Népszava, 1978. január (106. évfolyam, 1-26. sz.)

1978-01-20 / 17. szám

8 NÉPSZAVA 197 8. januar 2 0 PÉNTEKI! MOSAIK □in 1978. JANUAR 20.. PÉNTEK A Nap kel 7 óra 24 perc­kor, nyugszik 16 óra 27 perckor. kCÖSZÓlH.TÜiC névnapjukon FÁBIÁN, SEBESTYÉN nevű nedves olvasóin Itat ÁLL A BÁL Farsangol az ország. Tudtuk meg a Magyar Távirati Iroda híreiből. ( A falvakban felelevení­< tik az évszázados nép­iszokásokat: rönkhúzás, i télbúcsúz tató rozmarin- j golds, legényvágas és (egyéb kedves-vidám T mulatságoktól hangosak ú mostanában az esték. ] Kaposvárott megrende­~:\zik a híres-nevezetes -( Dorottya-napokat, a mo- $ hácsi busók is késziilőd- . I nek már, hogy elűzzék a < telet. Nincs ez másképp (vízkereszttől hamvazó­< szerdáig városon sem. Az óvodásoktól az egye­temistákig mindenki megrendezi a maga mu­latságát. Autós-, sváb-, cigány- és délszláv-, evezős- és vadász-, jo­gász- és medikusbálra készülnek' a meghívók. Felsorolni sem lehet, hogy még kik és milyen ' címen hívják egymást < táncba. Most aztán iga­t zán: áll a bál... k. —n Heves hóvihar tom­bolt szerdán Horvátor­szágnak a Velebit é£ a Kapela hegység között el­terülő vidékén. Gospicben 37 centimeternyi hó esett. A hótorlaszok magassága . sok helyütt meghaladja az ’* J—2 . métert, Havazott éniában, az Isztra- S^ÉSLs?.i%eten, Brionin és a környező szigeteken is. — Kórházlátogatási ti­lalom Szabolcs-Szatmár megyében. Újabb influen­zás megbetegedéseket ész­leltek Szabolcs-Szatmár megyében, ezért a me- gvei KÖJÁL beteglátoga­tási tilalmat rendelt el a megye kórházaiban. A ti­lalom érvénves a nyír­egyházi. a kisvárdai, a vásárosnaménvi, a fehér- gyarmati és a mátészal­kai kórházakra. — Alkohol és bűnözés címmel nyílt kiállítás Körmenden. Ezzel egv- időben a sárvári Pepsi- Cola Gyár és a Vas me­gyei Tejipari Vállalat kóstolóval egybekötött áru-, illetve termékbemu­tatót rendezett. — Özvegy Sziics Je­nöné, a Szocialista Ha­záért Érdemrend kitün­tetettje 81 éves korá- .bap elhunyt, Hamvasz- tás utáni búcsúztatása január 23-án. 15 óra­kor .lesz a Farkasréti temető ravatalozójából. — Jakwert Ede, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje, aki 1905 óta tagja volt a pártnak. 94 éves ko­■j rában elhunyt. Temeté­se ianuár 23-án. 13 óra­kor lesz a Rákoskeresz­túri temetőben. — Nikola Ratsevnek, a Bolgár Újságíró Szövet­ség titkárának vezetésé­vel bolgár delegáció tar­tózkodott január 17-től Magyarországon. Itt-tar- lózkodásuk alkalmával ír­ták alá a Bolgár Újság­író Szövetség és a Ma­gyar Újságírók Országos Szövetsége közötti, 1978. évi együttműködési szer­ződést. A bolgár vendége­ket fogadta Németh Je­nő, az MSZMP KB agit-prop. osztályának al­osztályvezetője. — A pétisó korszerű változatának gyártását kezdték meg a Péti Nit­rogénművekben. A szuper pétisó hatóanyagtartalma megegyezik közismert elődjével, tárolása, fel- használása azonban sok­kal előnyösebb. A korsze­rűsített pétisó „bemutat­kozott” a külföldi piacon is, az érdeklődés igen nagy. A jó tulajdonságok növekedésével párhuza­mosan megnövekedett az export lehetősége is. — Kevés a szakmunkás a zalai tsz-ekben. A munkaerőgazdálkodással, szakmunkásképzéssel fog­lalkozó intézmények ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy az eddiginél több fiatalt küldenek a mező- gazdasági szakiskolába. Bővítik a zalaegerszegi Mezőgazdasági Szakmun­kásképzőt, diákotthonát pedig új épületszárnnyal toldják meg. A kibővített iskola és diákotthon már ez év őszén rendelkezés­re áll. — Csőfelújítás. A ha­zai olajipar a kutató és feltáró fúrásokhoz, továb­bá a szénhidrogén kiter­meléséhez nagy mennyi­ségű, drága, importból származó acélcsövet hasz­nál fel. Ezeknek a csö­veknek az élettartamát lé­nyegesen megnövelik az­zal. hogy elhasználódás után .ismét felújít iák. Szolnokon ehhez új fúró­csőgyártó és felújító üzem épül. A beruházás a ter­vek szerint 1978 végére készül el. — Figyelmetlen vezetés. Ajka és Devecser között Tarr István 28 éves gép­kocsivezető, devecseri la­kos tehergépkocsival ha­lálra gázolta a kerékpár­ját toló Nagy János 76 éves nyugdíjas, kolontárí lakost. Tarr István figyel­metlenül vezette a teher­gépkocsit. A rendőrség őrizetbe vette. A vizsgá­latot tovább folytatják. — Fának ütközött. Sza­bolcs megyében, Anarcs belterületén Kosa Sándor 28 éves gépkocsivezető, helyi lakos, tehergépko­csival letért az úttestről, egy fának ütközött,' és olyan súlyosan megsé­rült, hogy kórházba szál­lítás után meghalt. Kosa Sándor nem az útviszo­nyoknak megfelelő sebes­séggel vezette a tehergép­kocsit. — Gyermektragédia. Mohácson, egy útkeresz­teződésben egy pótkocsis tehergépkocsi elütötte Ne­mes Ferenc 13 éves ta­nuló, mohácsi lakost. A gyerek kórházba szállítás után meghalt. A kisfiú féktávolságon belül sza­ladt a telíergépkocsi elé. A rendőrség tovább foly­tatja a baleset vizsgála­tát. — A Magyar Izraeliták Országos Képviseletének meghívására Budapesten tartózkodott dr. Philip Klutzpyck, a Zsidó Világ- szövetség elnöke. Eluta­zása előtt fogadta Miklós Imre államtitkár, az Ál­lami Egyházügyi Hivatal elnöke: a fogadáson jelen volt Héber Imre, a MIOK elnöke és dr. Seifert Gé- záné, a MIOK főtitkára. — Szovjet óceanológu- sok befejezték a kísérle­teket egy új típusú ka­merával. A PF—72-es jelzésű kamera egy me­rülés során 400 felvé­telt készít, és minden fel­vétel a tengerfenék ■ 15 négyzetméteres területé­ről tartalmaz információ­kat. Az új berendezés se­gítheti a víz alatti áram­latok irányának meghatá­rozását, a tudományos ku­tatásokat. — Metró-rekord. Egy Egy hónap alatt 876 mé­ter hosszúságú, ötméteres átmérőjű alagutat fúrtak a leningrádi metróépítők, megdöntve ezzel az összes hasonló föld alatti munka rekordját. — A Fővárosi Vízmű­vek értesíti a lakosságot, hogy a XVIII. kerület, KISZ-lakótelep — Mor­gó Tivadar utca—Baross utca—Kolozsvári utca által határolt területen ja­nuár 25-én, 22.00 órától 26-án 04.00 óráig a víz­szolgáltatást csőfektetési munkálatok miatt szüne­telteti. Kéri a lakosságot, hogy megfelelő ivóvíztar­talékról idejében gondos­kodjon. A XX. és XXI. kerületekben, valamint a XI. kerület Bartók Béla út—Villányi út—Alsóhegy útca vonalától délre eső területeken Albertfalváig, Budaörs területén január 22-én, vasárnap reggel 8.00 , órától 24.00 óráig esőösszekötési és -karban­tartási munkák miatt nyo­máscsökkenés, a maga­sabb területeken • víz­hiány várható. — Emberrablók. Két hónapig tartó fogság után épségben és egészségben találták meg egy gépko­csiban szerdán éjjel, Fi­renze közelében a hétéves Ilaria Olivarit, akit ál­arcos fegyveresek hurcol­tak el november elején, megkötözött édesanyja szeme láttára. A szülők félmillió líra váltságdíjat fizettek az emberrablók­nak, akik eredetileg a kis­lány édesapját szerették volna fogságba ejteni, de az üveggyáros az nap ké­sőn érkezett haza. és a banditák nem győzték várni. A tavaly Olaszor­szágban elrabolt 72 em­ber között négy kisgyer­mek volt, köztük a most kiszabadult Olivari. Évfordulók i _____i GYERGYAI ALBERT (1893— ) irodalomtörténész, kiváló műfordító születésének 85. évfordulója. VAJDA PÉTER (1808—1933) költő, író és publicista, a plebejus demokrácia egyik előfutára 170. esztendeje született. Televízió 8.05—9.25: Iskolatévé 9.30—10.15: Perpetuum mobile Ismeretterjesztő műsor gyerekeknek (Ism.) 18.40—12.45: Iskolatévé 14.20—16.15: Iskolatévé 16.30: Zene a „B” stúdióból Könnyűzenei film. Közre­működik Marion, Waterloo és Robinson, Demis Rous- sos, Malcolm .Roberts, Gig- liola Cinquetti. Sz. 17.05: Mozgás- és viselkedésfor­mák az állatvilágban Francia filmsorozat. XIII/3. rész: A hangyák. Sz. 17.30: Postafiók 250. Takács Mari műsora 17.45: Háromszor tíz A szegedi körzeti stúdió műsora 18.15: Egy ázsiai utazás emlékei Japán — Sri Lanka. Sz. 18.35: öt perc meteorológia 18.40: Mindenki közlekedik... 19.30: Tv-híradó 20.00: Delta 20.25: A bosszú Tévéfilm Dosztojevszkij „Feljegyzések az egérlyuk­ból” c. művéből. Rendező: Fehér György (Ism.) Sz. Dobronranov, a cári idők hivatalnokfigurája Doszto­jevszkij művében sajáto­san kétarcú: egy személyben elnyomó és elnyomott. A tévéfeldolgozásban Hau- mann Péter személyesíti meg az írónak ezt a jelleg­zetes alakját, valóságos kórrajzot adva egy maga­tartásfajtáról, s érzékeltet­ve a társadalmi közeget is, melyben Dobronranov típu­sa táptalajra találhatott. (A 8.45: Hírek 9.00: Találkozás az orvossal 9.10: Csináld magad! 9.20: Háromszor Charlie Chaplin 10.10: A férfi, akinek nem szabad meghalnia (Ism.) 11.50: Ipari ta­nulóknak 12.20: Hírek 15.55: Hírek 16.10: A manó (Tévéjáték) Sz. 4.25—7.59: Jó reggelt! Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából 8.27: Szegődjünk a nyomába... Rasmussennel eszkimó­országban 8.37: A sevillai borbély Részletek Rossini operájából 9.34: Mit akar ez az egy ember? Óvodások műsora 9.53: Közvetítés a lottó 3. heti sorsolásáról 10.05: Iskolarádió 10.35: Költemények prózában. Vajda Péter művei 10.40: Bizet: Az arles-i lány — 10.59: Lottóeredmények 11.00: Elégia Összeállítás Hriszto Bonev verseiből és leveleiből 11.45: Bárdos Lajos kórusműveiből 12.00: Déli Krónika. Lottó 12.20: Ki nyer ma? — Cegléden 12.35: Tánczenei koktél Szerkesztő: Kiss Gyöngyi 1. Germain—Coher: Como- va (Safari egy.), 2. Lennon—• McCartney: Segítség! (Car­penters egy.), 3. Malek Mik­lós—Sólymos Antal: Sosem elég (Expressz eay.j, 4. Szi­geti Edit: Gyáva Ádám (Mikrolied és Beatrice egy.), 5. Simone—Regal: Banana Joe (Afric Simone), S. Pász­női főszereplő: Bánsági Il­dikó). 21.20: Naplemente Filmsorozat a tanyán élők­ről Harmadik tétel: Sorbán­állók Zárszó: Valamit tenni kell... Stúdióbeszélgetés a filmso­rozatról 22.05: Tv-híradó 3. 22.15—22.25: Madártan Jugoszláv rajzfilm. Sz. 20.01: Schubert: Téli utazás Dalciklus — I. rész Gáti István 1977. december 27-i dalestjének közvetítése a Zeneakadémia nagyter­méből 20.30: Rovarok Francia ismeretterjesztő filmsorozat Biológiai növényvédelem, Sz. 20.55: Öt perc meteorológia (Ism.) 21.00: Tv-híradó 2. 21.20—23.05: Egy közönséges gyil­kosság NSZK bűnügyi tévéfilm (18 éven felülieknek!) Szokványos krimirejtvény, cseppet sem szokványos fordulatokkal. Négyen mu­lattak együtt Bréma lokál­jaiban, s amikor a „görbe estének” (vagy inkább: éj­szakának) vége lett, egyikük holtan feküdt a város mel­letti tónál. A gyilkossági ügy emlékét már csak a le­zárt aktadosszié őrzi. Most azonban perújrafelvételi ké­relmet kap a bíróság — a szálakat ismét ki kell bo­gozni. 17.15: Sí világkupa. Férfi műle­siklás. Sz. 18.05: Kassa utolsó har­minc esztendeje 18.20: A hangyák és a méhek 19.00: Híradó 19.30: Borzalmas álom (Francia film) Sz. 21.30: Híradó 22.00: Daniel Druskat (NDK-tévésorozat 3. rész) tor László—Galácz Lajos: Ügy ölelj (Cserháti Zsuzsa), 7. Szörényi Levente—Brády János: Levél a távolból (Fo­nográf egy.), 8. Harpo: Ho­roszkóp (Harpo), 9. Illés Lajos—Révész László: Tied a dallam (Illés-egy.), 10. Shoman—Roda—Gil: Érzel­mes zenék (Mórt Shoman.), 11. Koncz Tibor—Szenes Iván: Oh, ha rajtam múlna (Kovács Kati), 12. Presser Gábor—Demjen Ferenc: Mi­kor elindul a vonat (Dém- jén Ferenc), 13. Anderson— Ulvaeus: Fernando (Abba egy.). 13.20: Népdalcsokor 14.05: Szovjet katonadalok 14.25: „Nyitnikék” Kisiskolások műsora. 15.10: Zenekari muzsika 16.05: Felelj önmagádért! Juhász Judit dokumentum- műsora 17.10: Az 1977. évi montereyi dzsesszfesztivál felvételei­ből: 17.04: A „nélkülözhetetlen feles­leg” Ancsel Éva filozófussal be­szélget Zeley László 18.00: Leonard Warren opera­áriákat énekel 18.25: Mai könyvajánlatunk 18.30: Esti Magazin 19.15: A Nap árnyéka Móricz Zsigmond regényét rádióra alkalmazta és ren­dezte: Cserés Miklós .dr. Szlovák televízió lládió *0.05: Mi a titka? Solomon művészete. Meixner Mihály műsora 21.05: Boross Lajos népi zenekara játszik, Bódy József nótákat énekel 21.34: Láttuk, hallottuk 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Sanzonok 22.56: A Bolgár Rádió szimfoni­kus zenekarának hangver­senye Vezényel: Vaszil Sztefanor 0.10: Dzsesszfelvételeinkből A Pege-együttes játszik J^jPETŐ^LJ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora 8.05: Nóták Közben 8.20: Tíz pere kül­politika (Ism.) 9.10: A Csapó család dossziéja A „Válaszolunk hallga­tóinknak” szerkesztősége le­velet kapott egy elsős szak­középiskolástól. Sürgős se­gítséget kíván, amit elpa­naszol. Édesapja halott, s a nyolc testvér közül a ki­sebbek immár öt esztendeje állami gondozásban van­nak. Kendi Mária riporter megpróbálja felderíteni, van-e remény a szétszakadt család egyesítésére. 9.30: Magyar fúvószene 9.53: Közvetítés a lottó 3, heti sorsolásáról 10.00: A zene hullámhosszán 11.50: Pedagóguspályák. Gábor István jegyzete 12.00: West Side-i történet Részletek Bernstein zenés játékából 12.33: Fischer Annie zongorázik 13.03: Nőkről nőknek Házassághirdetők 13.33: A Belgrádi Rádió gyermek­kórusa énekel. 14.00: Kettőtől ötig ... A Petőfi rádió zenedél­utánja 14.00: Jó utat! A Csúcsfor­galom magazinja 14.45: A beat kedvelőinek 15.36: Könyvről könyvért 15.46: Dallamról dallamra 17.00: Ötödik sebesség Ifjúság — politika — kultúra 18.00: Harminc perc rock 18.33: Mádi Szabó Katalin és Lu­kácsi Huba népdalokat éne­kel. Tarjám Tóth Ida cim- balmózik 19.04: Barangolás régi hangleme­zek között Paul Knüpfer operaáriákat és dalt énekel 19.35: Slágermúreum . 20.33: Mit játss: ,ik?! Országos 1,/ubest. Műsorvezető: Vitrav Tamás 22.33: Bach: C-dúr szólószonáta 22.54: Operettrészletek 3. MŰSOR 14.05: Négy évtized magyar ope­rája Horusitzky Zoltán: Báthory Zsigmond Háromfelvonásos opera Közben 14.53—15.10: Versek világa Ady Endre: Az Idők ked- veltjei. Balogh László mű­sora 16.51: Világhírű előadóművészek lemezeiből. Közben 18.00—18.05: A vi­lággazdaság hírei 18.45: Tip-top parádé A Neoton együttes műso­rából. 0 19.15: Iskolarádió 19.33: Rádiószínház Zsákos ember terhe John Arden hangjatéka. Rendező: Barlay Gusztáv 21.13: Bruno Walter vezényli a Columbia Szimfonikus Ze­nekart és a New York-i Filharmonikus Zenekart • = SZTEREO-ADÁS Ka V.A.OBRUCSEV r«B«ny« nyomán írt«: C8.HORVÁTH TIBOR Rajzolt«*, SfcBOK IMM MiB A JURA IDŐSZAK Y df MEKKORÁK! ÍZEK A TENGER! RAG A - TENGEREIBEN /S DDZÓK A DEYON IDŐSZAK ÓTA ISMERTEK, VOLTAK CÁPÁKÉ FF ) ÉS ÓRIÁSIRA MEGNŐTTEK. NÉHOL MEG - =3 —— 1 ^ / TALÁLJÁK hetven CENTIMÉTER hosstó ■ É\TD6UKAT. képzelje el, mekkora LEHETETT . —------------------------TORKOK.1 I- W i 4Z EGYHANGÚ VAD PECSENYE UTÁN, AMITEDDIG E06VAS/TOTTAK, A KUTATÓKNAK SÜLT HALRA TÁMAD ÉTVÁGYUK. SEKÉLY A VÉT, MAK- SíJETNEK ÉS PaPOÓSK/NNAK ELÉG MESSZIRE KELL BELEGÁZOLNIOK, HOGY KIVETHESSÉK HORGAIKAT, ■ ___ A Tovább ne menjen, ..1 A JAKOV GR/GORJfV/CST ) -------­f Itt cápák is lehetnek! ~ s —*• —^ É6VSZ/R CSAK TÉLELMES LÁTVÁNY TÁRUL A HORGÁSZOK SZEME ELÉ.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék