Népszava, 1978. július (106. évfolyam, 153-178. sz.)

1978-07-18 / 167. szám

197 8. július 18. NÉPSZAVA 5 Havasi Ferenc Zalában Zala megye vendége volt héttőn Havasi Fe­renc, az MSZMP KB tit­kára, Zalaegerszegen a megyei vezetők tájékoz­tatták a megye helyzeté­ről és fejlődéséről. A KB titkára városnéző sétán ismerkedett a megye- székhely kulturális és szociálpolitikai intézmé­nyeivel. Havasi Ferenc délután Nagykanizsán felkereste A magyar—bolgár ba­rátsági, együttműködési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződés aláírá­sának 30. éyfordulója al­kalmából Vladimír Vide- nov, a Bolgár Népköz- társaság magyarországi nagykövete, hétfőn foga­dást adott a nagykövet­ségen. A fogadáson részt vett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsá­nak főtitkára. Haffai Sa­rolta, az országgyűlés al­Munkásveteránok és riatalok nemzetközi talál­kozójával fejeződött be vasárnap a Magyar Esz­perantó Szövetség 27. kongresszusa. A Láng Művelődési Házban le­zajlott esemény is de­monstrálta: az új gene­ráció szélesíti, gazdagít­ja a sok évtizedes eszpe­rantómozgalmat. A há­romnapos tanácskozáson — amint Kutas Imre. a magyar szövetség főtitká­ra záróbeszédében el­mondta — kifejeződött az az igény, hogy miként a lakóterületeken, a mun­kahelyeken is szervezze­A július elsejével ala­kult Államigazgatási Főp iskolán a hároméves nappali tagozaton 150-en, a négy-négy esti és leve­lező tagozaton 100-an, il­letve 200-an kezdik meg tanulmányaikat szeptem­berben. A főiskola képzési cél­ja. hogy tervszerű okta­tó-nevelő munkával, a hallgatók eszmei-politi­kai és szakmai felkészíté­sével, a közéleti tevé­kenységre nevelésével, marxista—leninista vi­lágnézetű. szocialista er­kölcsű. munkájukat hi­vatásnak tekintő igazga­az Egyesült Izzó több mint 4000 munkást, több­ségében nőket foglalkoz­tató fényforrás- és üveg­gyárát. A fényforrásgyár­ban tett látogatást köve­tően Havasi Ferenc a nagykanizsai városi párt- bizottság épületében ren­dezett aktívaértekezleten időszerű gazdaságpolitikai kérdésekről tájékoztatta a részvevőket. elnöke, Marjai József, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Schultheisz Emil egészségügyi miniszter, Trethon Ferenc, munka­ügyi miniszter. Szentágo- thai János, a Magyar Tu­dományos Akadémia el­nöke. Nagy János kül­ügyminiszter-helyettes, valamint a politikai, a gazdasági, a kulturális élet több más vezető sze­mélyisége. Jelen volt a szocialista országok bu­dapesti nagykövetségei­nek számos vezetője és tagja is. nek eszperantócsoporto­kat. hiszen számos üzemben, vállalatnál ér­deklődnek a nemzetközi érintkezést megkönnyítő nyelv iránt. Abaligelen hétfőn meg­nyílt az eszperantista természetbarátok hagyo­mányos találkozója, ame­lyet a Magyai- Eszperan­tó Szövetség es a Magyar Természetbarát Szövetség immár a tizenegyedik al­kalommal rendez meg. Európa. Ázsia és Ameri­ka 12 országából mintegy nyolcvan eszperantista vendégeskedik a Mecsek hegyei között. tási szakembereket ké­pezzen. A főiskola nappali ta­gozatára azok az érettt- ségizettek jelentkezhet­nek. akik még nem töl­tötték be 35. életévüket, és legalább egy évet mór dolgoztak tanácsnál vagy más államigazgatási szervnél. Az esti és leve­lező tagozatra való je­lentkezés feltétele ugyan­az. mint a nappalinál, korhatár azonban nincs. A tanulmányok megkez­déséhez mindhárom ta­gozaton az alkalmazó ál­lamigazgatási szerv veze­tőjének javaslata is szük­séges. i Hullai Árpád Mongóliába utazott Pullai Árpád közleke­dés- és postaügvi minisz­ter hétfőn Ulánbátorba utazott, ahol részt vesz a KGST közlekedési állan­dó bizottságának 54. ülé­sén. A tanácskozáson a KGST-tagországok közle­kedési miniszterei megvi­tatnák a tagállamok kö­zötti közlekedési egvijtt- működés fejlesztésének kérdéseit. Egészségügyi küldött né" érkezett a JNDK-bóI Schultheisz Emil egész­ségügyi miniszter meghí­vására Abdullah Bukair. a Jement Néni Demokra­tikus Köztársaság egész- ségügvi minisztere veze­tésivel küldöttség érke­zett hétfőn Budapestre. Eluta zott a kin «iti szakszervezeti küldöttség A Kuvaiti Szakszerve­zeti Szövetség küldöttsé­ge. amely a SZOT meg­hívására hivatalos, bará­ti látogatást tett hazánk­ban. hétfőn elutazott Magyarországról. KinrfTTETÉS Az Elnöki Tanács dr. Barnaki Ferencet, a Du- na-vidéki Vendéglátó Vál­lalat igazgatóját nvuedíi- ba vonulása alkalmáhól. eredménves munkássága «1 ismeréseként a Munka Érdemrend aranv fokoza­tával tüntette ki A kitün­tetést hétfőn Molnár Ká­roly belkereskedelmi mi­niszterhelyettes adta át. Vasárnap is aratlak A hűvös, csapadékos időiárás erősen hátrál­tatta. a kalászosok beéré- sét. A kedvezőtlen időjá­rás következménye, hogy 8—10 napos késéssel lát­tak hozzá a gazdaságok a betakarításhoz. Az ara­tás az elmúlt hét végéig jobbára csak az ország déli és közén só mpgurn- ben vált általánossá. Or­szágosan eddig az őszi- árna 81 százalékát, a bú­zának nedia minteay 10 százalékát aratták le. A gabonaföldeken se- rénven dolgozták az em­berek. a géoek vasárnao is. Tolnában lénveozben befelezték az. ősziároa avatását. A megyében hatszáznál több komba in vesz részt az idei beta- kariblsban. Bncs-Kiskun és Csonarád menve saho- naföld'e'n 500—500 kom- báin dolgozott. A harmat, felszáradása után vasár­nao mintegy 300 kom­ba in indult meg a Kis­alföld gabonamezőin. Több mint ezer hektárról takarították be a termést, elsősorban az ősziároét. de több helven aratták a búzát is. A Borsod me­nüéi állami gazdaságok­ban. a hejőmenti. a nasv- miskolci és a szerencsi mezőgazdasági üzemek­ben hétfőn megkezdték a korai é'-ésű. Libellula fai- táíú őszibúza aratását. A munkálatokat nehe­zíti. hoav sok a dőlt ga­bona. ezért a komba ivók­ra sok helyütt kalász- ertielöket szereltek. A belvizes területeken — főként Békés és Csong- rád megyében — dupla kerékkel látták el a kom­bájnokat. hogy ne süly-t lvedienek a talaiba. és munkába állították a lánctalpas rizskombájno­kat is. Tovább kell javítani az alkatrész- és üzemanyag- ellátást. Üzemanyag- hiányt Csongrád. Tolna. Gvőr-Sopron és Vas me­gyéből jelentettek. Fogadás a bolgár nagykövetségen Ausztrál parlamenti küldöttség Budapesten Az országgyűlés meg­hívására hétfőn ausztrál parlamenti küldöttség ér­kezett hivatalos látoga­tásra Budapestre. A de­legációt Kevin Newman liberális párti képviselő, országos fejlesztési mi­niszter vezeti. A küldött­ségben az Ausztráliai Ál­lamszövetség szenátusá­nak és képviselőházának munkás-, liberális és ag­A SZOT és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség (ÖGB) közötti együttmű­ködési megállapodás alapján magyar és oszt­rák szakszervezeti tiszt­ségviselők 31—31 tagú küldöttsége kölcsönösen tanulmányozza Magyar- ország és Ausztria szak­Befejeződött az eszperantó kongresszus Kapunyitás szeptemberben az Államigazgatási Főiskolán rárpárti tagjai kaptak helyet. A delegációt a repülő­téren Péter János, az or­szággyűlés alelhöke, Kdz- mér Zsigmond. a Magyar Népköztársaság Canberrái nagykövete és törvény- hozásunk több tisztségvi­selője fogadta. Jelen volt dr. James William Craw­ford Cumes. az Ausztrá­liai Államszövetség bu­dapesti nagykövete. szervezeteinek tevékeny­ségét. ismerkedik a dol­gozók élet- és munkakö­rülményeivel. A magyar szakszervezeti küldöttség vasárnap elutazott Auszt­riába. az osztrák szak- szervezeti tisztségviselők küldöttsége hétfőn ha­zánkba érkezett. A TELEVÍZIÓ ELŐTT A TANÍTÓ Sajnálatos, hogy ezt az akaratot példázó doku­mentumaimét a délutáni műsoridőben vetítene a televízió, mert Balázs Gusztáv sorsa és élete több nézőt (érdeklődőt) érdemelt volna. Balázs Gusztáv egv nagvecsedi. kilencgvermekes család gyermekeként indult el. hoev diplomát szerezzen, maid hasonló sorsú ci- Sánvgvermekek között szétossza mindazt, amit ő kanott-tanult. Megkapó volt látni-hallani a gégé- nvi tanító őszinteségét, célra törő igyekezetét, aka- ratereiét Riporteri segéd­let nélkül vallott életéről, környezetéről, pedagógusi munkájáról. fogalmazta meg (a megszállott embe­rek hitével és ereiével) gondolatait..életcélját úgv. ahogv a három évvel ko­rábban-készült rinortrész- letben születő szándékai­ról nyilatkozott. A széo és gondos mun­káló film készítői: Veres István rendező. Gncnps Károly szerkesztő. Hollós Olivér és Nándorfi Lajos oneratőrök mindenképpen elismerést érdemelnek. A KÉP WUT AT ÁS SZÉPSÉGEI Szándékáért (gondolom nem vagvok ebben egye­dül) kedv-elem a ..Nvitott könw"-et. mert szinte a lehetetlenre vállalkozik, amikor megnróbál eliga­zítani naniainkban születő müvek áradatában Meg­oldásaiért nem mindig kedvelem, mert a legtöbb esetben (a könvv. illetve az írásokat követően) az írói bemutatkozás hamis­ra sikeredik. A kamerák előtti izgalom, olykor a ri- norteri kérdések s az arra rögtönzött válaszok képet raizolnak az. alkotóról. A legutóbbi adás maid- hogvnem a fordítottiát igazolta. Gyárfás Miklós és Sinkovits Imre beszél­getése — kötetlen eszme­cseréié — talán többet mutatott fel az írói szán­dékból. mint a bemutatott novellák. Két szuggesztív egyéniség: egyik a szín­padi világ jeles ismerője és aktív alkotója, a másik a színpadi ,, képmutatás” nagy mestere-művésze többet tett a látottakhoz, mint amit a több mint 30 novellát tartalmazó könyvből a három jele­nettel megismerhettünk. Fogódzóval immár köny- nyebben eligazodhat a né­ző (olvasó) Gyárfás Mik­lós kötetének valós mon­danivalójában t a belső színháznak-játéknak mi­lyen szerepe van életünk­ben. mik (a szó jobbik ér­telmében) a képmutatás szépségei. Gyárfás Miklós írói erényeiből: a párbe­szédek sodró lendületéből, szituáció és egyéniség te­remtő készségéből csupán ízelítőt kaptunk. Kár lenne azon vitat­kozni. hogy a szerkesztő. Katkó István jól vagy rosszul választott-e a kö­tetből — az írások mind­egyike szinte önmagát kí­nálja képernyőre. Maradt tehát a figyelemfelkeltés, amit Gaál Albert rende­zése is hangsúlyozott. ILLETLENEK Már a veszprémi ősbe­mutató után könnyű volt megjósolni: Mamcserov Frigyes tévéfilmje közön­ségsikerre számíthat. Már önmagában kitűnő vígjá­téki alaphelyzet. hogy négv férfi meztelenül látssza végig a filmet. Mocsár Gábor írói anya­gában azonban ennél több rejtőzik: mindennapjaink visszásságait nagyítja ki. A film pedig ötletek halmazával, olykor a bur- leszk határát súroló jele­netsoraival. ha nem is mind eredetiek tovább élezték Mocsár Gábor szatíráját. A laza jelenet­sorokra épülő vígjáték így érte el azt a fajta könv- nvedséget. amely a sze­replőknek. Harsánvi Gá­bornak. Holtai Kálmán­nak. Kertész Péternek és Tímár Bélának önfeledt játékra, a nézőknek pedig önfeledt szórakozásra kí­nált lehetőséget. Mátai Györgyi Lapozgató Hess András budai műhelyéből A Régi magyarországi nyomtatványok 1473— 1600 című. vaskos kézi- könvvben elsőként Basi­lius Magnus De legendis poetis {A költők olvasásá­ról) és Xenophon Apolo­gia Socratis (Socrates vé­dőbe szádét című munká­iénak rövid könyvészeti leírása olvasható. A két munka egy kötetben je­lent meg. 1473-ban. Hess András, sr budai ősnyom­dász műhelyében. latin nyelven. (A latin ez eset­ben fordítás volt. görög eredetiből.) Sokáig —még századunk első negyedé­ben ís — ezt a könyvet tartották a budai Hess- féle nyomda első termé­kének. Fitz József aztán a Chronica Hunqarorum előszavából megállapítot­ta. hogy ez a krónika volt az első .magyarországi nyomtatvány. Mindjárt utána, másodikként azon­ban a Basilius—Xenophon következett. Míg azonban a Chronica Hungarorum kilenc példánya ismert ma a világon — közülük kettő Budapesten —, ad­dig a második magyaror­szági nyomtatványból mindössze kettő, Bécsben és Eic’nstáttben. Közülük is csak a bécsi teljes pél­da ny. Bár hazánkban már régóta • nincs egyetlen pél­dány sem ebből a máso­dik magyarországi nyom­tatványból, most mégis könnyedén tanulmányoz­hatjuk annak latin szöve­gét. ismerkedhetünk az eredeti betűk formájával, s olvashatjuk Basilius meg Xenophon munkáját magyarul is. Az Európa Könyvkiadó Helikon-mű­helye ugyanis megjelen­tette Hess András budai műhelyének ezt a huma­nista könyvecskéjét ha­sonmás kiadásban. Ritoók Zsigmond fordításában és Soltész Zoltánné tanulmá­nyával. Basilius Magnus ebben az értekezésében azt mondja ki. hogy ..a fiataloknak is a kicsit ki­csire halmozva kell elsa­játítaniuk a tudományo­kat az antik költők, auk­torok müveiből. minél korábban kezdett, folya­matos tanulmányokkal és értékelő válogatással” Xenophon rövid munkája Szókratész peréről és ha­láláról szól. Érdekes nézegetni a Hess-nvomda egykori be- tűformáit és a szöveg sze­désének képét. S élveze­tes olvasni Ritoók Zsig­mond fordítását, amely Leonardus Aretinus latin szövege alapján készült Az érdeklődő elérkezik a könyvben Soltész Zoltán­né szerényen csak Utószó­nak nevezett, negyven­négy könyvoldalnyi, ki­tűnő tanulmányához, s ha belekezd, ezt is szívesén végigolvassa. A többi kö­zött megtudhatja belőle, hogy Hess András Basi­lius—Xenophon kiadvá­nya a korabeli „korszerű művelődési igény jelent­kezéseként értékelhető" — más megnyilvánulásokkal együtt, természetesen —. megismerkedhet az első magyarországi nyomtat­vánnyal is a másodikon kívül, valamint az immár örökre híressé vált mű­hellyel, Hess András nyomdájával. M. I. Megkezdődött a VI. nemzetközi Kodély-szeminárium A kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetben hétfőn meg­kezdődött a VI. nemzet­közi Kodály-szeminárium egyhónapos programja. A világszerte elismert ze­nepedagógiai továbbkép­zés iránt minden eddigi­nél nagyobb az érdeklő­dés. A foglalkozásokon július végéig csak külföl­diek vesznek részt: 14 országból érkezett 120 ze­nepedagógus kezdte meg zenei tanulmányait Ko­dály Zoltán szülővárosá­ban. A magyar részvevők száznegyvenen augusztus elsején kapcsolódnak be két hétre a továbbkép­zésbe. A szeminárium alkal­mából nyári hangver­senysorozatot rendeznek Kecskeméten, amely a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Főiskola hallgatói­nak Bartók—Kodály— Liszt-hang versenyével hétfőn este kezdődött meg a Bács-Kiskun me­gyei Művelődési Köz­pontban. Megnyílt a nyári egyetem és a zenei tábor Pécsett Pécsett két jelentős nemzetközi találkozó kez­dődött meg vasárnap. A TIT nyári egyetemét hu­szadik alkalommal, az ifjúsági zenei tábort pe­dig tizedszer rendezték meg a mostani nyáron. A XX. ..Népek barát­sága” nyári egyetemnek 120 hallgatója van Euró­pa nyolc országából. Az Országos Béketanács a jubileum alkalmából, a béke érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül — kitüntet­te a „Népek barátsága” nyári egyetemet. A X. nemzetközi ifjú­sági zenei táborba tizen­hét európai és tengeren­túli országból érkezett 130 fiatal muzsikus. A Jeunesses musicales (Ifjú zenebarátok) magyaror­szági szervezete minden nyáron a Mecsek alján rendezi meg a nemzetkö­zi találkozót, azzal a cél­lal. hogy a hallgatók megismerkedhessenek a magyar ének-zenei neve­lés rendszerével, tanul­mányozhassák Kodály ze­neelméleti munkásságát és zenepedagógiai mód­szereit Mindkét nemzetközi ta­lálkozó két hétig tart. Vendégei bekapcsolódnak a „Pécsi nyár” című kul­turális programba is. Operabemulaló a Margitszigeten A budapesti nyár ren­dezvénysorozatának ese­ményeként vasárnap este a margitszigeti szabadté­ri színpadon neves kül­földi énekesek, valamint a MÁV Szimfonikusok, a Magyar Rádió és Tele­vízió Énekkara, és a Ma­gvar Néphadsereg Mű­vészegyüttese Férfikará­nak közreműködésével olasz nyelvű előadáson mutatták be Mascagni: Parasztbecsület es Leon­cavallo: Bajazzok című operáját. A Békés And­rás rendezte előadáson — melyet Sándor János vezényelt — többek kö­zött felléptek: Antoniet­ta Canarile. Michele Mo- lese és Giuseppe Giacn- mini olasz, továbbá Ni­kola Szmocsevszki és Mária Venceszlavova bolgár énekesek. A műsort július 18-án — rossz idő esetén 19-én — megismétlik. A hét rége kiállítási eseményeiből Az idei nyári évad egyik legjelentősebb kul­turális eseménye, a Deb­receni nyári tárlat, va­sárnap nyitotta meg ka­puit a Kossuth Lajos Tu- dományegvetem díszud­varán. Mint korábban, ezúttal is megadott téma­körökre, így az „Ember és környezet", illetve a „Táblakép és kisplasztika ’78” címmel kiírt pályá­zatokra küldhették be műveiket az alkotók, amelyekből mintegy 20« festményt, szobrot és ér­met válogatott ki a kiál­lítás zsüribizottsága. Kiskunfélegyházán. a patinás Kiskun Múzeum­ban. a vidék jeles festő­művésze. Diószegi Balázs mutatia be legújabb ké­peit. Makón, a városi ki- állítóteremben. a Maros mepti müvésztelep hazai és külföldi vendégeitől láthatnak szép összeállí­tást a műbarátok. A Dunántúlon Péreli Zsuzsa textilművész szé­kesfehérvári bemutatko­zása keltette fel a szak­ma és a közönség érdek­lődését. Az István Király Múzeumban kiállított 25 textilképe a nagy hagyo­mányú műfaj klasszikus elemeit felhasználva kö­zöl aktuális művészi mondanivalókat. Ugyan­csak vasárnap nyitották meg a Zala megyei Csesztreg népi műemlék­házát. a környék egyik legszebb falusi műemlé­két. Végül egy budapesti esemény: Lengyelország újjászületésének 34. év­fordulója alkalmából mű­vészi fotókiállítást rende­zett a budapesti Lengyel Kultúra. A bemutatott képek az ország legszebb tájaira és műemlékeihez kalauzolják el az érdek­lődőket. Az idősb Szabó István szobrászművész alkotá­saiból a Magyar Nemze­ti Galériában rendezett kiállítást augusztus 13-ig meghosszabbították. Ugyancsak kiállítás nyílt a Bolgár Kulturális Központban. a „Hűség hűségért, barátság barát­ságért” címmel. — Elutazott Budapest­ről a Georgij Markov, a Szovjet írószövetség első titkára vezette szovjet íróküldöttség. amely a magvar—-szovjet írószö­vetségi titkársági ülésen vett részt. — Füst Milán költő. író. esztéta születésének 90. évfordulója alkalmából a Magvar Írók Szövetsége hétfőn koszorúzási ünnep­séget rendezett a Farkas­réti temetőben. — Fellegi Adam is be­jutott a washingtoni nem­zetközi zongoraversenv elődöntőiébe. Fellegi Ádá- mon kívül egv angol, egy kanadai és kilenc ameri­kai zongoraművész jutott tovább. Színházi műsorok Margitszigeti Színpad: Parasztbecsület — Bajaz- zók (8. esőnap 19-én): Bu­dai Parkszínpad: Fiesta de Espana (8): Városma­jori Színpad: A kikapos patikárius (8): Fővárosi Operettszínházi Egv kis hazai (7)í Zichy-kastély: Magyar Állami Hangver­senyzenekar — Bach— Haydn—Mozart b. A fi és BT (8. esőnap 19-én): Zenélő Udvar: Jandó Jenő zongoraestje — Haydn— Brahms-zongorab. AT és BT (8, es on a p 19-én). Szakszem ezeti lisztség\ iselők kölcsönös látogatása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék