Népszava, 1978. március (106. évfolyam, 51-76. sz.)

1978-03-17 / 65. szám

8 N É PSZAVA 197 8. március 17, IP JÉ N X JE Jfö J[ M <n» 1L Jí JK 1978. MÁRCIUS 17., PÉNTEK. A Nap kel 5 óra 55 perc­kor, nyugszik 17 óra 52 perckor. Szeretettel , köszönti ük névnapjukon nevű kedves olvasóinkat TOJÁS TOJASA Igazi húsvéti meglepe­tést kapott kedvenc ken­dermagosától a napok­ban — kaptuk a hirt — Pólistyák Ferenc Nagy­halászon. A derék tyúk- anyó húsz centiméter kerületű 17 dekás tojást tojt. Csakhamar csodá­jára is jártak a környék­beliek, mígnem az egyik érdeklődő a nagy sürgés­forgásban véletlenül le­verte. Ekkor jött az iga­zi meglepetés: az óriás példányból egy másik teljesen ép. normál nagy­ságú tojás került elő. De mielőtt még neki­esünk a hűtőszekrény­ben levő szerény készlet­nek — mert gondolom a hír azért sokunkat meg­kísért —. nem árt fel­idézni. hogyan járt ez ügyben a bűbájos Küs- mödi, aki Móra Kincs­kereső kisködmönében, a tojásban nem tojást, hanem ezüst húszast ke­resett. S bár ö is ,.háztá­jiból dolgozott” — nem volt szerencséje ■ ■. — „Húznak” a szalon­kák. Megérkeztek az első szalonkák a Bükk déli, széltől védett völgyeibe. Megkezdték a vadászatot is. A gyors röptű, hosszú csőrű madarak a moso- lyási, valamint a csengősi részeken továbbá a Csa- nyiki-völgy környékén „húznak” az alkonyati órákban. — Tavaszi nagytakarí­tás. Békéscsaba úgymond valamennyi lakosa részt vesz a város csütörtökön megkezdődött tavaszi nagytakarításában: sárta- lanítják az utakat, tere­ket, „megi'ésülik” a par­kok pázsitját, újrafestik a játszóterek felszereléseit, a pihenőpadokat és az út­burkolati jeleket. — Pisztrángok kara címmel romániai magyar írók estjét rendezik meg á budapesti Egyetemi Színpadon március 19-én. Az esien Czine Mihály mond bevezetőt. — Tehergépkocsinak ütközőit. Vácrátóton Hu- gyecz Béla 32 éves gép­kocsivezető, váci lakos személygépkocsijával egy álló tehergépkocsinak üt­között. A baleset követ­keztében Hugyecz Béla a helyszínen meghalt. Az eddigi adatok szerint fi­gyelmetlenül, nem ’ a lá­tási viszonyoknak mefe- lelö sebességgel vezette kocsiját. Debreceni János a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje, aki 1919-től volt a párt tagja, életének 76. évé­ben elhunyt. Hamvasz- iás utáni búcsúztatása március 20-án. hétfőn esz a rákoskeresztúri köztemetőben — Az Alföldi Porcelán- gyár mutatkozott be ter­mékeivel csütörtökön Székeíehérvárott. A Do- mus Áruházban megnyi­tott kiállításon korszerű étkezési készleteket, mo­dern fürdőszoba-berende­zéseket láthattak az ér­deklődők. — Almaexport. Már csupán néhány szállít­mány van vissza, napok alatt befejeződik a téli al­maexport a zalai hűtőhá­zakból. A megye állami gazdaságai eddig — ja­nuár elejétől március kö­zepéig — csaknem 4 ezer tonna almát szállítottak a Szovjetunióba, az NDK- ba, Csehszlovákiába és néhány európai tőkés or­szágba. — Vetik a gyógynövé­nyeket. Megkezdődtek a tavaszi munkák a gyógy­szeripar számára fontos gyógynövények ez évi nagyüzemi termesztésére. A morfin hatóanyagot tartalmazó mákot a ti­szántúli mezőgázdasági üzemekben a szívgyó­gyászati hatóanyagáról is­mert digitalis, más néven gyűszűvirágot Kalocsa környékén vetik. — A gyerekek életko­rának megfelelően cso­portosították Székesfehér­várott a Játékország ne­vű üzlet választékát: kü­lön polcokat rendeztek be az egyes korcsoportoknak azzal a céllal, hogy segít­sék a szülőket a kicsi­nyek életkorának, szelle­mi képességeinek, ügyes­ségének megfelelő játé­kok kiválasztásában. — Kenderáztatás. Meg­kezdődött a kender ázta- tása az ország kender­gyáraiban. A szegedi Kenderfonó- és Szövőipa­ri Vállalat üzemeiben a múlt évi termelésből az idén több mint nyolc- százezer mázsa kendert dolgoznak fel. E munka első szakasza az áztatás. — Szőnyegbörze. Egy­millió 300 ezer négyzet- méter szőnyeg vár gaz­dára. Ezt kínálja a Sop­roni Szőnyeggyár azon a kétnapos adásvételi tár­gyaláson, amely csütörtö­kön kezdődött a Liszt Fe­renc művelődési központ­ban. — Leégett egy autó­busz. Csütörtökön a kora- délutáni órákban Buda­pesten, a Hotel Wien par­kolójában — feltehetően műszaki hiba miatt — ki­gyulladt egy 30 személyes osztrák autóbusz. A tüzet a fővárosi tűzoltóegységek gyors és szakszerű beavat­kozással rövid idő alatt eloltották. Személyi sérü­lés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. KI LÁTTA A BALESE­TET? 1978. február 23-án, 10.30 órakor a VII., Rá­kóczi út és Huszár ut­ca kereszteződésénél a megállóból kiinduló 78- as jelzésű autóbuszról le- szállní szándékozó idős nőt halálos baleset érte. A BRFK kéri azokat, akik a balesetet látták és felvilágosítást tudnak adni. jelentkezzenek a BRFK közlekedésrendé­szet balesethelyszínelő és vizsgálati osztályán, Bu­dapest XIV., Hungária körút 149.. III. emelet 307-es szobában, vagy te­lefonon: a 220—848. 239- es mellékállomáson. (MTI) — TráU kincsek kivéte­lesen érdekes kiállítását rendezik meg a Szépmű­vészeti Múzeumban jú­lius 28—október 1. között. A több mint fél ezer aranytárgy különböző ré­szeit már bemutatták Pá­rizsban, Londonban, .az USA-ban. Mexikóban, Berlinben, ötven tárlót újítanak fel a múzeum­ban a kivételesen értékes és érdekes bolgár anyag bemutatására. Bolgár szakemberek több elő­adást tartanak majd a kiállítás tartama alatt. — A világ egyik „leg­zöldebb” városa Kijev, ahol minden egyes lakos­ra több, mint 250 négy­zetméter zöld terület jut. A hatóságok az elmúlt években több intézkedést hoztak a parkok védel­mére, a faállomány és a növényvilág szaporításá­ra. — Szőlőtelepítés. Meg­közelítőleg hatszáz hektár minőségi szőlőtermő terü­letet jelöltek ki telepítés­re Tokajheg.yalján. A dé­li és nyugati fekvésű nagyüzemi művelésre al­kalmas táblákat 1980-ig ültetik be Mád térségé­ben és a bodrogkeresztúri katlanban. — Hal-konferencia. Athénban 14 Földközi­tenger menti ország de­legátusai a Földközi-ten­geren létesítendő halgaz­daságokra vonatkozó ja­vaslatot tárgyalnak meg. Az értekezletet a görög kormány az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szerveze­tével (FAO) és az Egye­sült Nemzetek környezet- védelmi programjával együttműködve rendezte meg. — Gázolás. A Máté­szalka és Ópályi között Jeremiás György 36 éves osztályvezető, mátészal­kai lakos személygépko­csival halálra gázolta a kerékpárját toló Varga Péter 45 éves kémény­seprő, ópályi lakost. A vizsgálat még tart. — A Fővárosi Vízmű­vek értesíti a lakosságot, hogy az új termelőtelep bekötési munkálatai miatt 1978. március 18- án, szombaton a pesti ol­dalon előreláthatólag nyomáscsökkenés, a ma­gasabb emeleteken víz­hiány várható. A munká­latok következtében- elő­fordulhat, hogy március 20-án, hétfőn a viz átme­netileg zavarossá válik. A munkálat ideje alatt a Fővárosi Vízmüvek a la­kosság türelmét és meg­értését kéri. Évfordulók KOVÁCS SEBESTYÉN ALADAR (1858—1921) műegyetemi tanár — fő­leg az ármentesítés terü­letén ért .el jelentős ered­ményeket — a Magyar Mérnök és Építész Egy­let egykori elnöke szüle­tésének 120. évfordulója. WILHELM KREIS (1873—1955) német építész, a XX. szá­zad első felének egyik nagy mestere 105 eszten­deje született. □HIT ÜTÜNK-HIT lALUINKD TVIe vízi«» ra 8.00 8.05­13.50­17.00 17.15 17.15 18.15: 18.30: 18.10: 19.10 19.20 19.30; 20.00 20.25; Tévétorna (ism.). SZ. -12.45: Iskolatévé. Közben: 10.10—10.55: Per­petuum mobile. Ismeretterjesztő műsor gyerekeknek.-16.25: Iskolatévé (ism). Postafiók 250. Takács Mari műsora. Malom. Utazási vetélkedő. Spanyol­ország. A színfalak mögött. A szegedi körzeti stúd’ó műsora a Szegedi Nemzeti Színházról. Mindenki közlekedik ... öt perc meteorológia. Bolgár csokor. Zenés útifilm Bulgária tu­ristaközpontjairól, SZ. Esti mese. Tévétoma. SZ. Tv-híradó. Delta. Tudományos híradó. Ha mi. halottak, feltáma­dunk. Henrik Ibsen drá­májának tévéváltozata. SZ. A drámában az író őszin­te önvizsgálatának keserű­ségét fedi fel előttünk. Hő­se, a szobrász, sikereinek csúcsán döbben rá. hogy el­szalasztottá, elmulasztotta a művészete és önmaga har­móniájának megteremtésé­hez kínálkozó alkalmakat. 21.40: Tv-híradó 3. 21.50: Jégkorong-VB. ,B” csoport. Magyarország—J ugoszlá via mérkőzés. SZ. no 20.01: A magyar muzsika kö­vetei. Az Állami Hangversenyze- nekar Angliában. 20.45: öt perc meteorológia (ism.). 20.50: Tv-hiradó 2. 21.10: Pusztuló esőerdők. Ausztrál rövidfilm. SZ. 21.45—23.20: A Wardinok asz­szonyai. NDK tévéfilmsorozat, III/2. rész: A rózsafaünne­pély. SZ. .Szlovák fele vízió 8.45: Hírek. 9.00: Világszépe (szlo­vák népmese). SZ. 10.05: Július és Ethel (ism). 11.10: Sportvetél­kedő. SZ. 11.55: Ipari tanulók műsora. 12.25: Hírek. 15.15: Hí­rek. 15.30: A szibériai apó. SZ. 17.20: Bölények és orrszarvúak (francia természetfilm). SZ. 17.45: Találkozás Polevojjal. SZ. 18.15: Sportműsor. SZ. 19.00: Híradó. 19.30: Vidám szórakoztató mű­sor. SZ. 20.15: Copperfield Dávid (angol filmsorozat, 5. rész). SZ. 21.00: A beszélő történelem. 21.30: Híradó. A rendőrség hírei. 22.25: Tévékomédia. 23.05: Csehszlová­kia—Hollandia nemzetközi te­niszmérkőzés. nádió KOSSUTH 4.25—7.59: A Kossuth rádió reg­geli műsora. 8.37: Zenekari muzsika. 9.34: Kácsafürösztő. 9.53: Lottósorsolás — 11 hét. 10.05: Iskolarádió. 10.35: Jövendölés. Petőfi Sándor versei. 11.00: írószobám. Fodor András vallomása. Riporter: Garai Gábor. 12.00: Déli Krónika. Lottó. 12.35: Tánczenei koktél. 1. Frenreisz Károly: Döntsd el végre már (Skorpió egy.), 2. Fältskog—Ulvaeus: Má­sik város, másik vonat (Björn Benny egy ). 3. Van- garde—Kalenda: Amanda (Black Blood egy ). 4. Gábor S. Pál—Szenes Iván: Meg­találsz engem (Kovács Ka­ti). 5. Várkonyi Mátyás— Miklós Tibor: Különös szil­veszter (Generál egy). 6. Scott—Wolfe: Szerelmes lettem Franciaországban (Bonnie Tyler), 7. Pásztor László—Jakab György— hatvani Emese: A disco- királynő (Neoton Família), 8. Chinn—Chapman: Éjfél­kor találkozunk (Smokie egu). 9. Szörényi Levente— Bródy János: Viktória (Fo­nográf egy-, km. a Benkó- dixieland egy.), 10. Soja— Dostal: Igen uram. tudok bugizni (Baccara egy.). 11. Iliász Gábor: Elszáll a gon­dom (Ihász Gábor). 12. Il­lés Lajos—Neményi Tamás: Olyan jó (Illés-egy), 13. Clapton: Karnevál (Eric Clapton). 13.20: Lakatos Antal népi zene­kara játszik, Kutasi Kata­lin és Varga László nótá­kat énekel. 14.25: „Nyitnikék.” Kisiskolások műsora. 15.34: Énekszóval, muzsikával. 16.05: Munkásszállón élni. Mit jelent ma munkásszál­lón élni? Hogyan alakul a családjuktól távollevők éle- t«’ Mit tesznek ők maguk, hogy mindennapjaik tar­talmasabban teljenek, a szállást pedig otthonosra „varázsolják”? Meg lehet-e szokni a szálló közösségét? 17.10: Közvetítés a Magyarország —Belgium Davis Kupa- mérkőzésről és a Honvéd Kupa ökölvívó-viadalról. 18.30: Esti Magazin. 19.15: Kedves csirkefogók. John Steinbeck regényé­nek rádióváltozata. Az író maga is arra int. hogy hőseit ne vegyük ko­molyan, derűsen mosolyog­junk rajtuk. A regénybeli kedves csirkefogók ugyanis senkinek sincsenek ártal­mára. kárára. S ami a leg­fontosabb: bármilyen hely­zetbe kerüljenek is. ember­ségükről soha meg nem fe­ledkeznek. 20.20: Belini: A puritánok. Háromfelvonásos opera. | PETŐFI j 4.25—7.59: A Petőfi rádió regge­li zenés műsora. 8.33: Nótacsokor. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.50: Nevelés otthon és az isko­lában. 12.00: Színészek énekelnek. 1. Bágya András—Mészáros Ágnes: Kifutópályán — a) Nem kell a virág már (Ba­lázs Péter, km. a Kócbabák énekegy.), b) Nem kérde­zem már (Kútvölgyi Erzsé­bet), 2. Fényes Szabolcs— Szenes Iván: Kaviár — a) Kaviár, kaviár (Bodrogi Gyula, Maros Gábor), b) A legtöbb ember ott hibázza el (Bodrogi Gyula), 3. Dar­vas Ferenc—Hajnal István: A becsületes megtaláló — a) Csak gondolatban uta­zom (Voith Ági), b) Zárva a pénztár (Csákányi László), 4. Victor Máté—Villon— Mészöly Dezső: Villon és a többiek — a) A hajdanszép Csiszártlé (Margittáy Ági), b) Én angyal fia nem va­gyok (Vogt Károly), 5. Pres­ser Gábor—Adamis Anna: a) Arra születtem (Almá­st Éva), b) Születésnapodra 'XKútvölgyi Erzsébet, Kern András, Balázs Péter, Szom- bathy Gyula). 12.33; 13.01: 14.00: 17.00: 18.00: 18.33: 19.23; 20.00: 20.33: 22.33: 22.57: Nathan Milstein hegedül. Nőkről nőknek. Első iskolám. Kettőtől ötig ... A Petőfi rádió zenedél­utánja. Bemondó: Váradi Klári. 14.00: Jó utat! A Csúcsforgalom maga­zinja. Zenei szerkesztő: Török Mária. Riporter: Petress István. A műsor telefonszáma: 33—11—71. Ötödik sebesség. Ifjúsági — politika — kul­túra. Telefon: 130—020. Hívható az adás ideje alat. Mindenki iskolája. Magnóról magnóra (ism.). Jó estét gyerekek! Könnyűzenei olimpia. Elődöntő. Az újvidéki rádió műsora. Mit játsszunk? Országos klubest. Műsorvezető: Vitray Tamás. Közvetítés a Magyarország —Jugoszlávia jégkorong- VB mérkőzésről. Örökzöld dzsesszmelódiák. Kiss Imre műsora. 14.05: A szicíliai vecsernye. # Részletek Verdi operájából. 14.58: Kórusainknak ajánljuk. 15.14: Roswitha Trexler dalest­je • a Zeneakadémia kistermé­ben. Zongorán közreműkö­dik: Fred Dosek. 16.03: Bruno Walter vezényel. # Közreműködik Zino Fran- cescatti — hegedű. 17.38: Zenei panoráma. 0 18.05: Romantikus muzsika 0 19.15: Iskolarádió. 19.33: A Hamburgi Rádió szim­fonikus zenekarának hang­versenye. 9 Vezényel Waldemar Nelson. Közreműködik Fischer An­nie — zongora. 21.05 A dzsessz történetéből. A blues. 21.15: Közkívánatra! 0 = SZTEREO-ADAS (Büü V.A.OBRUCSEV r«g«r.ye nyomán ír»* : CS. HORVÁTH TIBOR Rajxol*«: SEBŐK IMRE ' d UTÓ . Ml AZ ÖRDÖŰ : M/ KHAr MÁG L/JNmrSíM ZAZAtrUMM ma busó I'/lAG/JórfsrjzÁM/n J/rMMrerae/v b/zo/zymsg- íiózr/s ÖNöver. masa# más 7izz>ósoz<,más Á/ci/crADZAVMev/. jss/a- BAUJfA HÉMírPAOSCSJZOft 1S-I7-SSM M/VSSeANAS A£l/£/r(SÍ.JoáMM WirAV, AK'/ffrUAZ JZ6AIMAS M/POZÁZ/S Pű6LAZPOZZAZO>r... A

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék