Népszava, 1978. június (106. évfolyam, 127-152. sz.)

1978-06-28 / 150. szám

ft NÉPSZAVA 197 8. június 2 8, Mm ' m yp ura RE1 ...ehhex előbb Győr evezős sportjá­ról tanácskozott a Ma­gyar Evezős Szövetség el­nöksége Győrött. A vizek városában három egye­sületben folyik a munka es az egyesületek közötti egészséges versengés a sportág fejlődését segíti — állapították meg: majd felhívták a figyel­met arra, hogy az után­pótlás-nevelést a jövő­ben is súlypontfeladat­ként kezeljék és az eve­zős sportiskola mellett szorgalmazzák az után­pótlás bázisának kiala­kítását — ezt tartalmaz­za töobek között az MTI híradása. Mar az is jó dolog, ha egy sportág elnöksége igazán közel kerül az egyesületi problémákhoz es amolyan kihelyezett elnökségi ülést , i tart. Minden bizonnyal a győ­ri evezős sport helyzetét jobban meg lehetett tár­gyalni Győrött, mint ha Budapesten ültek volna issze mintegy' „letudni" az elnökség napirendjén szereplő témát. Feltehe­tően nemcsak a győriek, hanem az elnökség tag­jai is profitálnak majd ebből a rendhagyó el­nökségi ülésből. Hiszen bizonyítékként álljon a egfontosabb. hogy nem az olimpiai pontok szá­mának növelését java­soltak. nem azt kérték számon, hanem fokozot­tan beszéltek az utánpót- ss-nevelésről. a sporto- 'ó bázis szélesítéséről, a : ömegesitésről. S hogy lehetnek majd Győrött éppen ezért hamarosan bajnokok. aranyérme­sek is? Lesznek! ... de ehhez előbb ér­ié van szükség. (így) a: Véget ért úttörő-olimpia A tatai nagy tó partján a csolnoki úttörőzenekar térzenével köszöntötte kedden a XIV. nyári úttö- ró-olimoia résztvevőit. A hat napon át tíz sportág­ban lezajlott versenyeken .139 győztest avattak. Sok sportágban születtek fi­gyelemre méltó sikerek. Nem kisebb jelentőségű az sem. hogy7 az olimpiát elő­készítő helyi versenyek tömeges sportmozgalommá váltak és jóval több mint félmillió pajtás vett részt benne. ■ A várakozáson felül nagy volt az érdeklődés a BVSC idei első úszótan­folyama iránt. Több mint 300 gyereket tanítottak meg úszni. Az újabb tan­folyam júliusban kerül megrendezésre, jelentkez­ni e héten szerdán, csü­törtökön és pénteken lehet a Szönyi úti sporttelepen 7 és 9. illetve 16 és 17 óra között. B Decinben véget ért a nemzetközi sakkverseny, s a győzelmet a magyar Bárczay László szerezte meg, méghozzá annak kö­szönhetően, hogy a 15. az utolsó fordulóban le­győzte a csehszlovák Przhibilt. 60 nappal az 3\B I-es rajt előtt Jönnek9 mennek9 maradnak9 titkolóznak Totölanácsadó KKFSE—Vác 1 B. Volán—Miskolc x, 2 Tiszalök—Papp J. SE 1, 2 Marcali—Nagykanizsa 2 Dombóvár—K. Vasas 1, x Töröksz.—H.-vás. ä Cs. Építők—Szabó L,. 7 Törekvés—Sülysáp 1, x L. Fonó—ÉRDÉRT X, 2 H. Vasas—Püspökiad. 1 Szeghalom—Balmazújv. x, 1 B.-boglár—Bauxi-tb. 1 B -lel.e—B.-'öldvár x, 1 Pótmérkőzések: 1, x, í. 1 Az MTK-VM pályája körül megindult az élet. A Salgótarjáni út autók­kal tele. a pálya, a lelá­tók karbantartó munká­sokkal. az irodák a lab­darúgó-szakosztály veze­tőivel, s az edzőpálya — természetesen labdarú­gókkal. Megkezdődött a felké­szülés az augusztus 26-án kezdődő új bajnoki idény­re. S hogy ez nem a nagy­pályán történt, annak is megvan az oka. Ott ugyanis igen sok a javí- tani-csinosítani való. s a vezetők úgy gondoltak, az évek óta jól bevált gya­korlat szerint inkább a töltés mellett kezdenek. Fél kilenc után néhány perccel már a labdarúgók jókedvétől, zsivajától volt hangos az igen jó álla­potban levő pálya. A rög­tönzött névsorolvasásból kiderült, hogy a még Ar­gentínában tartózkodó — vagy éppen hazafelé utazó — Mezey Györgyön kí­vül hiányzik Siklósi. Var­ga, Turtóczky, Fiilöp és Hornyák is. Űj arcokat is felfedezhettünk.- Törököt, aki tavaly még a Bp. Honvéd középpályás so­rában játszott. Gál Ist­vánt, aki Fűzfőről került a kek-fehérekhez. vala­mint Garicso t, aki egy­éves szegedi szereplés után (korábban az SZMTE-nél volt) az MTK- VM-nel szeretné folytatni. 'Nehéz volt szemmel tartani az újakat, hiszen a pályáedzők — Mihalecz Pusztai László labdabiztonsága, Giron ki­váló erőnléte. — Hogy érzi magát is­mét as Üllői úton? — kér­deztük Friedmanszky Zol­tánt, aki korábban mar dolgozott a zöld-fehérek­ről. — örömmel jöttem vissza, bár sokan mond­ták, kemény fába vágom a fejszét. Remélem, sike­rül megvalósítani tervei­met. — Változik a keret? — Nem megy el senki a csapattól, sőt Pusztai is bejelentette, tovább foly­tatja. Szeretnénk azért, ha az átigazolásokkal is erő­síteni tudnánk. — Mi van a válogatot­takkal? — Hétfőn itt voltak a bemutatkozáson, de csak 7-én kapcsolódnak be a munkába. Számítok rajuk, remélem kiheverik csaló­dásukat, s előrevivőén lesznek meghatározói a csapatjátéknak. Diósgyőrben ilyen gon­dok nincsenek, hiszen a tavalyi bajnokság hatodik helyezettje nem ad játé­kost a válogatottnak. — Az lenne a legna­gyobb erősítésünk. ha együtt maradna a tavalyi gárda — mondta Szabó Géza vezető edző. — Saj­nos különböző okok miatt ez nem valósulhat meg. Borostyán es Fükö bevo­nul, s nem tudni, mi lesz Tatárral. A bajnokság be­fejezése után ugyanis be­jelentette. hogy elmegy, azóta semmi, ő is készül velünk. Magyar és Szántó sérült, így nem edzhetnek. Egyébként napközis rend­szerben készülünk napi két edzéssel. Itáliai Andrea * Az MTI tájékoztatása alapján hírek a többi csa­patról : Ű. DÓZSA: Bene és Ko­vács József foglalkozik a távozás gondolatával, ar­ról még nincs hír, hol folytatják. Várhidi Pál segítői továbbra is Göltl Béla és Halmai Tamás. BP. HONVÉD: 31 játé­kossal láttak munkához a kispesti pályán. Weimpert sérvvel műtötték, Török az MTK-VM-be távozott. Nagy Antal bokasérülése és Paróczai vállsérülése Is rendbe jött. Három — ala­csonyabb osztályból iga­zolt — fiatal már náluk van: a dorogi Kékesi, Me­ző a Pénzügyőrből és Szaicz a KSÍ-bői. VIDEOTON: 18 játékos­sal, a sérült Szalmássy és Karsai nélkül kezdték a felkészülést. Maradt a Lantos—Jáky kettős. Má- jer. Szabó és Csongrádi csütörtökön vonul be ka­tonai szolgálatra. VASAS: Véglegesen még nem alakult ki a szak­vezetői felállás, a jövő hét elejére várható a döntés. A játékosok , közül nem számíthatnak Izsóra és Orosházira, akik katonák lesznek. DUN AÜ.JVÁROS: 23 já­tékos kezdte meg a közös munkát. Űi arc a leszerelt Szűcs, a régiek közül pgvedül Mártha hiányzik, ő visszavonult. TATABÁNYA: Monos­tori Tivadar továbbra is a vezető edző, a pályaed­zőknél lesz változás. Já­tékos nem vonult vissza. Vassal és Nyitraival nem kötött szerződést a klub. Tárgyalnak Dombai visz- szatéréséről is. BÉKÉSCSABA: Németh Lajos és Tóth visszavo­nult, Gottdiener szabad­listára került. Több játé­kossal tárgyalnak, < így triplákkal, a BTASK lab­darúgójával is. Egyelőre Mészöly Kálmán irányítja a felkészülést, de szó van arról, hogy esetleg fel­bontják a szerződést és Mészöly a fővárosba tá­vozik. Boldizsár, Szőke János, Haász Sándor — alig hagytak időt a játékosok­nak töprengésre a mint­egy félórás bemelegítés alatt. — Szerencsére minden­ki egészséges, így teljes kerettel tudunk dolgozni — mondta Szőke János egy szusszanásnyi szünet­ben. — Sajnálom, hogy minden csapatrészünkből hiányozni fog ősszel egy- egy kulcsjátékos. Csütör­tökön bevonul Varga, Turtóczky és Fülöp, s már a KKFSE játékosa fiatal kapusunk, Hornyák. Le­szerelt viszont Gáspár és Szijjártó, ők már be is kapcsolódtak a munkába. — Mi van Siklósival? — Abbahagyta a lab­darúgást, s a vendéglátó- iparban helyezkedett el. — Más átigazolási hí­rek? — Tőlünk nem megy el senki, Kunszt sem, akinek végül is sikerült két kilót leadnia. Szeretnénk még minél több tehetséges fia­talt igazolni, hadd legyen verseny a posztokért. Néhány kilométerrel ar­rébb, az Üllői úton is egy nagyobb keretről ábrán­dozik az új edző. Fried- manszky Zoltán. Ez — úgy tűnik — egyelőre valóban csak ábránd Igen keve­sen edzenek ugvanis a fe­rencvárosiak közül. A vá­logatottak július 7-ig sza­badságon vannak, négy fiatal csütörtökön bevonul — Kelemen, Eszterházy, Rab, Magyar — így az állandó csanathól csak né- bánvan edzenek. Közülük kit’mt Fb^dli és Vént igen nagy lelkesedése, Szokolai CSEPEL: Tóth Bálintot „elcserélik" a budafoki Harangiért, elmegy Bar­los, tárgyalnak még Bra- nikovits ügyében. Üj ve­zető edző még nincs. ZTE: Kárpáti Béla az új vezető edző, segítői Madár Gábor. Kirschner Béla és Szabó Rezső. El­megy Pusztai. Füle dr. és Szőke. Tárgyalások foly­nak Kontráddal (Kapos­vár). Feledivel (Kazinc­barcika), Palotással (SZEOL AK). PMSC: Szőcs János az új vezető edző. Az NB t-es keretben nincs lényege­sebb változás. HALADÁS: Sarosi Lász­ló maradt a Perint part­ján. szerződése 1880-ig szól. Horvath Árpád ab­bahagyta a labdarúgást. RÁBA ETO: Somogyi és Földes visszavonult, nem kötnek szerződést Berecz- cel, Slierrel és Néreivel. A katonaságtó) visszatért Horváth László a kapus. MÁV ELŐRE: Tovább­ra is Szentmihályi Antal irányítja a felkészülést. Karsai és Mester abba­hagyta. Litvik bevonult katonának. Í?TC: A bainokság után a Szovjetunióba utaztak. Visszaérkezésük után köz­li csak a klub átigazolási terveit. VASAS IZZÓ: A játé­kosok Jugoszláviában ju­talomüdülésen vesznek részt. Hazaérkezésük után kezdik a felkészülést, A közönség aranyérme Véget ért a Mundial és a magyar közönség elju­tott a döntőbe: a tv jó­voltából. S nemcsak oda, hanem minden olyan érdekes ese­ményen jelen lehettünk, amely csak fontos volt a világbajnokságon. Több mint 50 órát sugárzott a televízió Argentínából. Ebben az egyenes közve­títések mellett összefogla­lók színesítették a képet. Jó volt tapasztalni, hogy a tv rugalmasnak bizo­nyult, amikor egy-egy ta­lálkozó érdektelenebbnek ígérkezett, helyette sok iz­galommal kecsegtető ösz- szecsapást közvetített. Szóval a szurkolók itthon a képernyő előtt minden­ről tudtak, ami csak a Mundialon történt. A ri­porterek külföldön és itt­hon összeszedték a leg­fontosabb híreket, érde­kességeket is, hogy teljes­sé tegyék a szórakoztatást. A tv stábja tehát joggal kaphatná meg a közönség aranyérmét — VB mun­kájáért. — s gy — Természet járás XI. nemzetközi Tisza-túra I A 22 napos XI. nemzet­közi Tisza-túrát a Tisza menti természetbarát szö­vetségek megbízásából jú­lius 22-től augusztus 12-ig a Csongrád megyei szövet­ség szervezi. A nemzetkö­zi víziéletben ma már ran­gos vízieseménynek szá­mító rendezvényre a hazai túraevezősökön kívül több külföldi jelezte érkezését. A részvevők július 22-én Csengerben, a régi Sza- mos-hidnál gyülekeznek. Másnap. 10 órakor kerül sor a túra ünnepélyes megnyitására, majd utá­na a Szamoson útnak in­dul a „vízisereg". A cso­port 24-én Vásarosna- ményben éri el a Tiszát. A túra augusztus 12-én Szegeden ér veget. Köz­ben Tokajban és Szolno­kon egy-egy pihenőnapot iktatott be a rendezőség, augusztus 2-re pedig Ti- szaörvényből egynapos autóbuszos kirándulást szervez Tiszafüredre és Hortobagyra. Szegeden, az érkezés napján lehetőség nyílik a szabadtéri játé­kok aznapi előadásának megtekintésére. A túráé mindenki önellátó. saját vízi járművel és táborozási felszereléssel. A túrával kapcsutaSosan a Csongrád megyei TSZ (6720 Szeged. Széchenyi tér 9.), és a Szabolcs-Szat- már megyei TSZ (4401 Nyíregyháza. Mártírok te­re 9.) ad felvilágosítást, s küldi meg a jelentkezési feltételeket tartalmazó programot. A KPVDSZ június 28- án. szerdán "szervez túrát a Ságrárí-liget—János- hegy—Vir-völgy—Mak- kosmária—Előre úttörőál­lomás—Ságvári-liget vo­nalon. Találkozó: 7.50-kor a Moszkva téren. Nyolc ország motorcsónak-versenyzői a Dunán A Zalka Máté Motoros­klub rendezésében a hét végén kerül sor az idei első nemzetközi motor­csónakversenyre, amely egyben az országos baj­nokság ez évi rajtja is lesz. A szombat, vasárna­pi budapesti dunai via­dalon nyolc ország — Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia, NDK, NSZK, Olaszország, Svájc és Ma­gyarország — számos ki­válósága méri össze egy­mással tudását. A nemzetközi vízisport­eseménnyel kapcsolatban kedden megtartott sajtó- tájékoztatón Molnár Vil­mos, a ZMMK elnöke el­mondta, hogy a Margit­sziget és a budai Duna­part közötti szakaszon, a Buda-újlakl vízművek magasságában jelölik ki a háromszög alakú pá­lyát, amelyen egy kör 1,5 kilométer lesz. A program szerint szombaton 13—14 óra kö­zött a sporthajók, 14—15 óra között pedig a sikló- hajók tartják edzéseiket, majd 16 órától bonyolít­ják le az első futamot. Vasárnap 8.30—9.30 kö­zött lesz edzés, és 10 órá­tól a második és harma­dik futamra kerül sor. A verseny színhelye az Árpád fejedelem útján közelíthető meg gépko­csival, autóbusszal vagy HÉV-vel. A CENTRUM DIVATCSARNOK és OTTHON ÁRUHÁZ KERES: LIFTKEZELŐT Jelentkezni lehet a DIVATCSARNOK munkaügy: osztályán, Budapest VI., Népköztársaság útja 39, III. emelet sSSÉ*-'' VALLALAT FELVESZ ács-állváiiTozó, gé|* járni íiszerel«, villantó* járni n-szcrelo. bádogos» szakmunkásokat FELVÉTEL ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: 1980 Budapest VII., Kertész utca 10,. felvételi iroda és a vállalat valamennyi telephelye TELEFON: 422-430/1489 mellék RENDKÍVÜLI OLCSO ÁRON VÁSÁROLHAT! Leánika és bakíis ií*rs**vrnliál; 55 forintért AZ BOLTJAIBAN: II., Mártírok útja 31—33., IV. , Árpád út 56. (Újpest), V. , Kálvin tér 3„ VIII., József körút 36., VIII., József körút 13—15„ VIII., Népszínház utca 19., XVIII., Vörös Hadsereg útja 125. (P-lőrinc). Mészöly Kálmán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék