ban Szavics is elnyerte egyszer Taróczy szerváit, viszont bajnokunk akkor már 5:2 arányban veze­tett. A magyar teniszező vastapsot kiváltó játsz­mával ugyancsak ellenfe­le adogatását elnyerve győzött, s ezzel a magyar csapat nemcsak 2:0 ará­nyú vezetést szerzett, ha­nem lényegében a jugo- szlavok elleni mérkőzést már megnyerte. Az ez­után következő párosnak csak a győzelmi arány szempontjából volt jelen­tősége, no meg amiatt, mert lehetséges, hogy á csoportelsőséget az NSZK és Magyarország között éppen ez dönti el. Félórás szünet követke­zett, majd a párosok lép­tek pályára. Magyar rész­ről Taróczy és Szőke, a jugoszlávoknál Szavics és egy új ember Tomovics, A magyar kettősnek még háromnegyed óra sem, kel­lett ahhoz, hogy biztosan győzze le ellenfelét: Ta­róczy Balázs, Szőke Péter —Drágán Szavics, Sztojan Tomovics 6:2, 6:4. Tomovics 6:2. 6:4. A vég­eredmény: 3:0. Reméljük, elég lesz a négy gól Vasas—Radnicki 16:12 (7:7) A Fáy utcai csarnokban telt ház előtt került sor a Vasas—Radnicki Beograd női kézilabda BEK mér­kőzésre. A lengyel játék­vezetők sípjelére mindkét együttes legerősebb össze­állításában kezdett. Szokatlanul sokat — hét percet — kellett várni az első gólra. Ekkor Ster- binszky büntetőből talált a hálóba, majd Szladics szintén büntetőből egyen­lített. Ügy látszott, a Va­sas megkezdi a ,,gólgyár­tást”, 4:2-re el is húzott, de a vendégek már a 15. percben egyenlítettek (4:4), sőt, utána a vezetést is megszerezték. A 18. perc­ben a szabálytalankodó Velkovicsot állították ki a játékvezetők, majd köz­vetlenül utána Vukurov is követhette társát a bün- tetőpadra. A kettős em­berelőnyt sikerült a Va­sasnak kihasználni, újra kétgólos- előnyt szerzett (7:5), de mint a félidő ele­jén, most sem sikerült ezt megtartani. Lehetőség ugyan volt a góllövésre, de a félidő vége előtt egy perccel megítélt büntetőt Sterbinszky kihagyta, s az ellentámadásból a jugo­szlávok egyenlítettek. Fordulás után a vendé­gek folytatták első félidő­ben igen jól bevált takti­kájukat; remek védekező játékukkal lelassították az iramot. Sajnos, a Vasas ezt átvette, s bár a má­sodik játékrészben jelen­tősen feljavult mind a vé­delmük, mind a támadó- játékuk. mégis rengeteg elemi hibát követtek el, bár 16:12 (7:7) arányban megnyerték a találkozót. A Vasas az első játék­részben mélyen tudása alatt játszott. Közreját­szott ebben az is, hogy két legjobbjuk, Vadászné és Csikné betegen, illetve sé­rüléssel lépett pályára. Három évvel ezelőtt a Radnicki négygólos előny­nyel érkezett a Vasashoz, o továbbjutott. Most for­dított a helyzet, a piros- kékek utaznak ugyanilyen e’őnnyel. Reméljük sikerül továbbjutni! Cr\ena Zvezda -Iip. Spartacus 97:87 (55:42) Csütörtökön a Sport- csarnokban női kosárlab­da BEK mérkőzésén a Bp. Spartacus a jugoszláv Cr- vena Zvezda együttesétől 97:87 (55:42) arányban ve­reséget szenvedett. A vendégek megérdemelt győzelmét a szövetkeze­tiek nem tudták megaka­dályozni. ' Szuper Liga Magya ro rszag— Holla mim 4:3 Hollandiában Szuper Li­ga asztalitenisz-mérkőzé­sen csütörtökön Magyar­ország csapata — Jónver. Klampár, Szabó — 4:3 arányban győzött a ven­déglátók ellen. A magyarok közül Klampár és Szabó játszott jól, Jónyer továbbra is rendkívül bizonytalan. s p # int ír A tornász VB jegyében A XIX. toraászrVilág- bajnokságot október kö­zepén rendezik a francia- országi Strasbourgban. E fontos esemény évében milyen feladatok várnak leg jobbjainkra? — erről kérdeztük Hegyi Mátyást, a Motesz főtitkárát. — A 20 tagú női és 12 tagú férfi válogatott keret Bejekné FÖrstner Klára és Bordán Dezső vezető edzők irányításával ké­szül — kezdte a főtitkár. — Kétszer két hetet töl­tenek Tatán, ahol egy­részt az erőnlét javítása, másrészt az előírt gya­korlatok további csiszo­lása. illetve a szabadon választottak színvonalá­nak emelése a cél. A leg­utóbbi várnai VB-n és a montreali olimpián elért előkelő • helyezéseinket igen nehéz lesz megvéde­ni. mindenesetre megpró­báljuk. csapatban, egyéni­ben és szerenként is. — Milyen jelentős ren­dezvények segítik a for- mábahozást? — Kezdjük a nőkkel. őfe lépnek hamarabb a szerekhez. Egervári, Óvá­ri. Müller és társnői feb­ruár 17—18-án már nem­zetek közötti találkozón vesznek részt Angliában. Április 22—23-án a világ­hírű román csapat lesz az ellenfél, a helyszín még kérdéses. A magyar kö­zönség és a szakembere« kétségkívül nagyon kí­váncsiak lennének Coma­neci és U ngureanu pará­déjára. Egy héttel később Srdjc együttese lesz a vendéglátó, május 6-7­Donátli Ferenc elsősorban kiváló összetett tornász és megbízható csapatéin bér. de több szeren is kiemelke­dő teljesítményt várhatunk tőle. Redet Ferenc felvétele) én pedig az NDK nagy tu­dású tornásznői fogadnak bennünket. Végül szep­tember elején jönnek a hollandok, majd 16—17- én a VB színhelyén fran­cia—csehszlovák—len­gyel—magyar négyes via­dalra kerül sor. — A férfiak programja is ilyen gazdag? — ök viszonylag kevés, de annál komolyabb ösz- szecsapásra készülnek. Május 6—7-én szintén megmérkőznek a sváj­ciakkal, 13—14-én a ha­gyományos Euroturnier négy fős csapatversenyen vesznek részt Wiesbaden- ben. Az alkotmánynapra várjuk az olasz válogatot­tat. a VB előtt néhány héttel ugyancsak Stras- bourgban a házigazdák és az NDK legjobbjaival mérik össze erejüket. ■— Fiataljaink fejlődé­sére nagy halassal lehet a szovjet—NDK—magyar hármas erőpróba, vala­mint az idén először le­bonyolítandó ifjúsági Európa-bajnokság. amely a hírek szerint májusban, Olaszországban lesz. A felsoroltak mellett termé­szetesen jó néhány nagy­szabású egyéni nemzet­közi versenyen is indul­nak az élvonal tagja' — .4 kiserletezésre mind kevesebb idő ma­rad. lényeges, hogy a vi­lágbajnokságig megerősít­sük kivívott tekintélyün­ket az ellenfelek szemé­ben és a pontozóölrák előtt — fejezte be' Hegyi Mátyás. Selmcczy Attila A egy csapat a Kisstadionban A Kisstadionban ismét együtt lesz a négy gárda január 20-án, s az FTC— Ű. Dózsa jégkorong-baj­noki örökrangadón most is az a tét. hogy a zöld­fehérek elvesztik-e pá­ratlan veretlenségi soro­zatukat? Az eddigi négy mérkőzésen mindig az FTC nyert. 7:5. 5:4. 4:2 és 6:2 arányban. Ez a mér­kőzés 17 órakor kezdő­dik, majd 19.30-kor a BVSC—Sz. Volán találko­zó. Ez a 60 perc a vidé­kiek szemszögéből két ér­dekességgel bír: egyrészt bizonyára szeretnének visszavágni legutóbbi, ott­honukban elszenvedett 4:3-as vereségükért a vas­utasoknak. másrészt még nem zárult le előttük az a lehetőség, hogy ne az Ü. Dózsa hanem a közleke­dés: gárda játssza azt a bizonyos „rájátszásos' döntőt az FTC-vel. Ez pa­píron még elképzelhető, mert minden csapat még ötször játszik, s az újpes­tiek csak 7 ponttal van­nak most a Volán előtt. Szabad matt 13 lépésben A megoldás: 1. h6, Fc8 2. hő, Fb7 3. h4. Fa8: 4. Ka3:. Kh2: 5. Fa7, Kgl 6. <b8. Kfl 7. Kc8. Kel 3. Kd8. Kdl 9. Ke8, Kel 10 KÍ8. Kbl 11. Kg7. Ka2 12. Kh6. Kb3 13. Kgö. Kc3: 14. KM!, Kd3 15. Ke5, c4 16. Kd6, Kd4 17. Fb8, c5+ 18. be:, be: matt — Mindkét fél aktív célratörésével — tehát tétlen „báblen- gés” (oszcillál-ás) nélkül — ennél magasabb lépésszá- I mot mindeddig senkinek I sem sikerült elérnie. A Feenschach című nyugatnémet feladvány­lap legutóbbi száma 5 ol­dalas cikket közöl Kardos Tivadar mestertől a sza­bad mgtt műfaj rekord­jairól. ' Bár hazánkban alig nyílik alkalom ilyen jellegű „produkciók” ver­senyek keretében történő művelésére (12 év.e nem írtak ki nálunk ilyen té­májú versenyt), a magyar szerzők mégis túlsúlyban vannak a csúcstartók lis­táján. A cikk 39 rekordot sorol fel. ezeknek több mint a fele fölött magyar név — Apró. Bán. Bebesi. Kardos, Kassai. Lindner, Molnár, Pogáts és Zoltán — szerepel. A teljességre törekvő összeállítás alkalmat nyújt arra. hogy. egvik érdekes darabiának kiemelésével dr Bebesi Gyulát köszönt- hessük, aki gimnáziumi tanárként ugyan már nyugdíjas, de a sakkszer­ző mesterek között a leg­ifjabbak 1 egyike, hiszen csak pár hónapja kapta meg ezt a minősítést. Dr. BEBESI GYULA Probleemblad. 1965. 1. dicséret A decemberi bajnoki döntő alkalmából rende­zett megfejtési verseny négylépéses feladványá­nak (Kh3, Vg2 Fh7. b6 — Ka8, Be3. b7) kulcslépése 1. Vd2! A legjobb védel­mekre 1. —. Bf8 2. Vdl! vagy 1. —, Bh8 2. Va5+. ■végül 1 — Kb8 2 Vf4t a folytatás, egvéb elágazá­sokra könnyebb a cél el­érése. A rendező Budapesti Sakkszövetség Halász Gá­bor (4642 Tornyospálca). Makkos Gábor (2545 Al- másneszmély). dr. Sipos Ferenc (7400 Kaposvár) és Sturm Zoltán (1035 Bp.) olvasóinkat részesítette könyvjutalomban. B. J. Győzött Becsben a BSE Ronchetti Kupa kosár­labda-mérkőzésen a BSE női csapata Bécsben 87:68 (43:35) arányban győzött a Donau Wien ellen. A magyar együttes ko­sárdobói : Nagy 31, Fodor 18. Bogár 12. Deák 8, Tar- Kovács és Szabadics 6—6. Ga.idán 4. Szegedi 2. A Donau Wien legeredmé­nyesebb játékosa Bier- maier volt, 34 ponttal. A BSE-böl Nagv. Bo­géi-. Fodor és Deák ját­szott kiemelkedően. 01 Az Anderlecht John Toshackot. a Liverpool és a walesi válogatott híres játékosát akarja megsze­rezni. Toshack 1970-ben került a Cardiff Cityből a Liverpoolba, s kijelentet­te. a legnagyobb örömmel játszana a korábbi KEK- gy(í'tes belga csapatban. H Az angol fogadóiro­dák a Buenos Aires-i sor­solás után közzétette az odds-okat az argentínai világbajnokságra. A há­rom legnagyobb fogadó irodánál Brazília és az NSZK kapja a legtöbb esélvt. Magyarország le­hetőségeit 14:1 arányban látják. A gerelyesek célkitűzéseiről Kulcsár Gergelyt, aki­nek versenyzői erenyei es eredményei sokáig emlé­kezetesek maradnak, s aki jelenleg a magyar at­létaválogatott gerelyhají­tóinak szakmai vezetője, a tatai edzőtáborban ke­reste fel az MTI munka­társa. A sportág magyar szempontból legsikeresebb számának szakértőjétől arra kért választ, hogyan folyik a felkészülés az 1978-as versenyekre, s azokon milyen eredményt remél ? — A férfiak közül Csik, a női élgárdából Vágási hiányzik, mindketten ope­ráción estek át, de már gyógyulnak, s hamarosan csatlakozhatnak a váloga­totthoz — mondta az örömhírnek számító első információt Kulcsár Ger­gely. A felkészülési idö­tökonkent — ha az időjá­rás engedi — szabadtérén dobnak, méghozzá mérés­sé! egybekötve aztán so­kan .erősítenek, s tejleoz- lik állóképességüket fa­vágással — ..fej.-zézé.-se:”. Mindenki egyéni edzés­terv .szerint készül. ; c - bők ..találkozóhelye'’ a szerda, illetve péntek esu közös, lazitó-nyújtó jelle­gű gimnasztika. A gerelyhajítók váloga­tottjában két újonc :s akad, mindkettő férfi — Temesi a Vasasból, Szo- boszlai pedig a Diósgyőr­ből. — Nagyon tehetségesek, s biztos vagyok abban, hogy jelenlegi legjobbjuk- nál — 81.14. illetve 30.90 méter — többre képesek. Az 1977-es magyar ranglistán a férfiaknál Németh. Paragi. Boros, a Fekete Viktória szak december 1 -töl tart, s a formába hozással együtt hat hónapot vesz igénybe. Már ez az adat is bizonyítja, hogy a dobók­nál nemcsak a verseny- időszak, hanem a munká­val eltöltött periódus is rendkívül hosszú. Ebből kiindulva az egyesületi edzőkkel egyetértésben igyekszünk a monoton, nagy terhelésű időszakot a lehetőségekhez képest színesebbé, változatosabbá tenni. A versenyzők nem­csak erősítenek, hanem különböző súlyú. 30—80 dekás gumigolyókkal a teremben gyakorolják a kidobóhelyzet kialakítását s a hajítás mozdulatál. Hasznainak még két-ö; kilós „igazi” súlygolyókat is, hétfőnként és csütör­nöknél Vágási, danák, Fe­kete sorrend alakult ki. Németh a világranglistán is első volt, Paragi ott is a második, Boros pedig a nyolcadik. Minden jel ar­ra mutat hogy a felsorolt hat gerélyhájilo közül ke­rülnek ki azok. akik a/, augusztus végi. szeptem­ber eleji pragai Európa- bajnoksugon 'a magygr színeket képviselik. — Bízunk abban, hogy senki sem sérül meg, s Vágási, valamint Janók teljesen rendbejön — hangsúlyozta az edző. — Azt is remélem, hogy 1978-ban a magyar női mezőny három elsője ki­vétel nélkül túljut a hat­van méteren. Az eddigi felmérések eredményei mindenesetre biztatóak.' Erdélyi György (R-édei Ferenc felvételen Sítanfolyamokat rendeznek a börzsönyi Nagyhideghcgyen. A jelentkezők cso­portokban tanuljak kezdő és haladó fokon a síelést, • (MTI Fotó — Ruzsonyi Gábor felvétele)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék