Népszava, 1978. október (106. évfolyam, 232-257. sz.)

1978-10-10 / 239. szám

197 8. október 10. NÉPSZAVA 5 Az Országos Választási Elnökség közleménye az időközi választás eredményéről Vasárnap négy ország- gyűlési választókerület­ben időközi választást tartottak. A választás a törvényes előírásoknak megfelelően rendben zaj­lott. A budapesti 2-es számú választókerületben a vá­lasztásra jogosultak 79,2 százaléka vett részt a szavazáson. Képviselőnek — 1,4 százalékos ellen- szavazat mellett —, Szur- di Istvánt választották. A Bács-Kiskun megyei 14-es számú választóke­rületben a választásra jogosultak 98 százaléka vett részt a szavazásban. Képviselőnek — 0.1 szá­zalékos ellenszavazat mellett —. dr. Mátyus Gábort választották. A Békés megyei 10-es számú választókerületben a választásra jogosultak 97,7 százaléka vett részt a szavazásban. Képvise­lőnek — 0.2 százalékos ellenszavazat mellett —, Mészáros Istvánt válasz­tották. A Borsod-Abaúj-Zemp­lén megyei 13-as számú választókerületben a vá­lasztásra jogosultak 98.3 százaléka vett részt a szavazásban. Képviselő­nek — 1.4 százalékos el­lenszavazat mellett — Herczeg Károlyt válasz­tották. A törvényes előírások szerint megtörtént 908 helyi tanácsi választóke­rületben a tanácstagok időközi választása is. A választásra jogosultak 91.8 százaléka vett részt a sza­vazásban. • Megválasztot­tak 750 községi. 104 vá­rosi, 54 fővárosi kerületi tanácstagot. Kép viselőt sopor tok tanácskozása Képviselőcsoportok ta- tagja is. A képviselők nácskoztak hétfőn az or- Nógrád megyei cso- szággyűlés következő portja • Salgótarjánban ülésszakának jegyében, ülésezett, amelyen részt A Komárom megyei kép- vett és felszólalt Brutyó viselők tanácskozásán János, az MSZMP Köz­részt vett és felszólalt ponti Ellenőrző Bizott- Fock Jenő, az MSZMP ságának elnöke, a város Politikai Bizottságának országgyűlési képviselője. A Belga Szocialista Párt küldöttsége Budapesten A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának meghívására hétfőn Budapestre érke­zett a Belga Szocialista Párt küldöttsége, Jós van Eyndének, a párt elnök­sége tagjának vezetésé­vel. A belga vendégeket Óvári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára fogadta. Finn szakszervezeti küldöttség érkezett A SZOT meghívására hétfőn Budapestre érke­zett a Finn Alkalmazot­tak és Tisztviselők Szak- szervezete Központi Szö­vetségének (TVK) kül­döttsége. Oso Laakso el­nök vezetésével. A dele­gációt a Ferihegyi repü­lőtéren Timmer József, a SZOT titkára fogadta. Az Alkalmazottak és Tisztviselők Szakszerve­zeteinek Központi Szö­vetsége a bérből és fize­tésből élők második leg­nagyobb szakszervezete Finnországban. Csaknem háromszázezer tagja, húsz tagszervezete van, me­lyek közül a legnagyobb a Tisztviselők Szövetsége, az Ipari Alkalmazottak Szövetsége és a Községi Tisztviselők Szövetsége. Elutazott a japán szakszervezeti küldöttség Vasárnap elutazott Bu­dapestről a Japán Szak- szervezetek Főtanácsának (SOHYO) küldöttsége, amely a SZOT meghívá­sára október 5—8-a kö­zött, Tatsushiro Uchiya- ma főtitkárhelyettes ve­zetésével hivatalos láto­gatást tett Magyarorszá­gon. A SOHYO küldöt­tei itt-tartózkodásuk so­rán tájékozódtak hazánk gazdasági, politikai, tár­sadalmi helyzetéről, is­merkedtek a szakszerve­zeti mozgalom tevékeny­ségével. A küldöttség a Medicorban tett látogatá­sa során a dolgozók élet- és munkakörülményeibe nyert betekintést. A SZOT képviselőivel foly­tatott megbeszélések so­rán véleménycserére ke­rült sor a nemzetközi szakszervezeti mozgalom időszerű kérdéseiről, a ja­pán és a magyar szak- szervezeti kapcsolatok to­vábbfejlesztésének lehe­tőségeiről. Ünnepség a szovjet mezőgazdasági dolgozók napja alkalmából A Szovjetunióban októ­ber második vasárnapján ünnepük a mezőgazdasági dolgozók napját. Erről emlékeztek meg hétfőn Budapesten, a Szovjet Kultúra és Tudorriány házában. A baráti talál­kozón, amelyen a szovjet nagykövetség meghívásá­ra a magyar mezőgazda- sági nagyüzemek vállala­tok és intézmények kép­viselői vettek részt, Vla­gyimir Jakovlevics Pav­lov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete méltatta a szovjet mező- gazdasági dolgozók ered­ményeit. A magyar mezőgazda- sági dolgozók nevében Romány Pál mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter mondott köszön­tőt. HU 'T'wLEVlZlO ELŐTT TERÉZ *-T é 75 ev Vasas vegyeskarok matinéja KÖZÉLET Kornidesz Mihály, az MSZMP Központi Bizott­ságának osztályvezetője, aki az MSZMP képvise­letében megfigyelőként részt vett a brit Munkás­párt konferenciáján, visz- szaérkezett Budapestre. Az országgyűlés meg­hívására norvég parla­menti küldöttség érkezett hétfőn hatnapos hivatalos látogatásra Budapestre. A küldöttséget Guttorm Hansen, a Storting (nor­vég törvényhozó testület) elnöke vezeti. A delegá­ciót a Ferihegyi repülő­téren Anró Antal, az or­szággyűlés elnöke és tör­vényhozásunk több más tisztségviselője . fogadta. Victor Garland, Auszt­rália különleges keres­kedelmi képviseleteinek minisztere. Biró József külkereskedelmi minisz­ter meghívására Magyar- országra látogatott. Bíró József külkereske­delmi miniszter meghívá­sára Maevarországra lá­togatott Victor Garland. Ausztrália különleges ke­reskedelmi képviseletei­nek minisztere. Keserű Jánosné köny- nyöipari miniszter — műszaki, gazdasági és irányító szakemberekből álló delegáció élén —. vasárnap az Egvesült Ál­lamokba utazott. Dr. Markó,Ja Imre igazságügyminiszter — dr. Jerzy Bafia lengyel igazságügyminiszter meg­hívására —, hétfőn a Lengvel Népköztársaság­ba utazott. Hétfőn elutazott Buda­pestről Etiópia építésügyi küldöttsége, amelyet Tes- faye Maru építésügyi ál­lamtitkár vezetett. Dr. Szakács Ödönnek, a Legfelsőbb Bíróság elnö­kének meghívására, dr. Francisco Varona elnök- helyettes vezetésével hét­főn Budapestre érkezett a kubai legfelsőbb bíróság küldöttsége. Dr. Szíjártó Károly leg­főbb ügyész meghívására — Szergej Alekszandro- vics Siskov. a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége legfőbb ügyé­sze helyettesének vezeté­sével — szovjet ügvész- delegáció érkezett hétfőn Budapestre. Szentágothai Jánosnak, az MTA elnökének veze­tésével tudósküldöttség utazott hétfőn Jerevánba, a Magvar Tudományos Akadémia és az örmény Tudományos Akadémia együttműködésének 10. évfordulója alkalmából rendezendő tudományos ülésszakra. ITdvardi Sándor külke­reskedelmi miniszterhe­lyettes meghívására Ion M. Nicolaenek, a külke­reskedelmi és nemzetközi gazdasági egvüttműködé- si miniszter első helyette­sének vezetésével hétfőn román delegáció érkezett Budapestre. A Köznonti Népi Ellen­őrzési Bizottság küldött­sége. Szakali József ál­lamtitkár, a KNEB elnö­ke vezetésével — a Csehszlovák Szocialista Köztársaság néni ellenőr­zési bizottságénak meg­hívására —. hétfőn Prá­gába utazott. Szovjet vitaműsor a magyar tv-ben A Magvar Televízió ki­adott műsorától eltérően október 12-én, csütörtö­kön 21.35 órakor részlete­ket sugároz a Szoviet Te­levízió .,.9-es stúdió” vita­műsorából. színes adás­ban. A műsorban vezető szovjet szakértők elemzik a Camp David-i ameri­kai—izraeli—egyiptomi csúcstalálkozó megállapo­dásait, valamint a közel- keleti helyzetet az azóta történtek fényében. Vita­vezető Valentyin Zorin, a Szovjet Televízió külpoü­örsi , Ferenc nemes, szép asszonyalakot vá­lasztott tévédrámája hő­séül. Táncsicsné Seidl Teréz egyike azoknak az elfelejtett, ismeretlen asszonyhősöknek, akik áldozatos, őrtő szerete- tükkel, hétköznapi józan­ságukkal megteremtették az alkotás, sokszor az életben maradás lehető­ségét, magasabb célokra tekintő férjüknek. Művé­szeknek, gondolkodóknak, álmodozóknak és űzött forradalmároknak, mint Táncsics Mihály. „A Te- rézek — vallja az író — az igazi nagyasszonyai a történelemnek ... tulaj­donképpen csak ennyit szerettem volna elmonda­ni új tévédramámmal." Ez a szándék jól érvé­nyesült Zsurzs Éva ren­dezésében. A dráma egyetlen nap eseményeibe tömöríti a zaklatottság, a félelem, a megaláztatás sokféle pró­bajelét. amellyel Teréz nvolc éven át küszködött Táncsics életéért. Talán túlságosan is sűrű szöve­tű a dráma; a televízió nagyobb valóságigénye általában nem enged ilyen mértékű tömörítést. A kitűnő tolmácsolás azonban ezt is feledteti. Zsurzs Éva a tőle meg­szokott műgonddal ren­dezte a tévéjátékot, és nemcsak színészvezetése, hanem -választása is szót érdemel. A képernyőn rit­kán látható Csomós Ma­ri drámai erővel formál­ta meg Teréz figuráját, az egyszerű asszony lel­ki nagyságát, veszélyek közt edződött bátorságát, emberi tisztaságát, állha­tatos hűségét. Mindazt, ami Teréz Táncsics Mi­hály nehéz sorsának osz­tályosává, a terhek ne­hezebbjét vállaló társává tehette. A tévédráma Teréznek állít emléket, Táncsics alakját halványabb, de érdekes, kissé deheroizá- ló vonásokkal rajzolja meg. Az asszony áldoza­tát szinte önző módon el­váró, csak eszméivel tö­rődő férfi szerepét Kol- tai János játszotta, meg­győzően. Tetszett Bálint András, aki ezúttal szo­katlanul ellenszenves fi­gurát. egy provokátor ..poücájt” személyesített meg. jó volt Szabó Sán­dor és Hámori Ildikó epi­zódja is. A korhű jelmezek és díszletek (főként a sze­rényen otthonos lakás­belső). a jól komponált kénsorok hozzájárultak a dráma hiteles légkörének megteremtéséhez. ILLETÉKTELENEK A dokumentum- és a tévéfilm sajátos műfaji ötvözete Katkó István— Mihályfy Sándor: Illeték­telenek című játéka. Ér­dekes dokumentumfelvé­telek hitelesítik a törté­net társadalmi mondani­valóját, atmoszféráját. Fi­gurái, fordulatai kevésbé meggyőzőek. A film egy jelenséget mutat be, anélkül, hogy annak hát­terét, emberi vonatkozá­sait, motivációit mélyeb­ben feltárná. Az illetéktelenek, a ta­nyavilágban szociológiai Operaház: Falstaff (L. b. 1. ea„ 7) Erkel Szín­ház: A trubadúr (Kerner b. 1. ea., 7) Nemzeti Szín­ház: Káin és Ábel (7) SZOMBATHELY: Erzsé­bet-nap (du. 3, és e. 8) Madách Színház: Egy va­dász halála (J. b. 7) Ma­dách Kamara Színház: A házasságszerző (7), Víg­színház: Mirandolina (7) Pesti Színház: A nyár (X. b. 1. ea.-, 7) József Attila Színház: Weekend a tengerparton (7) Kama- raszínpad: A hazug (7) Nebáncs­felmérést végző egyete­mi hallgatók, munkájuk során váratlan akadá­lyokkal, majd a sérel­mek, panaszok áradatá­val találkoznak. A gaz­daságban uralkodó álla­potok kivizsgálása nem az ő feladatuk. Valóban illetéktelenek-e arra, hogy nem küldetésük, de lelkiismeretük szerint be­avatkozzanak a helybeli kiskirály zavaros ügyei­be? A társadalmi fele­lősségérzetről, a „nem az én asztalom” szemlélete ellen szóló tévéjátékban leginkább a fiatal cím­szereplők jellemzése si­került. Ellenfelük, a ha­talmaskodó üzemegység­vezető, csupán egyfajta magatartást testesít meg. A problémák megoldását vállaló népi ellenőr pe­dig az ókori drámák „deus ex machinájára", isteni beavatkozására em­lékeztet. Mihályfy Sándornak ritkán jut más, hálásabb feladat, mint a Nyitott könyv regénytorzóinak rendezése. Ebben az ugyancsak eléggé illuszt­ratív tévéjátékban leg­alább dokumentarista eré­nyeit érvényesíthette, s az amatőr szereplők mel­lett új, vagy kevéssé is­mert színészarcokat mu­tatott be a képernyőn. FÖLÉLEDT A PÁVA Több mint félévi „nyá­ri szünet” után feléledt a Páva, új formában ke­rül sor a népművészeti vetélkedő döntőire. A jo­gosan kifogásolt filmes megoldást a vonzóbb, iz­galmasabb élő adás vál­totta fel, és a közönség részvételét, „játékjogát” a pontozás új rendszere is biztosítja. Az első döntőről csak annyit, hogy mind a rá­baköziek, mind a Pest megyei németek együtte­se sok szép. értékes ha­gyományt, folklórkincset mutatott be. Most, ami­kor a Páva-műsorok sok­színűsége megint az új­szerűség erejével hat, nem szeretnénk ugyanab­ba a hibába esni, mint a nagyon rokonszenves, de jóformán csak a lel­kesedés szavait ismerő zsűri. A népművészetet szerető, értő művészek testületétől az elismerő szavak mellett bírálatot, tanácsokat, indokolásokat is várunk. Vajk Vera Elhunyt Számlái Sándor A magyar művésztársa­dalom súlyos vesztesége Szandai Sándor Munká- csy-díjas szobrászművész, a Szocialista Képzőművé­szek Csoportja egykori tagjának halála. A kiváló művész temetése október 12-én, csütörtökön a Rá­koskeresztúri temetőben lesz. — Erdélyi József költő temetése október 13-án, pénteken délután 3 óra­kor lesz a Farkasréti te­metőben. — Lahti — Pécs finn testvérvárosa —, mun­kásénekkara hangverse­nyével nyitott a pécsi Ma­gyar—Finn Baráti Klub. virág (7) Thália Színház: Hiawata (7) Vidám Szín­pad: Észnél legyünk! (7) Mikroszkóp Színpad: Ki fog gólt lőni? (fél 9) Ko­rona-Pódium: Parancsolj velem, Tündérkirálynő! Ruttkai Éva ea.-estje (7) Radnóti Miklós Színpad: Volt egyszer egy kabaré (8) Várszínház: Égy fő, az az fő (7) Bábszínház, Jó­kai tér: A csodálatos ka- lucsni (de. 10) Bp.-i Gyer­mekszínház: Tom Sawyer kalandjai (du. 3) Zene­akadémia: John Ogdon zongoraestje (Zongorab. 1/1. fél 8). Nem mindennapi ese­mény színhelye volt va­sárnap délelőtt a Költői Anna utcai vasasszékház: a Vas-, Fém- és Villa­mosipari Dolgozók Szak- szervezetének hét vegyes- kara adott egymásnak találkozót. Az ország leg­különbözőbb tájáról ér­keztek a dalosok, hogy részt vegyenek a találko­zás és együtt éneklés örömében, s egyúttal kö­szöntsék jubiláló társu­kat, a fennállása hetven- ötödik évfordulóját ün­neplő V asas Művész- együttest. A régi Népszava ki­adásában, Madzsar József szerkesztésében megje­lent „Társadalmi Lexi­kon”, ez a máig igen fon­tos forrásmunka. „Mun­kásdalárdák” címszavát a következő megszívle­lendő megállapítással kezdi: „Alig van a zene­művészeinek olyan ága, mely annyi ember érdek­lődését tudta fölkelteni, mint a karéneklés. Az 1848-as forradalmak óta a zene, a dal és vele a karéneklés nem volt már csak a kiváltságosak él­vezete. A hangverseny- termeken keresztül elju­tottak szélesebb népréte­gekig, és ezek nem so­káig maradtak passzív hallgatók, hanem egyre nagyobb számban kezd­ték kultiválni a karének­lést.” Ez a címszó — mint maga a lexikon is — 1928-ban született, s bur­koltan figvelmeztetett rá, hogy milyen hatalmas fegyver a munkásosztály kezében a munkásdalos mozgalom. S ez a moz­galom tartalmában és minőségében is rengete­get gyarapodott új ma­gyar zenénk vezető mes­tereinek segítségével. A harmincas évektől kezd­ve pedig Vándor Sándor, Szalmás Piroska, Vásár­helyi Zoltán. Jemnitz Sándor, dr. Ujj József •irányításával kapta meg politikai és művészeti egyensúlyát. Nehéz kö­rülmények közt dolgoztak akkor a munkásénekka­rok, de a ..Vasas, ne hagyd magad” bátorító szavára a munkásének templomává váltak a munkásotthonok. Az apák átadták fiaiknak, lánya­iknak a zászlót, megújult a szellem is; a régi fér­fikarok mellett egyre na­gyobb számban tűntek fel Az 1983-ig szóló prog­ram elfogadásával véget ért vasárnap az Olvasó népért mozgalom II. or­szágos konferenciája Bu­dapesten. A tanácskozá­son 46-an szólaltak fel, beszámolva az eddigi eredményekről, részletez­ve a jó tapasztalatokat; ugyanakkor megfogal­mazva a gondokat, s rá­mutatva az olvasóvá ne­velés, mint tevékenység és folyamat, még gyenge pontjaira. A következő fél évti­zedre szóló program a Tudományos ülésszak­kal, majd a XXV, Vásár­helyi őszi Tárlat ünnepé­lyes megnyitójával kö­szöntötték Hódmezővásár­helyen a művésztelep fennállásának negyedszá­zados jubileumát. Szom­baton a tanács dísztermé­ben neves művészeti írók és kritikusok, köztük Po­gány ö. Gábor, a Nemzeti Galéria főigazgatója mél­tatta a művésztelep jelen­tőségét és munkáját, majd vasárnap délben Boros Sándor kulturális minisz­terhelyettes nvitotta meg a Tornyai Múzeumban az idei tárlatot A megnyitót követően Csatordai Antal. a városi tanács elnöke Tomyai-plakettet nyújtott át Ágotha Margit grafi­kusművésznek, majd ki­osztotta a legjobb teljesít­a vegyes karok — hir­detve a művészet meg­újhodásának örök embe­ri szükségességét. Ennek a fejlődési fo­lyamatnak mindig az élén haladtak a vasas­kórusok. Ezúttal is szép létszámú, igen felkészül­ten éneklő vegyes karok léptek egymás után a ré­gi székház mai közönsé­ge elé. Itt volt a Csepe­li Munkásotthon kórusa, Száry Mihály vezényleté­vel, hogy Lisztet és mai munkásdalokat énekeljen nagy sikerrel. Eljöttek a Dunaújvárosi Vasas Mű­velődési Központ éneke­sei, hogy Székely István irányításával ugyancsak Lisztet, s kitűnő szovjet karműveket szólaltassa­nak meg. A Lamport ZIM vegyes kara egy Durkó által feldolgozott spirituálén, délszláv dal­csokron és Pászti mun­kásdal-feldolgozásain mutatta meg tudását, Kalmár Márton értő ve­zényletével. A Diósgyőri Vasaskórus Juhász Tibor és Páfrány Ferenc jó be­tanító munkájának gyü­mölcseként, régi és mai munkásdalokat énekelt, új köntösben. A Győri Vagon- és Gépgyár igé­nyes a capella kórusok — Szervánszky-, Kodály- és Udvardy-művek — tol­mácsolására vállalkozott, Vargha Erzsébet kitűnő vezetésével. A műsor második felé­ben a Vasas Szimfonikus Zenekar társult a közre­működő kórusokhoz. Az Esztergomi Labor NIM kórusa Muszorgszkij Bo­risz Godunovjának forra­dalmi jelenetét idézte fel, jó szólistákkal; majd Szabó Ferenc Petőfi-ora- tóriumának, a „Föltáma­dott a tenger”-nek a zá­rótételét adta elő, Szabó Tibor rendkívül biztos muzikalitású vezetésével. Végül a jubiláns, a Va­sas Központi Művész- együttes énekkara követ­kezett, Vass Lajos ve­zényletével : Liszt, Vass Lajos és András Béla kó­rusműveit szólaltatták meg — a Liszt-kompozí­cióban Palcsó Sándor szólójával. Ünnepi han­gulatú összprodukcióként énekelték a kórusok és a közönség Sosztakovics „Békedal”-át, a „Vörös Csepel”-t, s végül az In- ternacionálét. Raics István megújulást biztositó le­hetőségekre épül. Tovább gazdagíthatók például a rendhagyó irodalomórák és az olvasótáborok, megszívlelendők a könyv­barát körök létrehozását sürgető javaslatok. Az új akciókban, a feladatok megformálásában na­gyobb szerepet kap a jö­vőben a tudományos módszertani munka, a szociológia, az olvasásku­tatás és más vizsgálatok eredményeinek hasznosí­tása. ményeket jutalmazó nívó- díjakat. A hazai művészeti élet másik nagy eseméhyere Szolnokon került sor. ahol a Tisza-parti Galér ibu" megnyílt a II. országos festészeti triennálc. A kiállításon három téma­körben (ember és család, ember és munka, ember és természet) mintegy 30 művész félszáz alkotását láthatják az érdeklődők. Űjabb képzőművészt t: kiállítások nyitották me kapujukat a múzeum ás műemléki hónap kerete ben. Közülük ezúttal a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában győri temati­kus tárlatára, és a kecs­keméti múzeum nagysza­bású helytörténeti kiáüí- tására hívjuk fel a műba­rátok figyelmét tikai kommentátora. (MTI) * Operettszínházi SZÍNHÁZI MŰSOROK Megújuló olvasómozgalom A művészeti élet eseményeiből Befejeződött a szocialista országok ifjúsági lapjai főszerkesztőinek találkozója Budapesten véget ért a szocialista országok ifjú­sági lapjai főszerkesztői­nek és külpolitikai ro­vatvezetőinek konzultatív ■találkozója. Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyaror­szág, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Vietnam ifjúsági lap­jainak főszerkesztőit és külpolitikai rovatvezetőit fogadta, s hazánk és a KISZ helyzetéről tájékoz­tatta Maróthy László, az MSZMP PB tagja, a KISZ KB első titkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék