Népszava, 1978. február (106. évfolyam, 27-50. sz.)

1978-02-11 / 36. szám

10 WéfS2AVA 197 8. február lt. FOLYÓIRATSZEMLE Szépirodalmi folyóixa­tainik februári számai rit­ka csemegékkel is gazda­gok, különösen drámában és tanulmányban. Az Űj Írás például Sütő And­rás új drámáját, a Káin és Ábel-t közli. Sütő András történelmi drámatrilógiájának a harmadik darabja ez a mű, gondolatkör szerint az Egy lócsiszár virágvasárnapjának s a Csillag a múglyármak a folytatása; „dráma, há­rom jajkiáltásban”. Üj értelmezését adja ebben Sütő András a bibliai történetnek. A biblikus köztudatban Ábel a jó. a szelíd, az alázatos, Káin meg a gyűlölködő, a testvérgyil­kos jelképe. Sütő András más értelmezést ad a ré­gi mítosznak; Ábel, az Istennek füstöt eregető Ábel gyarló, hatalmak­nak hízelkedő, Káin, a lázadó testvér pedig a „világmindenség legelső felvetett fejű embere”. „És ha valaki egyszer — mondja Sütő András egyik nyilatkozatában — a lehajtottfejűségben a homlokát fölveti: már van mit kezdeni vele .. Drámájában ennék a homlokfölvető mozdulat­nak a következményét veszi számba. S a fej tar­tás. az emberi gerinc tartásformájának a kér­dése, meggyőződése sze­rint minden embert ér­deklő probléma, bárhol és bármikor éljen e vi­lágban; „az ember min­dent elveszíthet, de meg­semmisíteni erkölcsi mi­voltában csak akkor le­het, ha asz. emberi mél­tóság érzetének utolsó szikráját is kiölik belő­le”. Csupa költészet, csu­pa Ura ez a dráma. A Nemzeti Színház is be fogja mutatni. A Pályám emlékezete című rovatban is érde­mes írást közöl a februá­ri Űj Írás; Kállai Gyu­lának, a Hazafias Nép­front elnökének az em­lékezését. Az utolsó fél évszázad magyar törté­nelméről kapunk itt sze­mélyes hitelű képeket; többek között a Márciu­si Frontról, az erdélyi kommunistákkal való kapcsolatról, a Magyar Frontról, a felszabadulás utána főváros első de­mokratikus napilapjának az indulásáról, s a Nép­szava együk korszakáról. A Népszava szerkesztő­ségének Kállai Gyula 1939-ben az első — ak­kor egyetlen — illegális kommunista párti tagja volt. Kállai Gyula nem szépírói ambíciókkal be­szél, a politikus fegyel­mezettségével szói min­den mozzanatról, de em­lékezése helyenként még­is szépirodalmi értékűvé is színesedik. Ügy mond­ja el gyerekkorát is — apját elvitték az első vi­lágháborúba, édesanyjára maradt hét apró gyerek minden gondja —, hogy azt akár egy nagyregény lapjaira is átképzelhet­nénk: „Édesanyánk egész nap munka után lótott- . futott, reggeltől estig dolgozott. Mi már korán reggel eltűntünk hazul­ról, s a sötét este terelt haza bennünket. A ma­ma csak akkor vehette számba gyermekeit: meg­vagyunk-e valamennyi­en? Egész napi ellátá­sunkról természetesen mi magunk gondoskodtunk. Előttünk, ha nem is dú­san terített asztalként, kitárult az egész határ. Ingyen szolgáltatta ter­mékeit, csak össze kel­lett szedegetni. Mindazt, amit napi kóborlásaink során találtunk, mohón elfogyasztottuk. Elede­lünk nagyon változatos, sőt vitamin dús is volt. Ettünk vadsóskát, mály­vapogácsát, akácfavirá­got, zsenge, tejes szemű búzát és kukoricát. Eze­ket úgyszólván csak elő­étel gyanánt. A követke­ző fogást — a házikertek kínálta karalábé káposzta, krumpli, paradicsom, paprika, sárgarépa szol­gáltatta. Étrendünkből a gyümölcs sem hiányzott. A búzatarlóban bőven találtunk, szamócát... az egészségügyi követelmé­nyeknek ösztönösen is igyekeztünk eleget ten­ni: az afrikai népekhez hasonlóan egész nap rág­tuk az édes gyökeret.” Ez bizony múlt szá­zadbeli állapotokra emlé­keztet még, századunk elején; Szabó Pál is ha­sonló mezőjárásokra em­lékezett a gyermekkorá­ból. A még régebbi, a középkori magyar falu gyermeki életéről az iro­dalom nemigen hagyott ilyen emlékezetes képet, a tudomány elleniben szívósan igyekszik meg­rajzolni a középkori, il­letve a honfoglalás kori magyar falvak, települé­sek képét is. László Gyu­la, a nagynevű régész- professzor, egy honfogla­lás kori falu ásatásairól számol be a Tiszafáiban, Telgyő című írásában. Meglepő eredményre vezettek itt az ásatások, nagymértékben módosít­ják a honfoglaló őseink­ről kialakult korábbi ké­pet. Téglát, malomkóda- raboksat, ló-, szarvasmar­ha- juh-, disznócsonto- ikat találtak az ásatások során, s búzát, kölest, ár­pát. Történelmi igazságot szolgáltatnak ezek a le­letek a honfoglalóiknak. Például azt, hogy hon­foglaló őseink nem put­rilakók voltak, hanem „nagyon kiművelt építőd tudással” jöttek a Kár­pát-medencébe. László Gyula a közép­kori magyar faluról kí­ván igaz képet adni' a Tiszafáiban, a Kortárs a régi magyar pásztorvilág XX. századbeli nagy költőjének, Sinka István­nak a felmutatására vál­lalkozott egy tanulmány erejéig. Tornai József ta­nulmánya (Ezer legény idő nélkül — Sinka Ist­ván költészetéről) Sinka 'Istvánt a nagy költők kö­A februári szám ismer­teti Borisz Ponomarjov- nak, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa nemzeti­ségi tanácsa külügyi bi­zottsága elnökének azt az előadását, amely „A Nagy Októberi Szocialista For­radalom és a jelenlegi korszak” című témáról rendezett nemzetközi tu­dományos konferencián hangzott el. A folyóiratban helyet kaptak három testvérpárt kongresszusi dokumentu­mai: Ausztria Kommunis­ta Pártja XXIII. kong­resszusának A válsághely­zet alternatívái cimű ha­tározata, Gordon McLean­zött látja, Sinkát java költészete — írja — „olyan költőkkel rokonít- ja századunkban, mint Jeszenyin, Lorca, Yeats vagy... Georg Trakl”. Bármilyen merészek is formai párhuzamai, el­gondolkodtatnak, s meg­gondolkodtató a Sinka István tévelygiéseiről fo­galmazott véleménye is. Szerinte Sinka tévedései­nek legfőbb magyarázata az ösztönösségben kere­sendő. Abban, hogy nem ismerkedett meg idejé­ben. s kritikailag, a kor legfontosabb filozófiai, társadalmi s esztétikai elméleteivel, „mint eb­ben sokkal szerencsé­sebb sorstársa, József At­tila”. „A végső egyéni különbségek tudtán kívül — írja Tornai József —, amire nincs magyarázat, csak ezzel a megközelí­téssel tudom megérteni és megértetni, hogyan té­vedhetett egy József At­tilához hasonlóan a meg­ái áztatottságból, nyomor­ból. reménytelen társa­dalmi elnyomásból las- san-lassan költővé, nagy­szerű költővé érő, meg­alkuvásra képtelen, láza­dó személyiség.” Vita bi­zonyára lehetne még Tornai Józseffel Sinka- ügyben, de bizonyos — az Üj Írás s az Alföld Siókéval kapcsolatos írá­sai is jelzik: — érett az idő „a Sinka-kérdés” hig­gadt tisztázására. — ly — nan vitaindító előadásá­nak részletei Nagy-Bri- tannia Kommunista Párt­ja XXV. kongresszusán, valamint az MPLA Munkapárt Központi Bi­zottságának beszámolója a párt első kongresszusán. Aktuális nemzetközi eseményekhez fűződő — többek között a közel-ke­leti helyzet új fejlemé­nyeihez, a görögországi állapotokhoz, a nyugat­németországi helyzethez — cikkek, kommentárok, könyvismertetések teszik változatossá a külpolitikai folyóirat ez évi második számát. Megjeleni a Nemzetközi Szemle A Neoton Família négy éve Balról: Pál Éva, Galácz Lajos, Fábián Éva, Ambrus Zoltán, Pásztor László, Jakab György és Csepregi Éva A Neoton együttes már korábban is felhívta ma­gára a figyelmet néhány kitűnő szerzeménnyel. A lírai Kell, hogy várj, majd a Láttam én egy osztrigát és a Pardon, ez a kezem volt című szá­mok még ma' is 'felbuk­kannak. Pásztor László zenekarvezetővel beszél­getve azonban inkább az elmúlt négy esztendő ese­ményeit elevenítjük fel. hiszen 1974. január 1-től egy csapásra megváltozott a zenekar arculata. Ak­kor csatlakozott a négy tehetséges fiatalember­hez a Kócbabák énektrió, s attól kezdve Neoton Família néven érik el si­kereiket. — A Párbeszéd, és a Te vagy a minden már újfajta zenei világot tük­rözött. — Felállásunk — két gitár. dob, billentyűs hangszerek —, valamint az a tény. hogy a lányok mellett még hárman éne­kelünk. előadói stílusunk tudatos kialakítását fel­tételezte. Ennek a belső igénynek igyekeztünk is megfelelni. Árra töre­kedtünk, hogy vokális, melodikus dalokat sze­rezzünk, olyan kifejezés- módot választva, amely ritmusában ízig-vérig mai, és a szövege nem­csak szavakból áll. ha­nem mond is valamit. Célunk, hogy az úgyne­vezett disco-számokra táncolni is lehessen, hi­szen csupán a koncerte­zés, az elvont muzsikálás nem éltetheti sem a mű­fajt, sem az együttest. — Csakugyan, szinte futószalagon jöttek a Neoton-slágerek, melyek visszaadják a Família egyéniségét, mégsem mondható, hogy nagyon hasonlítanának egymás­ra. — Vándorének, Ha ze­ne szól — ezek már tény­leg legújabb korszakunk beharangozó! voltak. Az­után a táncdalfesztiválon a Hívlak harmadik lett, és a Hanglemezgyártó Vállalat különdíját is el­nyerte. A Menedekház után Ha zene szól cím­mel második közös nagy­lemezünk is megjelent. Ez 1977 egyik legnépsze­rűbb lemeze volt. A ri­porter, a Diszkókirálynő, a Célfotó és a többi ne­künk is nagyon a szí­vünkhöz nőtt. — Hogy alakulnak ki a dalok? — A zenét főként Ja­kab Gyuri és én kompo­náljuk, a szöveg felesé­gem, Hatvani Emese és részben a basszusgitáros Galácz Lajos érdeme. El­mondom a Köszönjük mr. Edison érdekes törté­netét. Megvolt a dallam, de a szöveggel együtt hallgatva már elégedet­len voltam, ezért utólag másik zenét találtam ki hozzá, ez lett a végleges változat. — Nagy siker volt leg­utóbb a két koncert az Erkel Színházban, s az Uránia moziba is alig fértek be az érdeklődők. A lányok nagyszerűen mozognak ... — Nagyon örülünk, hogy így volt, de a jövő tőlünk is mást kíván. Most megint ki kell ta­lálni valamit, fejleszteni azt, ami eddig bevált. A koreográfia továbbra is a „diszkókirálynőkre” há­rul, és a Família szeretne ismét újat nyújtani. Je­lenleg 35 előadásból álló országjáró ORI-turnén lépünk fel, márciusban pedig megkezdjük a kö­vetkező nagylemez felvé­teleit. A számok már el­készültek. reméljük, ezek is tetszenek majd a dön­tőbírónak. a közönségnek Sclmcczy Ailila AMÍG A KÉSZLET TAItT leértékelt áron kaphatók különféle új alkatrészek SKODA OCTAVIA, VOLGA M-21-cs, WARSZAWA 203-as és 223-as SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ HASZNÁLT AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI ÜZLETÄG 1194 BUDAPEST, VÖRÖS CSILLAG V. 38—40 TELEFON: 571—155 Ti.s perc alatt a MA GGI-EE VÉS íme, a választék: TYÚKHÚSLEVES: Tyúkmell, comb, színhús és 4 tojásos cérnametélt felhaszná­lásával készült leves HÜSGOMBÖC LEVES Ízletes húsleves, L osztályú marhahúsból készült gombócokkal és 4 tojásos tésztával MÄJGOMBÖCLEVES I. osztályú marhamáj és 4 tojásos rizstészta felhasználásával készült különleges leveskészítmény ZELLERKRÉMLEVES Zellerkoekákkal és petrezselyemmel díszített jó ízű krémleves TAVASZI ZÖLDSÉGLEVES Tízféle zöldség felhasználásával készült tavaszias jellegű leves FORGALOMBA HOZZA 13 füszért BUDAPESTI FŰSZER- ÉS ÉDESSÉG­NAGYKERESKEDELMI VÄLLALAT ÉPÍTŐIPARI ÉS IPARI KALKULÁTORT KERESÜNK 4—5 éves gyakorlattal Technikumi végzett­ségűek előnyben! JELENTKEZÉS: FŐVÁROSI JAVlró­SZERELÖ VÄLLALAT ár- és kalkulációs főosztály vezetőjénél Budapest, XIII., Teve u. 57—61. szám Telefon: #01—403 ÉLETBIZTOSÍTÁS 60 000 FORINTIG BALESETBIZTOSÍTÁS 150 000 FORINTIG ROKKANTSÁGI BIZTOSÍTÁS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTÉS HOSSZABB BETEGÁLLOMÁNY ESETÉRE KÓRHÁZI ÁPOLÁSI TÉRÍTÉS (U . GYERMEKSZÜLÉSI ÉS NYUGDÍJAZÁSI SZOLGÁLTATÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék