Népszava, 1978. május (106. évfolyam, 102-126. sz.)

1978-05-23 / 119. szám

4 NÉPSZAVA 197 8. május 2 3. M JE III) JU) Jl M (ID Jl JKv 1978. MÁJUS 23., KEDD. Á Nap kel 3 óra 59 perc­kor, nyugszik 19 óra 24 perckor. * Szeretettel köszönti iik névnapjukon % nevű Kedves olvasóinka-t KAR... Az első Igazán kelle­mes tavaszi vasárnapon nagyon sokan keresték fel a gemenci vadrezer­vátumot. Szerettek volna bejutni az erdő belsejé­be, élvezni a megújult természet üde zöldjét, a madarak hangos énekét, örülni a fel-felbukkanó, messziről oly szelídnek tetsző vadállatok látvá­nyában. Gemenc rendjét azonban szigorú szabá­lyok őrzik. Ezek egyike, hogy a vadállomány vé­delme, nyugalma érde­kében az erdőben gyalo­gosan nem lehet csatan­golni. A barangolás csu­pán egy módon megen­gedett: erdei kisvasútiak Az azonban még vasár­nap is mindössze kétszer indul útnak a keselyűst végállomásról, kizárólag jóelőre bejelentkezett csoportokkal és egyéni­leg kirándulókkal. Vá­ratlan vendégek számá­ra a kocsikban nincs hely. Mindig, mindegyik foglalt. A megyei idegenfor­galmi hivatal képviselői a közeli vadászati mú­zeumban készségesen megadják szekszárdi te­lexszé mulcat is. mond­ván. ha oda érkeznek a JéTé-ntkezések, ők bizton sitják a helyet az erdőn járó kisvasúton, de ez sokaknak aligha megol­dás. Gyakrabban kellene talán inkább indítani a kisvonatot. Ezt azonban nem iaérik. Kár ... <w) — Hazaérkezett Kubá­ból a magyar delegáció, amely Vallus Pálnak, az Országos Anyag- és Ár­hivatal elnökhelyettesé­nek vezetésével Havan­nában a KGST anyagi- műszaki ellátási együtt­működési bizottságának 8. ülésén vett részt. — A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szak- szervezetének meghívásá­ra csehszlovák küldöttség érkezett Budapestre. Egy­hetes magyarországi tar­tózkodásuk alatt a test­vérszervezet képviselői a szakszervezeti, aktivisták oktatási rendszerét, a szo­cialista brigádok munka- módszereit, a gépjármű­vezetők munkaidejét, a törzsgárdatagság és a nyugdíjazás gyakorlatát tanulmányozzák. — KGST-tanácskozás Keszthelyen. A KGST- országok levegőszen nve- zódéssel foglalkozó kuta­tóinak VII. tanácskozása hétfőn megkezdte munká­ját Keszthelyen. A levegő tisztaságának védelmét közösen, a szomszédos or­szágok együttműködésé­vel kell me'goldani — hangoztatták a megnyi­tón a szakemberek —, mert a légáramlatokkal a szennvezőanyagok 50—100 kilométerre is eljutnak. — A Magyar Zenemű­vészek Szövetsége meghí­vására N. K. Gabunyija zeneszerző, érdemes mű­vész vezetésével hétfőn Budapestre érkezett a Grúz Zeneművészek 9 ta­gú küldöttsége. A Grúziá­ban rendszeresen rende­zett kortárs magyar hang­versenyek és zenepedagó­giai bemu tők viszonzá­saként két hangversenyt adnak a mai grúz zene­szerzők alkotásaiból. — Szovjet íróküldöttség érkezett Budapestre, a Magyar—Szovjet Baráti Társaság meghívására. A küldöttség tagjai Jaan Kross vezetésével részt vesznek az ünnepi könyv­hét budapesti és vidéki rendezvényein, találkoz­nak a „Kell a jó könyv” olvasópályázat résztvevői­vel. — „A magyar—bolgár kapcsolatok fejlődése a X. századtól napjainkig” címmel nyílt kiállítás hétfőn a szolnoki helyőr­ségi művelődési házban. A budapesti Bolgár Kultu­rális Központ, a Hazafias Népfront megyei és vá­rosi bizottsága közös ren­dezésében bemutatott tár­lat több mint harminc tablón szemlélteti a két szocializmust építő nép barátságának állomásait. KÖZELEG A VILÁGBAJNOKSÁG \fjérn\el€M grafikon.! % ( ^ > ! April. Máj. Jun. / . — Rá kell hajtanunk májusban, be kell hozni a júniusi lemaradásunkat. — Lidicére emlékeztek. A BKV dolgozói- hétfőn a vállalat Szabó Pál Műve­lődési Házában tartott bé­kegyűlésén. a béke és ba­rátsági hónap rendez­vénysorozatának kereté­ben, Lidicére emlékeztek. Az eseményen részt vett Václáv Moravec, Cseh­szlovákia budapesti nagy­követe, valamint Maria Supikova, a lidicei tanács titkára. A művelődési házban az esemény kap­csán megnyitották a Bal­lada a rózsáról című fo- tódokumentum-kiállítást, amely felidézi a 33 évvel ezelőtt tragikus lidicei eseményeket. Éder Ferenc, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje 73 éves korában elhunyt. Temetése május 27-én. 11 órakor a Csepeli te­metőben lesz. Frank József, a Szo­cialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje 68 éves korában el­hunyt. Búcsúztatása május 26-án délután 3 órakor lesz az Óbudai ‘emetőben. — Eszperantisták talál­kozója. A béke és barát­ság hónapja alkalmából vasárnap rendezték meg a Csongrád megyei esz- perantistók tizedik béke­találkozóját. A kulturális műsorban az eszperantis­ták művészeti csoportja a nemzetközi nyelven adott elő költeményeket és békedalokat. A dorozs­mai fürdő területén em­lékfát ültettek el. — VIT-staféta. Pest megye ifjúsága a XI. vi­lágifjúsági és diáktalálko­zóra készülés jegyében tartotta meg színes, lel­kes. vidám seregszemléjét Ráckevén. Mintegy 25 ezer fiú és lány jött el a Kis-Duna menti járási székhelyre, hogy fogadja a megye minden telepü­lését végigjárt VIT-stafé- tát, s ünnepi gyűlésen te­gyen hitet a béke és a barátság mellett. — Mozgásban levő sze­mélyvonatról lépett le a debreceni vasúti pálya­udvaron Kiss György 39 éves gépészmérnök, deb­receni lakos, aki a kere­kek alá esett és olyan sú­lyos sérülést szenvedett, hogy kórházba szállítás közben meghalt. — Közúti balesetek. Az elmúlt hét végén 79 sze­mélyi sérüléssel járó köz­lekedési baleset történt az országban. Ebből hét ha­lálos, 46 súlyos és 26 könnyű sérüléses volt. — Hazai győzelemmel ért véget szombaton este Békéscsabán a nemzet- .közi társastánc-csapatver­seny. A standard táncok csapatversenyét a békés­csabaiak 1. számú csapata nyerte. A Békés megyei művelődési központ, az NDK-beli Leuna és Szófia társastánc-klubjainak nemzetközi találkozóját másodízben rendezték meg. — Jugoszláviai művé­szek vendégszerepeitek hétfőn a szegedi kisszín- házban. A Szabadkai Népszínház magyar tago­zatának tagjai Moli ere Tartuffe című vígjátékát adták elő. — Gyermekkönyv bi­zottság. Megalakult Buda­pesten a nemzetközi gyermekkönyv bizottság magyar nemzeti szerveze­te, amelynek feladata a magyar gyermekirodalom és grafika külföldi meg­ismertetése és további népszerűsítése lesz. — Ankét a cigányság­ról. If j. Schiffer Pál Cséplő Gyuri című film­jének hétfői, salgótarjáni bemutatója után ankétot rendeztek a bányászvá­rosban a cigányság tár­sadalmi, munkahelyi be­illeszkedéséről. A vitá­ban tanácsi szakemberek, orvosok, pedagógusok mellett részt vettek a ci­gánylakosság képviselői is, köztük egy szocialista brigád a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemekből. □MIT IllílM □ m 9.00: Tévétorna. (Ism.) Sz. 9.05—11.40: Iskolalévé 10.25—11.00: Játék a GYIK- műhelyben. (Ism.) Sz. 14.50—16.25: Iskolalévé. (Ism.) 16.45: Postafiók 250. Takács. Mari műsora 17.00: A nyelv világa A nyelv kialakulása meg­nyitotta az ember kulturá­lis fejlődésének útjait. Bi­zonyítható. hogy minden nyelv azonos értékű 17.30—18.35: Mindenki iskolája Fizika — Matematika , 18.40: A tengerjáró. Sz. A legnagyobb román ten­gerjáró olajszállító hajó be­mutatása. 19.10: Esti mese 19.20: Tévétoma. Sz. 19.30: Tv-híradó 20.00: Irének báró különös élet­története NSZK tévéfilmsoroaat. VI 1. rész: Király és kadét. Sz. A filmsorozat főhőse való­ságos alak, 1726—.94-ig élt. Írásműveket is hagyott hát­ra, s e remek kortörténeti dokumentumok híven áb­rázolják a 18. századbeli állapotokat. Trenck habo­zás nélkül vállalt kalandos megbízatásokat, több ural­kodónak is szolgált. Részt vett intrikákban, menekült, börtönbe zárták — egyszó­val minden adottsága meg­van ahhoz, hogy egy ka- landfilmsrozat címszereplő­je legyen. 21.25: Nézőpont A Televízió kulturális fo­lyóirata 22.25: Tv-híradó 3. 22.35—23.25: Oldjuk meg! A közös érettségi-felvételi matematika—fizika vizsgák írásbeli feladatainak meg­oldása. ÖD 20.01: Színészmúzeum Bajor Gizi 21.15: Tv-hiradó 2. 21.40—22.45: Eurovízió-dalverseny Párizsból. Sz. ,S/.lovi«k «clevízió 8.45: Hírek. 9.00: Iskolások műso­ra. 9.20: Hagara mérnök hét sz ik esztendeje: (Ism.) Sz. 10.30: Tor­na. Sz. 10.35: Nekünk találkozni kellett. (Ism.) Sz. 11.00: Az őser­dők állatvilága. (9. rész.) Sz. 11.30: A lakás. Sz. 11.55; Hírek. 14.35: Hírek. 14.40: Iskolások mű­sora. 15.00: A kerékpáros béke­verseny 11. szakasza. Sz. 15.50: Iskolások műsora. Sz. 16.20: Hí­rek. 16.35: Ipari tanulók műsora. Sz. 17.05: Népdalok es népi tán­cok. Sz. 17.35: Francia nyelvlec­ke. 18.10: Autósok műsora. 18.40: Esti mese. Sz. 19.00: Híradó. 19.30: Dokumentumfilm a Szov­jetunióról. 20.00: Belamira. (An­gol film.) Sz 20.55: Csárdások. Sz. 21.30: Híradó. 22.00: Kamarazene. 22.45: Találkozás az orvossal. llad ió KOSSUTH 4.25—7.59: A Kossuth rádió reg­geli műsora 8.29: ..Párhuzamos életrajzok”. Ágh Attila és Zeiey László műsora Marxról és Engels- ről. (Ism.) 8.59: Barokk muzsika 10.05: Iskolarádió 10.35: Haydn-művek 10.57: Rimszkij-Korszakov; Vera Seloga bojárnő. Fgyfelvonásos opera 11.30: Természeti ritkaságaink A Pálvölgyi cseppkőbarlang 11.40: A Balogh család Veres Péter regénye foly- - tatásokban 12.00: Déli Krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél 13.10—13.25: Törvénykönyv. „Összeköltözők, fi gyelém!” 14.10: Nefelejts pogácsái. Derera Mihálv mesejátéka 14.49: Éneklő Ifjúság 15.10: Ravel-művek 15.44: Magyarán szólva... (Ism.) 16.05: Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műsora 18.00: A Szabó csalad 18.30: Esti Magazin 19.15: A Kékszakállú a Moszkvai Nagy Színházban 20.00: Szolgáljuk ki egymást! A lakossági szolgaltatasok fejlesztése, bővítése évtize­dek óta gond. s mintha a megoldás is késne. A műsor ismét megpróbálkozik a „faláttöréssel’': olyan javas­latokat is ígér, amelyek ja­víthatnának az áldatlan, bosszúságokat okozó hely­zeten. 21.05: Húszas stúdió Vallomások három hangra 22.20: Magyar előadómúvészek Beethoven-lemezeiből 0.10: Tolcsvay László és Bródv János tancdalaiból 4.25—7.59: A Petőfi rádió regge­li zenés műsora 8.05: A Magyar Rádió és Televí­zió énekkara enekel 8.33: Nótacsokor 9.33: Derűre is derű. Az orr. Gogol elbeszélésé­nek rádióváltozata, tlsm.j 10.00: Zenés műsor üdülőknek 12.50: Kamaramuzsika 13.28: Barkácsolóknak 14.00: Kettőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés dél­utánja 14.00: Operaslágerek 1. Csajkovszkij: Anyegin — Anyegin áriája. I. felv. (Ju- s ríj Mazurok). 2. Puccini: Monon Lescaut— Manón áriája. IV. felv. (Felicia Weathers), 3. Massenet: Thais — Meditation (Ma- noug Parthian — hegedű, a Philharmonia Zenekar, váz. Herbert von Karajan). 4. Richard Strauss: A roisa- lovag — Olasz ária (Lucia­no Pavarotti). 5. Giordano: Andre Chénier — Made­leine és Chénier kettőse, IV. felv. (Montserrat Ca­ballé, Bernabé Marti). 14.35: Tánczenei koktél 1. Summer—Barry: Mélyen a szivemben (Donna Sum­mer), 2- Végvári Adam— Szenes Iván: Szerencsed, hogy erre jártam (Univer­sal egy.), 3. Máté Péter— Tardos Péter: Bugi-vugi nosztalgia (Máté Péter), 4. De Loir: Bugi-vugi szere­lem (Hennifer), 5. Ambrus Zoltán—Csepreghy Éva: A legutolsó dal (Neoton fa­mília), 6. Donnez—Carcé- lés: így legyen (Démis Roussos), 7. Illés Lajos— Görgey Gábor: Hogyha egyszer .. . (ülés-együttes), 8. Presser Gabor—Ada mis. Anna: Könyörgés [Szteva- novity Zorán), 9. Champhn: Ide tartozik a szerelmed (Champlin-együttes), 10. Németh Zoltán—Szenes Andrea: Jobb, mint otthon (Apostol együttes), 11. Bur­ton—Terry: Los Angeies-i napfény (Sylvia). 12. Szöré­nyi Levente—Bródy Janos: Álomszép regény (Fonográf együttes), 13. Anderson— Ulvaeus: Egy férfi, egy nő (Abba együttes). 15.20: Könyvről könyvért 15.36: örökzöld dallamok 16.33: Csúcsforgalom Találkozóhely: az Űtépitö Trösztnél (Bp. XII., Bö­szörményi út 24.) A műsor telefonszáma: 243- 732. 18.00: Harminc perc rock David Bowie felvételeiből 18.33: Beszélni nehéz A mikrofon előtt Péchy Blanka és Deme László 18.45: Énekszóval, muzsikával A Sebő-együttes felvételei­ből 19.16: Véleményem szerint Nemes György írása 10.26: Jó estét, gyerekek! 19.30: Csak fiataloknak! Komiárhv György műsora 21.03: Konnicsiva Tokio... Zenés kirándulás Japanban 21.33: Nóták 22.10: Operettrészletek 3. MŰSOR 14.05: Sugar Rezső—Ronihanyi József: Hunyadi — hősi ének 0 15.00: ..Követelem a Holnapot...” Harcok Ady forradalmi örökségéért ­15.21: Alfons és Aloys Kontarsky négykezes es kétzongoras Brahms-felvételeiból £ 18.03: Utolso kísérlet Németh László regényének rádió változata. I. rész: Kocsik szepteftiber- ben 17.00: A bűvös szekrény Részletek Farkas Ferenc operájából 17.30: Harminc perc alatt a Föld körül Nemzetközi magazin 18.05: Mindenki zeneiskolája (Az I. év ismétlése.) Földes Imre műsora 18.45: Bach: h-moll szvit • 19.15: lskolarádió 19.40: Együttesek hangverse­nyei • A Magjai- Rádió hangver­seny ciklusának II. része • = SZTEREÓ-ADÁS Évfordulók SZEKFÜ GYULA (1883—1955) történész, egyetemi tanár,: a magyar polgári törté­netírás egyik ielentős alakta születésének 95. évfordulója. OTTO LILIENTHAL (1848—1896) német mérnök és feltalá­ló. a vitorlázó repülés egyik kimagasló megte­remtője 130 esztendeje született. kisregénye nyomán, történelmi források felhasználásával írtai CS.HORVÁTH TIBOR rajzolta: FAZEKAS ATTILA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék