Népszava, 1978. június (106. évfolyam, 127-152. sz.)

1978-06-11 / 136. szám

Győrben tervezik, a fővárosban építik Rajzaszta Ion az ország első emeletes autószervize Liften utazik a ..dögkocsi“ — Nyitás 19ÍÍ0 végén Milyen körülmények közölt javítják a személygép­kocsikat az évtized végén az ország legnagyobb autó­szervizében? A niunkafclvevö nem becsléssel, hanem pontos műszeres vizsgálattal megállapítja a hibát, és a jár­müvet a megfelelő szerelőállásra irányítja. A tulajdo­nosok pedig — ha csak gyorsjavításról van szó — üvegfalon át figyelhetik, hogyan dolgoznak a meste­rek. Akit pedig ez nem érdekel, a váróteremben ká­vézhat. televíziót nézhet, vagy akár olvashat, amíg el nem készül az autója. A szerviz a Dózsa György út és a Szabolcs utca sarkan lesz — de ne tessék ..odarohanni'', mert csak az 1980-as év végére várják az első megren­delőket. Azután viszont, előreláthatóan, napi 250 darab személygépkocsi különféle javítását végzi majd itt, reggel hattól es­te tiz óráig, az AFIT IV-es számú Vállalat 350 dolgozója. A több mint 200 millió forintos beruházás vezető tervezője a Győri Terve­ző Vállalat Ybl-dijas épí­tésze: Horváth Andor. Építési vállalkozója pedig a 22-es számú Állami Építőipari Vállalat. A tervek készítésénél két alapvető szempontot vettek figyelembe. Elő­ször is azt. hogy a vi­szonylag szűk területen legalább 120 gépkocsit ál­landóan tárolni lehessen. Másodszor pedig: az uj szerviz a jelenleginél kor­szerűbb legyen. Minden lehetséges munkafolya­matot műszereznek és gé­pesítenek. A földszinten az Álla­mi Biztosító észak-pesti kirendeltsége a kárbecs­lést, a szerviz dolgozói pedig a munkafelvételt, valamint az autók alváz-, és karosszériamosását végzik majd. Az első emeleten a mo­torokat és a fődarabokat javítják, míg a másodi­kon a hosszabb ideig tar­tó szerkezeti felújítások készülnek. Egyébként itt lesz a kétszáz tanuló ok­tatására alkalmas tanmű­hely is. A harmadik emeletre a karambolos gépkocsik ke­rülnek. a karosszérialaka­tosok és fényezők keze alá. A tetőn tárolják majd a még munkába nem' vett, vagy az elké­szült, gazdájukra váró autókat. Ide kétirányú, csigavonalban haladó úton lehet gépkocsival felhajtani. A kétnyomsá- vos körfeljáró burkolatát télen fűtik. Azokat a járműveket pedig, amelyek ..mozgás- képtelenek", két teherlif- ten szállítják a különbö­ző műhelyek’? . vagy a tetőtáralóba. Tizenhárom és fél ezer négyzetméte­res hasznos alaoterületé- vel a Szabolcs utcai épü­let az ország leg nagyobb szervize lesz. Ha elkészül, a gépkocsi-tulajdonosok itt az AFIT minden szol­gáltatását igénybe vehe­tik. Tolmár Klára Gyermekrajzsiker — Indiában Felhőszakadás Budapesten és Győrött Minden eddiginél na­gyobb magyar siker szü­letett az 1977-ben Indiá­ban megrendezett nem­zetközi gyermekrajz-kiál- litáson. A versenyen a 200 magyar pályamunka közül 69 nyert dijat, amelyet Miklósvári Sán­dor, az Országos Peda­gógiai Intézet igazgatója adott át a gyerekeknek szombaton az OPI dísz­Legalább 20 halálos ál­dozata és több mint 50 súlyos sérültje yran a dél- svédországi Boras város­ban a szombatra virradó éjszaka kitört szálloda­tűznek. A tüzet valószí­nűleg a szálloda halijába dobott robbanószerkezet termében megtartott ün­nepélyes díjkiosztáson. A gyermeknajz-kiállí- táson 150 ezer alkotás versenyzett mintegy 120 országból. Nehru arany­dijat-nyert Orcsik Judit, a tatabányai városi gyer- mekrajz-szakkör tagja. A magyar gyerekek ezen­kívül még négy ezüst, 17 egyéb érmet és 47 okle­velet hoztak el Indiából. idézte elő. Miután a be­járat környéké gyulladt ki elsőnek, a faépületben levők bennrekedtek. Át­csapott a tűz a szomszé­dos vendéglőbe is, fiata­lok az iskolaév befejezé­sét ünnepelték. A szombat reggel hir­telen esőzéssel lezúdult víztömeg a főváros több részén elárasztotta a vil­lamossíneket. Emiatt a IV. kerületi külső Váci úton a 3-as és a 10-es já­rat háromnegyed óráig nem közlekedett, helyet­tük autóbusz szállította az utasokat. Nagypeterd külterüle­tén, a 6-os számú főúton Galamb Béláné 40 éves ápolónő, pécsi lakos egy személygépkocsival neki­ütközött a vele szemben közlekedő autóbusznak. A baléset következtében a személygépkocsi veze­tője és utasai — Galamb Béla 42 éves gépkocsive­zető, Galamb Tünde 9 éves tanuló, pécsi lako­sok, továbbá Mozsi Zol­tán 31 éves gépkocsiveze­Heves zivatar tombolt Győrött és környékén is szombatra virradó éjsza­ka. Egy óra leforgása alatt több mint 22,4 mil­liméter víz ömlött a vá­rosra. Az utcákon még hajnalban is hömpölygött a víz, alagsori helyiségek és pincék áztak be. tő, hoboli lakos — a helyszínen meghaltak. Az autóbusz vezetője és há­rom utasa könnyű sérü­lést szenvedett. A baleset oka a vizsgálat eddigi megállapítása szerint: Ga- larnbné a személygépko­csit gyorsan vezette és egy álló jármű kikerülé­sekor elvesztette a gép­jármű feletti uralmát. A rendőrség a vizsgálatot szakértők bevonásával folytatja. Autóbusz és személygépkocsi karambolja Négy halott Hűvösebb idő, több helyen eső Mcímoíómi MAI PROGNÓZIS ’SE s a = 3 Város £8 '5 * « 2 a Hétfői minimi M oszkva 19 12 Helsinki 17 8 Stockholm 17 10 Madrid 26 13 Athén 30 20 Kairó 32 19 Berlin 18 10 Varsó 19 10 Prága 20 11 Bécs 20 11 Belgrád 26 13 Bukarest 30 15 Budapest 24 12l 11 Győr 21 Szombathely 20 11 Zalaegerszeg 20 10 Siófok 21 15 Pécs 24 12 Kecskemét 25 13 Miskolc 22 13 Debrecen 25 13 Szolnok 25 12 Szeged 26 14 üékéscsaba 27 14 Északnyugat felől hü­fős, óceáni légtömegek Vonulnak kontinensünk belseje felé. Megérkezé­süket borult ég, megerő­södő szél és több fokos lehűlés jelzi, a hűvös lég­tömegek hatása egyre nagyobb területen érvé­nyesül, ezért a meleg, nyári időjárás már csak a Földközi-tenger térsé­gére vonatkozik. Hazánkban szombaton változékony időjárás volt. A reggeli órákban az or­szág északi részei felett igen gyorsan kifejlődött egy kb. 40 km széles, 100 —140 km hosszú zivatar­zóna. A zóna délkeletre történő vonulása során a fővárost is érintette, ahol szinte éjszakai sötétségét, egy-egy kerületben felhő- szakadás méretű esőt oko­zott. Az ország más vi­dékeiről is jelentettek délelőtt záporokat, ziva­tarokat. A délutáni órák­ban az északnyugati ha­tárvidéket elérte az óceá­ni levegő. Zivatarfelhő­ket. zivatarokat és erő­södő szelet jelentettek. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS:' Eleinte erősen felhős idő, majd felhőátvonulások, sokfelé ismétlődő esővel, záporral, zivatarokkal. Az északnyugati szél többfe­lé élénk, a Dunántúlon erős időnként viharos lesz. A hőmérséklet csúcsértéke nyugaton 18, 20, az ország középső vi­dékein 20, 24, délkeleten még 24, 27 fok között lesz. A Duna Budapestnél: 385 cm. • BRÜSSZEL 15 ////////. 18 áAP 4 KI J EV 'Hum • GENF gj?*) (T^m ^ «milnnó-^J? x —r. Térképünk a június 10-i, 13 órai időjárási helyzetet ábrázolja Valamikor Budapest utcáit jarta ez a több mint százéves verkli. Ma már csak külön kérésre „lép fel” vele Isola Károly. A filmgyár cs a televízió veszi olykor igénybe, hogy a produkciókban visszacsalja a század eleji hangulatot. (MTI Fotó — E. Várkonyi Péter felvétele) Megkezdődött a vakáció Az első tanítási nap: szeptember 5. Hétfőtől Kedvezményes tüzelőolaj-árusítás liter olajat adnak. A tűz­rendészed szabályok sze­rint a lakásban 50 liter, a kertes házak fészerei­ben 600 liter tüzelőolajat, a pincében pedig egy hordóval tárolhatnak a vásárlók. A társasházak föld alatti tartályában több ezer liter is raktá­rozható. Az ÁFOR felkészült az akcióra, s ennek megfe­lelően hétfőn 2.10-röl 1,50 forintos árra állítja át a kimérő kútoszlopok számláló szerkezeteit. A Dunába esett egy Zsiguli — a vezető kiúszott tanítási nap, a negyedi­kesek május 9-én bal­lagnak, Az érettségizők írásbeli vizsgái a közép­iskolákban május 14-én, a dolgozók középiskolái­ban ' pedig május 28-án kezdődnek. A közös írás­beli érettségi—Jelvételi Vizsga időpontja május 21— 22, A téli szünet az általános és középisko­lákban 1978. december 22- től 1979. január 3-ig, a tavaszi szünet 1979. áp­rilis 5-től április 17-ig tart. Ménesek a kiskunsági pusztán Rács-Kiskun megyében hat termelőszövetkezet üzemszerű lótenyésztést alakított ki. A homoki legelőket, a szikes mező­ket alkalmassá teszik a gulya és a ménes számá­ra. A kiskunhalasi Vörös Október Tsz-ben igásló tenyésztésére és lóhúster­melésre rendezkednek be. A kecskeméti Magyar— Szovjet Barátság Terme­lőszövetkezetben fogat­hajtásra alkalmas csikó­kat nevelnék — elsősor­ban exportra. A kiskun­félegyházi Lenin Tsz mé­neséből pedig hátaslovak kerülnek ki. Forgalomelterelés a 3-ason A Fővárosi Tanács köz­lekedési főigazgatósága értesíti a gépjárműveze­tőket. hogy a 3-as számú országos főközlekedési utat a XVI. kerületben a Vidámvásár út és a Gaz­daság út közötti szaka­szon a Pest megyei kór­ház csatornaépítési mun­kálatai miatt június 1-2-én hétfőn délelőtt 9 órától előreláthatóan július 15-ig fél szélességben a város­határ felé irányuló for­galom elől lezárják. Bu­dapest felé a forgalom változatlan. A városhatár felé a Vidámvásár út— Kultúrház út—Gazdaság út terelő vonalon térhet­nek vissza a járművek a 3-as útra. Ötös ikrek Franciaországban ötös ikreket szült a 31 éves Claude Brunner asszony pénteken este a franciaországi Nancyban. A szülést császármetszés­sel folytatták le. Az anya jól érzi magát és jól van­nak a terhesség hetedik hónapjában világra jött babák is. Brunner asz- szony nemrégiben med­dőség elleni kezelésen esett át. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Szerkeszti a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat, VII. kerület, Rákóczi út 54. Telefon: 224—810 Postacím: 1964 Budapest Felelős kiadó: dr. Suth Péter, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi (Budapesten a kerületi) hírlapkézbesítő posta- hivataloknál, a kézbesítőknél Előfizetési díj eey hónapra 20,— Ft ® Athenaeum Nyomda Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Index: 25 005 ISSN 0133—1701 Az általános iskolások­nak már egy hete tart a vakáció, szombaton pe­dig befejeződött a tanítás a középiskolákban is. A bizonyítványosztás 12-e és 20-a között lesz. Az oktatási miniszter utasítása értelmében az új tanév szeptember 4-én, a tanévnyitó ünnepéllyel kezdődik. Az első tanítá­si nap szeptember 5-e. Az általános iskolások szá­mára 1979. június 15-én ér véget a kővetkező tan­év. A középiskolásoknak június 9-e lesz az utolsó Az ÁFOR hétfőtől 80 üzemanyagtöltő állo­másán és ásványolajter­méket árusító kirendelt­ségén, valamint '2500 vi­szonteladójánál megkezdi a háztartási, tüzelőolaj nyári kedvezményes áru­sítását. Literenként 60 fillérrel olcsóbban kapják most a vásárlók a fűtő­anyagot. A dolgozók és a nyugdíjasok kedvezmé­nyes tüzelőutalványaira is érvényes az olcsóbb ár. A 600 forintos utal­ványra 400. a 900 forin­tos utalványra pedig 600 Szerencsés kimenete­lű közlekedési baleset történt szombaton dél­előtt a Margit-híd pesti hídfőjénél. A XIII. ke­rületi alsó .rakparton Se­regi Lajos 36 éves buda­pesti tanár Zsiguli gép­kocsiját nem az útvi­szonyoknak megfelelően vezette, és járművével a Dunába esett. Szerencsé­re nem vesztette el lé­lekjelenlétét: a kocsi ab­lakát lecsavarva, a biz­tonsági övét kikapcsolta, így a járműből sikerült kiugrania, s partra úszott. A mentők kórházba szállították, a jelentős anyagi kárt szenvedett járművet pedig, amelyet tulajdonosa közvetlenül a baleset előtt vásárolt, a tűzoltók emelték ki a Du­nából. nyáron - szandálhoz! 36.10 Ft CBGH COMBFIX 2a 30 Ft 35.40Ft Szállodaiűz — 20 halálos áldozat Svédország'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék