Népszava, 1978. február (106. évfolyam, 27-50. sz.)

1978-02-17 / 41. szám

197 8. február 17. N £FSZAVA 9 S P (ü> M T 9 Olimpiát al kezdődött Szalma és a lángja Magyar sportvezetők Helsinkiben Az OTSH hivatalos finnországi látogatáson tartózkodó küldöttségét fogadta Kalevi Kivistö, a Finn Köztársaság köz- oktatásügyi minisztere, majd dr. Beckl Sándor államtitkár, az OTSH el­nöke és Antti Pohjonen, a Finn Állami Sportta­nács elnöke aláírta a két ország közötti első test- nevelési- és sportegyütt- működési jegyzőkönyve az 1970—1979-es évekre. Sorsoltuk Duisburgban Duisburgban elkészí­tették a márciusi asztali- tenisz Európa-bajnokság csapatversenyeinek cso­portbeosztását, továbbá az egyéni és páros számok kiemelését és sorsolását is. Először a csapatok be­sorolását hozták nyilvá­nosságra. A résztvevő or­szágokat az erőviszonyok alapján több kategóriába sorolták, Magyarország természetesen az elsőben szerepel. A férfiak, többek között az Európa-bajnöki címet védő Jugoszláviával, to­vábbá Franciaországgal és Csehszlovákiával játsza­nak együtt. A nőknek az angolok, a csehszlovákok és a svédek is az ellen­felük. — Csoportbeosztások. Férfiak: Ä csoport: Ju­goszlávia, Franciaor­szág. Csehszlovákia, Ma­gyarország. Lengyelor­szág. Hollandia. B csoport: Svédország, Szovjetunió. Anglia, NSZK. Bulgária. Dánia. Nők: A csoport: Szov­jetunió. Jugoszlávia. Ro­mánia. NSZK, Hollandia, Belgium. B csoport: Anglia, Csehszlovákia. Svédor­szág. Magvarörszág, Lu­xemburg. Franciaország. Elmurad a lengyel—magyar válogatott labdarúgó mérkőzés Megérkezett a Lengyel Labdarúgó Szövetség vá­lasza az MLSZ-be, a már­cius 22-re Varsóba terve­zett Lengyelország—Ma­gyarország mérkőzéssel kapcsolatban. A VB-re készülő lengyel váloga­tott számára luxemburgi szereplése miatt ez az idő­pont nem megfelelő, más Ali pontozásos veresége Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban a nevadai Las Vegasbari leáldozott Muhammad Ali csillaga: az elmúlt két évtized legsikeresebb ökölvívója váratlanul pontozásos vereseget szen­vedett a 12 évvel fiata­labb kihívójától. Leon Spinkstöl, a montreali olimpia félnehézsúly- bajnokütól. terminus viszont a ma­gyaroknak nem jó. Így az A-csapatok mérkőzése elmarad. Lesz Magyaroi'szágon még egy magyar—lengyel ifjúsági B-válogatott ta­lálkozó is, amelyen már a jövő évi UEFA-torna jelöltjei mérkőznek: ■ Győzelemmel búcsú­zott a női kosárlabda BEK küzdelmeitől a Bp. Spartacus: a Sportcsar­nokban 82:79 (46:42) arányban verték a szövet­kezetiek a bolgár bajnok Minor Pernik csapatát. ■ Az 1)77—”8. évi jég­korongba jnokság négyes mezőnye utoljára talál­kozott a Kisstadionban A már bajnok FTC 4:3 ará­nyú vereséget szenvedett az ezüstérmes Ű. Dózsá­iéi. z B'SC—Széke.-fe- hé rvári MÁV ta.álkoz í a szakadó hóesés miatt 1:0- nál, félbeszakadt, Egy esztendje sakk­szerző nagymesterré ava­tása alkalmából üdvözöl­tük. most pedig 70. szü­letésnapián köszöntjük Fleck Ferencet, az úgy­nevezett ..direkt kettes és hármas” feladványok fél évszázada jól ismert művészét. Nagyszámú nemzetközi sikere mel­lett Fleck nagymesternek ifjú korától jó kapcsola­ta volt a Népszavával, a Bedő Ödön vezette ro­vat versenyein több íz­ben remekelt. Máig is kedvenc feladványai kö­zé tartozik az alábbi, amelyet bő ötven év táv­latából idézünk fel: FLECK FERENC Népszava. 1927. X - a. w m * H 1 i * © a m ä JÜ . ä i h Üt fi Matt két lépésben Az ábraállásban (Ka3, Be8 Bh3. Fb4 Fe6 He7, Hg8. d3. e2 — KÍ4 a4; b5. d4) a sötét királynak két szabad helye van. ne­hézen tud hát a fejtő el­lenállni annak a csábí­tásnak. hogy ezek elvéte­lével kísérelje meg a hurkot tovább szorítani. De az ilyen kísérletek nem vezetnek célra. A rejtett és hatásos kulcs- lépés: 1. B1Í2Ü, amely újabb két szabad helyet ad a királynak, azonban a négy átlós Lépéslehető­ségre (amit a szakiroda- lomban ..csillagtérnának” neveznek), négy különbö­ző mattválasz követke­zik. Ezeket már az ol­vasók is bizonyára kita­lálják ... Amikor a 70 éves Fleck Ferencnek jó egészséget és rflég hosszan tartó al­kotó munkálkodást kívá­nunk, azt sem titkolhat­juk el, hogy bemutatott művét nem lapunk archí­vumából bányásztuk elő. hanem abból a váloga­tásból vettük, amelyet az ünnepelt a Sakkszerze­mény Bizottság tájékoz­tatója számára állított össze. Ez a hasznos hír­adó, amelyet Benedek Attila, a bizottság veze­tője, egyedül, társadalmi munkában készít, és in­gyen bocsát az érdeklő­dők rendelkezésére, szin­te már kis ..feladvánv- lappá" nőtt. megilleti hát szerkesztőjét a felad- vámybarátok elismerésé és köszöneté. B, J. Nagymaroson kigyul­ladt az olimpiai láng. 1972-t írtak és zajlottak az úttörő-olimpia küzdel­mei. A hosszúra nőtt Szalma László, a helyi gimnázium elsőévese meg- halottan állt a dobogó legmagasabb fokán, ami­kor nyakába akasztották a távolugrás győztesének járó aranyérmet. Akkor még maga sem gondolta, hogy az éleiét meghatározó eseménynek volt részese. Nagymarosról a gimnáziumba A szülők is ótt álltak az eredményhirdetést figyel­ve, s nem maradt hatás­talanul a testnevelő ta­nár. az edző tanácsa: ér­demes lenne Budapesten testnevelés-tagozatos gim­náziumba Íratni. Ősszel már a Petőfi Gimnázium tanulója volt Szalma László. A pesti tá­voli rokonoknál lakott, fé­lig albérletben. A szülők meghozták az anyagi ál­dozatot. Szalma Laciban pedig égett a láng, hogy atléta legyen. Gyorsan elröppentek a középiskolás évek. még akkor is. ha egv pillanat­ra mestoroanást okozott egy sérülés. Egyébként enymás után nyerte az ifibajnokságokat. 1975-ben egvszerre öt ifiúsági baj­nokságon nyert árahvér- met. A 109 m-es síkfutás­ban. 110 gáton, rúdugrás­ban. távolugrásban és tíz- nróbában bizonvult a le°- inbbnak Három év alatt 10 egvéni és 3 váltóbaj­nokság svőztese lett. .4 nagy tehetség — így emlegették a szakembe­rek. Az elmúlt évben azután már nemcsak a hazai at­létika szakértői biccen­tettek elismerően, amikor neve szóba került, hanem a San Sebastian-i fedett­pályás Európa-bainoksá- gon elért eredményével felfigyelt rá az egész kon­tinens. Az idén pedig a hírügynökségek messzire röpítették a hírt már az első fedettpályás atléti­kai verseny alkalmából, hogy Szalma László 8 méterrel új. magyar fe- dettpályás csúcsot állított fel a távolugrásban. Kél és fél olló Nagy versenyző lehet a nagymarosi fiúból, talán máris az. Mégis, mintha egy nagy­ra nőtt középiskolás lép­ne be a TF atlétikai tan­székének ajtaján, akin még látszik, sokkal szive- sebbén ugrana nagyot', minthogy arról beszéljen, mit vár önmagától. — Nem szeretnék méte­reket. centimétereket mondani, mert a körül­mények ezt nágyon is be­határolják. Azt azonban határozottan célul tűztem, hogy a prágai Európa- bajnokságon ott leszek a legjobbak közt — kezdi a beszélgetést. — De ehhez kevés á 8 méter — vetettem közbe. — Tudom, és szabadté­ren ennél jobbal kell el­érnem. Meg is van rá a lehetőség. Hallottam, hogy stílus­változtatást alkalmazlak Sulek Ágoston edzővel és ugrás közben a levegőben másfél olló helyett kettő és felet lendít. — Így van, de. ez csak a külsősége annak, amit az ugrásban valójában változtattunk. Mert gyor­sabbá kellett hogy váljon a roham és az ugrás le­felé szálló aga is későb­ben kezdődik meg. S mindezt lehetővé te­szi egy technikai változta­tás? — Csak részben. Mert a téli felkészülés alkal­mával a fizikai erő gya­rapítását is el kellett ér­ni ahhoz, hogy mindezt végrehajthassam. Azután a korábbinál több gim­nasztikára volt szükség, hogy a kötött izomzatom fellazuljon. Tehát ez utóbbiaknak köszönhető a fedettpályás rekord ? — Talán csak annak, hogy sikerült megerő­södnöm. A többi majd legfeljebb ezután kama­tozik, ha ... És Szalma László ekkor hirtelen abbahagyta a nyilatkozatot és edzőjére nézett, mintha tőle várna támogatást, mondja-e egy­általán. mi van a ha után. Sulek Ágoston, az edző, folytatja a befejezetlen mondatot. — Lacinak még sok ja­vítanivalója van a tech­nikát illetően. Es nagyon sok rutint kell szereznie, ehhez pedig versenyek kellenek, nagy versenyek, nemzetközi versenyek. És több gyakorlás is? A dátum: 1980. július 20. — A jelenlegi éppen elég. Heti öt alkalommal három-háromórás edzése­ket tartunk, ezenkívül a Testnevelési Főiskola na­ponta 2—4 órás gyakor­latanyaga ugyancsak ko­moly fizikai terhelést je­lent. A távolugrók nem ti­nédzser korukban érik el nagy eredményeiket. Ho­gyan tervezi Sulek Ágos­ton. meddig ég Szalma lángja? — Az első csúcsformát 1980. július 20-ra kell el­érni. — Ekkor lesz ugyanis a moszkvai olimpia távol- ugró-versenye. Szalma Laci meg akkor lesz 23 éves. Tehát a következő olim­pia lángja is neki világít­hat? — Miért ne. akkor lesz a legalkalmasabb életkor­ban. Azután kiderült a to­vábbi beszélgetés során, hogy Szalma László ed­zésterve több mint egy évtizedet ölel fel. A nem­régi fedettpályás rekord, a 8 méter tehát csak a kezdet. Szalma lángia legalább 1984-ig éghet. Ha ... Lepies György Épüljön több sportlétesítmény A SZOT Testnevelési és Sportosztálya az 1978-as évre ismét meghirdeti a társadalmi sportlétesít­mény-építési mozgalmat a szakszervezetek működési területéhez tartozó üze­mek, vállalatok, hivata­lok. intézmények, vala­mint a szakmunkáskép­ző intézetek részére. A mozgalom célja: a dolgozók és szakmunkás- tanulók sportolásához testedzéséhez a létesít­ményfeltételek javítása, önálló és összefogáson alapuló sportlétesítmé­nyek jórészt társadalmi munkával történó építése útján. Ennek megfelelően há­rom kategóriában hirdet­jük ni ég a társadalmi pá­lyaépítést : I. kategória: önálló építés üzemek, vállalatok, hivatalok, intézmények részéről. (I. kategória: Közös építés kis üzemek, mun­kahelyek (szövetkezetek, iskolák) összefogásával. IÍI. kategória: Szak­munkásképző intézetek önálló, vagy különböző munkahelyek besegítésé­vel történő építése. A társadalmi sportléte­sítmény-építési akció 1978. március 1-vel kez­dődik és október 31-én fejeződik be. A iegeiedménvesehb pályaépítő közösségek ré­szére kategóriánként 2 db 40 000,— Ft, 4 db 30 000,—Ft. 6 db 20 000.— Ft összegű díj odaítélésé­re kerül sor. A három kategóriában tehát 36 db díj. összesen 960 000.— Ft értékben kerül kiosztásra. A díjakat sportszer és sportfelszerelés vásárlá­sára használhatják fel a nyertesek. A sportszer és sportfelszereiési díjazás­sal a létrehozott sportlé­tesítmények használatba vételét kívánjuk elősegí­teni. Az 1978 évi társadalmi sportlétesítmény-építési mozgalom országos érté­kelését és a díjak odaíté­lését 3 tagú bizottság végzi a szakszervezeti bi­zottságok igazoló jelenté­sei és az SZMT-fy SZBT által feltüntetett sorren­diség figyelembevételével. Csak a határidőre be­küldött és az 1978. októ­ber 31-ig elkészült, befe­jezett építkezések kerül­nek értékelésre. Felkérjük a szakszerve­zeti bizottságokat, a szo­cialista brigádokat, a sportszerető dolgozókat, a szakmunkástanuló fiata­lokat, hogy vegyenek részt a mozgalomban. Kérjük a helyi társa­dalmi szerveket, a gazda­sági vezetőket, hogy er­kölcsi és anyagi támoga­tással segítsék a társadal­mi munka mind teljesebb megvalósulását, a dolgo­zók jobb testedzési felté­teleinek megteremtését. Felhívjuk, az ágazati szakszervezeteket. az szmt-ket és SZBT-t. hogy ismertessék, szervezzék és segítsék a pályaépítési mozgalmat. Épüljön minél több sportlétesítmény, hogy még több dolgozó spor­tolhasson. SZOT Testnevelési és Sportosztály m i m HM I N IM,\ OLAJ 14.Ok M L AN VÁG 111 M A AI LL M VJ táblában és tekercsben PADLÓUL IKKOLÓ LAPOK zománcozott és lagyálló CSEMPÉK nagy választékban kaphatok. 7 SZ bOLl BUDAPEST XIII.. VÁCI ÚT 195 B. MOST ltK\ULLJt\! Az általunk adóit > illanybojler árából 200 Ft-os árengedményt adunk ELEKTROMOS FORRÓVÍZTÍR0L0 (VILLANYBOJLER) szerelését rövid elkészítési határidőre vállaljuk. Olcsó éjszakai árammal üzemelő villanyfűtést is szerelünk lakásába. Budai Villany Szö\elkeze( lakáskarbantartó múhelve

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék