Népszava, 1979. február (107. évfolyam, 26-49. sz.)

1979-02-21 / 43. szám

4 NÉPSZAVA 197 9. február 21 § 7L E n ll)> A H M <1J> TL A ][ IK\ 1979. FEBRUÁR 21. SZERDA A Map kel 6 óra 41 perc­kor, nyugszik 17 óra 16 perckor. Szeretettel köszöntjük névnapjukon c/irsrr nevű kedves olvasóinkat — Nyolcvanötödik szü­letésnapját ünnepli Ja­­roslaw Iwaszkievvicz, a kiváló lengyel író, költő és esszéista. A Magyaror­szágon is népszerű szer­zőt ez alkalomból köszön­tötte Edward Gierek, a LEMP KB első titkára, Henryk Jablonski, az ál­lamtanács és Piotr Jaro­­szewicz, a minisztertanács elnöke. — Egymillió szőlőolt­vány készül idén tavasz­­szal a Balatontelvidéken a nemes olaszrizling faj­tából,'amelyet az országos fajtaminősítő tanács 1969- ben előzetes elismerésben részesített. Az új fajta nemesítője dr. Bakonyi Károly, a Keszthelyi Ag­rártudományi Egyetem kertészeti és szőlészeti tanszékének kutatója. — Népművészeti kiál­lítás. Június 30 és július 31 között negyedik alka­lommal rendezik meg Nyíregyházán a népmű­vészet kétévenként sor­ra kerülő hagyományőrző seregszemléjét: az orszá­gos népművészeti pályá­zatot és kiállítást. Az egy hónapig nyitvatartó or­szágos bemutatóval egy­­időben népművészeti vá­sárt is tartanak a megye­­székhelyen. — Több mint ötvenezer látogató nézte meg eddig a Közlekedési Múzeum­ban a ..75 éves a motoros repülés” című kiállítást, amely 25-én, vasárnap es­te zár. hogy új időszaki kiállításnak adja át a he­lyét. — Bányászati szakkört alakítottak a tatabányai Ságvári Endre Általános Iskolában a Szénbányák Vállalat anyagi és szelle­mi támogatásával. Bá­­nvászeszközök bemutatá­sával, filmvetítéseken és tájékoztatókon ismertetik meg a bányamunkát *a VI!—VIII. osztályos ta­nulókkal. — Gyermektragédia. Bánsági Andor Csaba 36 éves technikus, budapesti lakos a XX.. Kende Ka­­nuth út és Kálmán utca kereszteződésében a kije­lölt gyalogátkelőhelyen személygépkocsival ha­lálra gázolta Csíkivá Sá­muel hétéves budapesti gyermeket. — Ítéletidő, heves ha­vazás, szibériai hideg sújtja az Egyesült Álla­mok keleti partvidékét. New York államban mí­nusz 47 fok Celsius hide­get mértek, több helyütt tizenkét órán át esett a hó. Számos repülőteret le­zártak. Koós Imre. a Szocia­lista Hazáért Érdem­rend kitüntetettje, aki 1927 óta volt tagja a pártnak, 72 éves korá­ban elhunyt. Hamvasz­­lás utáni búcsúztatása március 5-én délután 3 órakor lesz a Farkasréti temetőben. Dokumondimiilni a niaoizmusrél a televízióban A Magyar Televízió Tebruár 22-én, csütörtök este 20 órakor az 1-es programon — a kiadott műsorától eltérően — be­mutatja „A maoizmus — Kína tragédiája” című egyórás, színes dokumen­tumfilmet, amelyet a Szovjet Televízió készí­tett 1978-ban. A maoiz­­must történelmileg elem­ző dokumentumfilm soron kívüli műsorra tűzésével a Magyar Televízió a Vi­etnam ellen elkövetett kí­nai agresszió hátterének megértését kívánja előse­gíteni. A magyar békemozga­lom képviseletében ked­den Pozsonyba utazott Balázs József és Sütő Ot­tó társadalomtudós, s mindketten előadást tar­tanak a Csehszlovák Bé­ketanács február 20—23-a között megrendezendő „Szocializmus és béke” tudományos konferenciá­ján. A tanácskozáson a Béke-világtanácsot Salgó László; a BVT, valamint az Országos Béketanács elnökségének tagja képvi­seli. — 60 évvel ezelőtti tsz. Az Észak-Baranyában gazdálkodó Gödrei Béke Tsz-ben kettős évforduló­ra emlékeztek kedden. A honismereti szakkör tag­jai kutatták fel, hogy 60 évvel ezelőtt „szocialista termelőszövetkezetet” hoztak létre az akkori Je­­szenszky-uradalom cselé­dei. A falu gazdái 20 év­vel ezelőtt alakították meg a mostani 6000 hek­táros nagyüzemet, amely jó eredményekkel zárta 1978-at. GALAMBOKAT EXPORTÁLUNK — Fűszerpaprika. Csaknem öt hónapig tar­tó éjjel-nappali munkával szárították a szegedi táj­körzetben ősszel leszedett fűszerpaprika-csöveket, hogy ntána biztonságos helyen, raktárakban tart­hassák el a hírneves fű­­szer-nyersanvagot. A munkát a hét elejére be­fejezték. Menyhárt József kiállí­tása Hajdúböszörmény­ben. A nemrégiben el­hunyt festőművész, Meny­hárt József alkotásaiból nyílt kiállítás kedden Hajdúböszörményben, a Hajdúsági Múzeumban. Menyhárt József csaknem fél évszázadon át örökí­tette meg a debreceni emberek életét, a hajdú­sági tájat. A tárlaton leg­szebb festményeit és gra­fikáit állították ki. — Gázolás a zebrán. Ernőd községben Karsai András 34 éves kiskeres­kedő, nyíregyházi lakos személygépkocsival a ki­jelölt gyalogátkelőhelyen halálra gázolta Mátyás Barnabás 74 éves nyugdí­jas, emődi lakost. Karsai nem a látási viszonyok­nak megfelelő sebességgel vezetett) vezetői engedé­lyét a rendőrség bevonta, és a vizsgálatot folytatja. — Harmincegyről húsz­ra csökkent a lakásfenn­tartó szövetkezetek száma Vas megyében, mert több kis szövetkezet egyesült. A szövetkezetek kezelésé­ben levő lakások száma jelenleg több mint 3900. egy részük felújításra szorul. Az egyesült szö­vetkezetek ezt gyorsabban és jobban meg tudják ol­dani. — Súlyos bányaszeren­csétlenség történt a nyu­gatnémetországi Bergka­­benben. A baleset követ­keztében négy bányász meghalt, egy megsebesült. — Egy személyvonat elütötte a füzesabonyi MÁV-állomáson Gyurcsó Rezső 64,éves postai hír­lapárus budapesti lakost, aki a helyszínen meghalt. A baleset körülményeit vizsgálják. Évfordulóit WEISZBRUNN GYÖRGY (1904—1944) a nemzetközi munkás­­mozgalom harcosa, a spa­nyol polgárháború hősi halottja születésének 75. évfordulója. Osztrák forintcsempészt ítéltek el Forintcsempészt ítélt el kedden a Győri Megyei Bíróság. Ferdinand Ro­senberg bécsi lakos, oszt­rák állampolgár az elő­ző években gyakran járt Magyarországon. 1978. október 21-én az ^jsza­­kai órákban, amikor Bu­dapestről Bécsbe tartott, a hegyeshalmi határállo­máson a vámellenőrzés során kocsijában elrejtve 353 ezer forintot találtak. A devizabűntett mellett a magyar fővárosban far­mernadrágokkal és órák­kal is üzletelt. A bíróság a forintcsempészt 10 hó­napi, börtönben letölten­dő szabadságvesztésre ítélte, s ennek letöltése után elrendelte Magyar­­országról való kiutasítá­sát. A magyar hatóságok az elrejtett 353 ezer fo­rintot elkobozták. Az ítélet jogerős. □im látunk-mit IMILILtma Televízió 8.00: Tévétorna Sz. 8.05—10.15: Iskolatévé 10.15: Az Onedin család Sz. XV/8. rész: A hazatérés (Ism.) 11.05: Delta 11 .25—11.55: Lehet egy kérdéssel több? (Ism.) 13.30—16.20: Iskolatévé (Ism.) 16.30: Mikrobák és emberek Angol lévéfilmsorozat VI/3. rész: A kishitű emberek Sz. 17.25: Forradalmárok nemzedéke Beszélgetés Lukács Györggyel Az egész világon a legje­lentősebb marxista filozó­fusként tisztelik, s hatása halála után is egyre nő. A portréfilm egyszerre mutat­ja be a filozófust és az embert, az életutat. a Ta­nácsköztársaság művelő­déspolitikájában vállalt szerepét, s az emigrációban végzett pártmunkát. 18.10: Ember és föld. A barátkeselyű Sz. 18.30: Benin. Szovjet rövidfilm a nvugat-afrikai országról Sz. 18.45: Szépen, jól magyarul 19.10: Esti mese Sz. 19.20: Tévétorna Sz. 19.30: Tv-híradó 20.00: Eurogang. NSZK bűnügyi 6.30: A gyerekek életéről Sz. 1.25: Hírek. 17.00: Ifjúsági szórakozta­tó vetélkedő Sz. 17.40: Tűz van! 18.10: Dokumentumműsor Sz. 18.40: Esti mese. 19.00: Tv-híradó. 4.25—7.59: Jó reggelt! 8.27: A Berlini Kamarazenekar hangversenye. 9.38: Mai dalok 9.52: Tarka mese, kis mese 10.00: Csiribiri. Ezeregy történet kicsiknek. 10.35: Válaszolunk hallgatóink­nak 10.50: Kamarazene 11.30: A Latinos együttes felvé­teleiből 12.00: Déli krónika 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Üj falusi krónika. Bekötő­­útón 12.55: Operaslágerek 13.25: Örökzöld dzsesszmelódiák 14.32: Daloló, muzsikáló tájak 15.10: Anna Moffo operaáriákat énekel 15.28: MR 10—14. Iskolák — őr­sök — barátok 16.08: Kritikusok fóruma 16.18: Kóruspódium 16.30: Haydn: B-dúr szimfónia No. 98 17.07: Kerékpár-kerengő. Ernőd Pál riportja 17.32: Lovass Lajos. Zentai Anna és Mozsár Imre nótákat énekel. Lakatos Lajos cim­­balmozik 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti magazin 19.15: Kilátó. A Rádió világiro­dalmi folyóirata 20.00: Hallgassunk operát! Verdi: Az álarcosbál II. és III. felvonás 21.41: Bach: c-moll szonáta 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Pataky Kálmán könnyűze­nei felvételeiből 22.45: A gondolat hatalma. A polgári értelmiség útja filmsorozat. A segítőtárs Sz. Az agytröszt: egész Euró­pában körözött nagystílű szélhámos. A kiszemelt ál­dozat: egy véletlen folytán gyilkosságba keveredő piti­áner. Az erőviszonyok te­hát eleve egyenlőtlenek, ám a nagymenő ezúttal alaposan elszámítja magat. 20.50: Nemzetközi stúdió Ázsia a világpolitikában Az amerikai, indiai, japán és szoi'jet vendégek vitaté­mái: az iráni és az afga­nisztáni események. Kína hegemonisztikus politikája, a japán—kínai szerződés, a kínai—szovjet viszony, valamint Kína és az Egye­sült Államok közeledése. • 21.55: Nyitott könyv Barabás Tibor: Török • daráló 22.45: Tv-hiradó 2. 20.01: A jég kontinense. Olasz ismeretterjesztő film Sz. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Két nyelven, egy húron Vujicsics Tihamér dalaiból — a szerb—magyar muzsikus születésének 50. évfordulójára emlékezve 21.50—22.40: Szemle. Társadalomtudományi Figyelő 19.30: Zenés műsor Sz. 20.10: Rö­vidfilm. 21.30: Tv-híradó. 22.00: „Az államügyészé a szó...” (NDK tévésorozat)1 23.00: Szimfonikus zene 0.10: Filmzene 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora 8.05: Pribojszky Mátyás citerá­­zik, Ferencz Éva népdalo-t \ kát énekel 8.20: Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33: Idősebbek hullámhosszán 9.28: A denevér. Részletek Jo­hann Strauss operettjéből 10.00: Zenedélclőtt 11.30: A Szabó család 12.00: Énekszóval, muzsikával 12.33: Tánczenei koktél 1. Sgabi—Sgarbi: Boszor­kányéj (Boney M. együttes) 2. Omega együttes—Vársze­gi Gábor: Léna (Omega együttes). 3. Kiss Ernő: Csillagszórós éjszaka (Kati és a Kerek perec), 4. Far­rar: Te vagy. akit akarok (John Travolta és Olivia Newton-John), 5. Ihász Gá- 1 bor—S. Nagy István: Nincs rajtad kívül senki sem (Szűcs Judit). 6. Várkonyi Mátyás—Horváth Károly: Yeti, a hegyiember (Gene­rál együttes). 7. Soja—Dós­tól: Kedvesem. (Baccara együttes). 8. Presser Gábor —Sztevanovity Dusán: Mindenféle emberek (Lo­komotív GT együttes), 9. Swell: Mindent szeretnék (Bemard Swell), 10. Szte­­ranovity Zorán—Sztevano­vity Dusán: Hétfő este (Sztevanovity Zorán), 11. Unwin: Automata szerel­mes (Sylvia) 13.20: Művészet és szolgáltatás. Máriássy Judit jegyzete 13.30: Labirintus. Zenei rejtvé­nyek fiataloknak 14.00: Kettőtől négyig... 14.00: Joan Sutherland operettda­lokat énekel 14.35: Slágermúzeum 15.31: Lőte Enikő Liszt-műveket zongorázik 15.46: A Dunai Vasmű üzemi tűz­oltóságának fúvószenekará játszik 16.00: Mindenki iskolája 16.35: Egészségünkért! 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség — külön­kiadás Hol — mi? 18.33: összeállítás a szovjet zene kedvelőinek 19.03: Sanzonok 19.25: A Battonyai Baráti Kör klubestjén 19.45: A beat kedvelőinek 20.33: Esték a klubban A kecskeméti Anonymus Klub bemutatkozása 21.25: A hanglemezbolt könnyű­zenei újdonságaiból 21.50: Böbe Gáspár Ernő népi zenekara játszik, Halmai Tünde nótákat énekel 22.20: Dalia mdetektív Életünket végigkísérik dal­lamok, fel-f elbukkannak, emlékeket, hangulatokat ébresztenek bennünk, oly természetességgel vannak jelen napjainkban, hogy eszünkbe sem jut eltűnőd­ni: honnan is ismerjük őket. Salánki Hédi most in­duló sorozata ilyen sláge­rek eredetének felderítésé­re vállalkozik. 23.15: Zenés játékokból j^jvnjsc^j 8.08: XIX. századi operákból 0 9.00: Iskolarádió 9.40: Zenetörténeti érdekességek Cimarosa: Requiem £ 10.44: Egy pálya vonzásában Kapitány tetván repülős fe­délzeti mérnök 11.04: Találkozásom a népzenével A mikrofonnál: Zámbó Ist­ván 11:44: A zeneirodalom remek­műveiből 0 13.07: Kamarazene 0 14.25: Operahármasok 0 14.53: Pierre Boulez vezényel 0 16.30: Arany János balladái 16.49: öt földrész zenéje. Sri Lanka 17.00: Közösség, társadalom, tör­ténelem 17.30: Meditáció — a munkavi­szonyok humanizálásáról (Ism.) 17.10: Jevgenyij Nyeszterenko operaariákat énekel 0 18.11: Hangverseny a Mindenki zeneiskolája hallgatóinak 19.05: Iskolarádió 19.35: Neville Marriner két Co­relli-concerto grossót vezé­nyel 19.56: Gravitációs hullámok és a csillagászat 20.11: Énekeljenek a népek! A BBC nemzetközi kórus­­versenye 0 20.45: A dzsessz történetéből Count Basie 21.25: Világirodalmi dekameron Ráhel perbe száll Istennel Stefan Zweig novellája 22.21: Beethoven: A-dúr (Kreu­tzer) szonáta Op. 47. 0 22.56: Zenei panoráma Szlovák televízió Hádió MÁNYI NAGY LÁSZLÓ REGÍNYE NYOMÁN írta . CS.HORVATH TIBOR rajzolta . FAZEKAS ATTILA Hová isrr Ríarcsz? , LÁTTAM ICJÖNN/.u Y Elragadta \ (GY MOTORIZÁLT) V VÍZISÍ I/O. J Aura hahójában cojron /ngcrüit­ség. Horváth ímrí, Rcnycrcs Dobóra tsAr*.nklT »[{ntSe'ZhiZ £ UtU-Él^íé/APi ' ’> KACSINT. "FÉ/TÉRCNY A HUGOCSKÁÖ ív a víiíMtmr jí/z/ vní. ' No, NÉZD, A 0ÖRÖ3 GÓRÉ /ANYA ! ÁCS, Y(S, MISS iCyPR/OSZ / / AM A HUN GAR/AM , ARTIST. MY NA Mi VAROIV SODOR. ”N(M TÖRTÉNT BAJA ?”-A RÉRDÉS GÖRÖGÜL HANGUP fCL-A f/ATAi CM BCR SZÉTTÁRT TÉNYÉ PRC/ J HZ/, ROGY NCM ÉRT/. A LÁNY ANGOl RA FORDÍTJA A SZÓT... If A MOTORCSÓNAK MAGÁNYOS UTASA RÉMÜITCN C£UIRO/r,£S CÉLRC RÁNTJA A KORMÁNYT. AZ UTO/SÓ PULA HATBAN. Most iátor... £n ismcr maga/l apám vérre Budapcst C/r- r ROSSZA/.' /GAZ ? r-Y*­■AM-r*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék