Népszava, 1978. július (106. évfolyam, 153-178. sz.)

1978-07-18 / 167. szám

I NÉPSZAVA 197 8. július 18. JK\ li ; mi !ll> II M«II» 7/ Jl Ikv 197B. JÚLIUS 18. KEDD A Nap kel 4 óra 5 pere­kül', nyugszik 19 óra 35 perckor. S^ereteueJ koseontiüK nevnapiuKun nevű kedves olvasóinkai » 6x1 - 7 A Margit-híd átépíté­sével járó viszonlagsa- gokal mar kezdik meg­szokni a budapestiek: söl. megtanullak a lec­ket. ismerik a „menet- vendet". mikor vehető igénybe ez a fontos út­vonal. De mit csinálnak a vidékiek, a külföldi­ek? Az idegenforgalmi főszezonra a Fővárosi Közterület fenntartó Vállalat kiadásában szemrevaló tájékoztatási füzet jelent meg. amely részletes útmutatást, in­formációt ad: mikent érhetik el célpontjukat u leggyorsabban a köz­lekedők, kikerülve az építési területeket. Több mint 170 ezer példány­ban osztogatják a kis füzetet a halaralloma- sokon. a szállodákban, az utazási irodákban, az idegenforgalmi hiva­talokban. egyszóval mindenütt, ahol az ide­genek megfordulnak. Bár a tájékoztató füzet a magyarral együtt hat nyelven — oroszul, an­golul. németül, csehül és lengyelül — jelent meg. úgy véljük, az elő­relátó és gyors intéz­kedés ennek ellenére hét nyelven beszél... k. i. Ország Mihály, a Szocialista Hazáért Ér­demrend kitüntetettje 88 éves korában el­hunyt. Hamvasztás ujá- ni búcsúztatása július 24-én. hétfőn délután 8 órakor les'' a rákoske­resztúri Űj-köztemető- ben. Kanyári Mihály. a Szocialista Hazáért Ér­demrend tulaidonqsa. aki 1924 óta volt tagia a oártnak. 77 éves ko­réban elhunvt. Temeté­sé iúlius 20-án. csütör­tökön. 13 órakor lesz a pvíreqvnázi ész.aki te­metőben. Sliukri Sahli Ahmad, az Iraki Köztársaság buda­pesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkalmá­ból hétfőn fosadást adott az Intercontinental-szálló­ban. Papp Lajos államtitkár­nak. a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnöké­nek vezetésével vasárnap küldöttség utazott a Finn Köztársaságba Aat'no Hannus finn beliigvi ál­lamtitkár meghívására. — I A IV. országos if it'»- tminUás-kpmultvrliilál- Uozo vasárnap befejező­dött Salaótariánban. Az. ország minden részéből csaknem kétezer fiatal vett részt a négynapos programban. — Az Iniprodtorginas 78 kiállításon. Moszkvában, a Transeleku'o a Technopro- ímport szovjet külkeres­kedelmi egvesüléssel 700 ezer rubel értékben szer­ződést írt alá 1979. évi szállításra. A szerződés tárgva: 58 ételbár, a Ker- ipari V"halat gyártmánya. — Ősi népviseletüket von ii Itatták fel harminc, ember nagyságú nróbaba- bán a dél-magvarország: Duna-menti községek Szeaszárdon. a VI. Duna- menti nemzetközi folklór- fesztivál be\ ezétőiekónt. A vasárnap mesnvílt kiállí­tást — a Babits Mihálv Medvéi Művelődési Köz­pontban — augusztus 11- ig lehet megtekinteni. NEMZETKÖZI SZABVÁNY — GYEREKÁGYRA. — Semmi baj, asszonyom. A srác hossza pont 2 gyerekágy. — Nem adott elsőbbsé­get. Balatonszentgyörgvön Pódiumát- Zorka 28 éves adminisztrátor, jugoszláv állampolgár személygép­kocsijával dr. Tatai Mi­hály 40 éves zombai állat­orvos személygépkocsijá­nak ütközött, amely át­tért az úttest bal oldalá­ra. és ott összeütközött a vele szemben szabályosan haladó személygépkocsi­val. A baleset következ­tében dr. Tatai Mihályné 38 éves adminisztrátor, zombai lakos a helyszínen meghalt. Podrumac Zorka és három utasa súlyos, dr. Tatai Mihálv és má­sik két utasa könnvű sé­rülést szenvedett. Az ed­digi adatok szerint Pod­rumac Zorka nem adta meg az elsőbbséget sze­mélygépkocsijával. — Olvasótábor. Vasár­nap megnyílt Salgótarján­ban a Nógrád megyei szakmunkástanulók 111. olvasótábora, amelyen öt­ven diák vesz részt. Meg­látogatják a megye köz­művelődési intézményéit, irodalmi emlékhelyeit, ta­lálkoznak írókkal, művé­szekkel. ismerkednek a VIT-ek történetével. Vé- gezeLül szoboravatás cím­mel kulturális bemutatót tartanak. — Gyorshajtás. Kosa István 32 éves rakodó- munkás. budapesti lakos nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel ve­zette segédmotorkerék­párját, és a XIX. kerület Petőfi tér 18. szám előtt egy lanak ütközött. Kosa István a helyszínen meg­halt. — A Dunába esett mo­torcsónakjából es a vízbe fulladt Pest ^megyében. Ráckeve külterületén Gon- da István 70 éves nyug­díjas, budapesti lakos. A baleset vizsgálatát a rendőrség megkezdte. — Szabálytalan előzés. Tolna megyében. Bátaszék és Bonvhád kpzött Papp János 22 éves gépkocsive­zető, bonyhádi lakos a szekszárdi Sárközvölgyi Víztársulat tehergépkocsi­jával elütötte az előtte segédmotoros kerékpárral haladó Romics András 57 éves betanított munkás, alsónánai lakost, aki a kórházban meghalt. Papp Jánost a rendőrség őri-í zetbe vette. — NEB-vizsgálal. Az altalános iskolát csak a tanulón 88 százaléka vég­zi el Vas megyében 14 eves koráig — állapították meg a népi ellenőrök, a taniiütelezettségre vonat­kozó rendelkezések végre­hajtását vizsgáivá. Felhív­ták a figyelmet egyebek között arra, hogy megol­dásra var a túlkoros, de 18 evesnél fiatalabb, a nyolc osztályt el nem vég­zet! gyermekek iskolázta­tása. i — Isnicl megnyílt a ta­polcai Tavas-barlang. Fel­újítottak a barlang lép­csőházát. a fogadóhelyise­get és korszerűsítették a világi lóberendezést. — Hétfőn befejeződött a zöldborsó feldolgozása a miskolci hűtőházban. A tervezettnél több. mintegy tizenhatezer mazsa zöld­borsót tartósítottak mély­hűtéssel. — Lóakadály. A buda­pesti Vörös Október Ter­melőszövetkezet öt ver­senylova képezett forgal­mi akadályt és okozott közlekedési balesetet hét­főn ‘ délelőtt Szolnokon. Túrázás közben a beseny- szögi úton egy gyorsvo­nattól megriadtak a lovak és ledobták lovasaikat, majd a városközpontba vágtáztak: az egyik kije­lölt gyalogátkelőhelyen fellöktek egy férfit, akit kórházba kellett szállíta- ni. Ezután az állatok visz- szakocogtak a Szandai ré­ten levő karámokhoz. Mii tud Ón ü vállalatokról? Négyheles rejlvénypályázat A Borgazdasági Vállalatok Trösztjének termékeit ismertető pályázat második keresztrejtvényének he­lyes megfejtése a következő: Fogyassza a kiváló MARKA üdítőitalokat Itt a MARKA, itta már ma? December harmincegy. 200 El-os vásárlási utalványt nyerlek: Bognár Gé­za. Medgycs István. Pataki I.ászióné. Kadácsi Ist\ an. Teslér Károlyné budapesti. Bárdy Károlyné Győr. Ficsór Erzsébet Kiskunfélegyháza. Juhász Béla Kom­ló. Nyaké Béla Mezőkövesd. Somogyi Lajos S/.iget- sZentmiklós — olvasóink. A nyereményeket postán küldjük el. □ Illír LATUNK-HIT ULLDMO m 10.20: 17.,50: 18.21): 18.10: 19.10: 19.20: 19.80: 20.00: 20.45 Cherbourg! esernyők. Francia film (1984 — ism.) Óvodások .filmműsora. Sz. Posta fiók 250. Takács Mari műsora öoleár magazin. A Horizont szerkesztőség műsora. Sz. Esti mese Tévétorna. Sz. Tv-híradó Gazdag ember — szegény ember. Amerikai filmsorozat. XII 3, rész. Sz. Karold bácsi rájön, hogy szolgálnia nyá val Tómnak viszonya van. szörnyű va­ló Hát csap. mely egyben a kapcsolat végét is jelénti. Rudii élete is egyre nehe­zebbre fordtd. keményen dolgoznia kell. hogy a fő­iskola rérzéséhez szükséges költségeket előteremtse, rá­adásul Julie (k’ri színész­nőnek készük összejön egy számottevő színházi ember­rel .. Közgazdasági kislexikon. Xfl 7. rész: A munkaerő-gazdálkodás. Sz. 20.55: Színházi album. Dr. Várnái György különös vendégei — Gyulai Nyár. 1978. (részlelek) — Pécs új nyári színháza — Szentend­re. Templom lér 21.55: Vívó VB Férfi tőr és női tör csapatdöntő. Sz. Kb. 22.40: Tv-híradó 3. 20 01: Zenés ajándékkosár. Intervízió-stvétel az NDK Televízió szórakoztató mű­sorából 21.05: Tv-híradó 2. 21.25: Az ember és környezete. Finn film. Sz. 21.55—23.00- Alkony. Sz. A cirkuszvilágról számta­lan legenda kering, veszé­lyek. válságok. édesbús történetek, a bohóc, aki be­lül ugyanolyan, vagy még olyanabb ember. mint. má­sok stb. Ez a bolnár film bemutatja az artisták való­ságos hétköznapjait: veszé­lyeket. válságokat, a maszk mögötti embert. ■. N/Joviík televízió 10.00: Hírek 10 05: Arbuzov: Vá­rakozás (Ism.) Sz. 17.50: Hírek 18.0:5: Orvosi tanácsok. Sz. 18.15: Megszületett a Pantaeritíitol. Publicisztika 19.00: Tv-híradó 19.30: Erjedő bor (Cseh film) Sz. 21.40: Tv-híradó 22.10: Havannai VIT-krónika 21.05: 1.25­8.23: 8.40: 9.19: 10.05: 10.25: 10.40: 11.40: 12.00: 12.20: 12.35: 13.58: 11.4«: 15.10: 15.34: 1.3.14: 18.00: 18.05: 18.30: 17.07: 17.31: 17.57: is 09; ts Mi; 19.15:-7.59: Jó reggeli! Amiből van eleg. Galik Mi­hály riportja az alumí­niumiparról Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Ezer kiló laskatészta Zenekari operarészletek Ballagó idő. Fekete István regénye folytatásokban Alukohók. Dománv András riportja Világhírű előadóművészek Brahnis-felvét eleiből Jókai Mór élete és kora. írta: Mikszáth Kálmán Jókai nem ír Déli krónika Ki nyer ma? Melódiakoktél. Közben: 13.10—13.25: Tör­vénykönyv. ..Hiába váltam el Nyomkereső. James Fenimore Cooper regényének rádióváltozata Éneklő Hiúság Orosz Júlia és Szabó Mik­lós T^ehár Ferenc—Kulinyi Ernő Paganini című ope­rett iából énekel Egv szigetközi nótafa: Szakáll István Mas varán szólva ... Útközben Megéri a pénzét? V rész: Beruházási utó- kalkuláció a Székesfehér­vári Könnyűfémműben Leonard Bernstein Debilssv-míiveket vezényel Fiatalok stúdiója. Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjas: Daránvi Marianna Mozart: D-dúr vonósnégyes. K. 499. Mai kHnwaiánlatunk A Szabó család FÄH magazin Mao var operaénekesek. 17 a 1 m á r 31 ^ <jH p Nemzetközi ■* bika lei deszkán Szerkesztő; Kender Katalin Félóra a Kaláka együttesse! Húszas stúdió. A szerelem betegsege? Tudósítás a vívó VB-ről A Magyar Rádió és Tele­vízió énekkara lengyel szerzők kórusaiból énekel 22.30;-Meditáció — az útikönyvekről. Antal Gábof- írása Szimfonikus zene Pickwick. Részletek Ornadel zenés játékából 22.15 22.28 23.00 0.10 4.25­8,05: 8.20 : 8.33: 9.15: 9.30: 9.35: 10.00: 11.55 12.00 12.33; 12.50 13.28: 13.33: 14.00: 11.35;-7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora Dalok a békéről Tíz perc külpolitika Verbunkosok, nóták A Dunai Vasmű üzemi tűz­oltóságának fúvószenekara játszik Monológ A falusi kislány Pesten. Czuczor Gergely elbeszélő költeménye és meséi Zenés műsor üdülőknek Látószög. Ifjúsági jegyzet A varázskeringő. Részletek Oscar Straus operettjéből Arcképek a szlovák irodalomból. Pavol Országú Hvjezdoslav Zenekari muzsika Barkácsolóknak Orosz népdalok Kettőtői hatig... 14.00: Operaslagerék Tánczenei koktél l Nagy Kati—Soltész Re­zső: Dal (Kati és a Kerek Perec). 2. Lux: Halló. Ma­jom úr (Arabesque egy.). 3. Wolf Péter—Fiilöp Kálmán:' Pillanatnyi pénzzavar (Hun­gária egy.). 4. Ciangherot- ti—Peretta—Corina: De... ha... (Dora Moroni). 5. White—Bn rke: Szerpe n tin­tä2; (Earth Wind and Fire egy.). 0. Tolcsvaii László— n>-ódy Janos: Jöjj. kedve­sem (Vonoanif egy.). 7. Pásztor László—Hatvani 18.(10: 18.33: 18.45: 19.15: 19.23 19.30: 20.33 21.00: 22.00 23.00 Emese: Köszönjük, Mr. Edi­son (Neoton famífía), 8. Anderson—(Jlvaeus: Menj tovább (Abba egy). 9. Sí- lye Attila—Sólymos Antal: A harmonikás (Expressz egy.), 10. Szigeti Ferenc— Soltész Rezső: Ma éjjel a disco-klubban (Corvina egy.). V. Tátrai Tibor—No­vai Gábor—Horváth Ká­roly: Kapj elő egy lemezt (Generál egy.). 12. Reed: Rock (Runaways egy.) 15.20: Könyvről könyvért 13.3«: Örökzöld dallamok 10.33: Csúcsforgalom — Kecskeméten Találkozóhely: Az Arany- homök-szálló előtt. Tele- fonszám az adás ideje alatt: 343-732 Harminc perc rock a City együttes felvételeiből Beszélni nehéz A BohiaVminisztérium Du­na Művészegyüttesének né­pi zenekara játszik Mészá­ros Tivadar vezetésével. Kürthy Éva népdalokat •énekel Véleményem szerint... Nemes György írása J ó estét, gverekek! Csak fiataloknak! Az obsitos. Garay Janos elbeszélő költeményének rádióválto­zala. A bajusz. Arany János verse Magángyűjtemény. Dr. Virágh Elemér lemezeiből válogat Boros Anikó Nóták 22.33—22.43: Tíz perc külpolitika Egy óra dzsessz. Rick Wakeman és Jeremy Steig felvételeiből 14.05: 14.35: 14.54: 18.03: 18.39: 17.00: 17.30: 18.00: 18.05: 19.04: 19.33: 21.28: Tip-top parádé. Urs/.ula Sipinska felvételeiből 0 Ady Endre pályája. V. rész: „Mindennek jöttem...” Havdn-művek 0 Tatjana Troyanus es Diet­rich Fischer-Dieskau Hän­del Julius Caesar c. ope­rájából énekel 0 Pavol Orszagh Hviezdoslav versei Kórusmuzsika. A Stockholmi Rádió énekkarát Eric Ericsson vezényli 0 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin 0 A viiággaz.daság hírei Cziftra György Liszt ma- gyai rapszódiáiból zongorá­zik 0 Magyar zeneszerzők művei­ből játszik a Budapesti Kamaraegyüttes 0 A Krakkói Trió hangversenye. Közben: kb. 20.28—20.43: Zbigniew Herbert versei Monteverdi: Vespro delta Beata Yergine 0 Évfordulók KELETI KAROLY. (1833—1892) a magyar hivatalos sta­tisztika megalapítója, a Statisztikai Hivatal első igazgatója születésének 145. évfordulója. TELCS EDE (1872—1948) szobrászművész halálának 30. évfordulója. egénye nyomAn ‘CS.HORVÁTH TIIOR rojzolts fAZEKAS ATTILA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék