Népszava, 1978. november (106. évfolyam, 258-282. sz.)

1978-11-15 / 269. szám

197 8. november 15. NÉPSZAVA 5 Komszomol-küldöttség érkezett Budapestre A KISZ Központi Bi- Bottságának meghívására kedden Budapestre érke­zett az Össz-szövetségi Lenini Komszomol dele­gációja, élén Borisz Nyi.- kolajevics Pasztuhovval, az SZKP Központi Bizott­sága tagjával, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének tagjával, a Komszomol Központi Bi­zottságának első titkárá­val. A küldöttséget a Ferihe­gyi repülőtéren Maróthy László, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a KISZ Központi Bizott­ságának első titkára és íz ifjúsági szövetség más ve­zetői fogadták. Jelen volt Vlagyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. Kedden megkezdődtek a tárgyalások a B. Ny. Pasztuhov vezette szovjet és a Maróthy László ve­zette magyar küldöttség között és a szovjet ifjú­ság, a KISZ és a Lenini Komszomol tevékenysé­géről, együttműködéséről, a nemzetközi ifjúsági mozgalom időszerű kérdé­seiről. A tárgyaláson je­len volt Valerij Leonido- vics Muszatov. a Szovjet­unió budapesti nagykö­vetségének tanácsosa. Az idegenforgalomról tárgyalt az országgyűlés kereskedelmi bizottsága Hazánk idegenforgalmi vonzásköre tovább erősö­dött. az igények azonban gyorsabban nőnek fejlesz­tési lehetőségeinknél — .hangoztatták az ország- gyűlés kereskedelmi -bi­zottságának ülésén, ame­lyet Palkó Sándor elnök vezetésével kedden tartot­tak Hévízen. A testület előtt Molnár Károly belkereskedelmi miniszterhelyettes el­mondta. hogy idegenfor­galmunkat elsősorban a , mennyiségi növekedés jel­lemzi. Tovább fokozódott a gépjárműforgalom, s ne­hezítette a kiszolgáló há­lózat munkáját, hogy az idegenforgalom fele jú­liusra és augusztusra esett. A fogadóképesség hiányosságai a csúcssze­zonban minden korábbi­nál jobban megmutatkoz­tak. A jövő évi felkészü­lésnél messzemenően fi­gyelembe vették az idei tapasztalatokat. Az ide­genforgalom várható to­vábbi növekedésére szá­mítva gyorsított fejleszté­si programot dolgoztak ki. A bizottság — Péteri Istvánnak, a KNEB el­nökhelyettesének előter­jesztése alapján — megvi­tatta a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság vizs­gálatainak tapasztalatait a gyógyvizek idegen forgal­mi hasznosításáról. A kereskedelmi bizott­ság ülésének vitájában a képviselők közül felszó­lalt Antal Imre, Ballók Józsefné. Hosszú László. Mráz Tibor, Nagypataki Imre, dr. Novak Pálné. dr. Szabó József, Szigethy Jenő és Szokolay Károly- né dr. A képviselők az ülés után megtekintették Hé­víz idegenforgalmi neve­zetességeit. Százéves a Ganz Villamossági Művek Jubileumi konferencia és kiállítás A hazai erősáramú ipar megalapozója, a Ganz Vil­lamossági Művek megala­kulásának 100. évforduló­ja alkalmából háromna­pos jubileumi tudomá­nyos konferencia kezdő­dött a Marcibányi téri művelődési házban. Ganz Ábrahám a múlt század közepén indította be Budán az első magyar- országi vasöntödét, s eb­ből alakultak' ki a Ganz- gyárak. A felszabadulás után a 60-as évektől in­dult^ lendületes fejlődés­nek a gyár. Munkája fon­tos szerepet játszik a vas- útvillamositási program megvalósításában és a ha­zai villamosenergia-rend­szer bővítésében. A konferencián foglal­koznak a fejlesztési ter­vekkel is. Most dolgoz­nak a 7000 lóerős tiriszto- ros. azaz elektromos ve­zérlésű mozdonyok konst­ruálásán. Ez a mozdony kétszer erősebb lesz a maiaknál. Elsőként 1981 ulán a Hegyeshalom—Bu­dapest vonalon közlekedik majd. Az energetikai gépek között a 100 éves gyár legjelentősebb termékei a 220 megawattos turbóge­nerátorok, 12 ilyen beren­dezés termeli az áramot Százhalombattán és a Ga­garin erőműben. A 220 megawattos egység licen- cét francia és svéd cégek is megvásárolták. Most a gyárban elkészült az 5000 megawattos egység konst­rukciója. A gyár transz­formátoraiból alakítják ki a Vinyica—Albertirsá között épülő 750 kilovol­tos vezetékrendszer foga­dóállomását. A konferencián egy idő­ben a Magyar Elektrotech­nikai Egyesület múzeu­mában jubileumi kiállítás nyílt, ahol a villamos gé­pek fejlesztésének törté­netét és a magyar elekt­rotechnika nagyjainak munkásságát mutatjás be A fogyasztói ér A fogyasztói érdekvéde­lem számos összetevőjét, a társadalmi ellenőrzés erősítésének lehetőségeit vitatták meg kedden a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa gazdaságpoli­tikai bizottságának ülésén, A Szakszervezetek Or­szágos Tanácsának, az Or­szágos Kereskedelmi Fel­ügyelőségnek, valamint több minisztériumnak a képviselői is beszámoltak a fogyasztói érdekvédő- lemmel kapcsolatos ta­pasztalataikról. A népfrontmozgalom Karbantartói« * (Tudósítónktól.) Huszonkét és fél milliárd forint értékű épületet, gépet és technológiai be­rendezést tartanak nyil­ván a három leninvárosi nagyüzemben, a Tiszai Vegyi Kombinátban, az Erőmű Vállalatnál és a még épülő kőolajfinomí­tóban. Elképzelhető tehát, milyen precíz, jól előké­szített munka szükséges egy-egy nagy értékű be­rendezés éves nagyjavítá­sánál. És persze az sem mellékes. hogy mennyi idő alatt készülnek el a karbantartók. A Tiszai Vegyi Kombi­nátban ebben az évben eddig 330 millió forintot fordítottak a nagyjavítás­ra. az egyes berendezé­sek karbantartására. De nemcsak a TVK-nál, ha­nem az Erőmű Vállalat­nál és nemsokára a Kő­olajfinomítóban is nagy feladatat jelent majd a karbantartási munka. Ezért is döntött úgy a há­rom leninvárosi nagy­üzem igazgatója, hogy ahol csak lehet, roessze­dekvédelemről erőteljesebben részt kíván venni a társadalmi ellen­őrzésből. ezért a jövőben rendszeresen megvitatják a termelőkkel, a kereske­dőkkel és a vásárlókkal együtt a tapasztalatokat. Szorosabbra vonják kap­csolataikat a szakszerve­zetekkel és az illetékes ál­lami szervezetekkel, tá­mogatva a fogyasztói ér­dekvédelem céljából szü­letett törvényiek, és a mi­nőség javítására hozott kormányhatározatok vég­rehajtását. kölcsönzése menően segítik egymás ilyen jellegű munkáját. Mert a szó elszáll, ezért kedden délután ezt szer­ződésben is rögzítették. Ennek lényege, hogy a nagyjavítások idején, úgymond, „kölcsön adjak” esvmásnak a karbantar­tókat. Segítenek egymás­nak bizonyos alkatrészek legyártásában, a nagyja­vítások előkészítésében, amelyhez még elektroni­kus számítógépet is segít­ségül hívnak. Ezenkívül vállalják egy- egy speciális műszer, be­rendezés folyamatos javí­tását. például az erőmű­vesek a TVK turbináit fogják karbantartani. A TVK-sok viszont évi 10 ezer óra forgácsolókapa- citást biztosítanak az al­katrészgyártáshoz. És per­sze sorolhatnánk hossza­san a szerződés pontjait, amelyet Huszár Andor, a Tiszai Vegyi Kombinát igazgatója, Zagyvái Béla, a Tiszai Erőmű Vállalat igazgatója és Farkas Kál­mán. a Tiszai Kőolajipari Vállalat igazgatója írt alá. Korom Mihály Moszkvába utazott Az SZKP Központi Bi­zottságának meghívására kedden a Szovjetunióba utazott Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizott- sá"ínak titkára. Ütjára el­kísérte Rácz Sándor, a Központi Bizottság tagja, a KB osztályvezetője. Szekér Gyula Ljubljanában Szekér Gyula, a Minisz­tertanács elnökhelyettese a Szlovén Szocialista Köz­társaság kormánvának meghívására hivatalos baráti látogatásra Ljubja- nába utazott. Lzemel n Szövetné« földgázvezeték A kitűzött határidő előtt sokkal korábban kezdte meg üzemelését a Szövetség földgázvezeték Az nrenburgi földgáz no­vember 13-án áthaladt a 9-mvietunió nvugati hatá­rán é.s elindult a testvéri szocialista országok felé. A 2750 kilométere« földgázvezeték. amelyet Bulgária. Csehszlovákia. Lengyelország. Magyaror­szág. az NDK. Románia és a Szovjetunió közös erő­vel épített, rekord idő alatt készült el. A most üzembe lépett Szövetség­gázvezeték már az első napon eljuttatta a határon túlra az első néhány ezer köbméter orenburgi föld­gázt. ( A RÁDIÓ MELLETT j 168 ÓRA Sokszor dicsértük máre helyütt a 168 óra. a rádió politikai (magazinja mű­sorait. Ezúttal is több olyan riport hangzott el a szombati adásban, amely továbbgondolko­dásra késztette az embert. Például a Belváros rende­zésének szükségességéről készített interjú. Csak egyetértenünk lehet a Fő­városi Tanács illetékesei­vel. hogy nem szabad el­hamarkodni a rendezést, és a következő — bár­mily hosszúnak is tűnő—, évtizedet, erre a célra fo­lyamatosan kell felhasz­nálni. Jómagam is belvá­rosi lakos lévén, együtt tudtam érezni a riporter­rel. amikor a zsúfoltság­ról s a belőle fakadó gon­dokról beszélt. Ilyen pél­dául azoknak az utcáknak a közlekedése, amely’ek a Parlament felé. vagy at­tól távolodva. egyirá-' nyúak. És időnként — elég gyakran — megje­lennek ezekben az utcái­ban a parkolást, a megál­lást. várakozást megtiltó táblák. Estétől reggelre. Mondjuk, este még szabá­lyosan állnak a járművek az utcán, reggelre már ti­losban vannak — a köz­ben kitett táblák miatt. Érthető az intézkedés: va­lamilyen magas rangú vendég érkezik, akinek a gyors haladását ilyen mó­don biztosítják. Ezt azon­ban végleg, új-új zavarok nélkül kell rendezni. Az elöregedett liftek kicseré­lése is szóba jött a riport­ban. Az egyáltalán nem öreg házban — alig 24 éves — most cserélik a liftet, amely még műkö­dött. de ..beleesett” a terv­be. és akár jó. akár rossz, ki kell cserélni. Most hó­napok óta gyalogolnak az ötödik emeletre a bölcső- dés gyerekekkel a papák —mamák. Viszont a tény­legesen elöregedett ka­zánt nem cserélték, ezért ugyapebben a házban. ..félgőzzel’* fűtenek. vagy­is fagyo.skodnak a bölcső- dések, a lakók, akiknek nagy’ része idős. beteg em­ber. A belvárosi szálloda­sor teljes felépítése elé is aggodalommal nézek: a riport szerint ugy’an az oda érkező külföldi ven­dégek repülőgéppel érkez­nek majd. ezért nem lesz­nek parkolási gondjaik. (Nagy részük XX-es ko­csit bérel!) Vajon — kér­dem tűnődve — az elébük siető rokonok, honfitársak hová állnak a kocsikkal, taxikkal?! Parkolóház, föld alatti garázs nélkül megoldás nincs. Folytat­hatnám. A remek riport sokféle kérdést pendített meg. mindegyikre reagál­ni cikkek sorozatára len­ne szükség. De hiszed a következő évtizedben lesz még ezekről elég riport, interjú. nyilatkozat és kommentár a rádióban . .. 5 + 1 ‘ Jó tempóban folyik az ötletes vetélkedő — álla­píthatjuk meg ezt olyan­kor. ha felkészült, remek együttesekkel van dol­gunk. A legutóbbi alka­lommal a nyíregyházi stú­dió szolgáltatta a versen­gőket. a helyszínt, és a kérdések is e város körül forogtak. Sohasem éltem Nyíregyházán, csak egy­két látogatás alatt sike­rült valamennyire megis­mernem. ez a műsor azon­ban kedvet teremtett ah­hoz. hogy jobban megis­merkedjünk a várossal. Alkalmi idegenvezetői olv rokonszenves szerénység­gel és nagy tudással mu­tatták be nevezetessége:!, beszéltek az onnan elszár­mazott hírességekről hogy felkeltették az érdeklő­dést. A játék persze akkor játék, ha van ..tét”, ha ér­demes valamiért versen­geni. A szépen kialakuló mezőny máris megoszlott és ebben a rangsorolásban Nyíregyháza nem áll rosszul. A végeredményre azonban még várnunk kell a végső értékelésig. FEHÉREN - FEKETÉN Színesedik, gazdagodik az új rádiófolyóirat, a Fe­héren — feketén. Most az egy órányi műsoridőben több riport hangzott el. köztük olyan érdekesek, mint amelyet Rapcsányi László készített Ratkó An­nával. A falusi gazdago­dás egyik elferdülési irá­nyát jelezte Bakonyi Pé­ter riportja, a százezret érő családi kriptáról. A remekül felépített riport­ból csak az a kis utalás hiányzott, hogy azért eb­ben a témában már ko­rábban készült cikk, sőt film is. De azért élvezet­tel hallgattuk a szökőkút- tal, medencével, go-kart- tal és egyéb földi jóval gyarapodó család tagjai­nak a véleményét — saját majdani nyugvóhelyük készítéséről. Háry Márta November 24—25. Radnóti előadóművész­Radnóti Miklós előadó­művész-fesztivál lesz az új győri színházban, ame­lyet élő adásban a rádió is közvetít november 24— 25-én. A Kulturális Mi­nisztérium. a Magyar Rá­dió. a Színművészeti Szö­vetség és Győr-Sopron megye Tanácsa szervezi a rendezvényt, amelyen ne­ves színészek — többek között Major Tamás, Bes­senyei Ferenc, Ruttkay Éva, Berek Katalin. Ke­res Emil, Bánffy György — lépnek fel. A tervek szerint ez az alkalom egy évente megrendezésre ke­rülő előadóművészeti ren­dezvénysorozat nyitó da­rabja. * Hosszas. mellőzés, ..agyonhallgatás” után ta­lán némi kárpótlásban ré­szesül majd az előadómű­vészei a közönség s a résztvévök előtt is. A kez­deményezés háttere felte­hetően az az évi három­ötezer önálló előadóest, amely a közönségigény bizonyítéka, közvetlen ki­váltó oka viszont a sziné­Győrött szék kezdeményezése, am \y ez esetben gyümöl­csözően találkozott külön­böző szerveink jóindula­tával. segitőkészségével. Előadóművészeink eddigi tevékenységének kissé megkésett, de mindenkép­pen nagyszabású elisme­rése ez, rangos védnök­ség mellett (többek kö­zött Pozsgai Imre. Gobbi Hilda. Sulyok Mária, és különböző intézmények — ŐRI. Filharmónia, Hang­lemezgyártó Vállalat — igazgatói a tagok). A fesztivál nem ver­seny. Célja egyrészt — nevéhez híven — Radnóti/ költészetének népszerűsí­tése, másrészt a mai ma­gyar líra legjelentősebb alkotásainak élő bemuta­tása. S ennek is igazán fórumot kellett már talál­ni! A kiadásra kerülő ní­vódijak elsősorban nem a versenyszellem felkeltését szolgálják, hanem a meg­hirdető intézmények tá­mogatását. pártfogását fe­jezik ki. Biztató jel: az előre tervezések már a so- rozatjelleggel. a követke­ző rendezvényekkel fog­lalkoznak. Cs. J. SZÍNHÁZI MŰSOROK Operaház: A diótörő (Evegnia Kresteva és Bis- ser Dejanov mv„ ifj. ea., 7.) Erkel Színház: Mac­beth (9. b. 2. ea„ 7) Nem­zeti Színház: Elmarad az előadás! Madách Színház: Mahagonny (7) Madách Kamaraszínház: A pil­langók szabadok (7) Ref­lektor Színpad: Búcsúva­csora (fél 8) Vígszínház: Operett (Heltai J. b. 1. ea.. 7) Pesti Színház: Lég­köbméter (III, b. 1. ea.. 7) József Attila Színház: Eklézsia-megkövetés (7) Operettszínház: Nebáncs- virág (7) Thália Színház: Hiawata (7) Vidám Szín­pad: Micsoda cirkusz! (7) Mikroszkóp Színpad: Csil­lagján) (de. 10) Ki fog gólt lőni? (fél 9) Radnóti Miklós Színpad: „Mon­dok. mondok éneket. ..” (7) Várszínház: Cserepes Margit házassága (7) Ko­rona-Pódium: Parancsolj velem. Tündérkirálynő! Ruttkai Éva ea. estje (7) Bábszínház: Népköztársa­ság útja: Kokojszi és Bo- bojsza (du. 3) Jókai tér: János vitéz (de. 10) Bp.-i Gyermekszínház: Az aranyember (du. 3) Ze­neakadémia: Heinrich Schiff gordonka est je (Mes- terb. 3. fél 8) A Népszínház igazga­tósága közli, hogy a Jó­zsefvárosi Színházban no­vember 17-re tervezett Genet: Cselédek előadá­sának sajtóbemutatója — betegség miatt — elma­rad. A bemutatóra no­vember 25-én. szombaton, 19 órakor kerül sor. A bemutató eltolódása miatt a Józsefvárosi Színház programja a következő­képpen változik. Novem­ber 17-én, 19 órakor A has. 18-án, 11 órakor a Pinokkió. 19 órakor A kötél, 24-én. 19 órakor Cseh Tamás önálló estje kerül előadásra. A meg­váltott jegy’ek érvénye­sek. vagy kívánságra a váltás helyén visszavált­hatók. — A Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szak- szervezete az Egri Ferenc Férfikar (BKV Szabó Pál Művelődési Ház kórusa) fél évszázados fennállá­sára ünnepi hangversenyt rendez november 25-én a II. kerületi Művelődési Központban a Marczibá- nyi téren. Ez lesz egyben a szakszervezet IV. kó­rustalálkozója. Száz éve született Reinitz Béla A minap megszólalt a rádióban Medgyaszay Vilma hangja. Ady-dalt énekelt, a magyar san­zonelőadás, a magyar ka­baréműfaj legértékesebb hagyományát idézve. A dal zeneszerzője Reinitz Béla. Most, születésének száz­éves fordulóján, ugyan­azt a kérdést tehetjük fel olvasóinknak, mint ame­lyet a most róla megje­Hatvanyné Marton Er­zsébet rajza lent tekintélyes kötet (Flórián László—Vajda János: Reinitz Béla — Zeneműkiadó) előszava: ..Mit tud ön Reinitz Bé­láról?” Legtöbben, főként idő­sebbek. azt, hogy Ady barátja és a költő által egvedül elfogadott meg- zenésítője. még időseb­bek azt is. hogy 1919- ben a Tanácsköztársaság zenei ügyeinek irányító­ja volt, Bartók és Ko­dály társa a zenei di­rektóriumban. Fontos ismeret mind­kettő — Reinitz életmű­vének. gondolkodásának, személyiségének lényegé­ből mutat meg sokat. A tény azonban, hogy a neve mindenekelőtt a századnak és minden időknek egyik legna­gyobb magyar költőié mellett, tőle el nem vá­laszthatóan maradt fenn — a kivételes tisztesség mellett bizonyos hát- ránv is. Az óriás mögött a ielentős ember is el­tűnik. és alakja megér­demelt utóéletében is az amúgy szívből vállalt szolgálatra szűkül. Fele­désbe megy’ az is. hogy Reinitz életművének fon­tos részévé vált már előhb. majd később — csak a legfőbbeket em­lítve — Aranv János. Babits M Hálv, Csokonai, József Attila, Juhász Gvula. Karinthy Frigves, Móricz Zs^gmond. ^»tőH, Somlyó Zoltán, Vai0i Já­nos. továbbá Bér| nger, Goethe. Heine. Hölderlin, Klabund. Lenau. Mörike. Vopplweide. Wedekind költészetének világa is, kiemelve itt József Atti­lát, akinek nagyságrend­jével akkoriban még ke­vesen voltak tisztában. Mennyiségben és mi­nőségben — a maguk sa­játos minőségében — ezek a dalok, köztük mindenekelőtt a legjobb Ady-dalok, a legjelentő­sebbek Reinitz zeneszer­zői életművében. Zenés játékokhoz, operettekhez is készített muzsikát, népszerű politikai sanzo­nokat, songokat írt, és az első magyar „musical”- szer^őnek is ő mondha­tó. Dalainak értékét és jelentőségét a kor legna­gyobbjai ismerték el, Bartók és Kodály. Tóth Aladár a „városi nép­dalt” megteremtő muzsi­kust szerette és tisztelte benne. Szabolcsi Bence Rein itz-értékelése: „... rendkívüli érzékeny- séggel hallja ki minden vers belső zeneiségét, s alig is tesz mást, mint ezt a zeneiséget gondo­san. gyengéden és ken­dőzetlenül felszínre hoz­za”. És itt — éppen Szabol­csi mérvadó elismerése kapcsán — áttérhetünk a zenekritikus Reinitz em­lítésére 1908—1919 között a mi lapunknak, a Nép­szavának volt a zenekri­tikusa — a kor tekinté­lye a maga posztján. Csak csodálni lehet, hogy a teljesen más alapállá­sú, zenei világú muzsi­kusban megvolt a képes­ség az eleinte elutasított Bartók és a nyomban el­fogadott Kodály jelentő­ségének fel- és elismeré­sére. Ebben is az elsők közé tartozott. Szabolcsi nevezi Ady mellett „Bar­tók és Kodály tántorít­hatatlan, melegszívű és tisztaszemű, bátor és be­csületes barátjának. s kritikusának”. És tovább idézve: „Így lehetett be­lőle az a Reinitz Béla, akinek. Bartók a maga Ady-dalait ajánlotta, évekkel később, minden barátságok nagy válsága idején.” A kerek évfordulók olykor arra jók. hogy is­mét felfedezzük szellemi életünk egy-egy feledés­be merülő alakját. Más­kor ennél is többre: ar­ra. hogy megtaláljuk rangja szerinti helyét, és egvszer és mindenkorra biztosítsuk ezt a helyet a köztudatban; Reinitz Béláét például nemcsak a magyar és a nemzet­közi politikai progresszió jeles alakjai között, ha­nem a magyar szellem jelentős alkotóinak, mu­zsikusainak a világában is. Rajk András

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék