Népszava, 1978. február (106. évfolyam, 27-50. sz.)

1978-02-18 / 42. szám

HALÁLOZÁS A Magyar Alumíniumipari Tröszt és a Vegyipari Dolgozok Szakszer­vezete mély fájdalommal tudatják, hogy Fazekas Sándor a Szakszer­vezeti Trosztbizottság szervező tit­kára, 1978. február 4-én, életének 33 évében hosszú szenvedés után elhunyt. A Magyar Alumínium­­ipari Tröszt saját halottjának te­kinti. Hamvasztás utáni búcsúz­tatása 1978. február 23-án 13 óra­kor lesz a Farkasréti temetőben. Fájdalommal értesítjük mind­azokat, akik ismertek, hogy a leg­jobb és legönzetlenebb férj, apa, nagyapa és dédapa Salver Béla, zeneszerző, a Rózsavölgyi Zenemű­kiadó, majd az Állami Könyvter­jesztő Vállalat közel fél évszázadon át volt dolgozója, életének 85. és boldog házasságának 80 évében, január Jl-én, rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunktól — kí­vánsága szerint — hamvasztás után, február 17-én vettünk végső búcsút a Farkasréti temetőben, de emléket vérző szívünk utolsó dob­banásáig kegyelettel megőrizzük. A gyászoló család. Minden külön értesítés helyett tudatjuk, hogy dr. Schulhof Ödön kandidátus életének 82. évében hosszú szenvedés után 1978. feb­ruár 9-án elhunyt. Hamvait kíván­sága szerint csendben helyeztük örök nyugalomra. Részvétlátogatá­sok mellőzését kérjük. A gyászoló család. i illÁS • so* SZÁLLODA WLTBSS SZOBA­LÁNYOKAT JbteBtfcezés: Búd«** VI. k*r„ Benczúr trtea SS. MunlaQgy. A KTÜGDU­­FOLYÓSfTÓ igazgatóság FELVÉTELRE KERES a Budapest, V. kér. Goazev steal, VIII. kér. Mező Imre úti és Kill kér. Váct Éti »sn ka helyeire; Érettségizett FIATALOKAT, ELŐADÓ GYAKORNOKI arankára, GYORS- * GÉPÍRÓKAT, S kftalknoa lakokú TéCMttaéccet rendelkezik* ÜGYVITELI munkakör betöltésére. Jelentkezni lehet a saemélyrett « éa munkaügyi osztályon, Budapest XUI., Vád át 69—79, UV. em S. r«ry a te.efa&oo. A FŐVÁROSI SÜTŐIPARI VÁLLALAT FELVESZ: ARU­KI ADÓKAT, SÜTŐIPARI SZAK-és BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT, KARBAN­TARTÓ «sakra unkásokai és FŰTÖKET. Jelentkezés: 2. «. Gyáregység, Budapest XI. kér., PrleUe K u. 1. 3. ss. Gyáré ry séf, Budapest Kin kér., Petneházy utca M—80 A. Gyáregység, Budapest XTV. kér., Hungária krt. 96 Fór area vaui merreaért portjába, veaöket — böUégve tésl gyakoriattai, le­bonyolítókat — bér­­számfejtői, SZTK ügy­intézői gyakorlattal, — nyomdászt, gépírókai — munkaügyi gyakori lattal é* segédmun kast keres. Jelent­kezni lehet V2S és 16 óra között, Bp. V. Vároehás a. 9-11 m esc 348 sk. azo­­bábum, vagy 186-883, !8—43-as tetei önön. Kivitelezési g^-akor’at­tál rendelkező építész­technikust — nyug díjast Is — tfca'ma­­zunfc ellanőii munka­körben. Piaetés: kol­lektív aBareődea azé tint. — Jelemökenái Pest megyei Plnoe­­ga»daeág munkaügyi oaatAlyán, Bp. XXII.. Nagytétényi á t — Tel 384—467. RUHÁZAT l t ' " ———■—* r házaspárral ekeerél­ném ooba, konyhás, Vásárolok ruhaneműolcsó bérű lakásom agytol lat, hagyatékot,! (esetleg kia kertrész-' vitrin tárgyakat, «zó- rael), 3 szoba, komfor­té .vegeket, könyveket,|tos tanácsi, vagy na­ilmlomot. 121-706. Igyobb méretű, 1 szoba komfortosra. »Érték-I-'**■■a komfortosra. »Érték-I ÁR MII I külőnböaetet flaetek -Uflnmu Iih4ftsw jeligére a kis-Vinsgázott VW 1200-ae. r>e8tl hirdetőbe. I HÁZASSÁG { felújított motorral, ki- trendé állatorvos há­­vül-beltll Jő állapot-Izaspár szabad rendel­­ban, megbízhatóan, ol- kezésfl lakásmegoldást csón eladó. XIX., Vő- keres. Lakáslevála-sztás, rős csillag a. 8. 18 eltartási szerződés ér­órétól. dekel. »Belvárosban — 24058« jeligére a Fel- 52-es műút mellett ta-jelv6-ít. vesztő beosz-t ÜG rendszámú kffo-jszabadulás téri hirde-nya gazdasági épülő-' tásban dolgozó értol­­gástalan Zsiguli eladó.|t6be. [tekkel, 1083 n.-ől te- mlsé«'1 ▼árja, ki­lekkel, ebből 700 n.-ől íáróteg komoly asár.­vlkendház e.'adő. Telefon 688-678. Aa élettél kissé meg­csal á dl ház és üdülő wirt- 00 életvidám ter­­épltésére egyaránt al- mészetű, 168 magas, kalmaj és engedélye- 66 kicsit ősre*, 55 nett, — a Balatontól. évm özvegyi nyugdija strandtól 300 méterre — Másfél 260 b -« kőzmövesl- “06^ főbértetl laká­­tefct telek Keszthelyen/•<»’han egvedlM élek a Toldi M. utcában, Korban hozzámlUŐ — — üdülési övezetben é'^- V&8T hárartársat — forgalmi áron alul keresek — »Várjatok sürgősen eladó. — méS ős±ráz»ák 3846« Pombohr Pál, 1013 Jelág. a kiadóba. j Bp. I., Várfok utca Csinosnak mondatot —| 12. n. 8. 134 éves, 185 magas/ TeL: 219-684. I ADÁSVÉTEL 1 Eltartást kötnék c®»*-------* ------ — — — ., .. . . . _ ' Pesten »Nyugdílaasa1 t*TM»« «^«löTel eladó W megJejenésü. R 4 Renault !•«-»« 24rw*« ’ jeligére a Pe'-Peket« Ferenc, 6oß8 vizsgával eladd. J13-'^baduláa téri hirde- Sraltszentmárton, Va-I írot*» telefonra ám os 01P tel., 8—12-ig. tőbe das thnya 21. az. Heveiét 40 évesig — _________________=---------—----------~—-- házanaág céljából — Egri, kettő szoba, R«n»adarason, Ady F.. »optimista 3856« Jel-! komfortos, tanácsi la- u; 28 aIafctl SJ5éP csa” Igére a kiadóba. ládl ház megosztva isi —— —-----—----------------­eladó. Berek és örsi 83 éT®*- 170 m fürdőtől 6 kilométerre. ***■ agéezeé-Éxdeklődnl a helyezi-:**6- öe”ve<r7> •*redü3_l nen, Juhászéknál. Gért adat ftidolgosás­}ra kószára könyvelőt felveszünk. Jelentkezér.: *Bp. XIV., Gvadányl u. 67. vagy 830-606/65 mellék. | A Well Emil Kórház aaonnalxa felvesz: vég­zett ápolónőket, -Pwokakéaaítésre beté­rőn tgen asszisztense- nítU!nat: nő4 munká­két, dlétáanóvért. rell- dröt- Betanítási idő lesznőt, gyermekápoló- 1 3 hónap. Joientke­nót, műtősnőt, gyógy- ^ s^mélyefeen, Bp. masszőrt, mütőssege- VI* ker- Majakovszkij det, aegédápolónőket, u ftl- — Munkaügyi takeritónöket. A vég-! OSiBt^ly-______________ A Fővárosi Fürdő­­igaaga tó&ág felvételre keres munkavállalókat fehérnemű raktár 06, ta­karító, gépiró munka­körökbe. Jelenitkeaés Fővárosi Fürdőigazga­­lóság muDikaiigyi oszt. Bp. XIV., AUatkerti út 11. Széchenyi-fürdő. Teli.: 231—220/142. , ... ,ká sómat elcserélném !£“ W »ina Fontos, megblaliató *?*"', komfortos lakásra Bo­fiste! ember, otthonra iC,;ep0l> Széchenyl n-33 lyovazki, teL: 278-791. bedolgozást vállal. — I"^17 óra után. Minden érdekel. 785, este 6 után, ***-•1 UKÄS | tó | ÁLLÁST KERES Belterületi, tanácsi, . , . . Koba-konyhis, tírffl"/­I P1.UÍ hátaspár .Ivar- m. 37 nm-es, als« eme­­tási mamut* Wta* lett lakásomat ales.­lakáéért. — »ßaeretö gandoskodáa 3800« jol- Varrni tudó ktemama1 igére a kiadóba. bedolgozást keres. —j S/.otaya, pulörar, — tlotjáratókss b»tz6- e»t!ee sapka is táska totj-A fiatal, — i rajraeát. hsseeállltá- 3y.rm.kM vkró házas­­sát váuaum- »Mimteo píJ surjämp vásárt, megplriás ér<tek*l —| .Március 54556. Jeli*. 3871. ieügéra a ki-!, Frteabaduiá. tárt rélera egy szobára. — »Sürgős 24479« Jelig, a Felszabadulás téri hir­detőbe. adóba. I GÉP, SZERSZÁM I I *' 1IIIM-1I—1M11.II——J Folyószámlás rerid sze­rint gazdálkodó ku­tatóintézet felvesz r-Káláaa« képesítéssel, rendekMÍ kor.tlrooh |Orttf.a* gáp eladó! ­­könvr.104, belső .1- Mdíteklnthetó: Pllla­| lenírt tebófokú állam-1'8»**. °J at *!• Hét­­háztartási Saópesités-'f8tsl Péntekig, 8—16 sei, yalamiot vegyszer óra között. Ismerettel A Fővárosi Well Emi: D2aokl *- 39 Kórház-Rendelőintéaet azonnaira felvesz | Szakorvosi Rendelőin­tézetbe takarítónőket,, — nyugdíjasokat nyug-' dijuk érintetlen ha­gyása ■ mellett. — Je­lentkezés: Bp. XIV., Május 1. út 7. «zárni alatti gondnokságon. | ölelmeaési üzem linkbe szakácsot, konyha-1 lányt. Gazdasági hi-, vatalba anyagkönyve­lőt, raktári segédmun­kást. Jelentkezés: gaz­dasági igazgatónál, — |! Bp. XIV., Uaaokl utca 29. az. alatt. zeu ápolónők és á la- Sie„^dísM mucfcavl­­k.ruónók lehetne. nyutdllasok le, te,les toresünk ^p. nruidUme.nwá. lnSo6t (nyuwilJurt u). mellett. — A végzett azemélye­egészségügyi azakdol- B~ TO> goaöknak szállá«: t>\*- JT’ °p n,. „ Ä1_ toeltunk. Jelentkeze« *1-á kórhásvezetó fónó- MuntCáUtyt ML SS£r . Bí„5t- “V - A«»n.B tmépóe»lál­fcalmazunk megfelelő rendelkező Betonkeverő gépek ké­ratotárvezetőt. Jelent- szítése, elaűasa. Varga keséiket a Felsza- j Sándor technlkusmes­­badulás téri hirdetőbe tér. 2230 VecsCs, Nán­­kérjtik »Azonnali be- aor u. 43. lépés 2648« jelig. j »y——■ BÚTOR Ruhaiparban több éves gyakorlattal ren-. delkező technikus gyartáselőkészitöt, — gépi varrónőket, aaak­­képzetlen munkaerőket varrásra betanítunk és raktári segédmunkást azonnal felveszünk. — Oj pesti Ruházati In. Bp. IV.. Bercsényi u. 8. az. Tel.: 492—637. réterfy S. u.-i Kórháa- Ivendelőintézet felvétel­re keres: takarítónőt, segédmunkást, gépko­csivezetőt, vízvezeték­­szerelő asakmunkást. Jelentkezés G. épület, I. em., munkaügyi osz­­t ályon. Faipari gé\ymunkást felvesz fasarakisészítő, VH., Muoukás utca 1. T'elefon: 410-841. Aa APIT n. «. autójavító vaulalat felvételre KERES: GYORS- ée GÉPÍRÓT, KONYHAI DOLGOZÓKAT, MUNKA. VÉDELMI ELŐADÓT ^7j.lrtj»r.hn1 Itlisrf, vagy enaamcrnóki képesitésseuL BÉR­ELSZÁMOLÓKAT. J elentke zéseket személyesen, vagy teleíoncax kérjük. Címünk: Budapest Xin. kér., Vád út 82—84. TeLefom: 401—634. végzettséggel és gya­korlattal rendelkező munkaügyi csoportve­zetőt és terv-statisz­tikust. — Jelentkezés: KOZMOSZ ISZ Bp. VI., Hajos Utca 36. — Tél.: 133—879. Bp. XVI. kér. Má­tyási öld, Bőkén y földi u. 13. se. alatti fe­hérnemű osztályozó és szortírozó részlegünkbe nőd munkaerőt kére-Süd*. Jótotiárfá «onyh,Mreildezésti _ mélyesen, BirVU 52(i dfcaárgyá­kér., Majakovsaklj u. kat 81. Munkaügyi oszt. hirdetőbe. I ALBÉRLET Bote re réti szoba, — konyha hason á'-adtai házaspárnak kiadó. — Bp XVI . Rákosszent­mihály, Batthyány út 19 Elcserélném miskolci, 1 plusz 2 fél tanácsi, mod'rn Írásomat hl-, "riSöfc.,, _______ «bb budapaitlr. Barli^bi, cím: Sándorná Miikolc. Ar-|JAta| nan,. _ Pád ót 8. 78-073. Bp. eaakasl-3 A. 73 Sopron, Alsólövér nt- KB,in b',értó<í ^nblL cal. két szoba, Assz- fürdószoba, konyha komfortos, magasföld- h««zna:*UaJ ogy-két szinti, balkonos. kértés, *v” “d4- ' garázsos öröklakásun-i 14 kát elcserélne:.k bnda- Bu2Ae Ld)”-_________ pesti, háromszobás, Fiatal házaspár, pdei ösí^komfortoa, v. ha- babával, különálló al-XIV. a. í 136—989! Vásárolnék szekrénysorokat, va­riát, komblnaltat, — garnitúrákat, héverő­ket, re kam tékát, — son ló lakásra. Tel.; 13’ bérletet keres, fürdő­­j szoba éa konyha hasz­---- ná lattal . Lehet * búto­ret-jrozatlan te. Telefoc Hagyatékot magas TakarftónSt terwrtlnk |4r“ ,'»«» « órás munkaidőm sMkrényaort. stUbüto­­zugkM Intézmény ónk- ! ,roí*t' “ónyígot órát. be KISZ Központi’ fó'-lményt. - Hlvisr. tokola. XIV., Ameri- megi'ék, rl­’ ’ __ . rtólrr» ír 'P.l HOQ Nagyon kedve«, ni tudó, értelmiségi há-í egész nap 663—259 zaspárnál vagy egj-e- ----------------------------— dülállónál lakiiatási! DoI*<«ó fiatalember lehetőséget keresek g'kü.ön bejáratú aibér­­évea kislánnyal. ké- keres, fürdőszoba «óbb eltartási lehető- hasaiálatotal. Be:vá­­séggel. Bzemélyaeti aro-irosbMl- >Dun* 34610« ba la megfelel. Nem dohányzom, sokat «c-!t*rt hirdetőbe. Pelssabaduláe-----------------; m_4.„ gítek. >Ha megismer- Esztergom közpomtjá-KISZ Központi ' ,y ' . nek. megszeretnek — ban házaspár fürdő-Heti hét-három alka­lommal váMalcék tv­­hegeaztést, k Isi páros­nál előnj-hen. >Leezá­­zalékolt vagyak — 24052« Jeligére & Fel­­szabaduláe téri hirde­tőbe. RoUt óin térét számvi­teli és üzemszervezési gyakorlattal rendelkező közgazdászt azonnalra alkalmaz. Jelentkezés: XIII., Hegedűs Gyula u. 18. kai út 841—908. 96. Telefon: Aa Országos Szakipari Vállalat felvesz buda­pesti lakásépítés ée a kiemelt nagyberuházá­sok szakipari munkái­nak végzésére festő­­máao'ó, üvegező, ta­pétázó szakmunkáso­kat, betanított ée se­gédmunkásokat, nehéz­­gépkezelőket* — A munkaidő heti 5 nap. Munkásszállást btzto- Magnetofonok, dékre is. Tel. 426, 17 órától 902. 333— 140— Keszpénszéi fizetek va­riabútorokért, szek­rénysorokért, típusbú­torokért, dísztárgya­kért, képekért, sző­nyegekért, hagyaté­kért. Azonnal jövök. 336—037. TV. RADIO 24034« jeligére a Fel-' szobáé albérletet ke­szabaduláa téri hirde­tőbe Adok 2 nagyméretű szobás, gázhérás, sze­parált társbérletet. — Kérek: 2 szoba hall, vágy személyzetin ta­nácsi, korszerű fűtésű főbérletet. Tál. 166— 968, este « rés, vagy kisebb la­kást bérelne. Szikinger István, 1161 Bp. Ve- 64. | INGATLAN ’ Érden, Elvira u. 15. sz. 687 n.-ől közművesített telek eladó. Érdeklődni: Nyárádí Mártonné, Bp. II. kér.. Bécsi út 22 ma«íől szob». fest kom- “ Érdek!.: 15—19 fortos, szövetkezeti i^-jűrátg._________________ kásomat budapesti, v.jTavassaal induld budai!*°őba-Eleserélnéna esepell. I á:>ó fért. 2300 Ft----w-, -,—;-------Inyugdíjjal, Budapeeter Eladó sashalmi piacnál kétszobás összkomíox-, utcai, családi félház-’ toe kertes családi ház­rész, azoba, konyha.;,*] reade'keaem, há­­garázs, bekerített te- zaeság céljából kere­tekkel, külön bejárat- gém azt a hozzám Í13ő> tál. Építési tehetőség; hölgyet, ki otthonom-1 van. Megtekinthető lS;ba jönne. — Vidékiek órátóL Bp. XVI. ke-j válaszát is várom. —I rület, Vámosgyörk u. »Nem jő egyedül — 14- 1 164982« Jeldg. % Ide Penyveeerdé tövében i hirei®töbe. fekvő, azép kilátással!Vidám alaptennMaetfl, 384 n.-ölee vlkendte- de kotnolv gondolko­­tek eladő. 3086 Pilis-!zású. doktorált, el­­vörősvár, Ssőlőkert vált asszony, — egy közlemények Ha a tenger szerelmese — jöjjön Bulgáriába! Ha kellemesen, tartal­masán, szép környezetben akar üdülni, keresse fel a világhírű bolgár tengerparti üdülőtelepeket — Albena, Aranyhomok, Napos­part, Kamcsija és Druzsba. Az irántuk megnyilvánuló óriási ér­deklődés kielégítésére a bolgár partnerirodák elszállásolási kon­tingenseket biztosítottak az IBUSZ, Cooptourist, Express, Budapest­­tourist, Volántourist, Magyar Aut6- klub, Magyar Kemping és Kara­­vaning Klub. Slótour. Tolnatourist és Balatontourist-Nord utazási irodák részére. Elhelyezés: modern szállodákban, faházakban, kem­pingekben és fizetővendég-szolgá­­lati lakásokban. Kedvezmények: június 1—15-ig és szeptember 16— 30-ig 25 százalékos és április, má­jus és októberi hónapokban 40 szá­zalékos kedvezmények. Jelentős kedvezmények 2—10 éves korig, gyermekek részére. Részletes tá­jékoztatásért forduljon a BaLkan­­tourist budapesti képviseletéhez. Népköztársaság útja 18. Telefon: 221—812. Telex: 22—43—09. Értesítjük L Ügyfeleinket, hogy 1978. február 20-tól kezdődően a 414-300 sorkapcsolású központi te­lefonszámunk 320-360 sorkapcsolá­sú vezérszámra; a jelenlegi 22-5557-es telexszámunk 22-6941-re, 22-5558-as — 22-6942-re, 22-6447-es 22-6943-ra. 22-6651-es 22-«94-re vál­tozik. Magyar Külkereskedelmi Bank RT. utca 4. leánygyermeJokefl, bel­sőre és külsőire e>f?y aráöt igéaayes, tárea­­ságot és utazást ked-EsztcraombsB, & szarvashegyi dűlőben 366 n.-ől szőlő-gyümöl­­esős. konyhákért gyit-lv*1Ä Mril Ismeretséftót mölestá rolóval ’ eladö 1 k*re*1 40 tr’m kort4!' Kovács Sándor. Ess-1 h47-“íi*« ' tergom, Kiss János! »Srtelmesen együtt — u. *3 23877« leiig a ?W-szabadulás téri hirde-Radaörsön, 400 n.-óles, tőbe. tétek faházaal eladó. - Mosolyt*, de komoly Érdeklődni: n. 20-ánj gondolkodású elv'áJt, 8-13-ls. Tel.: 664-476. gyermeki,éten nó v*: Felbőffödón, Stromfeld gyök. 28 éves, 170 A. u. 16. egyszintes fél-' magas, esinos, érett­kész családi ház 200; őnáSÓ fog­n -öl telekkel yürgő-l lalkozású. Lakással, ren eladó. Érdeklődni a! bocsival rendelkezem, helyszínen. j Házasság céljából tár­tóitó.r köcpontliSi 1 «V - XI— __ wi« 124063« te-ig. a Fel­szabadulás téri hirde­tőbe. 147 n.-öles telken két; szoba, összkomfortos; családi ház, garázs­­zsal, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni tehet naponta 8—9-lg és 18 — 19-lg a 484-682-es te­lefonon. Független. 42 év«*, 161 cm magas, barna nő, házasság céljából megismerkedne hozzá­illő férfival 50 éves „ , „------'korig. Kézzel Írott — f iodMAIec «nvköpM bás, OTP-lakásomatlválJUiZJ0ku Tárok _ »Lakás van 24554« Jel­igére a Felszabadulás OTP-lakásomat] bármilyen budapestire cserélném. »Sürgős — 24509« jeligére a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. téri hirdetőbe. 1 ÜDÜLÉS sítunk. Felvétel: Bp.jzlók, magnórádiók vé-;környéki családi ház-4 lakásos társasház-V., Báthori utca 12. tele, eladása. Műszaki;ra. 1216 Bp. XXI. kér., épltkeaéshe* még két n. 206. Telefon 116— kereskedés. Telefon/Ady Endre út 69. I. társat keresünk. Ér-000/308 sz. mellék {319-123. :em. á ídekl.: 110-903. 64 éves, nem dohány­zó. molett, vígkedélyö, egyedülálló, egészsé­­j ges, önnyugdljas öz­­| vegyaeszony meglsmer- Modem, 8—10 férőhe-j kedne hasonló korú lyes nyaraló vállalat-!és adottságú, egyedül­­nak IBUSZ-on keresz-i álló férfival, házas­tul bérbe adó. >Bada-jság céljából. »Szere­­csonyörs« jeligére a ki-, leiben eg\mácsért — 36668« Jeldg. a Fel- Siófokná! 6 szobás viz-' s^beduMs tárt hirde­­parti nyaraló vállalat- töb*­­nak IBUSZ-on kérész- . ■ tűi kiadd. 862-250. Feleaégűl vennék, i Tény. nohd nőt, ka aaeretefcre, megértésre, meg becs ülésre vágyik, akinek otthonából hiányzik egy 76 éves, volt kisiparos. »Szolid 23880« Jelig, a Fel­­szabadulás téri hirde­tőbe. I VEGYES I 178* em magas, 53 éves egyedül élő, elvált mű­szaki tisztviselő, fele­séget keres. — Választ »Egymásért 3832« Jel­igére a kiadóba ké­| SZDLEÁLTATÁS | Tapétázást, szobafes­tést, mázolást, par­ke ttcsiseolást, takarí­tást vállalnak kisipa­rosok 334—860, 839— Parketta-, padlócsiszo­­lást, világos lakko­zást azonnalra válla­lok, közületiknek is. Basa, 378—174. Naposcsibe, előnevelt, «árga Hampshire kap­ható. Kocsis, Gyöngyös, Bajcsy-Zs. krt. 16. Többszörösen kitűnő X. L munkavlzsgás 8 éves óriás Schar,surer kan kutyámmal fedez­tetést vállalok Szük­ség esetén házhoz vi­szem. 1043 Bp. IV., Munkásotthon u. 6. Rzepka Miklós. Parkettfektetést, átra­kást. csiszolást, — lakkozást, PVC-lera­­kást garanciával vál­lalok Telefon Kőmfivesmankákat, — csempézést. burkolást vállal kisiparos. Tel.: 428-254. éviKovász, kan, eladó. Bp. 1168 Vámos­györk u. 87. Ké7hr7e«séggel rendel­kező nő bedolgozást vállal. »Munka után — Tapétázást, festést,:23644« jeligére a Fel­mázolást, btitcrmozga- szabadulás téri hlrde­­tással, letakarással, ta- tóbe. k.rlt4«ai. kultúrált nőt­­*,ranclftvs,'/-<Ui<JtEMínak tere, falraátöd*«») K,n-,gjennrttt„n ervo,^ *” mambók. «l ko2meUkus haza-pár {»Otthon 23927« jeligé­­—— ,re a Felszabadulás té­­restéit. rt hirdetőbe. mázolást azonnali kéz—-----------------------------­déssel vállalok. Tel.:*® nm űzlethelvd séget 272-669. [bérelnék, megvenném. Bp. belterületén. >Ud-Iroda takarítást, ablak- ivarban, esetleg pince tisztítást vállafl meg-124498« jeligére a Fel­hízható kisiparos. —szabadulás téri hirde- Tel. 886—622 délelőtt, .tőbe. FELVESZÜNK gép-, vagy általa nse lakat— képesítéssel ren «lelkesé its a km au kart. J«jec-tkezés: a gyakorlott eRt«tás-v«—tőnél. Budapest XIX., Vóröe Hadsereg útja 22fi. Telefon: 473—1«. CSEPEL VENDÉGLÁTÓ VÁLLALAT műszaki osztályára ENERGETIKUS! munkakörbe dolgozót felvesz JELENTKEZNI LEHET: a vállalat munkaügyi osztályán, Budapest, IX., Soroksári út 98 Telefon: 144—315 KÖZGAZDÁSZT SZERVEZÉSI MUNKAKÖRBE keresünk azonnali belépéssel JELENTKEZES: Kavicsbánya Vállalat, Személyzeti osztály, Bp, V., Molnár u. 53. TELEFON: 182-038 KIADÓ VÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET műszaki-gazdasági tanácsadó, igazgatási osztályvezető állások betöltésére FELTÉTELEK: felsőfokú végzettség, szakmai képesítés, vezetői és szakmai gyakorlat A pályázatokat a Felszabadulás téri hirdetőbe kérjük: „Nyelvtudás előnyben ZZi.it' jeligére L Műanyag lépcső­takaró (1,2 m széles) Ára folyóméterenként 138 Ft MŰANYAG PADl.OSZLGÉLF MŰANYAG FÜGGÖNYT ÁRTÓ KÉZISZERSZÁMOK IMPORTALT ROZSDAMENTES ACÉLMOSOGATÓK (egy- és kétrészes) MOSDÓ-, MOSOGATÓ-, kAdcsaptelkpek nagy választékát kínálja a 10. sz. iHjltja. Budapest, V.. Szt István tér 15. (a Bazilika mellett). Az Építőipari Gépesítő Vállalat 1970. április hó 21. napjával torony­cs autódaru-kezelői Jelentkezhet minden 8. általános Iskolai végzettséggel rendelkező férfi és nő 18—40 éves korhatárig. Az autódaru-kezelői képzésnél a hiva­tásos gépjárművezetői jogosítvány szük­séges. A felvételnél vidéki dolgozok vagy az esetleges érettségi és technikusi okle­véllel rendelkezők előnyben részesülnek. A tanfolyam ideje 3 hónap, mely Időtartamra a vállalat munkabért fizet. A beiskolázás tárgyában érdeklődni lehet a vál­lalat központjában: Budapest, XX., Marx Károly út 255.” J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék