Népszava, 1978. október (106. évfolyam, 232-257. sz.)

1978-10-10 / 239. szám

4 NÉPSZAVA 197 8. október 10 K E 1D» D ][ M <Q> 1L A lí K 1978. OKTÓBER 10., KEDD. A Nap kel 5 óra 55 perc­kor, nyugszik 17 óra 7 perckor. Szeretettel kószöntjütc névnapjukoi &e(/ec/i nevű kedves olvasóinkat — Hétfőn környezetvé­delmi napok kezdődtek Nyíregyházán. A megyei művelődési központban, a Nyírségi ősz 1978. rendez­vénysorozat keretében fo­tókon mutatják be a vé­dett természeti tájak szépségét, de a károso­dott és pusztuló termé­szetet is. — Üj brikettálógép ér­kezett a Szovjetunióból a Szolnoki Cukorgyár mel­lett társasági alapon mű­ködő urebetin üzembe. A gép a cukorgyártás mel­léktermékeiből óránként kilenc tonna préselt ta­karmányt állít elő. Idén összesen 9 ezer tonna im­port fehérjét pótló, mint­egy 15-féle takarmányke­verék készül az üzemben. — Magyar—szlovák ke­reskedelmi napok kezdőd­tek hétfőn Győrött a kis- határmenti áruforgalom keretében. A megnyitó- ünnepséget a Kis-Duna szövetkezeti áruházban tartották. — Üj felüljáró. Hétfőn megindult a forgalom a körvasúit sori felüljáró 2 X 1 sávos nyomvonalán, s ezzel közvetlen kapcso­latot teremtettek Rákos­palota és Zugló között. A felüljáró mindkét oldali felhajtóival együtt 700 méternél hosszabb. A híd másik oldalán folytatód­nak a munkálatok. — A nemzetközi leve­lezési hét eseményeiben a moszkvai postahivatalok is bekapcsolódtak: ismer­tetik a levéltovábbítás technikájának legújabb vívmányait, s tapasztalat- cseréket, előadásokat tar­tanak a mintegy 600 moszkvai postán. A szov­jet fővárosban egyébként naponta kétmillió levelet és egyéb postai külde­ményt, s hárommillió új­ságot kézbesítenek. — Egy tehervonat ha­lálra gázolta Békés me­gyében a mezőberényi vasútállomáson Várhegyi Márton 85 éves nyugdí­jas, helyi lakost, aki a vizsgálat eddigi adatai szerint figyelmetlenül közlekedett a sínek kö­zött. — Tragikus gyorshaj­tás. Csurgón Szép Lajos 27 éves gépkocsivezető, helyi lakos személygép­kocsijával áttért az úttest bal oldalára, és ott össze­ütközött egy autóbusszal. A személygépkocsi utasai közül Dergecz Istvánná 22 éves raktáros, ne- mesdédi lakos és Péti László 24 éves gépkocsi- vezető. csurgói lakos a helyszínen meghalt. Szép Lajos kórházba szállítás után halt bele sérülései­be, további két utas pe­dig súlyos sérülést szen­vedett. Az eddigi adatok szerint a személygépko­csi vezetője gyorsan haj­tott. — A hét végén 113 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset tör­tént, ebből 7 halálos, 53 súlvos és 53 könnyű sé- k'menetelű volt. — Magyar—kubai ide­genforgalmi megállapo­dás. Joaku Gongora, a Kubai Köztársaság ide­genforgalmi minisztere 5. és 9. között tárgyaláso­kat folytatott Budapesten a két ország közötti ide­genforgalom helyzetéről és a fejlesztés lehetősé­geiről. A tárgyalásokat követően hétfőn aláírták a magyar Belkereskedel­mi Minisztérium és a ku­bai Országos Idegenfor­galmi Intézet 1979—80. évi együttműködési mun­katervét. Joaku Gongorát fogadta Sághy Vilmos belkereskedelmi minisz­ter. — Óvodát adtak át hét­főn Székesfehérvárott. A clasp-könnyűszerkezetes módszerrel készült intéz­ményben 150 apróság hat foglalkoztató teremben játszhat és tanulhat. Az óvoda a Fejér megvei Ál­lami Építőipari Vállalat által meghonosított mód­szerrel alig egy év alatt készült el, s már meg­kezdték egy újabb építé­sét. — Műszaki könyvna­pok. Tudományos < elő­adással nyílt meg hétfőn Budapesten a műszaki könyvnapok eseményso­rozata. A TIT Kossuth Klubjában a műszaki könyvnapokra megjelent Analitikai kémiai kislexi­kon szerkesztőjével. Pun- gor Ernő akadémikussal találkozhatnak az olva­sók. — Űjabb KRESZ-par­kok épülnek Vas megvé- ben. Celldömölkön, Já- kon, Gyöngyösfalun és Balogunyomban készül jelenleg — széles körű társadalmi összefogással — közlekedési park. A celldömölkit a tervek sze­rint november 7-én adják át rendeltetésének, s az év végéig elkészül a má­sik három is. — Magyar—NDK ba­rátsági napok kezdődtek hétfőn Nógrád megyében. Ebből az alkalomból a Salgótarjáni Öblösüveg­gyár Kossuth Lajos Mű­velődési Házában ipar- művészeti kiállítás nyílt. FELTÉRKÉPEZTÉK A KÖRNYEZETI ÁRTALMAKAT — Fischer Annie nagy sikerrel lépett fel Lon­donban a Queen Eliza­beth Hallban. Ugyancsak Londonban vendégszere­peit Sass Sylvia és Schiff András. Az énekművész­nő a fiatal zongoramű­vésszel dalestet adott a Wigmore Hallban. — Helyreállították a vasútvonalakat Vietnám­ban. A Hanoi és Ho Si Minh város között az áradások miatt hetekig szünetelt a forgalom. Volt olyan szakasz, ahol egy­két méter magas víz bo­rította a síneket. Hétfőn mindenütt megindult a közlekedés. — Bencze Ferenc a legjobb férfi alakításért járó nagydíjat érdemelte ki, Rényi Tamás „K. O.” című filmjének főszerep­lőjeként, a kairói nem­zetközi filmvesztiválon. — Nem adott elsőbbsé­get. Boskó István 55 éves nyugdíjas, budapes­ti lakos a IV., Türr Ist­ván utca és Mildenberger utca kereszteződésében személygépkocsijával nem adott elsőbbséget és ösz- szeütközött egy 47-es au­tóbusszal. A személygép­kocsi utasai közül Boskó Gusztávné 47 éves ház­tartásbeli, tereskei lakos a helyszínen meghalt, Boskó Gusztáv 51 éves vontatóvezető és Boskó Ilona 17 éves nyomdai dolgozó, tereskei lakosok életveszélyes sérülést szenvedtek. Az autóbusz három utasa könnyű sé­rülést szenvedett. Boskó István jogosítványát be­vonták, s eljárást indítot­tak ellene. — A Halottlátót, Mol­dován Domokos doku­mentumfilmjét nagy si­kerrel mutatták be a hol­landiai Utrechtben. Mannheimben október 13- án lesz a film fesztivál­bemutatója. Meghívták a művet februárra London­ba. A magyar televízió közönsége a filmről le­folyt itthoni vita képso­rával együtt szerdán lát­hatja a hazai mozikban már bemutatott Halottlá­tót. — A tonhal halászatát 20 millió tonnára emelik a jelenlegi 13-ról jövőre Costa Ricában. A tervek szerint növekszik a fel­dolgozott fonhalkivitelük is. — Tilos az éjszakai horgászat október 19-től november 18-ig a sorok­sári (ráckevei) Duna- ágon és mellékvizein. A haltelepítések miatt el­rendelt tilalom délután 16 órától reggel 7 óráig tart. Az említett vizekre hor­gász napijegy december 31-ig nem váltható. Évfordulóit GIUSEPPE VERDI (1813—1901) olasz zeneszerző, a XIX. század egyik legnagyobb operakomponistája szü­letésének 165. évforduló­ja. A. V. VINTYER (1878—1958) szovjet energetikai tudós, a Dnyeperi vízierőmű építésvezetője 100 eszten­deje született. MII ILllllK- MII IMILllKQ nn 8.00: 8.05­13,30­16.40: 16.55: 17.10 17.30­18.40: 19.10: 19.20: 19.70: 20.00: Tévétoma. Sz.-12.30: Iskolatévé -16.25: Iskolatévé (Ism.) Melyiket az ötezerből? Pályaválasztási műsor gyerekeknek. A textilnyomó (Ism.) Postafiók 250. Takács Mari műsora Csontváry Kosztka Tiva­dar: Mária kútja Názáret- ben. Sz. Festménvelemzés -18.35: Mindenki Iskolája Pedureny gyermekei. A Horizont szerkesztőség műsora. Sz. A Román Televízió kis- film.je egv távoli hegvek közt megbújó kis faluba kalauzol Esti mese. Sz. Tévétoma. Sz. Tv-híradó Donna Juanita hét kalandja. NDK-tévéfilmsorozat. IV'3. rész A negyedik kaland egy fia­tal munkáshoz fűződik. Anita úgy véli, hogy a fiú többre hivatott, segíti to­vábblépni. Hansnak azon­ban fülébe jut a kéretlen közbenjárás híre, s elfordul az asszonytól. Ötödszörre egy festő tűnik fel az asz- szony életében, s akkor döbben rá, milyen fontos lenne számára is a család, az állandóság. 21.35: Színházi Album 22.35: Tv-hírailó 3. 20.01: Aranyborjú. Látogatás Texasban. Szerkesztő-riporter: Róbert László. Sz. 20.35: Zene a ,,B” stúdióból. Sz. 21.10 t Tv-híradó 2. 21.35—23.45: Harmincéves az ál­lamosított magyar film­gyártás. 141 perc A befejezetlen mondatból. Sz. Magyar film (1975) (16 éven felülieknek!) Déry Tibor regényéből filmre írta és rendezte: Fábri Zoltán Szlovák iolevízió 8.45: Hírek 9.00 :• Iskolatévé 9.20: Szophoklész: Elektra, (Ism.) Sz. 10.35: Egymillió fontos hangjegy (Ism.) Sz. 11.25: A vadon világa. Francia tévéfilmsorozat. A med­vék. Sz. 11.55: A nő. Tévéfilm­sorozat. 4. rész 12.26: Hírek 14.55: Hírek 15.00: Iskolatévé. Sz. (Ism.) 15.20- Iskolatévé 15 50: Hírek 16.40: Szüreti ünnepségek. Folk­lórműsor. Sz. 17.15: Sport 17.35: Autósok—motorosok 18.05: Egy nagy ország történelme. Szovjet dók. műsorsorozat. 39. rész. Sz. 18.40: Esti mese 19.00: Tévéhír­adó 19.30- Könnyűzenei műsor. Sz. 19.55: Ezt még nem tanultuk. Szovjet film. Sz. 21.30: Tv-híradó 22.00: Komolyzene 22.45: Pozso­nyi zenei ünnepségek. Híradó 20.35 21.05 4.25­9.00: 9.30: 10.05: 10.20: 11.40; 12.00; 12.20: 12.35: 11.13: 14.49: 15.41: 16.05: 17.07: 17.32: 18.00: 18.30: 19.15: 20.05:-7.59: A Kossuth rádió reggeli műsora Katedra. Továbbképzés pedagógusoknak Régi híres énekesek műsorából. Elisabeth Rethberg és Gio­vanni. Martinelli operaáriá­kat énekel Zöngeszde. A Gyermekrádió műsora Életed a kezedben van. Eke Károly műsora A nagy kétszívű folyón. Ernest Hemingway elbeszélése Déli Krónika Ki nyer ma? Melódiakoktél. Közben 13.10—13.25: Törvénykönyv Százszorszép színház. Soha többé iskola. Schwajda György mesejátéka Éneklő Ifjúság Magyarán szólva .. . A műsort Grétsy László és Hernádi Sándor vezeti (Ism.) Harsan a kürtszó! A Gyermekrádió műsora Fiatalok stúdiója Tenoráriák A Szabó család Esti Magazin Csajkovszkij: V. szimfónia. (Clevelandi Szimfonikus Zenekar, vez. Széli György) Sport és gazdaság Mindenki számára világos, hogy a sportlétesítmények felszerelése, fenntartása, a sportolóknak nyújtott ked­vezmények a népgazdasá­got terhelik. Mennyit áldo­zunk, és mit kapunk érte 22.43 22.53 23.36: cserébe? Mi erről a szak­értők véleménye? A magvar népdal hete Budapesti művészeti hetek. Add tovább! Beszélgetés a művészetről — fiatalokkal Van-e szerepe életünkben a művészeteknek? Hogyan mérhetjük hatásukat? Ki milyen módszerrel közelit meg egy-egy alkotást, ho­gyan teremt kapcsolatot ve­le? Ilyen és hasonló kér­désekről esik szó a műsor­ban. Meditáció — áz ésszerűtlenségről Rameau: Pygmalion. Egyfelvonásos opera Madaras Gábor nótákat énekel, Jáger Balázs János gordonkázík 4.25­9.25: 10.00: 11.55: 12.00: 12.33: 12.50 13.28: 13.33: 14.00:-7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora Derűre is derű. Én és ők Brunella Gasperini regé­nyének rádióváltozata (Ism.) A zene hullámhosszán Látószög. Ifjúsági jegyzet Mágnás Miska. Részletek Szirmai Albert— Gábor Andor operettjéből Arcképek a’ jugoszláv irodalomból. Ivan Goran Kovacic. Bemutatja Csuka Zoltán Barokk muzsika Barkácsolóknak Schumann négykezes zongoradarabjaiból Kettőtől hatig ... A Petőfi rádió zenés délutánja 14.00: Operaslágerek 14.35: Tánczenei koktél 1. Williams: Gyere át (Ru- • bettes egy.), 2. Lerch Ist­ván: Valami kéne (V’Moto- Rock egy.), 3. Soja—Dos- tal: Beszél ön franciául? (Baccara egy.), 4. Tolcsvay Béla: Ügy lenne jó (Tolcs- vay-egy.). 5. Latzin Nor­bert—Heilig Gábor: Na­gyon fázom (Eszményi Vik­tória), 6. Haggard—Owen: Mától újra szeretlek (Ken­ny Rogers). 7. Papp Gyu­la—Várszegi Gábor: Gyere a disco-klub elé (Szűcs Ju­dit), S. Omega együttes: Léna (Omega egy.), 9. Si- monluca—Ferradini: Mikor majd Teresa eljön (Marco Ferradini), 10. Papp Imre— Heilig Gábor: A szerelem eltűnt az éjjel (Gemini egy.), 11. Szörényi Leven­te—Adamis Anna: Aki lép, az nem marad egyhelyben (Kovács Kati), 12. Farian— Reyam: Babilon folyói (Bo- ney M. egy.) 15.20: Könyvről — könyvért 15.37: Örökzöld dallamok 16.33: Csúcsforgalom. Találkozóhely: a FÖTAXI III-as üzemegysége (Bp. IX., Könyves Kálmán krt. 24/a.) A műsor telefonszáma: 343-732 18.00: Harminc perc rock. A Commodores együttes felvételeiből 1. King—Cochrane: Tűz­leány, 2. Williams: Mozi, 3. McClary—Richie: Maga­san repülő, 4. Orange: Ha­sonló nő, 5. McClary—Ri­chie: Látomások, 6. Orange Richie: Ügy akarom 18.33: Beszélni nehéz. A mikrofon előtt Péchy Blanka és Deme László 18.45: A magyar népdal hete. Százszorszép dalok 19.26: Jó estét, gyerekek! 19.30: Csak fiataloknak! 20.36: Mindenki könyvtára. Hernádi Gyula: Elindulnak a karácsonyi mezők. Bevezeti: Ungvári Tamás 21.09: Slágermúzeum 3. MŰSOR 14.05: Magyar zeneszerzők A 15.04: Magyar irodalmi arcképcsarnok. Krúdy Gyula 15.24: Porgy és Bess. Részletek Gershwin operájából 16.03: Kamarazene # 17.10: Holnap közvetítjük... A Hágai Residentie Zene­kar hangversenye a buda­pesti zenei heteken 17.30: Harminc perc alatt ' a Föld körül 18.05: Mozart: Requiem 0 19.00: Katedra. Továbbképzés pedagógusoknak 19.33: John Ogdon zongoraestje a budapesti zenei heteken 0 Kb. 21.35: Operaegyüttesek 0 22.09: Bemutatjuk . új felvételünket. Haydn: D-dúr szimfónia. No. 93. 0 22.36: A magyar népdal hete. Népdalokkal a vásárban jEORGIJ MARTINQV regénye nyomán irta '^S.HORVÁTH TIBOR rajzolta FAZEKAS ATTILA

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék