Népszava, 1978. február (106. évfolyam, 27-50. sz.)

1978-02-17 / 41. szám

s NÉPSZAVA 197 8. február 17. P1É N T IE K ][ M (öl UK 1978. FEBRUAR 17, PÉNTEK A Nap kel 6 óra 47 perc­kor, nyugszik 17 óra 10 perckor. szeretettel köszön UÜK nevnapjuKo© nevű kedves olvasóinkat Csípős társbérlők Egy lódzi lakos alig­hanem a világ legkelle­metlenebb társbérlőit mondhatja magáénak — kaptuk a hírt. — A múlt év őszén ugya/nis lódarazsak raktak fész­ket ablaka alatt Nagy körültekintéssel próbál­ta kitenni őket, ám két lódarázs me'gcsípte. Csak a gyors orvosi be­avatkozásnak köszön­hető. hogy egy kis áju­lással megúszta a dol­got• Kénytelen volt fi­nomítani a módszere, két: ám rovarirtó szer­rel, füstöléssel sem ért célt. Amikor a „társ­bérlők” téli álmukat aludtak, azt gondolta: egyszerűen befalazza az egész családot. Egy biológus azonban felvi­lágosította: a lódarázs a betonon is képes ke­resztülrágni magát. A peches főbérlő most már azért fohászkodik: álmában se jöjjön elő — a téli álom vége. k.) — Természetvédelem. A Pest megyei Tanács vég­rehajtó bizottsága védet­té nyilvánította és termé­szetvédelmi területnek je­lölte ki a Szentendrei­szigeten, a Tahitótfalu ha­tárában levő Pánkúti- legelöt és a Kecskeszige­UUK „■ • ■ — Víztároló. Elké&íült Vas megyeben a szarvas- kendi Hegyháti Egyesült Termelőszövetkezet 360 ezer köbméteres víztáro­lója, s megkezdték a fel­töltését. A víztárolót ti- zenegv hektáros mezőgaz­dasági művelésre nem al­kalmas, savanyú talajú, zsombékos területen léte­sítették. — Kilencszázezer nyu­gatnémet állampolgár számít alkoholistának, il­letve „alkoholtól veszé­lyeztetettnek” — közölte csütörtökön Bonnban Antje Huber egészségügyi, családvédelmi és ifjúság­ügy! miniszter. — Dr. Janikovszky Bé­la. körzeti orvos, a Ma­gyar Partizán Szövetség tagja 58 éves korában el­hunyt. Temetése február 20-án. hétfőn délután 3 órakor lesz a Farkasréti temetőben. — Rákkutatás. Moszk­vában szerdán megkezdő­dött a KGST-tagországok tudósainak a daganatok immunológiájával foglal­kozó tanácskozása. Bulgá­ria, Csehszlovákia, Len­gyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK és a Szovjetunió rákkutatói öt éve működnek együtt a rosszindulatú daganatok tanulmányozásában. — Műhold. Japánban csütörtökön mesterséges holdat bocsátottak Föld körüli pályára. Rendelte­tése, hogy mikrohullám­sávú távközlés céljából vizsgálja az iönoszférát. A műholdnak a Földtől mért legnagyobb távolsá­ga ezer kilométer. Súlya 141 kilogramm. — Kétszázszemélyes űj óvoda nyílt csütörtökön Miskolc új lakótelepén, az avasi negyedben. A mint­egy tizenkétmillió forin­tos költséggel kialakított intézmény a város ötve­nedik óvodája. — Az állatpiacokon élénk a kereslet a nö­vendék sertések iránt, az árak ennek megfelelően magasak. A kistermelők szívesen vásárolnak ma­lacokat, süldőket, bár 12 kilogrammos súlyig a ma­lac kilóját átlagosan 60 forintért árusítják és a süldőkért is 10—20 száza­lékkal nagyobb összeget kémek, mint tavaly ilyen­kor. — Nitrosol. Űj csepp­folyós műtrágya gyártását kezdték meg a Péti Nit­rogénművekben. A 28 százalékos nitrogéntar­talmú, Nitrosol elnevezé­sű talajtáplálékot a mező- gazdaság kívánságára fej­lesztette ki az ipar.' — Nem adta meg az el­sőbbséget. A Fejér me­gyei Sárkeresztesen Ju­hász Mihály 48 éves gép­kocsivezető, székesfehér­vári lakos autóbusszal egy személygépkocsinak ütkö­* zött. A .’sáfemélygépkoesi vezetője, Nagy László 46 éves pénztárós. móri la­kos olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a hely­színen meghalt. Az eddi­gi adatok szerint Juhász Mihály nem adta meg az elsőbbséget a személygép­kocsinak. Vezetői engedé­lyét bevonták, a vizsgála­tot folytatják. — Féktávolságon belül. A Szolnok megyei Tósze­gen egy személygépkocsi halálra gázolta a kivilá- gítatlan kerékpárral köz­lekedő Perlaki János 67 éves éjjeliőr, tószegi la­kost. A vizsgálat szerint a kerékpáros féktávolsá­gon belül kanyarodott a személygépkocsi elé. a rendőrség a baleset vizs­gálatát tovább folytatja. — A csehszlovák és a magyar írószövetség együttműködéséről szóló munkaterv-megállapodást csütörtökön Prágában aláírta a két szövetség titkára, Josef Kadlec, il­letve Molnár Géza. — Képzőművészeti ki­állítás Mezőtúron és Gyöngyösön. Csütörtökön Mezőtúron megnyílt Mol­nár Antal festőművész kiállítása. A gyöngyösi Mátra Múzeum galériája ugyanekkor Kántor Sán­dor karcagi népművész­mester kerámiáinak adott otthont. — Gyógyfürdő. Kilenc­ven méter átmérőjű, kör alakú medencét s ezen belül egy-egy ötven mé­ter hosszú és huszonnégy méter széles hullámfür­dőt alakítanak ki a jövő év végéig az ország ha­bárain túl is ismert, a reumatikus bántalmakra gyógyhatású mezőköves­di fürdő területén. — Alkoholizmus. Az idén Szeptember 8-án tartják meg Varsóban az alkoholizmussal és kábí­tószerfogyasztással fog­lalkozó 32. nemzetközi kongresszust. Ezerötszáz résztvevő érkezését vár­ják a világ minden tálá­ról és máris 200 előadás írásos anyaga érkezett be. — Kábítószer. A por­tugál rendőrség tavaly szeptember óta tartó nyo­mozása eredményeképp heroincsempész hálózatot göngyölített fel — jelen­tették be csütörtökön. A rendőrség hét portugál ál­lampolgárt letartóztatott, és lefoglalt 9 ezer adag­nak megfelelő, 7 millió escudo értékre becsült, Malaysiából és Szinga­púrból származó heroint. — A MAHART érte­síti az utazóközönséget, hogy 1978. február 18-án menetrend szerint megin­dítja az Esztergom—Stu- rovó közötti nemzetközi járatát. Évfordulók CZABÁN SAMU (1878—1942) kommunista tanító, a pe­dagógusok forradalmi mozgalmának egyik veze­tője 100 esztendeje szüle­tett. ROZSOS ISTVÁN (1922—1963) kétszeres Jászai Mari-dí­jas színművész halálának 15. évfordulója. — Cseh Béla, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje 65 éves korában elhunyt. Temetése február 23-án 13.30 órakor lesz a Kis­pesti új temetőben. — Gulyás István, a Szocialista Hazáért Ér­demrend . kitüntetettje — aki 1937. óta volt tagja a pártnak — 71 éves korában elhunyt. Temetése február 24-én. péntek délután negyed 3 órakor lesz a Pester­zsébeti temetőben. ______, A NÉPSZAVA ÉVKÖNYVBEN közölt ,yFŐVÁROSI RUHÁZATI BOLT Vállalat rejtvényének helyes megfejtése a következő: — A pantallóbolt — Ádám — Éva — A Fővárosi Ruházati Bolt Vállalat — Rómeó — Royal — Júlia — Modellház 300 Ft-os vásárlási utal­ványt nyertek: 1. Horváth Gábor. 8135 Dég, Vöröshadsereg u. 2. Simon László, 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 26. I. 3. Musa László, 6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. u. 16. 100 Ft-os vásárlási utal­ványt nyert: 1. Kaimár Gyula, 1028 Budapest, Rodostó u. 9. A nyereményeket pos­tán küldjük el. □MIT ILÁTIM-iniT miLHIBia Televízió m 8.40 8.45­9.20­Tévétorna. (Ism.) SZ.-9.00: Iskolatévé.-10.05: Perpetuum mobile. Ismeretterjesztő műs&r gyerekeknek. (Ism.) 10.05—13.40: Iskolatévé. 14.50—16.25: Iskolatévé 16.35: Pedagógusok fóruma. • Gyerekek funkcióban, I. (Ism.) 17.10: Postafiók 250. Takács Mari műsora. 17.25: Honnan jössz, hová mégy? A szegedi körzeti stúdió műsora. 17.50: Mindenki közlekedik... 18.15: öt perc meteorológia. 18.20: Szépen, jól magyarul. Szakértő: dr. Deme László. Noha az ismeretközlés ké­pi eszközei mind jobban előtérbe nyomulnak, meg­tartotta szerepét a hagyo­mányos közlési módok egyike, az előadás is. „Fegyvertára” azonban sokkal bonyolultabb, sem­hogy bárki könnyedén bán­ni tudna vele. A műsor ar­ra ad útbaigazítást, hogy az előadó miképpen te­remthet jó kapcsolatot kö­zönségével. 18.30: „A Magas Szerződő Fe­lek .. A Horizont szerkesztőség műsora harminc évvel ez­előtti eseményeket idéz. Hazánk történelmének is jelentős állomása az 1948- as esztendő, amikor a szo­cializmus útját választó országok számos szerződést kötöttek okmányokkal is megpecsételve közös szán­dékaikat, barátságukat. (Az adás vendége Péter János, az országgyűlés alelnöke. A műsorvezető: Hajdú Ja­nos.) 19.25: Tévétoma. SZ. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25—23.20: Szilveszter, 1977! (Az 1977. december 31-i műsor ismétlése.) 20.25: Kutatjuk a közvéle­ményt ... SZ. Tánckép a Metronóm ’77 dalaira. — Operettfórum. — Alku. — A közvélemény hangja. — Zene, zene, zene (szilveszteri különkiadás). — Kertbarátok ötperce. — Imádjuk a mozit! — Hatás­köri túllépés. — A magyar só-men. — Béni és Frédi M agyarországon. 22.05: Hofi Géza műsora. SZ. 22.55—23.20: A háremhölgy. (Elképzelhetetlen tévéri­port.) SZ. Közben 22.45: Tv-híradó 3. ran 20.01: 20.25: Henryk Szering zenekari hegedűestje. A Zene. zene, zene hangverseny-mellék­lete. Mozart: G-dúr hege­dűverseny. K. 216. öt perc meteorológia. (Ism.) 20.30: A modem festészet előfu­tárai. VIA. rész: Édouard Manet (ism.). SZ. 21.10: Tv-híradó. 2. 21.30—23.00: Utószezon. NDK tévéfilm-sorozat, 2. rész. Szlovák televízió 8.45: Hírek. 9.00: Szovjet folklór- film. SZ. 9.55: Az átlagélet ötödé. (Ism.) 10.55: Sportvetélkedő. (Ism.) 11.45: Ipari tanulók műso­ra. 12.15: Hírek: 16.00: Plzen— Zbrojovka Brno labdarúgó-mér­kőzés. 17.55: Publicisztika. 18.10: Fúvószene. 19.00: Híradó. 19.30: Hangverseny. SZ. 20.10: Copper­field Dávid (filmsorozat, 1. rész). 21.05: Neszebari találkozó. SZ. 21.30: Híradó. 22.00: Bob: Az ak­nák feltámadása (tévéjáték). 23.25: Gilbert Bécaud énekel, SZ. Háclió KOSSUTH 4.25—' Kb. 8.27 8.37: 9.34 9.53 10.05 10.35 •7.59: Jó reggelt! A Kossuth-radió reggeli műsora. Közben 7.30: Könyvismer­tetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. A kommunikatív jelenség. Horányi özséb tudományos kutatóval beszélget köny­véről Erdei Grünwald Mi­hály. Zenekari muzsika. Hej. gerenda, gerenda. Óvodások műsora. _ : Közvetítés a lottó 7. heti sorsolásáról. : Iskolarádió. Számadás. Kis Ferenc versei. 10.40: Saint-Saéns: Sámson és Delila — szerelmi kettős, II. felv. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Patachich Iván: Meseszvit. 11.12: „Minden ragok csillagvilá­ga ..Fiatal bolgár költők műsora a Bolgár Kulturális Központ nagytermében. 12.00: Déli Krónika. Lottó. 12.20: Ki nyer ma? — a buda­pesti Kertészeti Egyetem klubjában. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Nótacsokor. 20.09: Népdalest 21.01: Bemutatjuk új felvétetörv- ket Jandó Jenő zongorá­zik. Grieg: Lírikus darabok. 21.34: Láttuk, hallottuk. 22.20: A csúcstalálkozóktól a testvérbrigádok látogatá­sáig. Beszélgetés Ráez Pál kül­ügyminisztérium államtit­kárral a magyar—szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyúj­tási szerződés aláírásának 30. évfordulója alkalmából. 22.35: A Magyar Állami Hang­versenyzenekar Schubert- estje az Erkel Színházban. Vezénvel Ferencsik János. 0.10: A Magyar Néphadsereg rézfúvós együttese játszik. III/ 14.09: A búcsúsénektöl a forra­dalom daláig. Nemecsik Pál műsora. 14.25: „Nyitnikék” (Ism.). 15.10: A vadorzó. Részletek Lortzing operá­jából. 16.05: Szigetlakok. A szerte az országban épü­lő új lakótelepek vonzóak, de egy-egy család nehezen barátkozik meg a gondo­lattal, hogy régi otthonát elhagyva, modern lakásba költözzék. A kisajátítás — ha mégoly emberségesen végzik is — sebeket hagy olykor. Ezt példázza Nagy Piroska műsora egy hatva­ni család makacs ellenál­lásának bemutatásával. A bontásra ítélt ház körül el­képesztő bonyodalrnak tá- madnaJi. Felötlik a kérdés: lehet-e mai társadalmunk­ban „kagylóhéjba” zárkóz­va élni? 17.10: Madrigálok. 17.36: A gyorsuló idő nyomában. Egy tál lencse. Gerencsér Ferenc műsota. 17.57: Smetana: e-moll vonósné­gyes. 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.30: Esti Magazin. 19.15: Remekírók — remekmű­vek. Daphnisz és Chloé. Longosz regényének rádió­változata. 4.25—7.59: A Petőfi-rádió regge­li zenés műsora. 8.05: A pajkos hercegnő. Részletek Herbert—Young filmzenéjéből. 8.20: Tíz perc külpolitika, 8.33: Dzsesszfelvételekből. 9.11: A Válaszolunk hallgatóink­nak különkiadása. 9.31: A Csehszlovák Állami Né­pi Együttes felvételeiből. 9.53: Lottóhúzás. 10.00: A zene hiíllámhosszán. 11.50: Szabálytalan gondolatok a rendről. Földiák András jegyzete. 12.00: Részletek Huszka Jenő— Szilágyi László Erzsébet és Mária főhadnagv c. daljá­tékából. 12.33: Balettzene. 13.03: Nőkről nőknek. Válási árvák. 13.33: A furfangos csecsemő. Részletek Ránki György— Devecseri Gábor gyermek­operájából. 14.00: Kettőtől ötig ... 14.00: Jó utat! A Csúcsforgalom maga­zinja. 14.45: A beat kedvelőinek. 15.36: Könyvről könyvért. 15.46: Dallamról dallamra. 17.00: Ötödik sebesség. Ifjúság — politika túra.. 18.00: IVIindenki iskolája. 18.33: Oláh Kálmán népi ra játszik, Kutasi és Herr Olivér énekel. 19.29: Rossini: Alkalom tolvajt. 20.33: Merre jártunk? Utazási vetélkedő. Vezeti: Szilágyi János. 22.33: Zenés játékokból. 23.30; Júlia Axen énekel, Eber' hard Weise zongorázik. — kul­zeneka­Kataliri nótákat szüli a 14.05: Farkas Ferenc: Naptár — dalciklus Radnóti Miklós verseire. 0 14.22: Szimfonikus zene. # 16.03: Barokk muzsika. % 17.10: Négy évtized magyar ope­rája. Petrovics Emil: C'est la guerre. Tallián Tibor műsora. Zenekari muzsika. # Iskolarádió. 18.05: 19.15: 19.33: Közkívánatra! é A Rádió lemezalbuma. # Hangverseny a New York-i Carnegie Hall fennállásá­nak 85. évfordulója alkal­mából, 1976. május 18-án. 21.15: Dzsesszf elvételekből. # 21.40: Holnap közvetítjük... A LaSalle vonósnégyes hangversenye a Zeneaka­démián. 22.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót! Hangverseny századunk olasz zeneszerzőinek mű­veiből. # • = SZTEREO-ADÁS w L \ miközben ms/anüv (smaksíjcv odajArtar, társaik spm [-■J TÉTLENKEDTEK. PAPŰCSKM NÉUANy LGUANODON-TOJAST JSÁKPIÁNyOLT... rC ííxfi 11 i i i I ti i iitmii küi in Jj í immwr 6 ROMÉN KO PEDIG, REJTEKÉBfR MCfilAPUl Vj), AT ÓRIÁS ­PlUTÓNIÁBAN M/ND/6 NAPPAL EAN./GyAT £KP£DÍÚc/ TA6JA! NEM TUDJA* 4 SÖTÉTSÉG LEPLE ALAlT M£6RÖZ£ííTENI A HANGyAVARAT. 4 PAPRÁNyOK VÉ­DELMÉBEN LOPA PÚDNAK A KÖTEiÉBt, ÍS TOGlAlNAK fíGyELŰAUAST. írt* ; CS.HORVÁTH TIBOR r *j zoit*: SEBŐK IMRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék