Népszava, 1978. szeptember (106. évfolyam, 206-231. sz.)

1978-09-12 / 215. szám

4 NÉPSZAVA 1978. szeptember 12 JK\ JE IU» JIJ) J1 M <11* A Ä IKv 1978. SZEPTEMBER 12., KEDD. A Nap kel 5 óra 17 perc­kor, nyugszik 18 óra 3 perckor. Szeretettel köszönti tik névnapi ukö) asiu nevű kedves olvasóinkat CSAK A BÁBU MARADT Az Egyesült Álla­mokban Robert Car- row 1973-ban egy kem­pingben négy embert gyilkolt meg, s hosszú hajsza után a rendőr­ség csak úgy tudta el­fogni, hogy megsebesí­tette. Részlegesen béna lett. A bíróság 70 évi börtönre ítélte. Tolókocsiban töltötte nem éppen rövid bün­tetését, a börtönőrök úgy gondolták, ő az. akire a legkevésbé kell vigyázni. Míg egy szép napon egy bábut talál­tak agyában, a kocsi pedig az öt méter ma­gas börtönkerítésmél ár­válkodott. A béna rab maga mögött hagyta a börtönt, s a hátralevő 65 évi rabságot. Bizo­nyára azt gondolta, ha már a bíróság ilyen hosszú életre adott csekket, ezt nem tölti a dutyiban. A rendőrség abban bízik, utoléri. Ki tudja. Egy biztos, ha a lába nem is. az agya gyorsan működik, für­gébb volt, mint a bör­tönörök. (m) — Tétényi Pál akadé­mikusnak, a Tudomány- politikai Bizottság titká­rának vezetésével vasár­nap magyar kormánydele­gáció utazott Belgrádba, az európai és észak-ame­rikai államok tudományos és műszaki politikáért fe­lelős minisztereinek érte­kezletére. — Krisna Kumar Go.jal, az indiai kormány keres­kedelmi. közellátási és együttműködési állammi­nisztere vezetésével indiai küldöttség érkezett ha­zánkba a Szövosz vendé­geként. — Az Európai Gazda­sági Bizottság lakásügyi, építési, városrendezési bi­zottságának ülésére Szilá­gyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszter- helyettes vezetésével va­sárnap delegáció utazott Genfbe. — Az európai biztonság és együttműködés magyar nemzeti bizottságának meghívására Pekka Kuusi elnök vezetésével hétfőn Budapestre érkezett az európai biztonság és együttműködés finn nem­zeti bizottságának küldött­sége. EGYRE TÖBBET ESZÜNK — Látja, ha nem a túltápláltság miatt száll fel ide, most könnyebb volna repülni. — Halálra gázolta Sá­rospatakon egy személy- gépkocsi Hutka Sándor 47 éves segédmunkás helyi lakost. Az eddigi adatok szerint Hutka Sándor fi­gyelmetlenül lépett az út­testre. Elhunyt Pap Sára. a Szocialista Hazáért Ér­demrend tulajdonosa, a Magyar Divat Intézet nyugdíjasa, aki 1942-től volt a párt tagja. Ham- vasztás utáni búcsúzta­tása szeptember 14-én. 15 órakor lesz a Farkas­réti temetőben. David István, a Szo­cialista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje 64 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni bú- Coúztatasa szeptember 18-án. hétfőn délután 3 órakor a Rákoskereszt­úri új köztemetőber lesz. — Az Egészségügyi Vi­lágszervezet nagyszabású nemzetközi konferenciájá­val egy időben Alma- Atában kiállítás nyílt a szocialista országok által gyártott orvosi műszerek­ből. berendezésekből. A kiállításon hétfőn magyar napot rendeztek. A szo­cialista országok közös ki­állítását megtekintette Bo­risz Petrovszkij akadémi­kus, a Szovjetunió egész­ségügyi minisztere is. — NDK kereskedelmi hét kezdődött hétfőn a kecskeméti Alföld Áru­házban. Hazánk és az NDK szövetkezeti keres­kedelme ez alkalommal hatodszor cserél árut a választék bővítése érde­kében. — Földrengés. Az el­múlt éjszaka Guatemala több körzetében, s a fő­városban is. a Richter- skála szerint 5,8-as erős­ségű földrengést észleltek. A lakosok kimenekültek a házakból, és több órát az utcán töltöttek, félve az ismétlődő rengésektől. A helyi hatóságok szerint a fővárosban nincsenek ál­dozatok, vagy jelentős ká­rok. — Jack Warner holly- woody filmproducer 86 éves korában elhunyt. Negyven évig vezette a három testvérével 1913- ban alapított Warner Bro­thers pictures filmstúdiót. A Warner testvérek há­rom filmjükért kaptak Oscar-díjat: 1937-ben az ..Emilé Zola életé"-ért,' 1943-ban a „Casablancád­ért és 1964-ben a „My fair !ady”-ért. Mit tuti Ön a — Gyermektragédia. A Nógrád megyei Pásztón szombaton délután egy személygépkocsi elütötte az úttesten átszaladó Lis- ka Gábor 9 éves helybeli kisfiút, A szerencsétlen gyerek olyan súlyosan megsérült, hogy a kórház­ban meghalt. A kisfiú körültekintés nélkül, fék­távolságon belül szaladt a személyautó elé. A vizs­gálatot megkezdték. — Rádőlt a fal nyír­egyházi lakásának udva­rán egy konyhaépület bontása közben Czirják János 26 éves hegesztőre. Czir.iák a kórházba szál­lítás után meghalt. A bal­eset körülményeinek tisz­tázására a rendőrség vizs­gálatot indított. — Buszkatasztrófa. Százhúsz méter mélységije zuhant vasárnap egy uta­sokkal zsúfolt autóbusz a pakisztáni Rdwalpinditől ötszáz kilométerrel észak­nyugatra. A baleset kö­vetkeztében tizenkilencen haltak meg, és húszán megsebesültek. A sofőr túl nagy sebességgel akart venni egy kanyart, s el­vesztette uralmát a jármű felett. — Heroin. Szombaton Dél-Karolina államban két kamionban 30 tonna heroint találtak egv rend­őrségi rutinvizsgólat so­rán. A 30 millió dollár értékű rakomány elkob­zását követő széles körű nyomozás során 9 embert tartóztattak le. — A hét végén 125 sze­mélyi sérüléssel járó köz­lekedési baleset történt, ebből 14 halálos. 66 sú­lyos és 45 könnyű sérülé- ses kimenetelű volt. Négyhetes rejtvénypályázat A MÉH Nyersanyaghasznosító Vállalat tevékeny­ségéről szoló pályázat negyedik keresztrejtvényének helyes megfejtése a következő: Felújított fémhordó, haszonvasak, haszonfémek, géptisztító rongyok. 200 Ft-os vásárlási utalványt nyertek: Békefi György, ifj. Erdős Gyula, Kommár Ferencné. Molnár Béláné. Miklós Sándor budapesti, és Farkas Attila dombóvári, Haromi Jenő vasvári. Komoly Pál szege­di. Meixner József szolnoki. Szabó Mária tiszavasvári olvasóink. A nyereményeket postán küldjük el. A fődíjak nyerteseinek névsorát a szeptember 26-i számunkban közöljük. Évfordulók k ___^ T ERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ (1888—1969) Kossuth-díjas író, a XX. századi magyar próza egyik kiemelkedő képvi­selője születésének 90. évfordulója. Trlrvíziú 10.05—12.25: Iskolatévé 15.40—16.25: Iskolatévé (Ism.) 16.40: Leányvásár a Magas-Atlaszban. Sz. 17.05: Hang-oskodó. Zenei játéksorozat gyere­keknek. IV. rész: „Vízi ze­ne”. Sz. 17.35: Hogyan tanítok televízióval9 18.25: Postafiók 250. Takács Mari műsora 18.40: A taisrai szakácsnő. Sz. A Horizont szerkesztőség műsorában ezúttal az NDK- televízió envik iornatócso- portiának filmjét láthatlak. Szibéria tvumeni körzeté­ben dolan^ik — eav olai- fúró brigád szakácsnőiéként — a huszonhárom éves Li­diin Taraba: a film közén- vontéábnn az ő portréja áll. 19.20: Tévétorna. Sz. 19 30: Tv-bírado 20.00: Gazdag ember — szesénv ember. Amerikai tév°filmsorozat. • xrr/11. rósz. Sz. 20.15: Művészet' magazin. Sz Honnan alakul az ennév és a körössért kartcsolctaA — e~ a fő mottóié a neme**- közi kisntasztikni tárlat revrezentatív dn.rnbjQ.it hp­mnfjitó kiállításnak. Szín - heiyp-. a Műcsarnok. A há- rnm.pnpnkpnt mpnrn-,Horrplt ki á\Xitá sh íi? a ypti Manazin js hozzátű-í -n-nv­AanAóiát, További érdpkps­8.45: Hírek 9.00: Iskolatévé 9.20: Megégett fa. Tévéjáték (Ism.) Sz. 10.40: Tévétorna. Sz. 10.45: Az NDK Televízió könnyűzenei mű­sora (Ism) Sz. 11.20: Á vadon vi­lága. Francia tévéfilmsorozat. 13. rész: A teve. Sz. 11.50: Hírek 13.35: Hírek 15.40: Iskolatévé 16.00: Iskolatévé 16.35: Szakmun­kástanulók műsora 17.20: Tehet­ségkutatás. Ifjúsági vetélkedő. Sz. 1.25—7.59: A Kossuth rádió reggeli műsora Kb. 8.20: A mai nap kulturális programjából 8.25: Tanuljunk gyermeknyelven (Ism.) 8.55: Romantikus kamaramuzsika 10.05: Zöngészde (Ism.) 10.20: Zenekari muzsika 11.38: Egy jenki Artur király udvarában. Mark Twain regénye folvtatasokban 12.00: Déli Krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiakoktél Közben 13.10—13.25: Törvénykönyv 13.59: A brémái együttes. Mesejáték (Ism.) 14.50: Éneklő Ifjúság 15.10: Járdányi Pál: Vörösmarty-szimfónia 15.44: Magyarán szólva .. . 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Kóruspódium 17.07: Fiatalok stúdiója. Vaderna József verseit be­mutatja Csoóri Sándor 17.32: Walter Gieseking Bach-műveket zongorázik 17.57: Mai könyvajánlatunk 18.00: A Szabó család 18.30: Esti magazin ségei: bemutat néhány kül­földön díjat nyert művészt, s áttekinti Kerényi Jenő munkásságát. 21.35: A halottak nem hallgatnak... Heynowski és Scheumann, az NDK két világhírű do- kumentaristája a 60-as évek óta megdöbbentő alkotások egész sorával keltett feltű­nést. Ezt a filmjüket a éhi- lei tragédia ötödik évfor­dulója alkalmából tűzi mű­sorára televíziónk. Két öz­vegy mondja el, ki is való­jában Pinochet tábornok, aki kettőjük férjét. Jósé Tohát és Orlando Leteliert meggyilkoltatta. 22.50: Tv-híradó 3. 20,01: Zenés Tv-Színház. Erkel Ferenc: Hunyadi László — tévéváltozat. Sz. 21.45: Tv-híradó 2. 22.10—22.40: A varázsló, a császár és a démonok. Francia film. Sz. 22.10: A varázsló, a császár és a démonok Giuseppe Arcimboldót, a képzőművészet történetének ezt a XVI. századi alakját rejtélyek veszik körül. A film az ú. n. manierizmus e képviselőjét hozza ,.ka- meraközelbc”. bemutatva pályáját, különös művésze­tét, prágai éveit. 18.00: Az életből ellesve. Humoros tévéjelenet. Sz. 18.10: Egy nagy ország történelme. Sz. 19.00: Tv- hiradó 19.30: Prága, 1978. Szó­rakoztató műsor. Sz. 20.20: A gyógyír. Humoros tévéjelenet. Sz. 20.55: Dokumentumműsor Dél­Afrika népeinek életéről. Sz. 21.00: Táncdalok 21.30: Tv-híradó 22.00: Komolyzene 22.45: Orvosi tanácsok. Sz. 19.15: Hanglemezújdonság. Verdi Traviátája Carlos Kleiber vezényletével 20.05: Milyen gazdagok vagyunk? Körkérdés a magyar szellemi vagyonról 20.35: Lukácsi Huba és a Buda­pesti Leánykórus népdalo­kat énekel. Bige József fu­rulyázik 21.05: Húszas stúdió Változatok egy városra Százhalombattáról szól a műsor. Készítői megkísér­lik. hogy újszerű szemszög­ből idézzék elénk a szocia­lista várost, amelyben — a többi között — az életmód tervezésének kérdései is napirenden vonnak. Ifjúsá­gi műsorról lévén szó, fő­ként fiatalok beszélnek vá­rosukról a mikrofon előtt. 22.20: Szimfonikus zene Közben 22.50—23.00: Meditáció — az okosság mibenlétéről 0.10: Reneszánsz muzsika 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora • 8.05: Lassus-madrigálok S20: Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33: Klasszikus operettrészletek 9.28: Monológ S/.lováh IrlcYÍziw Katii» 9.33: Derűre is derű Apró képek a vármegyéből (Ism.) 10.00: Zenés műsor üdülőknek 11.55: Ifjúsági jegyzet 12.00: Magyar fúvószene 12.33: Arcképek a jugoszláv irodalomból. Petar Petrovic Njegos. Bemutatja: Csuka Zoltán 12.50: Hangszerszólók 13.28: Barkácsolóknak 13.33: Vietnami gyermékek énekelnek 14.00: Kettőtől hatig... A Petőfi rádió zenés délutánja 14.00: Operaslágerek 14.35: Tánczenei koktél I. Omega együttes: Léna (Omega együttes), 2. Szűcs A. Gábor—Várszegi Gábor: Ha táncolsz velem (Szűcs Judit), 3. Cook—Woods: Mi a neved? (Andrea True Connection együttes). 4. Máté Péter—Tardos Péter: Bugi-vugi nosztalgia (Máté Péter). 5. Bódi Magdi: Fe­léd (Bódi Magdi és együt­tese), 6. Fields—Zager: Énekeljünk! (Michael Za­ger Band), 7. Tolcsvay László—Bródy János: Gló­ria (Fonográf együttes). 8. Testa—Suligoi: Negyven éj­szaka (Los Otros együttes), 9. Pál Éva—Fábián Éva: Szeress úgy! (Neoton famí­lia), 10. McCafferty—§weet: Ne várj könvörületet (Na­zareth együttes), 11. Fa- rian—Reyam: Barna lány a körben (Boney M. együttes) 15.20: Könyvről könyvért 15.36: Örökzöld dallamok 16.33: Csúcsforgalom 18.00: Harminc perc rock. A Kiss együttes felvételeiből 18.33: Beszélni nehéz 18.45: Bura Kovács Andor népi zenekara játszik, Jákó Ve­ra énekel 19.16: Véleménvem szerint. Nemes György írása 19.30; Csak fiataloknak! 20.33: Mindenki könyvtára. Sőfér István: Tiszta Emma (Ism.) 21.03: Bizet: Dzsamile. Egyfelvonásos opera 22.13: Népdalok, néptáncok Közben 22.33—22.43: Tíz perc külpolitika 23.30: Deseő Csaba szerzeményeiből 14.05: Bartók: A fából faragott királyfi — táncjáték Q 15.00: Utak. N’.kolaj ITajtov hangjátéka (Ism.) 15.20: Világhírű előadóművészek felvételeiből O 16.10: Tosca. Részletek Puccini operájából ® 17.30: Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin 18.05: Schubert: F-dúr oktett 9 19.00: Katedra Továbbképzés pedagógusoknak 19.33: Modern írók portréi. Jevgenyij Jevtusenko 19.54: A Brnó: Madrigalkórus Handel-műveket énekel 9 20.06: A nemzetközi Karajan- karmesterverseny díjnyer­teseinek hangversenye a Berlini Filharmónia nagy­termében ® 21.26: A dzsessz történetéből. Art Tatum 22.06: Magyar szerzők műveiből ® 22.31: René Kollo Wagner-operákból énekel 9 / GEQRGIJ WARTINGV regénye nyomán irta CS.HORVÁTH TIROR rajtolta FAZEKAS ATTILA ÍGY PILLANATTAL kEsőbb a másik ROBOT IS MEGSEMMISÜL. FELHANGZIK A KÖVETKEZŐ PARANCS: A ROBOTOK HATAT EORDÍTANAK A TELEPNEK, EJ MEGINDULNAK A A v EELDERTrő HOLDAK EElE, HOGY M k\ AZOKRÓL KÖZÖLJENEK ADATOKAT, ajk f 4z ÖRDÖGBE, ERRE JZÁhTea ~L'N volna.'Hiszen tudjuk,hogy -el vannak szerelve vEdőberendszEj sei/Most mihez kezdjünk P

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék